intTypePromotion=1

Công văn về việc trả lời về hoá đơn bán hàng

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
330
lượt xem
17
download

Công văn về việc trả lời về hoá đơn bán hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc trả lời về hoá đơn bán hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc trả lời về hoá đơn bán hàng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  s è  4007  C T/N V 1  n g µ y  5 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   T vi Ö c  tr¶  êi Ò  h o¸  ¬ n  b¸n h µ n g l  v ® KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  Kh¸nh  µ Ho Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 780/CT­ QLAC   µy  ng 8/8/2001 cña  ôc  Õ  Ò   Öc    C thu v vi gi¶i®¸p  ét  è  íng m ¾ c     iÓn khaithùc hiÖn    m sv   khitr       Th«ng   è  t s 122/2000/TT­ BTC   µy  ng 29/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  c BT  h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/2000/N§­   µy  CP ng 29/12/2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     LuËt thuÕ    GTGT,  Tæng  ôc  Õ  ã    Õn    c thu c ý ki nh sau: 1.ViÖc  ö  ông    n    µng  i víi µng    Þ    ¹ :   sd ho¸ ®¬ b¸n h ®è    h b¸n b tr¶l i Theo  íng  Én  ¹  iÓ m   h d ti ® 5.8  ôc  phÇn    m IV  B Th«ng    è  t s 122/2000/TT­ BTC   µy  ng 29/12/2000 cña  é  µichÝnh  ×:   BT  th ­ Trêng  îp bªn  nép  Õ    h   b¸n  thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ, kh tr   mua   bªn  nép  Õ  thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p trùctiÕp sö  ông    n  hµng          d ho¸ ®¬ b¸n  khibªn mua  Êt tr¶hµng    kh«ng  ng    xu     ho¸ do  ®ó quic¸ch chÊt l ng cho     î   bªn  th×    b¸n  bªn mua  ïng bªn  lËp    c  b¸n  biªnb¶n    nh  â nguyªn nh©n    ¹ hµng, sè îng, x¸c ®Þ r    tr¶l   i  l  gi¸trÞhµng    µ  è  Õ     ho¸ v s thu GTGT   ña  µng      ¹     ¬  ë    mua   ch ho¸ tr¶l itrªnc s ®ã bªn  , xuÊt ho¸ ®¬n  hµng    â lo¹  µng    è îng,gi¸trÞ hµng    ¹ chitiÕt    b¸n  ghir   i h ho¸,s l       tr¶l       i gi¸cha  ã  Õ     c thu GTGT,  Õ   thu GTGT,  tæng    gi¸thanh  to¸n cã  Õ     thu theo    ho¸ ®¬n  bªn  b¸n  ∙  Êt (sè  ý  Öu, ngµy  ® xu   k hi   th¸ng cña    n)  µ  öi kÌm  µng    ho¸ ®¬ v g   h ho¸ xuÊttr¶l¹        iC¨n  vµo    n    µng  µ    . cø  ho¸ ®¬ b¸n h v biªnb¶n  ∙  îclËp,bªn  ® ®     mua   h¹ch    to¸ngi¶m    èn,bªn  gi¸v   b¸n  iÒu  ® chØnh  doanh  è  µng    sh ho¸ b¸n    µ  è  ra v s thuÕ  GTGT   ∙    ® kª khaib»ng    c¸ch ghi sè  m       © theo    n  Êt tr¶trªnm É u   ho¸ ®¬ xu       sè 02/GTGT   (b¶ng      n  kª ho¸ ®¬ chøng  õ hµng    Þch  ô  ra)®Ó   õbít t  ho¸,d v b¸n    tr     sè  Õ  thu GTGT   u     ®Ç ra trong th¸ngvµ      gi¶m  õdoanh  tr   thu. ­ Trêng  îp  êi mua   µ ®èi îng  ö  ông    h ng   l  t sd ho¸  n  ®¬ GTGT,  êi b¸n  ö  ng   s dông    n  ho¸ ®¬ th«ng  êng    th khibªn  mua  Êt tr¶hµng    kh«ng  ng    xu     ho¸ do  ®ó qui c¸ch chÊt l ng cho  b¸n  × bªn     î   bªn  th   mua  ïng bªn  lËp    c   b¸n  biªnb¶n    nh  â x¸c®Þ r  nguyªn nh©n    ¹ hµng, sè îng,gi¸trÞ hµng    µ  è  Õ    tr¶l   i  l     ho¸ v s thu GTGT   ∙  Ýnh  ®t khÊu  õcña  è  µng          n  tr   sh ho¸ ghitrªnho¸ ®¬ mua  µng, trªnc¬  ë    h     s ®ã bªn  mua   xuÊt ho¸ ®¬n     GTGT     â  ¹  µng    è îng,gi¸trÞ hµng    ¹ theo    ghir lo i h ho¸,s l       tr¶l  i ho¸ ®¬n  b¸n  ∙  Êt (chØ    bªn  ® xu   ghitæng    µng    gi¸h ho¸,kh«ng   ghidßng  Õ  thu GTGT   (sè ký  Öu,ngµy    hi   th¸ng cña    n)  µ  öikÌm  µng    Êt tr¶l¹     ho¸ ®¬ v g   h ho¸ xu     iC¨n    . cø vµo    n  µy  ho¸ ®¬ n bªn  mua   ¹ch    h to¸ngi¶m    èn  µ  gi¸v v gi¶m  õsè  Õ  tr   thu GTGT   ®∙  Êu  õb»ng  kh tr   c¸ch    è  m     É u   è  ghi s © trªnm s 05/GTGT   (b¶ng  hµng    kª  ho¸, dÞch  ô  v mua   µo  ã    n  v c ho¸ ®¬ b¸n  µng) ®Ó   õbítgi¸trÞ hµng    h   tr         ho¸ mua   µo  v vµ  è  Õ  s thu GTGT   u   µo  ®Ç v trong th¸ng,bªn  ®iÒu      b¸n  chØnh  doanh  è  µng  sh ho¸ b¸n ra vµ        gi¶m  õdoanh  tr   thu. 2. ViÖc  ö  ông    sd ho¸  n   i  íihµng  ®¬ ®è v   b¸n th«ng qua  i lý hëng    ®¹     hoa hång  ®¹ilýhëng  (    hoa  ång  h theo quy  nh  ña  Ët th ng  ¹i):   ®Þ c Lu   ¬ m ­ C¬   ë  Ýnh  Õ    st thu theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ thuÕ  ã  µng  kh tr   ch b¸n th«ng  qua  ilýb¸n  ng    ëng  ®¹     ®ó gi¸h hoa  ång,khixuÊt hµng  h      cho  ilýsö  ông    ®¹     d ho¸
  2. 2 ®¬n theo quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 5.2  µ  iÓ m   v® 5.7  ôc   phÇn    m IV  B Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  (nªutrªn)   . ­ C¬   ë  Ýnh  Õ    st thu theo  ¬ng  ph ph¸p  ùctiÕp cã  µng  th«ng  tr    h b¸n  qua  i ®¹   lýb¸n  ng    ëng    ®ó gi¸h hoa  ång,khixuÊt hµng  h      cho  ilýsö  ông    n    ®¹     d ho¸ ®¬ b¸n hµng. +  ¬   ë  Ën  ®¹ilýhëng  C s nh b¸n      hoa  ång  µ®èi t ng nép  Õ  h l    î   thu theo ph¬ng    ph¸p khÊu  õthuÕ,khib¸n hµng  ö  ông    n    tr       sd ho¸ ®¬ GTGT,      n  trªnho¸ ®¬ GTGT   chØ    ghidßng    theo  gi¸b¸n  quy  nh  ña  ®Þ c bªn  ã  µng  a  i  ®¹ilý,dßng  ch ® ® b¸n      thuÕ  Êt vµ  Òn  Õ  su   ti thu GTGT   kh«ng    µ  ¹ch  Ðo. Khi thanh  ghi v g ch    to¸n hoa    hång,c¬  ë  ilýlËp ho¸ ®¬n    s ®¹         GTGT  chØ    Òn hoa  ång,dßng  Õ  Êt ghiti   h   thu su   vµ  Òn thuÕ  ti   GTGT   kh«ng    µ  ¹ch bá. ghiv g   +  êng  îp  ¬  ë  Ën  Tr h c s nh b¸n  ilýhëng  ®¹     hoa  ång  µ ®èi îng  ép  Õ  h l  t n thu theo  ¬ng  ph ph¸p  ùctiÕp,khib¸n  µng  ö  ông    n  tr      h sd ho¸ ®¬ b¸n  µng, trªnho¸  h    ®¬n      theo    ghigi¸b¸n  gi¸quy  nh  ña  cã  µng  a  i  ®¹ilý.   ®Þ c bªn  h ® ® b¸n      thanh  Khi to¸nhoa  ång,c¬  ë  ilýlËp ho¸ ®¬n  hµng.   h   s ®¹         b¸n  Quy  nh  Öc  ö  ông    n  hµng  òng    ông  i víi   n   ®Þ vi s d ho¸ ®¬ b¸n  c ¸p d ®è     ®¬ c¸c vÞ  s¶n  Êtm Æt   µng  Þu  Õ  xu   h ch thu TT§B  Êtb¸n  xu   qua  ilýhëng  ®¹     hoa  ång. h 3.ViÖc  ö  ông    n  i víi µng    ý  öi:   sd ho¸ ®¬ ®è     h b¸n k g Doanh  nghiÖp hoÆc   é  h kinh doanh    Ó  ã  îp ®ång  ý  öihµng      c¸ th c h   kg  ho¸ cho    c¸c doanh nghiÖp, hé    kinh  doanh    Ó  c¸ th kh¸c ®Ó     b¸n theo  ¬ng  ph thøc   bªn  ý  öiquy  nh    kg  ®Þ gi¸thanh to¸n,bªn  Ën  ý  öitù quy  nh      nh k g     ®Þ gi¸b¸n  × th   ph¶ilËp ho¸ ®¬n, kª khai, Ýnh  µ  ép  Õ          t v n thu GTGT   cho  µng      ý  öi¸p h ho¸ b¸n k g     dông    êng  îp hµng    nh tr h  ho¸ mua  øt  ®o¹n. ® b¸n  4.ViÖc  ö  ông    n    sd ho¸ ®¬ chøng  õkhimua    µng    Þch  ô: t    b¸n h ho¸,d v T¹im ôc  phÇn  Th«ng   è    IV  B  t s 122/2000/TT­BTC   µy  ng 29/12/2000  ña c Bé   µi chÝnh  ∙  T  ® quy  nh    ¬  ë  ®Þ c¸c c s kinh doanh      khimua  hµng    Þch  b¸n  ho¸ d vô ph¶i thùc  Ön  Õ       hi ch ®é ho¸  n  ®¬ chøng  õ theo  t  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët, lu   trong ®ã   ∙  íng  Én  ô  Ó  ét  è  êng  îp  îc sö  ông  µ      n.   ®h d c th m s tr h® d v ghi ho¸ ®¬   C¨n  vµo  ¬ng  cø  ph thøc  chøc  tæ  kinh doanh  µ  ú theo  õng  ×nh  èng  ô    v tu   t t hu c thÓ    ph¸tsinh t¹ c¬  ë    i s kinh doanh  µ   ôc  Õ  íng dÉn  ùc hiÖn      m C thu h   th   theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h Tæng   ôc  Õ    êi®Ó   ôc  Õ  c thu tr¶l   C thu tØnh Kh¸nh  µ   Õt vµ  íng dÉn  Ho bi   h   thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2