intTypePromotion=1

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Chia sẻ: Vinh So Lax | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
2
download

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nghiên cứu và nắm vững các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất của Trung ương và địa phương. Điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại tại thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao<br /> hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại<br /> thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang<br /> <br /> Phạm Văn Vƣợng<br /> Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên<br /> Luận văn ThS Chuyên ngành: Địa chính; Mã số: 60 44 80<br /> Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: Tiến sĩ. Thái Thị Quỳnh Nhƣ<br /> Năm bảo vệ: 2011<br /> <br /> <br /> Abstract: Nghiên cứu và nắm vững các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất của Trung ƣơng<br /> và địa phƣơng. Điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại tại<br /> thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang. Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng<br /> cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất<br /> <br /> Keywords: Địa chính; Quyền sử dựng đất; Đấu giá; Tuyên Quang<br /> <br /> Content<br /> 1. Tính cấp thiết<br /> Đất đai có những tính chất đặc trƣng riêng, là tài nguyên không tái tạo và trở thành tƣ liệu sản xuất<br /> không thể thay thế đƣợc đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Khai thác tiềm năng đất đai có ý nghĩa vô<br /> cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng nhƣng đất đai chỉ có thể phát<br /> huy đƣợc tiềm năng vốn có đó của mình nếu nhƣ con ngƣời tác động tích cực và sử dụng có hiệu quả.<br /> Thành phố Tuyên Quang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh Tuyên Quang, trong<br /> những năm qua tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của thành phố nói riêng có<br /> nhiều thay đổi, nhu cầu và tốc độ phát triển đô thị tăng lên. Các dự án quy hoạch khu dân cƣ nhằm đáp<br /> ứng nhu cầu nhà ở của ngƣời dân với quy mô lớn và hệ thống cơ sở hạ tầng đƣợc đầu tƣ đã và đang là<br /> bộ mặt của một đô thị hiện đại phát triển bền vững. Công tác đấu giá đất trong các khu dân cƣ quy<br /> hoạch nói trên không chỉ phân bổ đất ở cho nhu cầu của ngƣời dân.<br /> Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và cấp thiết của vấn đề nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử<br /> dụng đất học viên đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao<br /> hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.”<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Tìm hiểu các chính sách và văn bản liên quan đến đấu giá và đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng<br /> đất.<br /> - Đánh giá thực trạng của công tác đấu giá quyền sử dụng đất dựa trên một số khu quy hoạch khu dân cƣ<br /> trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.<br /> - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất.<br /> CHƢƠNG I: TỔNG QUAN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁ ĐẤT VÀ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN<br /> SỬ DỤNG ĐẤT<br /> 1.1 Giá đất và cơ sở khoa học xác định giá đất<br /> 1.1.1 Khái niệm giá đất và đặc điểm của giá đất<br /> Đất đai là sản phẩm phi lao động, bản thân nó không có giá trị. Do đó đối với bất động sản mà nói, giá<br /> cả đất đai phản ánh tác dụng của đất đai trong hoạt động kinh tế, nó là sự thu lợi trong quá trình mua<br /> bán, nói cách khác giá cả bất động sản cao hay thấp quyết định bởi nó có thể thu lợi cao hay thấp ở một<br /> khoảng thời gian nào đó.<br /> Đặc điểm của giá đất:<br /> 1. Không giống nhau về phƣơng thức biểu thị<br /> 2. Không giống nhau về thời gian hình thành<br /> 3. Giá đất đai không phải là biểu hiện tiền tệ của giá trị đất đai, giá cả cao hay thấp không phải do giá<br /> thành sản xuất quyết định.<br /> 1.1.2. Cơ sở khoa học xác định giá đất<br /> a. Địa tô<br /> Địa tô là phần sản phẩm thặng dƣ do những ngƣời sản xuất trong nông nghiệp tạo ra và nộp cho ngƣời<br /> chủ sở hữu ruộng đất. Ðịa tô gắn liền với sự ra đời và tồn tại của chế độ tƣ hữu về ruộng đất.<br /> Địa tô chênh lệch là địa tô mà chủ đất thu đƣợc do có sở hữu ở những ruộng đất có điều kiện sản xuất<br /> thuận lợi hơn nhƣ ruộng đất có độ màu mỡ cao hơn, có vị trí gần thị trƣờng tiêu thụ hơn, hoặc tƣ bản<br /> đầu tƣ thêm có hiệu suất cao hơn. Là độ chênh lệch giữa giá cả sản xuất xã hội và giá cả sản xuất cá biệt<br /> b. Lãi suất ngân hàng<br /> Lãi suất ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng làm cho giá đất có thể thay đổi, vì địa tô vận<br /> động một cách độc lập với giá đất cho nên có thể tách sự ảnh hƣởng của địa tô với giá đất để xem giá<br /> đất còn chịu ảnh hƣởng bởi yếu tố nào.<br /> c. Quan hệ cung cầu<br /> Trong thị trƣờng tự do hoàn toàn, giá cả của hàng hóa thông thƣờng đƣợc quyết định tại điểm cân bằng<br /> của quan hệ cung cầu. Cầu vƣợt cung thì giá cả tăng cao, ngƣợc lại, cung vƣợt cầu thì giá cả tất phải hạ<br /> xuống, đó là nguyên tắc cân bằng cung cầu. Đất đai cũng vậy, giá cả đất đai cũng phụ thuộc mối quan<br /> hệ cung cầu quyết định.<br /> 1.2 Vai trò của công tác đấu giá quyền sử dụng đất<br /> 1.2.1 Khái niệm về công tác đấu giá quyền sử dụng đất<br /> Đấu giá quyền sử dụng đất là việc cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền công khai lựa chọn nhà đầu tƣ là<br /> các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nƣớc thuộc mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện về vốn và khả<br /> năng đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật của dự án để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, nhằm<br /> tạo vốn đầu tƣ xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố.<br /> 1.2.2. Vai trò của đấu giá quyền sử dụng đất<br /> Đấu giá quyền sử dụng đất mang lại nguồn thu quan trọng bổ sung vào Ngân sách Nhà nƣớc để đầu tƣ<br /> cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đối tƣợng tham gia đấu giá không bị ràng buộc về thành phần kinh tế<br /> miễn là đáp ứng đủ các yêu cầu về tài chính và kỹ thuật của dự án. Do vậy sẽ có nhiều nhà đầu tƣ cùng<br /> tham gia đấu giá QSD đất 1 lô đất nên sẽ tạo đƣợc sự cạnh tranh lành mạnh giữa những ngƣời tham gia<br /> đấu giá và mức giá trúng sẽ sát với giá thực tế trên thị trƣờng.<br /> 1.3 Kinh nghiệm về đấu giá quyền sử dụng đất tại một số nƣớc trên thế giới<br /> 1.3.1 Trung Quốc<br /> Từ ngày 01/7/1997 Trung Quốc đã chia lãnh thổ của mình thành 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực<br /> thuộc T.W và 1 khu vực Hành chính đặc biệt (Hồng Công). Luật quản lý BĐS của Trung Quốc quy định<br /> Nhà nƣớc giao quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nƣớc trong một số năm nhất định<br /> Việc xuất nhƣợng quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tổng thể, quy hoạch đô thị<br /> và kế hoạch sử dụng đất xây dựng hàng năm. Xuất nhƣợng quyền sử dụng đất của UBND cấp thành phố<br /> trở lên để làm nhà ở là phải căn cứ vào chỉ tiêu khống chế và phƣơng án giao đất làm nhà ở hàng năm<br /> của UBND cấp tỉnh trở lên, báo cáo với chính phủ hoặc UBND tỉnh phê chuẩn theo quy định của chính<br /> phủ.<br /> 1.3.2 Đài Loan<br /> Đài Loan đã tiến hành song song hai chƣơng trình là “ngƣời cày có ruộng” và “bình quyền về đất đô<br /> thị” với nguyên tắc chủ đạo tối cao của công cuộc cải cách là sử dụng đất một cách tối ƣu. Chƣơng trình<br /> “bình quyền về đất đô thị” kêu gọi thực thi bình quyền về đất đô thị và đóng góp tất cả lợi nhuận thu<br /> đƣợc từ đất đô thị cho mục đích công cộng. Việc hoàn thành đề án củng cố đất đô thị sẽ làm cho 80%<br /> đất đai có hình thể méo lệch không phù hợp cho xây dựng trở thành hình dáng đều đặn thích hợp cho<br /> việc sử dụng, tạo thêm đƣợc nguồn đất công ích rất lớn. Một thành tựu khác do các đề án về củng cố đất<br /> đô thị đem lại là làm cho đất đai ban đầu chỉ có 20% là mặt đƣờng trở thành 100% đất mặt đƣờng, nhờ<br /> vậy giá trị đất đã tăng lên trung bình là 6,4 lần.<br /> 1.3.3 Nhật Bản<br /> Tại Nhật Bản việc đấu giá BĐS chủ yếu đƣợc thực hiện đối với các tài sản bảo lãnh, cầm cố quá hạn<br /> hoặc thi hành án theo quyết định của toà án. Sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế, tình hình đấu giá đất trên<br /> thị trƣờng BĐS cũng bị ảnh hƣởng rất lớn bởi sự suy thoái kinh tế, các nhà chuyên kinh doanh bất động<br /> sản cũng nhƣ các con nợ và toà án đều tập trung giải quyết những bất động sản đang bị các ngân hàng<br /> cầm cố và tiến hành đấu giá. Khi toà án địa phƣơng tịch thu bất động sản của những cá nhân không<br /> thanh toán đƣợc nợ và rao bán tài sản này, số tiền thu đuợc sẽ đƣợc tiến hành thanh toán cho những<br /> khoản nợ<br /> CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ<br /> TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG<br /> 2.1 Khái quát chung về địa bàn nghiên cứu<br /> 2.1.1 vị trí địa lý<br /> Thành phố có tổng diện tích tự nhiên là 11921 ha và có ranh giới hành chính nhƣ sau:<br /> - Phía Bắc giáp xã Tân Long và xã Tân Tiến, xã Thắng Quân (thuộc thành phố Yên Sơn)<br /> - Phía Nam giáp xã Nhữ Khê, xã Đội Bình, thị trấn Tân Bình (thành phố Yên Sơn) và xã Cấp Tiến<br /> (thuộc thành phố Sơn Dƣơng)<br /> - Phía Đông giáp xã Thái Bình, xã Phú Thịnh (thuộc thành phố Yên Sơn) và xã Vĩnh Lợi (thuộc thành<br /> phố Sơn Dƣơng)<br /> - Phía Tây giáp xã Kim Phú, xã Hoàng Khai, xã Nhữ Hán và xã Trung Môn (thuộc thành phố Yên Sơn)<br /> 2.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội<br /> Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên<br /> Quang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2011), trong những năm qua thành phố luôn quan tâm phát triển<br /> toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh tốc độ tăng trƣởng kinh tế. Cơ cấu và tốc độ<br /> tăng trƣởng kinh tế có những chuyển biến tích cực, ngày càng tăng, bình quân hàng năm 12% (của tỉnh<br /> là 11,04%) nên đã đáp ứng đƣợc những mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.<br /> 2.1.5 Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang<br /> Thời kỳ trƣớc và sau khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, thành phố đã có cán bộ chuyên<br /> môn có trình độ nghiệp vụ và thƣờng xuyên đƣợc đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh<br /> vực quản lý đất đai. Công tác quản lý đất đai đã đƣợc thực hiện có hiệu quả<br /> 2.2.1. Các văn bản về đấu giá quyền sử dụng đất ở thành phố Tuyên Quang<br /> - Luật Đất đai năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và 2001, Luật<br /> Đất đai năm 2003.<br /> - Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành quy chế<br /> đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.<br /> - Căn cứ Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND ngày 05/01/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban<br /> hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn<br /> tỉnh Tuyên Quang.<br /> 2.2.2. Qui chế đấu giá quyền sử dụng đất<br /> Theo Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy chế đấu<br /> giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể nhƣ sau:<br /> 1. Đối tƣợng tham gia đấu giá: Các cá nhân từ 18 tuổi trở lên có đủ năng lực hành vi dân sự và ngƣời<br /> Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài đủ điều kiện mua nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Pháp luật.<br /> 2. Giá khởi điểm: Là mức giá tối thiểu quy định cho 01 lô đất đấu giá quyền sử dụng đất, do UBND<br /> thành phố Tuyên Quang phê duyệt.<br /> 3. Bƣớc giá để đấu giá: thƣờng tính tƣơng đƣơng 1 % giá khởi điểm.<br /> 2.3. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Tuyên Quang<br /> Sau hơn 5 năm thực hiện Luật Đất đai 2003, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố đã có nhiều<br /> chuyển biến cơ bản và tích cực, góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng. Các<br /> khu dân cƣ đƣợc đƣa ra đấu giá tại thành phố Tuyên Quang phần lớn nằm tại các trục đƣờng chính, có<br /> hệ thống cơ sở hạ tầng tốt (điện, đƣờng, nƣớc sạch, môi trƣờng…). Các thửa đất đƣa ra đấu giá là những<br /> thửa đất hình chữ nhật, nằm trong khu dân cƣ hoặc dọc trục đƣờng chính có diện tích khoảng từ 90m2 –<br /> 300m2.<br /> 2.3.1. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2008<br /> Năm 2008, thành phố Tuyên Quang đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 7 khu dân cƣ tại 4 phƣờng<br /> gồm phƣờng Hƣng Thành, Phan Thiết, Tân Quang và Tân Hà với tổng diện tích là 8365 m2 với 80 lô<br /> (bảng 2.4), Số ngƣời tham gia đấu giá là 123 ngƣời. Các khu dân cƣ tổ chức đấu giá ngoài các khu dân<br /> cƣ tại Phan Thiết và Tân Quang là việc sắp xếp, quy hoạch lại diện tích đất còn kẹt trong nội thị thì các<br /> khu dân cƣ mới tại Tân Hà và Hƣng Thành là các khu dân cƣ đƣợc quy hoạch với mục đích mở rộng<br /> không gian của thành phố chủ yếu về phía tây (phƣờng Hƣng Thành) và hƣớng bắc (phƣờng Tân Hà).<br /> 2.3.2. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2009 tại thành phố Tuyên Quang<br /> Năm 2009, thành phố Tuyên Quang tiến hành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 6 khu quy hoạch đó<br /> là khu dân cƣ tổ 9, phƣờng Ỷ La, khu dân cƣ đƣờng dẫn Cầu Tân Hà, khu dân cƣ Phan Thiết 2, khu dân<br /> cƣ Lý Thái Tổ, khu dân cƣ tổ 20, phƣờng Hƣng Thành và khu dân cƣ tổ 33, phƣờng Tân Quang. Giá<br /> khởi điểm đấu giá đối với các khu đất đƣợc UBND thành phố quyết định là giá trung bình của lần đấu<br /> giá đất năm 2008, có 2 khu có sự điều chỉnh giá so với giá trung bình là khu dân cƣ tổ 33 Tân Quang và<br /> khu dân cƣ Lý Thái Tổ do sự biến động lớn của thị trƣờng bất động sản trong khu vực. Số ngƣời tham<br /> gia đấu giá đạt 177 ngƣời. Các khu dân cƣ có số ngƣời tham gia đông là khu dân cƣ đƣờng dẫn Cầu Tân<br /> Hà 38 ngƣời, khu dân cƣ tổ 9 phƣờng Ỷ La 35 ngƣời tham gia, số ngƣời tham gia tính trên số lƣợng lô<br /> đất cao nhất là khu dân cƣ tổ 33, phƣờng Tân Quang. Số lƣợng ngƣời tham gia đấu giá tại tổ 20, phƣờng<br /> Hƣng Thành đạt số lƣợng thấp với 18 ngƣời tham gia/20 lô đất đấu giá.<br /> 2.3.3. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010<br /> Năm 2010, thành phố Tuyên Quang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 8 khu dân cƣ trên địa bàn.<br /> Các khu dân cƣ đã tiến hành đấu giá qua các năm nay tiếp tục tổ chức đấu giá là khu dân cƣ tổ 33,<br /> phƣờng Tân Quang, khu dân cƣ Phan Thiết 2, khu dân cƣ Lý Thái Tổ, khu dân cƣ tổ 20, phƣờng Hƣng<br /> Thành, Khu dân cƣ đƣờng dẫn Cầu Tân Hà và các khu dân cƣ quy hoạch mới là khu dân cƣ tổ 4, 8<br /> phƣờng Nông Tiến; khu dân cƣ đƣờng Minh Thanh. Năm 2010, Tuyên Quang lần đầu tiên tổ chức đấu<br /> giá quyền sử dụng đất đối với khu biệt thự có diện tích 300 m2.<br /> 2.3.4. Một số yếu tố ảnh h¬ƣởng đến kết quả đấu giá quyền sử dụng đất<br /> - Yếu tố vị trí:<br /> - Yếu tố quy hoạch:<br /> - Các yếu tố khác:<br /> 2.4 Hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất<br /> 2.4.1 Hiệu quả về kinh tế<br /> 1. Đấu giá QSDĐ là nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nƣớc, tạo vốn đầu t¬ƣ xây dựng cơ sở hạ tầng<br /> 2. Đấu giá QSDĐ tạo cơ sở cho sự phát triển thị tr¬ƣờng bất động sản<br /> 3. Đấu giá quyền sử dụng đất là cơ sở, căn cứ để điều chỉnh giá đất của Nhà nƣớc sát với giá thị trƣờng<br /> 2.4.2. Hiệu quả về xã hội<br /> a. Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức thực hiện chính sách “ đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” của Đảng và<br /> Nhà nƣớc ta đ¬ƣợc thực hiện hiệu quả,<br /> b, Về phía Nhà n¬ƣớc, ngoài việc phát huy hiệu quả tối đa nguồn thu từ đất thì việc đấu giá QSDĐ đã<br /> nâng cao gía trị quyền sử dụng đất<br /> c. Đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu hỗ trợ cho sự phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế tại các<br /> địa phƣ¬ơng,<br /> 2.4.3 Hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng đất đai<br /> a. Đất đai là loại hàng hóa đặc biệt với những đặc điểm đặc thù đã tham gia vào thị tr¬ƣờng bất động<br /> sản và đƣợc khai thác triệt để tiềm năng giá trị, tạo nguồn thu phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá,<br /> hiện đại hoá đất n¬ƣớc.<br /> b. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, có thể thực hiện công tác giao đất và GCNQSDĐ đ¬ƣợc nhanh<br /> chóng và dễ dàng, thủ tục hành chính đơn giản, \<br /> d. Từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất sẽ dần xoá bỏ cơ chế "xin, cho " về đất đai , tạo điều kiện<br /> thuận lợi để đất đai đ¬ƣợc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm và đúng pháp luật.<br /> 2.5. Những tồn tại trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất<br /> 2.5.1. Đối với công tác tổ chức<br /> - Việc không có quy định cụ thể về vị trí của ngƣời tham gia trong phiên đấu giá<br /> - Việc không hạn chế số ngƣời tham dự phiên đấu giá gây nên tình trạng số lƣợng ngƣời đi tham dự<br /> phiên đấu giá lớn<br /> - Việc tổ chức đấu giá các lô đất đặc thù với số lƣợng ít đã tạo điều kiện cho việc sắp đặt giá và “đấu giá<br /> ngoài phiên đấu giá”.<br /> 2.5.2 Đối với ngƣời tham gia đấu giá<br /> - Việc rà soát ngƣời tham gia đấu giá khi tham gia đấu giá còn chƣa đƣợc thực hiện chặt chẽ, hiện tƣợng<br /> tham gia đấu giá hộ còn tiếp diễn.<br /> - Về mức tiền đặt cọc qui định thấp 5% tổng giá trị lô đất theo giá sàn nhƣ¬ hiện nay là thấp,<br /> - Một bộ phận ngƣời tham gia đấu giá có đất tại khu vực đăng ký đấu giá, trong quá trình đấu giá đẩy<br /> giá lên thật cao so với mặt bàng giá tại khu vực để trục lợi sau đó không nộp tiền trúng đấu giá, chấp<br /> nhận mất tiền đạt cọc.<br /> 2.5.3 Đối với công tác quản lý bất động sản và xây dựng đô thị<br /> - Trình tự, thủ tục thực hiện công tác đấu giá QSD đất do mang tính đặc thù nên còn chậm, chƣa đáp<br /> ứng đƣợc thực tiễn. Có những khu đất do chờ thủ tục lâu nhân dân lấn chiếm, tạm sử dụng, chính quyền<br /> thôn thu tiền trƣớc… gây rất nhiều khó khăn cho quá trình thực hiện đấu giá.<br /> - Do thiếu các quy định về xây dựng đối với các khu vực đấu giá quyền sử dụng đất đã gây nên tình<br /> trạng số các thửa đất đấu giá thì lớn nhƣng các thửa đất thực hiện việc xây dựng các công trình theo quy<br /> hoạch thì thấp,<br /> - Hiện tƣợng đầu cơ đất trong đấu giá quyền sử dụng đất khiến cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất<br /> trở thành nơi để đẩy giá đất lên cao để thu lợi cho một bộ phận dân cƣ trong xã hội.<br /> CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC<br /> ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG<br /> 3.1. Nâng cao hiệu quả của công tác quy hoạch<br /> Cần nâng cao hơn nữa chất lƣợng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu công nghiệp, phối hợp một cách<br /> khoa học giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nhằm<br /> đảm bảo sự phù hợp, tính thống nhất, tính khả thi trong quy hoạch nhằm mang lại hiệu quả toàn diện về<br /> kinh tế, xã hội, môi trƣờng.<br /> 3.2. Giải pháp về chính sách trong đấu giá quyền sử dụng đất<br /> - Trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất từ thủ tục nộp hồ sơ tới khi kết thúc đấu giá nên giao cho<br /> một trung tâm, cơ quan chuyên về nghiệp vụ đấu giá thực hiện<br /> - Nới rộng quy định về thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất lên 30 ngày kể từ ngày trúng<br /> đấu giá.<br /> - Quy định chi tiết việc xây dựng công trình trên đất đấu giá đối với các lô đất tham gia đấu giá tại khu<br /> vực quy hoạch nhƣ là một trong những nghĩa vụ đối với ngƣời trúng đấu giá quyền sử dụng đất và đƣợc<br /> thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.<br /> - Nâng mức quy định về tiền đặt cọc trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất lên mức 10% giá khởi<br /> điểm<br /> 3.2 Các giải pháp về kỹ thuật trong đấu giá quyền sử dụng đất<br /> - Xét tƣ cách ngƣời tham gia đấu giá đủ tƣ cách tham dự phiên đấu giá.<br /> - Số lƣợng lô đất đƣa ra đấu giá phải đƣợc tính toán dựa vào nhu cầu và thị hiếu của ngƣời dân tại địa<br /> phƣơng.<br /> - Nâng cao hiệu quả của công tác xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất.<br /> - Đối với quy chế thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đề nghị bổ sung việc quy định chỗ ngồi cho<br /> ngƣời tham gia đấu giá.<br /> <br /> <br /> <br /> References<br /> <br /> Tài liệu tiếng Việt<br /> 1. Ban Vật giá Chính phủ (2000), Nguyên tắc và thực hành thẩm định giá, Chƣơng trình đào tạo<br /> Thẩm định giá giai đoạn 1, Hà Nội.<br /> 2. Bộ Tài chính (2003), Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 về cơ chế tài chính trong<br /> việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng CSHT, Hà Nội.<br /> 3. Bộ Tài chính (2001), Giải pháp tài chính phát triển thị trƣờng BĐS ở Việt Nam, Hà Nội.<br /> 4. Bộ Tài chính (2005), Thông tƣ số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 h¬ƣớng dẫn việc xác định<br /> giá thời điểm và chuyển giao tài sản Nhà nƣớc để bán đấu giá, Hà Nội.<br /> 5. Bộ Tài chính (2008), Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 về việc ban hành 6 tiêu<br /> chuẩn thẩm định giá (đợt 3), Hà Nội.<br /> 6. Bộ Tài chính (2004), Thông tƣ 114/2004/TT-BTC ngày 26/12/2004 hƣớng dẫn thực hiện Nghị<br /> định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phƣơng pháp xác định giá đất và khung<br /> giá các loại đất.<br /> 7. Bộ Tài chính (2010), Thông tƣ số 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 hƣớng dẫn thực hiện việc<br /> xác định giá thị trƣờng trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết, Hà Nội.<br /> 8. Bộ Tƣ pháp (2005), Thông tƣ số 03/2005/TT-BTP ngày 04/5/2005 Hƣớng dẫn một số quy định<br /> của Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá tài sản, Hà Nội.<br /> 9. Bộ Tài nguyên và Môi trƣ¬ờng – Chƣơng trình tăng cƣờng năng lực quản lý đất đai và môi<br /> trƣờng (2005), Báo cáo Hội thảo định giá đất ở Việt Nam, Hà Nội.<br /> 10. Nguyễn Đình Bồng (2005), “Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát<br /> triển thị tr¬ƣờng BĐS ở Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà n¬ƣớc, Hà Nội.<br /> 11. Chính phủ (2004), Nghị quyết số 06 của Chính phủ ngày 19/5/2004 về một số giải pháp phát<br /> triển lành mạnh thị trƣờng BĐS, Hà Nội.<br /> 12. Chính phủ (2004), Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai, Hà<br /> Nội.<br /> 13. Chính phủ (2004), Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phƣơng pháp<br /> xác định giá đất và khung giá các loại đất, Hà Nội.<br /> 14. Chính phủ (2004), Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thu tiền SDĐ.<br /> 15. Chính phủ (2005), Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 về bán đấu giá tài sản, Hà Nội.<br /> 16. Chính phủ (2007), Nghị định 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung<br /> một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phƣơng pháp xác định giá đất và<br /> khung giá các loại đất, Hà Nội.<br /> 17. Chính phủ (2010), Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 về bán đấu giá tài sản, Hà Nội.<br /> 18. Cục Quản lý nhà- Bộ Xây dựng (2004), Một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trƣờng BĐS, Hà<br /> Nội.<br /> 19. Hồ Thị Lam Trà, Nguyễn Văn Quân (2006), Giáo trình Định giá đất, NXB Nông Nghiệp, Hà<br /> Nội.<br /> 20. Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2002), Hội thảo xây dựng cơ sở pháp lý về thị tr¬ƣờng<br /> quyền SDĐ ở Việt Nam, Hà Nội<br /> 21. Phòng thống kê thành phố Tuyên Quang (2010), Niên giám năm 2009 thành phố Tuyên Quang,<br /> Tuyên Quang.<br /> 22. Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội.<br /> 23. Quốc hội (2003), Luật Đất đai 2003, Hà Nội.<br /> 24. Quốc hội (2006), Luật Kinh doanh BĐS, Hà Nội.<br /> 25. Chu Văn Thỉnh (2000), “Cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách và sử dụng hợp lý<br /> quỹ đất đai”, Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nƣớc, Hà Nội.<br /> 26. Thủ tƣớng Chính phủ (2005), Quyết định 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 về đấu giá quyền<br /> SDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc thuê đất, Hà Nội.<br /> 27. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn Đình Bồng (2005), Giáo trình Thị trƣờng BĐS, NXB Nông Nghiệp,<br /> Hà Nội.<br /> 28. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (2010), Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010<br /> thành phố Tuyên Quang.<br /> 29. Viện nghiên cứu Địa chính (2003), Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu<br /> quả trong việc đấu giá quyền SDĐ ở thành phố Hà Nội và một số địa phƣơng phục vụ việc xây dựng<br /> Luật Đất đai mới, Hà Nội.<br /> Các Website<br /> 30. Trang web: http://www.chinhphu.vn, Website Chính phủ<br /> 31. http://www.monre.gov.vn, Website Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.<br /> 32. http://www.moc.gov.vn, Website Bộ Xây dựng.<br /> 33. http://www.vnrea.vn, Website Hiệp Hội BĐS Việt Nam.<br /> 34. http://www.gso.gov.vn<br /> 35. http://bdsthegioi.batdongsan.com.vn/<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2