Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ ÁN VỀ 'VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS Ở VIỆT NAM'

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tú Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

833
lượt xem
405
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất động sản theo nghĩa thông thường nhất được hiểu là đất đai và các công trình xây dựng cố định trên đất đai. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, vai trò của thị trường BĐS ngày càng trở thành yếu tố quan trọng và từng bước được nhận thức đầy đủ hơn. Việc hình thành và phát triển thị trường BĐS sẽ tạo thêm các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất và sử dụng nguồn nội lực có hiệu quả......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ ÁN VỀ 'VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS Ở VIỆT NAM'

 1. LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực hành :
 2. §Ò ¸n m«n häc Môc lôc A. Lêi nãi ®Çu ............................................................................................ B. Néi dung.................................................................................................... PhÇn I c¬ së lý luËn cña ®Ò tμi .................................................... I ThÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n (B§S) .................................................................... 1: Kh¸i niÖm....................................................................................................... 2: Vai trß cña thÞ tr−êng B§S .......................................................................... 3: §Æc diÓm chñ yÕu cña thÞ tr−êng B§S ........................................................ 4: C¸c yÕu tè cña thÞ tr−êng B§S néi dungvμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ...................................................................................... 1: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ...................................... a. Sù cÇn thiÕt vμ vai trß qu¶nlý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ .................... b. Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ..................................... 2. Néi dung qu¶n lý nha n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ................................... 3. C¸c c«ng cô qu¶n lý nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi c«ng t¸c qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S...................................................................... PhÇn II: thùc tr¹ng qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S .................................................................................................. I.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng B§S ë n−íc ta .................................... II.T×nh h×nh qu¶n lý cña nhμ nøoc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ......................... III.®¸nh gi¸: .................................................................................................... 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®−îc................................................................................ 2. H¹n chÕ .......................................................................................................... 3. Nguyªn nh©n ................................................................................................. 4. HËu qu¶ ......................................................................................................... Hμ Néi: 12- 2003 1
 3. §Ò ¸n m«n häc PhÇn III: quan ®iÓm, ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S .................................................................................................. I. Quan ®iÓm cña ®¶ng vμ nhμ n−íc viÖt nam vÒ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa ................. II. Nh÷ng ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S...................................................................... C. kÕt luËn ................................................................................................... tμi liÖu tham kh¶o ................................................................................ Hμ Néi: 12- 2003 2
 4. §Ò ¸n m«n häc Lêi nãi ®Çu BÊt ®éng s¶n khi tham gia thÞ tr−êng thi trë thμnh mét lo¹i hμng ho¸ ®Æc biÖt mμ kh«ng mét nhμ n−íc nμo bá qua viÖc ®Þnh h−íng, ®iÒu tiÕt vμ kiÓm so¸t. §iÒu nμy kh«ng quyÕt ®Þnh bëi ý chÝ cña nhμ n−íc mμ lμ sù b¾t buéc ph¶i lμm ®Ó toμn bé nÒn kinh tÕ ®−îc vËn hμnh mét c¸ch lμnh m¹nh vμ cã hiÖu qu¶. Kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn ®ù¬c vai trß to lín cña thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ®èi víi nÒn kinh tÕ nh− t¨ng nguån thu vμo ng©n s¸ch, kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ... còng nh− chóng ta kh«ng thÓ bá qua vai trß cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Dùa trªn t×nh h×nh hiÖn nay, môc ®Ých chiÕn l−îc cña ®¶ng ta còng nh− nh÷ng ®Æc thï cña thÞ tr−êng B§S ë viÖt nam th× sù qu¶n lý cña nhμ n−íc lμ kh«ng thÓ thiÕu. ChÝnh v× thÕ em ®· lùa chän ®Ò tμi: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S ë viÖt nam. ThÞ tr−êng B§S ë ViÖt Nam ®ang ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò ch−a râ rμng, cÇn ®−îc lμm s¸ng tá. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi bμi viÕt nμy, em chØ xin tr×nh bμy vÒ mét khÝa c¹nh nhá ®ã lμ vai trß qu¶n lý, ®iÒu tiÕt cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S vμ c¸c gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c−êng vai trß cña nhμ n−íc trong viÖc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S ë ViÖt Nam. §Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých trªn ta sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu nh− ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö , ph©n tÝch tæng hîp ...tËp trung vμo ph©n tÝch néi dung vμ c«ng cô qu¶n lý cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−¬ng B§S. Trong bμi nghiªn cøu nμy sÏ gåm ba phÇn chÝnh : 1.c¬ së lý luËn cña ®Ò tμi Hμ Néi: 12- 2003 3
 5. §Ò ¸n m«n häc 2.thùc tr¹ng 3.quan ®iÓm , ph−¬ng h−íng vμ gi¶i ph¸p do thêi gian cã h¹n nªn viÖc tham kh¶o tμi liÖu phôc vô cho ®Ò tμi nμy kh«ng ®−îc nhiÒu, v× thÕ bμi lμm cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®−îc sù chØ b¶o vμ gãp ý cña quý thÇy c« ®Ó bμi lμm cña em tèt h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n: thÇy Hoμng C−êng, c« Ph¹m Lan H−¬ng ®· tËn t×nh h−íng dÉn gióp em hoμn thμnh ®Ò ¸n nμy! Hμ Néi: 12- 2003 4
 6. §Ò ¸n m«n häc Néi dung PhÇn I: c¬ së lý luËn cña ®Ò tμi I. thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n 1: kh¸i niÖm BÊt ®éng s¶n theo nghÜa th«ng th−êng nhÊt ®−îc hiÓu lμ ®Êt ®ai vμ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cè ®Þnh trªn ®Êt ®ai. Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, vai trß cña thÞ tr−êng B§S ngμy cμng trë thμnh yÕu tè cã tÇm quan träng vμ tõng b−íc ®−îc nhËn thøc ®Çy ®ñ h¬n. ViÖc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S sÏ t¹o thªm c¸c yÕu tè ®Çu vμo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ sö dông nguån néi lùc cã hiÖu qu¶. ChÝnh v× thÕ , muèn hiÓu râ ®−îc néi dung cña ®Ò tμi ta ph¶i b¾t ®Çu tõ nh÷ng c¸i c¬ b¶n nhÊt , mμ tr−íc tiªn ®ã lμ c¸c kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, vai trß vμ c¸c yÕu tè cã liªn quan cña thÞ tr−êng B§S. Theo ®iÒu 181bé luËt d©n sù ViÖt nam th× B§S lμ c¸c tμi s¶n kh«ng di dêi ®−îc, bao gåm: - ®Êt ®ai - nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi ®Êt ®ai, kÓ c¶ c¸c tμi s¶n g¾n liÒn víi nhμ ë, c«ng tr×nh x©y dùng ®ã. - c¸c tμi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®ai - c¸c tμi s¶n do luËt ®Þnh. Ta thÊy r»ng kh¸i niÖm B§S ngay trong luËt cña ViÖt Nam còng lμ mét kh¸i niÖm më, bao hμm trong nã nhiÒu chñng lo¹i hμng ho¸ kh¸c nhau. Tuy nhien cã thÓ thÊy bé phËn c¨n b¶n cña B§S chÝnh lμ quyÒn Hμ Néi: 12- 2003 5
 7. §Ò ¸n m«n häc sö dông ®Êt, do ®ã chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cã ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù h×nh thμnh, vËn hμnh vμ ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng B§S. Sau khi ®· hiÓu s¬ qua vÒ B§S , ta sÏ ®Æt ra c©u hái: ThÕ nμo lμ thÞ tr−êng B§S ? ®ã lμ ®Þa ®iÓm, lμ n¬i mμ t¹i ®ã ng−êi b¸n vμ ng−êi mua tμi s¶n B§S t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x©y dùng gi¸ c¶ vμ sè l−îng hμng hãa B§S ®−îc thùc hiÖn. ThÞ tr−êng B§S bao gåm ba thÞ tr−êng nh¸nh: + thÞ tr−êng B§S + thÞ tr−êng cho thuª B§S + thÞ tr−êng thÕ chÊp vμ b¶o hiÓm B§S Vμ theo trËt tù thêi gian thÞ tr−êng B§S ®−îc chia thμnh : - thÞ tr−êng cÊp I (hay thÞ tr−êng s¬ cÊp): §©y lμ thÞ tr−êng chuyÓn nh−îng, giao hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt. - ThÞ tr−êng cÊp II: §ã lμ thÞ tr−êng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh B§S ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. -thÞ tr−êng cÊp III: Lμ thÞ tr−êng b¸n l¹i hoÆc cho thuª l¹i c¸c c«ng tr×nh ®· ®−îc mua hoÆc thuª. HiÖn nay ®· xuÊt hiÖn c¸c lo¹i thÞ tr−êng B§S sau ®©y: - ThÞ tr−êng nhμ ë vμ ®Êt ë - ThÞ tr−êng B§S phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh - ThÞ tr−êng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt Còng gièng nh− c¸c lo¹i thÞ tr−êng kh¸c cïng víi sù xuÊt hiÖn vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S lμ hμng ho¸ B§S. hμng ho¸ B§S cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng, kh«ng gièng víi c¸c lo¹i hμng ho¸ kh¸c: Nã chØ tiªu hao dÇn dÇn gi¸ trÞ nh−ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh d¸ng tù nhiªn cña gi¸ trÞ sö dông trong qu¸ tr×nh tiªu dïng cho s¶n xuÊt hoÆc cho c¸ nh©n sö dông nh− nhμ cöa, x−ëng m¸y,... Riªng víi ®Êt ®ai th× ®ã lμ mét tμi nguyªn quý gi¸ vμ lμ yÕu tè ®Çu vμo cho s¶n xuÊt, kinh doanh B§S. §Êt ®ai lμ Hμ Néi: 12- 2003 6
 8. §Ò ¸n m«n häc mét lo¹i hμng ho¸ ®Æc biÖt . nãi ®Õn thÞ tr−êng mua b¸n, chuyÓn nh−îng ®Êt ®ai th× thùc ra ®ã chÝnh lμ thÞ tr−êng mua b¸n, chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt. 2: vai trß cña thÞ tr−êng B§S. tæ chøc, qu¶n lý tèt thÞ tr−êng B§S. Ch¨m lo gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nhμ ë cho nh©n d©n, nhÊt lμ ë c¸c vïng ®« thÞ; ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhμ n−íc x©y dùng vμ kinh doanh nhμ ë. KhuyÕn khÝch c¸c thμnh phÇn kinh tÕ tham gia x©y dùng vμ kinh doanh nhμ ë theo sù h−íng dÉn vμ qu¶n lý cña nhμ n−íc. Cã thÓ nãi ®©y lμ mét chñ tr−¬ng lín vμ cã tÇm chiÕn l−îc quan träng mμ ®¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø VIII ®· x¸c ®Þnh. Ta kh¼ng ®Þnh ®−îc ®iÒu trªn tr−íc hÕt lμ v× kinh doanh B§S lμ mét trong nh÷ng ngμnh kinh tÕ mòi nhän gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch vμ chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tæng s¶n phÈm quèc néi ®èi víi mét quèc gia. Quan träng h¬n, nhμ ë cßn lμ mét tμi s¶n cña mçi quèc gia, chiÕm 20% - 50% tμi s¶n, nhê ®ã mμ t¹o ra ®éng lùc to lín thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch luü cña c¸c hé gia ®×nh vμ c¸ nh©n. ThÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn ®ã lμ nh©n tè ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc vμ n©ng cao ®êi sèng cña c¸c tÇng líp d©n c− nhê ph¸t triÓn nhu cÇu kinh doanh, cung cÇu nhμ ë, ... nã lμ tiªu chÝ ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng ph¸t triÓn cñamçi quèc gia, mçi vïng. Trªn c¬ së quy luËt vËn hμnh cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th× nguån hμng ho¸ B§S ngμy cμng phong phó, ®a d¹ng víi chÊt l−îng ngμy cμng cao nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngμy mét t¨ng cña kinh doanh vμ nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, tiªu dïng cña d©n c−. ®Æc tr−ng cña hμng ho¸ giao l−u trao ®æi trªn thÞ tr−êng B§S ( chñ yÕu lμ nhμ , ®Êt vμ kÕt cÊu h¹ tÇng) chóng hμm chøa nhiÒu ý nghÜa: VÒ mÆt kinh tÕ nã lμ tμi s¶nquan träng nhÊt cña mçi gia ®inh vμ x· héi; vÒ gi¸ trÞ sö dông nã lμ n¬i diÔn ra nh÷ng ho¹t ®éng ë, lμm viÖc, nghØ ng¬i gi¶i trÝ, giao tiÕp Hμ Néi: 12- 2003 7
 9. §Ò ¸n m«n häc ,...cóa con ng−êi vμ vÒ mÆt m«i tr−êng nã lμ mét thμnh phÇn chñ yÕu t¹o nªn h×nh ¶nhkh«ng gian, mü quan vμ c¶nh quan m«i tr−êng ®« thÞ... Ngoμi ra,thÞ tr−êng B§S lμ bé phËn trong hÖ thèng c¸c thÞ tr−êng. Bëi vËy, sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S gãp phÇn h×nh thμnh c¸c lo¹i thÞ tr−êng, kÝch thÝch c¸c ngμnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, thÞ tr−êng vèn, thÞ tr−êng lao ®éng ,... cïng ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã c¬ chÕ thÞ tr−êng míi ®−îc vËn hμnh vμ ph¸t huy t¸c dông. Theo WB, nÕu ngμnh nhμ ®Êt t¨ng thªm mét c«ng nh©n viªn chøc th× cã thÓ ®Èy ngμnh s¶n xuÊt cã liªn quan kh¸c t¨ng thªm hai c«ng nh©n viªn chøc. VÒ mÆt x· héi, ngμnh kinh doanh B§S cßn cã nhiÖm vô cung cÊp cho x· héi nh÷ng hμng ho¸ thiÕt yÕu ®Æc biÖt,phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu s¶n xuÊt, sinh ho¹t, ®i l¹i cña d©n c− nh− kÕt cÊu h¹ tÇng x· héi vμ h¹ tÇng kü thuËt. Chóng ta ®ang tiÕn hμnh viÖc t¨ng c−êng vai trß qu¶n lý vÜ m« cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, nh−ng ng−îc l¹i, sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng B§S sÏ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®æi míi qu¶n lý ®Êt ®ai, nhμ ë còng nh− c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c¸c c¬ së kinh tÕ x· héi kh¸c vμ gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ B§S. Thªm vμo ®ã, thÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ cña c¸c lîi Ých: lîi Ých nhμ n−íc lîi Ých chñ ®Çu t−, lîi Ých céng ®ång vμ lîi Ých cña ng−êi lao ®éng. Nã sÏ t¨ng nguån thu vμo ng©n s¸ch nhμ n−íc, xo¸ bá c¸c ho¹t ®éng ngÇm ,kinh doanh tr¸i ph¸p luËt trong lÜnh vùc kinh doanh B§S. ViÖc ph¸t triÓn B§S cßn cã mét ¶nh h−ëng lín ngμnh quy ho¹nh x©y dùng va qu¶n lý ®« thÞ.ThÞ tr−êng B§S th−c chÊt lμ c¸nh tay v« h×nh bï ®¾p nh÷ng thiÕu hôt trong qu¶n lý ®« thÞ,mét khi chØ dïng c¸c biÖn ph¸p hμnh chÝnh. Hμ Néi: 12- 2003 8
 10. §Ò ¸n m«n häc Cuèi cïng ,thÞ tr−êng B§S hinh thμnh vμ ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn huy ®éng nguån vèn hôc vô cho s¶n xuÊt, x¨ héi vËn ®éng dÉn ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x· héi ®ù¬c tiÕn hμnh tr«i ch¶y ;t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc s¶n xuÊt,chuyÓn tμi s¶n ®Õn ng−êi sö dông ,tμi s¶n phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ va thóc ®Èy viÖc tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nh− vËy ,ta thÊy r»ng thÞ tr−êng B§S cã vai trß cùc kú quan träng ®èi víi mçi quèc gia. 3: §Æc ®iÓm chñ yÕu cña thÞ tr−êng B§S . §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr−êng B§S ,ngoμi t×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm ,vai trß cña thi tr−êng B§S ta sÏ xem xÐt mét sè ®»c ®iÓm cña thÞ tr−êng B§S : Trøoc tiªn ,mét ®Æc ®iÓm næi bËt khi bμn vÒ thÞ tr−êng B§S ë n−íc ta lμ §Êt ®ai thuéc vÒ së h÷u toμn d©n ,do nhμ n−íc thèng nhÊt qu¶n lÝ do vËy ph¶i ®Æt vÊn ®Ò quan hÖ ®Êt ®ai víi thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n nh− thÕ nμo cho phï hîp víi h×nh thøc së h÷u lμ c¸i gèc cña vÊn ®Ò. Trªn thùc tÕ thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n chÝnh lμ thÞ tr−êng quyÒn sö dông ®Êt. Trong thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n rÊt ®a d¹ng vÒ h×nh thøc sö dông, së h÷u, kiÕn tróc... ViÖc tham gia vμ rót khái thÞ tr−êng mÊt rÊt nhiÒu thêi gian vμ tiÒn b¹c. §©y còng lμ mét lý do h¹n chÕ c¸c ®èi t−îng tham gia vμo thÞ tr−êng B§S . H¬n n÷a , thÞ tr−êng B§S mang tÝnh chÊt kh«ng tËp chung , tr¶i réng trªn tÊt c¶ c¸c vïng cña ®Êt n−íc . ThÞ tr−êng B§S th−êng kh«ng bao gåm mét thÞ tr−êng lín mμ bao gåm hμng lo¹t thÞ tr−êng nhá , mçi thÞ tr−êng mang b¶n chÊt ®Þa ph−¬ng víi quy m« vμ tr×nh ®é kh¸c nhau do cã sù ph¸t triÓn kh«ng ®Òu gi÷a c¸c vïng , c¸c miÒn do ®iÒu kiÖn tù nhiªn vμ ®iÒu kiÖn vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ , v¨n ho¸ , x· héi kh¸c nhau quy ®Þnh . Râ rμng thÞ tr−êng B§S ë c¸c ®« Hμ Néi: 12- 2003 9
 11. §Ò ¸n m«n häc thÞ cã quy m« vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cao h¬n thÞ tr−êng B§S ë n«ng th«n , miÒn nói ... ThÞ tr−êng B§S lμ mét d¹ng thÞ tr−êng kh«ng hoμn h¶o do sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ th«ng tin vμ c¸c yÕu tè cÊu thμnh c¸c thÞ tr−êng ®ã . §iÒu nμy xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc tr−ng riªng cña mçi vïng , chÞu sù chi phèi cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn còng nh− truyÒn thèng vμ tËp qu¸n vÒ sö dông B§S . ThËm chÝ trong c¸c thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng , sù hiÓu biÕt vÒ c¸c giao dÞch còng kh«ng hoμn h¶o , ng−êi mua vμ ng−êi b¸n thiÕu th«ng tin liªn quan ®Õn nh÷ng giao dÞch tr−íc ®ã . Mét nhμ kinh doanh B§S cã thÓ thùc hiÖn thμnh c«ng nhiÒu giao dÞch trong mét ®Þa ph−¬ng nhÊt ®Þnh nh−ng khi chuyÓn sang mét thÞ tr−êng kh¸c ®ßi hái ng−êi ®ã ph¶i thu thËp vμ ®¸nh gi¸ toμn bé nguån th«ng tin cña thÞ tr−êng míi . Do vËy , ®iÒu nμy rÊt dÔ dÉn ®Õn hiÖn t−îng ®éc quyÒn , ®Çu c¬ t¹o ra cung cÇu vμ gi¸ c¶ gi¶ t¹o , nã yªu cÇu chóng ta ph¶i øng xö nh− thÕ nμo ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t ®−îc t×nh h×nh B§S mμ chóng ta quan t©m . Mét ®Æc ®iÓm n÷a cña thÞ tr−êng B§S , ®ã lμ viÖc t¹o lËp c¸c bé phËn cÊu thμnh B§S ®ßi hái ®Çu t− vèn vμ lao ®éng rÊt lín mμ sù vËn hμnh cña c¸c yÕu tè ®ã trong thÞ tr−êng B§S diÔn ra chËm v× nã phô thuéc vμo c¬ chÕ cña nhμ n−íc , thñ tôc cÇn thiÕt : ®¨ng kÝ ®Êt ®ai , nhμ ë , xin giÊy phÐp x©y dùng , chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt , ... Trong thÞ tr−êng B§S cung Ýt co d·n , cÇu co d·n nªn rÊt dÔ dÉn ®Õn mÊt c©n b»ng cung cÇu . Thªm vμo ®ã cung kh«ng thÓ ph¶n øng nhanh chãng t−¬ng øng víi sù thay ®æi cña cÇu bëi viÖc t¨ng cung cña mét lo¹i B§S víi môc ®Ých cô thÓ nμo ®ã th−êng mÊt nhiÒu thêi gian . Vμ kh«ng thÓ kh«ng nh¾c ®Õn ®ã lμ thÞ tr−êng B§S chÞu sù ®iÒu tiÕt cña ph¸p luËt . N−íc ta ®· ban hμnh hÖ thèng c¸c v¨n b¶n , ph¸p quy , quy ®Þnh ... , h−íng dÉn sù vËn hμnh cña thÞ tr−êng B§S . Hμ Néi: 12- 2003 10
 12. §Ò ¸n m«n häc Tõ c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ thÞ tr−êng B§S nh− trªn , ta ®· cã thÓ x¸c ®inh ®−îc c¸c yÕu tè cña thÞ tr−êng B§S . 4: C¸c yÕu tè cña thÞ tr−êng B§S Bao gåm c¸c yÕu tè chÝnh lμ cung , cÇu , gi¸ c¶ B§S . Trªn thÞ tr−êng nãi chung , thÞ tr−êng B§S nãi riªng cung cÇu hμng ho¸ B§S cã quan hÖ biÖn chøng víi nhau , t¸c ®éng qua l¹i víi nhau . §©y lμ mèi quan hÖ tÊt yÕu , kh¸ch quan vμ dùa trªn mèi quan hÖ nμy , gi¸ c¶ hμng ho¸ B§S ®−îc h×nh thμnh , x¸c ®Þnh . Hμnh vi cña ng−êi kinh doanh B§S vμ tiªu thô B§S dùa vμo gi¸ nμy ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh . VËy cÇu vÒ hμng ho¸ B§S lμ g× ? CÇu vÒ hμng ho¸ vμ dÞch vô B§S lμ toμn bé nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n mμ x· héi dïng ®Ó mua khèi l−îng hμng ho¸ - dÞch vô B§S trong mét thêi k× nhÊt ®Þnh . Hay nãi c¸ch kh¸c cÇu vÒ hμng ho¸ - dÞch vô B§S lμ khèi l−îng hμng ho¸ - dÞch vô B§S mμ ng−êi tiªu dïng s½n sμng chÊp nhËn vμ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n dÓ nhËn ®−îc khèi l−îng hμng ho¸ - dÞch vô B§S ®ã trªn thÞ tr−êng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh . CÇn ph©n biÑt ®−îc sù kh¸c nhau gi÷a cÇu vμ nhu cÇu . Nhu cÇu lμ nh÷ng −íc mong cña con ng−êi , nã lμ v« h¹n , më réng , cã nh÷ng nhu cÇu cã thÓ thùc hiÖn ®−îc , cã nh÷ng nhu cÇu kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc . cßn cÇu trªn thÞ tr−êng lμ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n , cã thÓ thùc hiÖn ®−îc . TiÕp theo ta sÏ ®i tr¶ lêi c©u hái : cung hμng ho¸ B§S lμ g× ? Cung hμng ho¸ B§S trªn thÞ tr−êng lμ mét khèi l−îng hμng ho¸ B§S s½n sμng®−a ra trao ®æi trªn thÞ tr−êng t¹i mét thêi ®iÓm nμo ®ã víi mét møc gi¸ nhÊt ®Þnh . Cung B§S lμ cung vÒ mét lo¹i hμng ho¸ ®Æc biÖt , nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm rÊt ®Æc thï so víi c¸c hμng ho¸ th«ng th−êng kh¸c . Hμ Néi: 12- 2003 11
 13. §Ò ¸n m«n häc Khi ph©n tÝch quan hÖ cung vμ cÇu chóng ta th−êng coi cung vμ cÇu lμ hμm sè cña gi¸ c¶.Cung ,cÇu cã thÓ c©n b»ng .NÕu c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi ,mét sù t¨ng lªn cña cÇu hay gi¶m xuèng cña cung sÏ lμm gi¸ t¨ng lªn vμ ng−îc l¹i sù gi¶m xuèng cña cÇu hay t¨ng lªn cña cung sÏ lμm gi¸ gi¶m xuèng .Do ®ã ,trong thÞ tr−êng c¹nh tranh thi gi¸ c¶ ®iÒu tiÕt l−îng cung vμ cÇu. Tuy nhiªn ,sù thay ®æi cña gi¸ nhiÒu hay Ýt do thay ®æi l−îng cung vμ cÇu cßn phô thuéc vμo ®é co gi·n cña cung vμ cÇu theo gi¸ . NÕu cung co gi·n nhiÒu th× mét sù thay ®æi trong l−îng cÇu còng sÏ chØ lμm cho gi¸ thay ®æi rÊt nhá vμ c©n b»ng cã thÓ nhanh chãng ®¹t ®−îc bëi sù t¨ng gi¸ më réng cña cung . Ng−îc l¹i, cung Ýt co gi·n ®èi víi gi¸ th× mét sù thay ®æi nhá trong l−îng cÇu sÏ lμm cho gi¸ thay ®æi m¹nh va c©n b¨ng kh«ng thÓ ®¹t ®−îc mét c¸ch nhanh chãng bëi v× viªc t¨ng lªn cña cung kh«ng theo kÞp víi cÇu . Nhu cÇu cã ®é co gi·n lín th× mét sù thay ®æi trong l−îng cung sÏ lμm cho l−îng cÇu gia t¨ng (hoÆc gi¶m ®i) mét c¸ch nhanh chãng va gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng ,nh−ng cÇu Ýt co gi·n vμ mçi sù thay ®æi trong l−îng cung sÏ lμm cho cÇu Ýt thay ®æi gi¸ c¶ sÏ biÕn ®éng m¹nh . II- néi dung vμ vai trß qu¶n lý ®èi víi thÞ tr−êng B§S 1: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. 1.1: sù cÇn thiÕt vμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ. Nãi ®Õn ®©y ch¾c nhiÒu ng−êi tù ®Æt ra c©u hái: V× sao cÇn cã sù qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ? §Ó lý gi¶i vÊn ®Ò nμy em xin ®−a ra mét sè lý do chñ yÕu sau: Thø nhÊt: Do xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng , mét m×nh doanh nghiÖp kh«ng tù gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh do vËy cÇn Nhμ N−íc t¸c ®éng vμo nh»m ®iÒu chØnh, gi¶i quyÕt nh÷ng ¸ch t¾c, trë ng¹i trong Hμ Néi: 12- 2003 12
 14. §Ò ¸n m«n häc nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. §ã lμ mét vμi vÊn ®Ò chñ yÕu sau: + vÒ hîp ®ång vμ gi¶i quyÕt c¸c hîp ®ång + m«i tr−êng kinh doanh: nhμ n−íc lËp khung phap lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng x©m h¹i lÉn nhau, kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn ®êi sèng ng−êi d©n xung quanh. Nhμ n−íc cÇn lËp ra mét m«i tr−êng ph¸p lý thuËn lîi, thÝch hîp cho ho¹t ®éng kinh doanh. Nhμ n−íc võa n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÔ quèc d©n, võa ph¸t huy vai trß tù chñ, n¨ng ®éng cña c¸c thμnh phÇn kinh tÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o m«i tr−êng kinh tÕ thuËn lîi vμ hμnh lang ph¸p luËt an toμn cho mäi thμnh phÇn kinh tÕ tham gia vμo ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c doanh nghiÖp ®ãng vai trß quan träng quyÕt ®Þnh tèc ®é t¨ng tr−ëng vμ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n v× thÕ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lμ th−íc ®o cña qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña nhμ n−íc. Thø hai: qu¶n lý nhμ n−íc trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lμ cÇn thiÕt nh»n ng¨n ngõa, h¹n chÕ nh÷ng mÆt tr¸i, c¸c tiªu cùc cña nÒnkinh tÕ thÞ tr−êng. Bªn c¹nh nh÷ng −u thÕ mμ nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®em l¹i, chóng ta kh«ng thÓ bá qua c¸c khuyÕt tËt mμ ta th−êng thÊy nh−: + Mét thÞ tr−êng c¹nh tranh kh«ng hoμn h¶o + th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ + l¹m ph¸p, thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng kinh tÕ + huû ho¹i m«i tr−êng sinh th¸i + mÊt æn ®Þnh , nhiÒu vÊn ®Ò kinh tÕ x· héi kh¸c ... Nh− vËy cÇn th«ng qua c¸c c¬ chÕ cña nhμ n−íc ®Ó can thiÖpvμo c¸c lç hæng nμy nÕu kh«ng nã sÏ lμm cho nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn , ®Èy lïi sù tiÕn bé x· héi. Hμ Néi: 12- 2003 13
 15. §Ò ¸n m«n häc Thªm vμo ®ã, ViÖt Nam l¹i cã nh÷ng ®Æc thï riªng cμng cÇn cã sù qu¶n lý cña nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ: + NÒn kinh tÕ n−íc ta xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, tr¶i qua nh÷ng cuéc chiÕn tranh kÐo dμi, nÒn kinh tÕ n−íc ta ph¸t triÓn trong diÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ®Çy rÉy sù biÕn ®éng. + Môc tiªu c¸c m¹ng ®Ò ra trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n−íc ta lμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn , vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhμ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. §Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn, kh¾c phôc nh÷ng tiªu cùc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ®¶m b¶o c«ng cuéc ®æi míi ®i ®óng h−íng vμ ph¸t huy b¶n chÊt tèt ®Ñp cña x· héi, x· héi chñ nghÜa, nhμ n−íc ph¶i thùc hiÖn tèt vai trß qu¶n lý kinh tÕ x· héi, ®ã ch¼ng nh÷ng lμ mét tÊt yÕu mμ cßn ®ãng vai trß cùc kú quan träng. Th«ng qua kÕ ho¹ch, ®Þnh h−íng, ho¹ch ®Þnh, ban hμnh mét khu«n khæ ph¸p luËt vμ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, khuyÕn khÝch hç trî, kiÓm so¸t , träng tμi,... ®èi víi c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, vai trß qu¶n lý cña nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ ®−îc thÓ hiÖn râ nÐt ë c¸c ®iÓm chÝnh nh−: + Thùc hiÖn ®−îc môc tiªu kinh tÕ- x· héi cña ®Êt n−íc + b¶o vÖ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸c bªn tham gia thÞ tr−êng + Hç trî c«ng d©n trong lμm ¨n kinh tÕ + b¶o vÖ m«i tr−êng sinh th¸i + bæ sungvμo nh÷ng lç hæng cña thÞ tr−êng tõ th«ng tin trªn ta ®· thÊy ®−îc sù cÇn thiÕt vμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung, cßn ®èi víi thÞ tr−êng B§S nãi riªng th× ®−îc thÓ hiÖn nh− thÕ nμo? §Ó tr×nh bμy c©u hái ®ã em xin Hμ Néi: 12- 2003 14
 16. §Ò ¸n m«n häc tr×nh bμy lý do, néi dung cña sù cÇn thiÕtvμ vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S ë phÇn môc tiÕp theo. 1.2: Vai trß qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÞ tr−êng B§S ta thÊy mét lý do c¬ b¶n nãi lªn sù cÇn thiÕt cña qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S, ®ã lμ: nhμ n−íc lμ ®¹i diÖn cho së h÷u toμn d©n ®èi víi ®Êt ®ai ®Ó cã thÓ h×nh thμnh thÞ tr−êng B§S nhμ n−íc ph¶i tiÕn hμnh kh©u ®Çu tiªn, t¹o nªn tiÒn ®Ò cho thÞ tr−êng quyÒn sö dông ®Êt, ®ã lμ giao quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c tæ chøc vμ hé gia ®×nh sö dông theo luËt. Qu¸ tr×nh giao quyÒn sö dông ®Êt nμy ë ViÖt nam hiÖn nay cßn cã nhiÒu ®iÓm ch−a hîp lý vμ ch−a chuÈn t¾c do c¬chÕ vμ chÝnh s¸ch qu¶n lý ®Êt ®ai cu¶ nhμ n−íc vÉn cßn ®ang trong giai ®o¹n thö nghiÖm ®Ó t×m h−íng ®i ®óng. V× thÕ, thÞ tr−êng B§S, ®Æc biÖt lμ thÞ tr−êng quyÒn sö dông ®Êt ë viÖt namcã h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nhanh hay kh«ng phô thuéc rÊt lín vμo quyÕt t©m vμ hμnh ®éng nhÊt qu¸n cña nhμ n−íc. Cã mét sè ý kiÕn cho r»ng vÒ l©u dμi, ®Ó thÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn nhanh cÇn nghiªn cøut¨ng c−êng tÝnh æn ®Þnh cña quyÒn sö dông ®Êt theo h−íng ngμy cμng gÇn víi tÝnh tuyÖt ®èi cña quyÒn së h÷u tμi s¶n nãi chung. Thø hai, sù cÇn thiÕt qu¶n lý nhμ n−íc®èi víi thÞ tr−êng B§S cßn bëi møc®é tÝch tô tËp trung vμ tr×nh ®é x· héi ho¸qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cμng caoth× ngμy cμng cã nhiÒu ngμnh kinh tÕkü thuËt kh¸c nhautham gia vμo viÖc tho¶m·n mét lo¹i nhu cÇu x· héi. Chñng lo¹i B§S cña mçi chñ thÓ kinh tÕ vμ cña toμn bénÒn kinh tÕ quèc d©n ngμy cμng phong phó ®a d¹ng. Nã bao gåm kh«ng chØc¸c lo¹i ®Êt ®ainh− c«ng tr×nh kiÕn tróc, m¸y mãc thiÕt bÞ, c¸c c«ng tr×nh ngÇm d−íi ®Êt,... Thø ba, nh»m môc tiªu x©y dùng ngμnh kinh tÕ thÞ tr−êng theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa, nhμ n−íc viÖt nam thùc thi mét chÝnh s¸ch Hμ Néi: 12- 2003 15
 17. §Ò ¸n m«n häc ®Êt ®ai cã ph©n biÕt c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã cã it nhiÒu −u ®·i h¬n cho thμnh phÇn kinh tÕ hîp t¸c vμ thμnh phÇn kinh tÕ quèc doanh. Vai trß cña thÞ tr−êng B§S t¸c ®éng ®Õn c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña nÒn kinh tÕ quèc d©n §Ó ®iÒu tiÕt quan hÖ cung cÇu ph¶i do nhμ n−íc. Do vËy, thÞ tr−êng B§S ë viÖt nam cã thÓ thÊy ngay tõ ®Çu lμ mét thÞ tr−êng kh«ng ph¶i nh− nhau cho c¸c thμnh phÇn kinh tÕ. Tuy nhiªn, kinh tÕ hîp t¸c x·, doanh nghiÖp nhμ n−íc cho ®Õn nay ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n. ®Ó ®Èy m¹nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ, nhμ n−íc buéc ph¶i khuyÕn khÝch m¹nh mÏ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ kh¸c, kÓ viÖc khuyÕn khÝch chuyÓn giao ®Êt cho hä. Nh− vËy mét chÝnh s¸ch hμm chõa nhiÒu môc tiªu vμ c¶ m« thuÉn nh− thÕ nÕu kh«ng ®−îc ho¹ch ®Þnh kh«n ngoan, thùc tÕ sÏ cã ¶nh h−ëng rÊt lín lμm biÕn ®éng kh«ng b×nh th−êng ®éng th¸i cña thÞ tr−êng B§S. Thø t−, viÖt nam ®· tr¶i qua mét thêi kú dμi víi nhiÒu x¸o trén, do thay ®æi chÕ ®é, do chiÕn tranh, do thay ®æi chÝnh s¸ch , nªn thùc tr¹ng B§S cña c¶ n−íc ®−îc ®¨ng ký vμ qu¶n lý rÊt lén xén. NÕu trong thêi gian tíi ®©y nhμ n−íc kh«g cã quyÕt s¸ch kiªn quyÕt vμ nç lùc c¶i thiÖn t×nh h×nh nμy th× thÞ tr−êng B§S ë ViÖt Nam khã cã thÓ ®i vμo ho¹t ®éng quy cñ vμ chuÈn t¾c. Tr¸i l¹i, n¹n ®Çu c¬ vμo thÞ tr−êng B§S kh«ng chÝnh thøc sÏ cμng lμm cho c«ng viÖc cña nhμ n−íc ngμy cμng nÆng nÒ thªm. Thø n¨m, khi ®Ò cËp ®Õn thÞ tr−êng B§S ta cßn thÊy næi lªn vÊn ®Ò thÕ chÊp, giao dÞch B§S. bÊt kÓ c¸c lo¹i h×nh b¶o ®¶m nμo ®−îc sö dông, sù an toμn cña giao dÞch hîp ph¸p vÒ B§S phô thuéc nhiÒu vμo møc ®é tin cËy cña th«ng tin mμ c¸c bªn cã ®−îc. Yªu cÇu nμy sÏ khã cã thÓ tho¶ m·n chõng nμo c¸c bªn tham gia tù ®¸p øng cho m×nh th«ng tin nh− vËy. SÏ tèt h¬n nhiÒu nÕu mét th«ng tin vÒ B§S do mét c¬ quan Hμ Néi: 12- 2003 16
 18. §Ò ¸n m«n häc chuyªn m«n c¬ quan chuyªn m«n cña nhμ n−íc ®øng ra ®¶m nhiÖm. ChØ cã nh− vËy míi ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan trung thùc, hoμn chØnh vμ tÝnh ph¸p lý cña l−îng th«ng tin cã ®−îc. Thø s¸u, nh− chóng ta ®Òu ®· biÕt r»ng l−îng hμng ho¸ B§S trªn lu«n cã nhiÒu biÕn ®éng vμ khã kiÓm so¸t. ®Ó thÞ tr−êng B§S ph¸t triÓn vμ ®i ®óng h−íng cÇn tíi sù ®iÒu tiÕt cña nhμ n−íc vao quan hÖ cung cÇu hμng ho¸ B§S. Ngoμi ra thÞ tr−êng B§S cßn liªn quan trùc tiÕp tíi c¸c ho¹t ®éng chøc n¨ng kh¸c cña nhμ n−íc trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø b¶y. Ban chÊp hμnh trung −¬ngkho¸ IX kh¼ng ®Þnh : vÒ x©y dùng, qu¶n lý thÞ tr−êng B§S. chñ ®éng x©y dùng vμ ph¸t triÓn thÞ tr−êng B§S, trong ®ã cã quyÒn sö dông ®Êt, tr−íc hÕt ë c¸c ®« thi vμ c¸c vung quy ho¹ch sÏ ph¸t triÓn ®« thÞ. Nhμ n−íc ®Þnh h−íng, ®iÒu tiÕt vμ kiÓm so¸t thÞ tr−êng, cã biÖn ph¸p chèng c¸c hμnh vi ®Çu c¬ B§S; t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ngμnh kinh tÕ tham gia thÞ tr−êng B§S, ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhμ n−íc trong kinh doanh vμ b×nh æn gi¸ c¶ B§S. Ban hμnh sím c¸c chÝnh s¸ch tμi chÝnh ®Ó ®iÒu tiÕt l¹i phÇn gi¸ trÞ ®Êt gia t¨ng kh«ng do ng−êi sö dông ®Êt t¹o ra, mμ do ®« thÞ ho¸, do nhμ n−íc ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, do quy ho¹ch chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt ®ai ®em l¹i, ®Ó phôc vô cho lîi Ých chung. X©y dùng luËt kinh doanh B§S... 2: Néi dung qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Tõ trªn ta thÊy ®−îc vai trß qu¶n lý nhμ n−íc®èi víi thÞ tr−êngB§S cã nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: 1. x©y dùng hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé, hoμn chØnh æn ®Þnh vμ cã hiÖu lùc ®Ó thÞ tr−êng B§S ho¹t ®éng th«ng tho¸ng thuËn lîi, tu©n thñ ph¸p luËt, ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng−êi mua, ng−êi b¸n, ®¶m Hμ Néi: 12- 2003 17
 19. §Ò ¸n m«n häc b¶o thu thuÕ tõ ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng B§S nép vμo ng©n s¸ch nhμ n−íc. 2. X©y dùng chÝnh s¸ch tμi chÝnh vμ c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®¶m b¶o cho thÞ tr−êng B§S ho¹t ®éng lμnh m¹nh, lo¹i bá nh÷ng yÕu tè ch−a hoμn thiÖn cña b¶n th©n thÞ tr−êng B§S còng nh− c¸c yÕu tè bªn ngoμi t¸c ®éng xÊu ®Õn thÞ tr−êng nμy, ®iÒutiÕt ®Ó ph©n phèi l¹i cho nh÷ng ng−êi cã thu nhËp trung b×nh vμ thÊp nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi bøc xóc,®Æc biÖt lμ nhμ ë. 3. X©y dùng hÖ thèng ®¨ng ký B§S ®¶m b¶o kª khai ®¨ng kýcÊp giÊy chøng nhËn ®èi víi tÊt c¶ B§S còng nh− ®»ng ký biÕn ®éng ph¸t sinh trong giao dÞch B§S ( chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ, thÕ chÊp B§S). 4. X©y dùng khung ph¸p lý, quy ®Þnh chÕ ®é, quy tr×nh thñ tôc ®Þnh gi¸ ®Êt lμm c¬ së cho viÖc giao dÞch B§S trªn thÞ tr−êng viÖc båi th−êngkhi thu håi B§S ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô lîi Ých quèc gia, c«ng céng,viÖc thu thóª B§S. 5. X©y dùng hÖ th«ng tin më ng©n hμng d÷ liÖuvÒ B§S®¸p øng cho tÊtc¶ c¸c tæ chøc, c«ng d©n cã nhu cÇu vÒ giao dÞch B§S vμ viÖc qu¶n lý B§S cña c¸c c¬ quan nhμ n−íc. 6. Quy ®Þnh viÖc tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh doanh m«i giíi B§S. 7. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch viÖc sö dông, ph©n bæ ®Êt ®ai, x©y dùng nhμ ë vμ c¸c B§S kh¸c. 8. KiÓm tra gi¸m s¸t qu¶n lý thÞ tr−êng B§S vμ tiÕn hμnh xö lýnh÷ng vi ph¹m. 3. C¸c c«ng cô qu¶n lý nhμn−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§S. Hμ Néi: 12- 2003 18
 20. §Ò ¸n m«n häc HiÖn tr¹ng thÞ tr−êng B§S ë n−íc ta cßn s¬ khai, tÝnh tù ph¸t cßn m¹nh vμ tÝnh hÖ thèng cßn yÕu... nªn viÖc ®Þnh h−íng vμ kiÓm so¸t cña nhμ n−íc cμng tr¬ nªn quan träng vμ cÊp b¸ch. Môc tiªu cña viÖc qu¶n lý nμy cña nhμ n−íc ®èi víi thÞ tr−êng B§Slμ ng¨n chÆn c¸c ho¹t ®éng ®Çu c¬, huy ®éng mäi thμnh phÇn kinh tÕ tham gia thÞ tr−êng nμy vμ ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhμ n−íc trong kinh doanhvμ b×nh æn gi¸ c¶ B§S. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu nªu trªn, nhμ n−íc ph¶i sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, hμnh chÝnh vμ ph¸pluËt ®Ó tiÕn hμnh qu¶n lý ®èi víi thÞ tr−êng B§S. c¸c c«ng cô qu¶n lý th−êng thÊy cña nhμ n−íc ®ã lμ: quy ho¹ch, kÕ ho¹ch; c¸c chÝnh s¸ch; luËt ph¸p. quy ho¹ch vμ kÕ ho¹ch B§S lμ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan trong gióp nhμ n−íc thèng nhÊt qu¶n lý, ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng theo quy ho¹ch vμ ph¸p luËt. Cång t¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch B§S lμ mét qu¸ tr×nh mμ thùc chÊt lμ th«ng qua ®ã ®¶ng vμ nhμ n−íc thÓ hiÖn ý ®å t¸c ®éng vμo rthùc tr¹ng thÞ tr−êng B§S mét c¸ch cã lîi nhÊt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, b¶ovÖ c¶nh quan m«i tr−êng,... ng¨n chÆn nh÷ng tiªu cùc x¶y ra trong sù ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng. §©y lμ b−íc tiÒn ®Ò quan träng cho toμn bé quy tr×nh ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh doanh B§S. trong quy hoach, kÕ ho¹ch B§S th× cång viÖc chÝnh lμ tËp trung vμo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt®ai, vμ chØ trong mét sè tr−êng hîp mét sè n¬i nhμ n−íc míilËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch cho x©y dùng, ph¸t triÓn c¸c khu nhμ ë, c¸c c«ng tr×nh trªn ®Êt. N«i dung cña quy ho¹ch , kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai bao gåm nhiÒu viÖc, nhiÒu c«ng ®o¹n trong m«thÖ thèng nhÊt,trong ®ã næi lªn c¸cvÊn ®Ò chñ yÕulμ nghiªn cøu, triÓn khai , diÒu tra, kh¶o sat, ®o ®¹c, ph©n lo¹i, thèng kª, lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Ó ®Õ xuÊt c¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt Hμ Néi: 12- 2003 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2