intTypePromotion=1

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay quy định tại Nghị quyết số 11/ 2000/NQ-CP

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
334
lượt xem
15
download

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay quy định tại Nghị quyết số 11/ 2000/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay quy định tại Nghị quyết số 11/ 2000/NQ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp về bảo đảm tiền vay quy định tại Nghị quyết số 11/ 2000/NQ-CP

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  876/N H N N­C S T T   N h S n g µ y  12 th¸ng 7 n¨ m  2001 v Ò   Ö c ti Õ p  ô c  ù c hi Ö n   vi t th c¸c gi¶i h¸p v Ò   ¶ o  ® ¶ m   Ò n vay q u y   Þ n h  t¹i  p b ti ®   N g h Þ  ® Þ n h  s è  11/2000/N Q­C P K Ý nh   öi:C¸c  chøc  Ýn  ông g  tæ  td Thùc  Ön  ù  hi s chØ  o  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ¹  ®¹ c Th t   ph t i V¨n b¶n  è  s 578/CP­ KTTH   µy  ng 25/6/2001  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ch ph   h Nh n   Nam   íng  Én    chøc  Ýn  ông  ùc  Ön      h d c¸c tæ  td th hi c¸c gi¶iph¸p  Ò   v b¶o  ¶m   ® tiÒn vay quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   Õt  è  quy s 11/2000/NQ­CP   µy  ng 31/7/2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ét  è    ph v m s gi¶iph¸p  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  ® h k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ       i     ­ x∙ héitrong 6      th¸ngcuèin¨m      2000    nh sau: 1.  ùc  Ön  Th hi c¸c    gi¶iph¸p  Ò   v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ¹  t iNghÞ  quyÕt  è  s 11/2000/NQ­CP   µy  ng 31/7/2000  ña  Ýnh  ñ, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt c Ch ph   h Nh n     Nam   ∙  èi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  ® ph   v    ng c li   ban  µnh  v¨n  h 02  b¶n  íng h  dÉn: Th«ng   è    t s 10/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 31/8/2000  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc;Th«ng   Liªn tÞch  è  Nh n   t   s 12/2000/TTLT­NHNN­BTP­BTC­TC§C   ngµy 22/11/2000  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Bé    ph¸p  Bé   µi c Ng h Nh n     ­  T ­  T   chÝnh  ­Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch 2. Theo    chØ  o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  ¹  b¶n  è  ®¹ c Th t Ch ph t i v¨n  s 578/CP­ KTTH   ngµy 25/6/2001  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ, c¸c tæ  Ch ph     chøc  Ýn  ông  îc tiÕp td ®    tôcthùc hiÖn        c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   Òn vay  ¹ c¸cv¨n b¶n  ãitrªn. ® ti   t      i n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2