intTypePromotion=1

đề tài: Tiếng ồn và xử lý ô nhiễm tiếng ồn

Chia sẻ: Chip Bia Chip | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
319
lượt xem
99
download

đề tài: Tiếng ồn và xử lý ô nhiễm tiếng ồn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tai người ta có thể cảm thụ một khoảng mức cường độ âm thanh rất rộng từ 0 – 180 dB. Âm thanh 0 dB là ngưỡng bắt đầu nghe. Mức cao nhất mà tai người ta có thể chụi đựng nghe được gọi là ngưỡng chói tai (140 dB). Tác dụng của tiếng ồn đối với con người phụ thuộc vào tần số hay các xung của âm thanh. Mức áp lực âm thanh gây rado âm thanh tần số cao mạnh hơn âm thanh tần số thấp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đề tài: Tiếng ồn và xử lý ô nhiễm tiếng ồn

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐAI HOC CÔNG NGHIÊP TP. HỒ CHÍ MINH ̣ ̣ ̣ VIÊN KHCN & QL MÔI TRƯỜNG ̣ Bộ môn Kỹ thuât không chế ô nhiêm không khí và tiêng ôn ̣ ́ ̃ ́ ̀ GVHD: Thai Vũ Binh ́ ̀ ́ ́ Nhom TH: Nhom 4
 2. ̣ ́ NÔI DUNG CHINH ́ TAC ́ KHAI PHÂN PHÂN ̉ KIÊM ̣ HAI ̣ ̣ NIÊM LOAI LOAI ́ SOAT ̉ CUA CHUNG VỀ ́ TIÊNG ́ TIÊNG ́ TIÊNG ́ ̀ ̀ TIÊNG ÔN ÔN ̀ ÔN ̀ ÔN
 3. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ KHAI ́ ̀ TIÊNG ÔN • Tiêng ôn là âm thanh không có giá trị không phù ́ ̀ hợp với mong muôn cua người nghe ́ ̉ • Có 2 loai tiêng ôn: ̣ ́ ̀ - Tiêng ôn khí đông. ́ ̀ ̣ - Tiêng ôn va cham ́ ̀ ̣
 4. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN • Cung có khi tâm lý khó chui cua người nghe chỉ là ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ́ ̀ tac đông riêng cua tiêng ôn gây ra. • Thinh giac cua con người có đăc tinh là cam thụ ́ ́ ̉ ̣́ ̉ cường độ âm thanh theo ham số logarit. ̀ • Có thể dung nhiêu hệ thông đơn vị vât lý khac nhau ̀ ̀ ́ ̣ ́ để đo mức cường độ âm thanh, nhưng dung phổ̀ biên là hệ thông đơn vị đexiben. ́ ́
 5. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN • Tai người ta có thể cam thụ môt khoang mức ̉ ̣ ̉ cường độ âm thanh rât rông từ 0 – 180 dB. ̣́ • Âm thanh 0 dB là ngưỡng băt đâu nghe. ́̀ • Mưc cao nhât mà tai người ta có thể chui đựng ́ ́ ̣ nghe được goi là ngưỡng choi tai (140 dB). ̣ ́ • Tac dung cua tiêng ôn đôi với con người phụ thuôc ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ vao tân số hay cac xung cua âm thanh. ̀̀ ́ ̉ • Mưc ap lực âm thanh gây rado âm thanh tân số cao ́́ ̀ manh hơn âm thanh tân số thâp. ̣ ̀ ́
 6. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN • Âm thanh là môt dao dông điêu cơ hoc. ̣ ̣ ̀ ̣ • Tân số âm thanh là số lân dao đông trong 1s, đơn vị ̀ ̀ ̣ là hertz (Hz). • Con người có thể nghe thây âm có tân số từ 16 – ́ ̀ 20.000Hz. Nhưng khoang tân số đó sẽ giam dân ̉ ̀ ̉ ̀ theo tuôi già và cac nhân tố khac. ̉ ́ ́ • Độ nhay cam âm thanh cua người phụ thuôc vao tân ̣ ̉ ̉ ̣ ̀̀ số âm thanh.
 7. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN • Trong thưc tế con có đơn vị đo lường âm thanh thứ ̣ ̀ 2 là mức to, đơn vị là Fon. • Âm chuân là âm thanh dao đông hinh sin song ̉ ̣ ̀ ́ phăng và có tân số 1.000Hz. ̉ ̀ • Noi chung, tai người ta có thể cam với âm thanh có ́ ̉ tân số 1.000 – 5.000Hz. ̀ • Thông kê tương đương mức âm đo băng dB cua ́ ̀ ̉ môt số nguôn âm trong thực tế thể hiên ở bang sau: ̣ ̀ ̣ ̉
 8. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN Môi trường tiêng ôn ́ ̀ Mức âm (dB) ở tân số 1000Hz ̀ 1. Vườn yên tinh ̃ 30 2. Phong tranh nhà ở vao giữa đêm ̀ ̀ 32 3. Tiêng noi thâm nhe, xì xao, cach 1m ́ ́ ̀ ̣ ̀ ́ 35 4. Khu nhà ở không có đường vân chuyên ̣ ̉ 40 5. Phong trong nhà ở vao giờ ban ngay ̀ ̀ ̀ 45 ̀ ̉ ́ 6. Vung nông thôn trong khoang 3m cach 50 ́ ́ ̃ cac kênh suôi yên tinh 7. Trong cac cửa hang nhỏ ́ ̀ 55
 9. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN • Sự suy giam tiêng ôn trên đường tuyên tuân theo quy luât ̉ ́ ̀ ́ ̣ tỷ lệ nghich với binh phương khoang cach. ̣ ̀ ̉ ́ • Môi trường tiêng ôn có mức âm không than phiên: ́ ̀ ̀ - Trong bênh viên đong kin, hay nhà ở cua người gia, và cac ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ công trinh tương tự: ≤35dB vao ban đêm, 45dB vao ban ngay, ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ ́ đinh cao nhât 55dB. - Khu dân cư: ≤45dB vao ban đêm, 55dB vao ban ngay, đinh ̀ ̀ ̀ ̉ ́ cao nhât 70dB. - Khu thương mai: trung binh là 60dB, đinh cao nhât 75dB. ̣ ̀ ̉ ́ - Khu công nghiêp:trung binh là 65dB, đinh cao nhât 80Hz. ̣ ̀ ̉ ́
 10. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN • Mưc âm cao nhât có thể châp nhậ được trong nhà công ́ ́ ́ công phai thâp hơn cac số liêu sau đây: ̣ ̉ ́ ́ ̣ - Rap chiêu bong, phong phat thanh, và phat truyên hinh: ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ 30dB. - Phong hoa nhac và nhà hat: 35dB. ̀ ̀ ̣ ́ - Phong lam viêc, thư viên và công trinh tương tự: 45dB. ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ - Cửa hang, nhà băng và công trinh tương tự: 50dB. ̀ ̀ - Khach san và phân xưởng dung cụ chinh xac: 55dB. ́ ̣ ̣ ́ ́
 11. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN • Tiêng ôn là tông hợp cua niêu thanh phân khac nhau ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ được hôn hợp trong sự cân băng biên đông. ̃ ̀ ́ ̣ • Mưc độ muôn nghe là thước đo thich chât tac hai ́ ́ ́ ́́ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ôn cua tiêng ôn.
 12. KHAI NIÊM CHUNG VỀ ́ ̣ ́ ̀ TIÊNG ÔN Giơi han tôi đa cho phep tiêng ôn khu vực công công và dân cư (theo ̣́́ ́ ́ ̀ ̣ mức âm tương dương) (dB) Thời gian Khu vực (*) Từ 6- Từ 18- Từ 22- 18h 22h 6h 1. Khu vực cân đăc biêt yên tinh: bênh viên, ̀ ̣ ̣ ̃ ̣ ̣ 50 45 40 thư viên, nhà điêu dưỡng, nhà trẻ trường ̣ ̀ hoc, nhà thờ, chua chiên ̣ ̀ ̀ 2. Khu dân cư, khach san, nhà nghi, cơ quan ́ ̣ ̉ 60 55 50 ̀ ́ hanh chinh 3. Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương 75 70 50 ̣ ̣ ̣̉ ́ mai, dich vu, san xuât
 13. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN PHÂN • ́ ̀ Tiêng ôn giao thông • Tiêng ôn từ thi công xây dựng ́ ̀ • ́ ̀ ̣ Tiêng ôn công nghiêp • Tiêng ôn trong nhà ́ ̀
 14. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN • Tiêng ôn giao thông: ́ ̀ - Tiêng ôn cua từng xe: ́ ̀ ̉  Tiêng ôn từ đông cơ và do sự rung đông cua ́ ̀ ̣ ̣ ̉ cac bộ phân cua xe. ́ ̣ ̉  Tiêng ôn cua ông xả khoi. ́ ̀ ̉́ ́  Tiêng ôn do đong cửa xe. ́ ̀ ́ ́ ́  Tiêng rit phanh.
 15. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN - Tiêng ôn cua môt số loai xe: ́ ̀ ̉ ̣ ̣ Không phai tât cả cac loai ̉́ ́ ̣ ̀ ́ ̀ xe đêu gây ra tiêng ôn như nhau: ̀ ̣  Xe hom thanh lich: 77dB ̀ ́ ̉  Xe hanh khach nho: 79dB ̀ ́  Xe hanh khach mini: 84dB  Xe thể thao: 91dB ̀  Xe mô tô 2 xilanh 4 ky: 94dB ̀  Xe mô tô 1 xilanh 2 ky: 80dB
 16. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN - Tiêng ôn từ dong xe liên tuc: ́ ̀ ̀ ̣ - Tiêng ôn may bay: ́ ̀ ́  Tăng nhanh trong mây năm gân đây, đăc biêt là ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́́ tiêng ôn gân cac sân bay quôc tê.  Phương phap giam nhỏ tiêng ôn may bay: ́ ̉ ́ ̀ ́  Lam lá chăn âm thanh đôi với nhà ở, bênh viên, ̀ ́ ́ ̣ ̣ trường hoc ở xung quanh sân bay. ̣  Tôt nhât là chuyên sân bay đên chỗ xa dân cư. ́ ́ ̉ ́
 17. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN • Tiêng ôn từ thi công xây dựng: ́ ̀ – Noi chung là xâu hơn rât nhiêu so với tiêng ôn từ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ cac nhà may: ́ ́  Do xây dưng nhà cửa, câu công, đường sá ở ̣ ̀ ́ khăp nơi, không thể điêu khiên, quan lý được. ́ ̀ ̉ ̉  Do thiêt bị dung trong thi công xây dựng ́ ̀ thường gây tiêng ôn lớn, như la: ́ ̀ ̀
 18. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN PHÂN Thiêt bị ́ Mức tiêng ôn ở ́ ̀ ̉ ́ ́ điêm cach may 15m (dB) ́̉ May ui 93 May khoan đá ́ 87 ́ ̣ May đâp bê tông 85 May cưa tay ́ 82 May nen diexel có vong quay rông ́ ́ ̀ ̣ 80 ́ ́ ́ ́ May đong bua 1,5 tân 75 ́ ̣ ̣ ̀ May trôn bê tông chay băng diezel 75
 19. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN - Đong coc là môt loai gây tiêng ôn lớn trong thi ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ công xây dựng. - Tiêng ôn cua từng thiêt bị gây ra ở trong khu xây ́ ̀ ̉ ́ dựng con được tăng lên so với khu trông trai. ̀ ́ ̉
 20. ̣ ́ ̀ PHÂN LOAI TIÊNG ÔN • Tiêng ôn công nghiêp: ́ ̀ ̣ Được sinh ra từ quá trinh va cham, chân đông hoăc ̀ ̣ ́ ̣ ̣ chuyên đông qua lai do sự ma sat cua cac thiêt bị và ̉ ̣ ̣ ́̉ ́ ́ hiên tượng chay rôi cua cac dong không khí và hơi. ̣ ̉ ́̉ ́ ̀
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2