intTypePromotion=1

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
964
lượt xem
26
download

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn cùng tham khảo Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG cấp tỉnh môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

rHAl NcrrrBN<br /> so crAo pUC_yA_?Ao rAo<br /> UBND TiNH<br /> <br /> of cuixn rHrrc<br /> <br /> Trrr cHeN Hec srNH crOr cAp riNn<br /> Nim hgc 2017 - 2018<br /> tuoNr xctt vAN - r.,6p 9 THCS<br /> (Thdi gian ldm biti: 150 philt kh6nl ke thdi gian gtao di)<br /> <br /> CAu 1(8,0 tli6m)<br /> "CQ mQt cqu bd dang choi o d6ng cdt trudc sdn. Khi ddo mot dudns h(im<br /> trong dlng c.dt, cQu b6 dtlig phdi m,t rang dd t6n cQtu ui iii" ii*<br /> kh6i d6ng cdt<br /> <br /> ;;r;';i;;;;;<br /> <br /> &i mpi cdch, niit s*c lqc nhung r6t cr,rc.vdn kh6ng tha diiy<br /> "ii vqy bdn iay<br /> daqc tdng dd ra kh6i dii"s cdt. Dd<br /> Za" ui iay *o6r, ru6m mdu.<br /> "qu<br /> CAu bqt kh6c rdm rtrt trbig thdt veng.<br /> f9 nqAi ffong nhd tQng ld theo ddi mqi chuyQn. Vd khi cQu bd bQt kh6c,<br /> _Ngu,oi<br /> ngudi bd budc tdi: "Con trai, tqi sao con kh6ng ditng hdt sdcc mqnh crta minh? "<br /> CQu bd dimg<br /> <br /> cqu bd th6n th*c ddp: "c6 md! Con dd dimg hdt sdcc 16l md b6!"<br /> "Kh6ng con trai - ngadi bi| nhg nfdng n6i con dd kh6ng dimg ddn trit cd<br /> sdrc mgnh cfia con. Con dd kh6ng nhd b6 giilp',.<br /> N6i r6i ngrdi b6 cili xu6rg boi tdng dd ra, nhdc l€n vd vtt di chd khdc".<br /> (Theo b6o diQn<br /> <br /> fr tuoitre.vn -t6c giirBiri Xu6n LQc ph6ng dich)<br /> <br /> Hdy vi6t bdi vdn nghi lu$n ngin trinh bdy suy nghi cfia em vC nghia c6u<br /> i<br /> <br /> chuyQn tr6n.<br /> <br /> Ciu 2 (12,0 tli6m)<br /> cim ntrOn cta em vc tinh cha con trong haitfucphAm ,Ldo Hqc,, (Nam cao)<br /> <br /> vd "Chi6c laqc ngd" O{grry6n Quang S6ng).<br /> <br /> -----ntir-----<br /> <br /> Hg<br /> <br /> vi<br /> <br /> t6n thi<br /> <br /> sinh:<br /> <br /> ...... SBD:<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2