intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học lớp 12 năm 2019-2020

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
4
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học lớp 12 năm 2019-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập nhanh nhất và chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới được tốt hơn. Hãy tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 năm 2019-2020 môn Hóa học để có thêm tài liệu ôn tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học lớp 12 năm 2019-2020

  1. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN I NĂM 2019 -2020 TỔ HÓA - SINH Môn: HOÁ HỌC – KHỐI 12 Thời gian: 45 phút; (không kể thời gian giao đề) Mã đề 130 Họ, tên thí sinh:…....................................................................... Số báo danh:…............................................................................ Câu 1: Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng là A. HCOOCH3< CH3OH < CH3COOH < C2H5OH. B. CH3OH < C2H5OH < HCOOCH3< CH3COOH. C. HCOOCH3 < CH3OH< C2H5OH < CH3COOH. D. HCOOCH3 < C2H5OH < CH3OH < CH3COOH. Câu 2: Etyl axetat có công thức cấu tạo là A. CH3COOCH3. B. CH3COOC2 H5. C. CH3CH2COOCH3. D. HCOOC2 H5. Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 triglixerit no. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần V lit oxi (đktc) thu được 34,272 lit CO2 (đktc) và 26,46 gam H2O. Giá trị của V là A. 48,720. B. 49,392. C. 49,840. D. 47,152. Câu 4: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là A. vinyl axetat B. metyl axetat. C. propyl axetat. D. etyl axetat. Câu 5: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H8O2 (đều là dẫn xuất của benzen) tác dụng với NaOH tạo ra muối và ancol là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 6: Cho hỗn hợp dung dịch X (chứa 0,01 mol etyl fomat và 0,02 mol glucozơ) vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng nhẹ và thu được m gam Ag. Giá trị m là A. 6,48. B. 3,24. C. 4,86. D. 5,40. Câu 7: Phản ứng hóa học không tạo ra sản phẩm có màu là A. Saccarozơ với Cu(OH)2/OH-. B. Hồ tinh bột với dung dịch iot. C. Glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3. D. Etyl axetat với dung dịch NaOH. Câu 8: Mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) trong phân tử xenlulozơ có số nhóm hiđroxyl là A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 9: Khi thủy phân saccarozơ thì thu được A. ancol etylic. B. glucozơ và fructozơ. C. chỉ có glucozơ. D. chỉ có fructozơ. Câu 10: Cho este có công thức cấu tạo : CH2 = C(CH3)COOCH3. Tên gọi của este đó là A. metyl acrylat. B. metyl acrylat. C. etyl metacrylat. D. metyl metacrylat. Câu 11: Cho các hóa chất sau: andehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, tinh bột và metyl fomat. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 là A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 12: Nhận định nào sau đây không chính xác về glucozơ? A. Chiếm 0,1% trong máu người. B. Trong phân tử glucozơ mạch hở có 5 nhóm chức –OH và 1 nhóm –CHO. C. Lên men yếm khí thu được ancol etylic. D. Trong môi trường axit glucozơ chuyển hóa thành fructozơ. Câu 13: Xà phòng hóa hoàn toàn 10,32gam este đơn chức X cần 400 ml dung dịch NaOH 0,3M. Biết sản phẩm của phản ứng thủy phân X thu được sản phẩm cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X phù hợp với điều kiện trên là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Trang 1/2 - Mã đề thi 130
  2. Câu 14: Trong thực tế người ta thực hiện phản ứng tráng gương đối với chất nào sau đây để tráng ruột bình thủy? A. Axit fomic. B. Glucozơ. C. Anđehit axetic. D. Anđehit fomic. Câu 15: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Thủy phân saccarozơ thu được glucozơ và fructozơ. B. Sợi bông tan trong dung dịch HNO3/H2SO4 đđ. C. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Glucozơ bị khử bởi H2 (Ni, t0). Câu 16: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và A. ancol đơn chức. B. phenol. C. este đơn chức. D. glixerol. Câu 17: Nhận định nào sau đây không chính xác về este? A. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng một chiều. B. Thủy phân este trong môi trường axit chỉ thu được axit cacboxylic và ancol. C. Este thường dễ bay hơi, ít tan trong nước. D. Este có mùi thơm hoa quả, không độc được dùng làm hương liệu. Câu 18: Cho hỗn hợp 2 este mạch hở X, Y (biết MX < MY và nX = nY) vào dung dịch NaOH dư thu được 27,2 gam 1 muối duy nhất và hỗn hợp 2 ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z cần dùng 11,2 lit oxi (đktc) thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam nước. % khối lượng của X trong hỗn hợp là A. 25,42%. B. 33,71%. C. 41,10%. D. 31,26%. Câu 19: Cho 15 g một este no, đơn chức X tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 0,5M. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 20: Saccarozơ và tinh bột đều có phản ứng với A. thuỷ phân /axit. B. dung dịch NaCl. C. Cu(OH)2/OH-. D. AgNO3/ NH3. 5 Câu 21: Một mẫu xenlulozơ có M = 5.10 đvC. Nếu thuỷ phân hoàn toàn 1 mol xenlulozơ ta sẽ thu được bao nhiêu mol glucozơ? A. 2778. B. 3510. C. 3086. D. 4200. Câu 22: Oxi cháy hoàn toàn mg hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần 24g CuO sản phẩm thu được cho qua dung dịch H2SO4 đặc thấy khối lượng bình tăng thêm 2,61g. Giá trị của m là A. 5,22. B. 4,41. C. 5,12. D. 4,14. Câu 23: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, etilenglicol điaxetat, axit acrylic và axit oxalic. Đốt cháy mg X cần vừa đủ 9,184 lit O2 (đktc) thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 5,4g nước. Mặc khác để phản ứng hết các chất trong X cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 0,4M. Giá trị của V là A. 280. B. 240. C. 350. D. 160. Câu 24: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là: A. Glucozơ, glixerol, ancol etylic. B. Fructozơ, saccarozơ, andehit fomic. C. Fructozo, saccarozơ, natri axetat. D. Glucozơ, glixerol, natri axetat. Câu 25: Nhận định nào sau đây là không chính xác về cacbohidrat ? A. Thường có nhóm chức –OH. B. Thường có công thức thức chung là Cn(H2O) m. C. Đều tham gia phản ứng thủy phân. D. Cacbohidrat thường được chia thành 3 loại. ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Trang 2/2 - Mã đề thi 130
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2