intTypePromotion=1

Tổng hợp đề thi HSG cấp tỉnh các môn lớp 9 năm 2017-2018

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
669
lượt xem
56
download

Tổng hợp đề thi HSG cấp tỉnh các môn lớp 9 năm 2017-2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy tham khảo tài liệu Tổng hợp đề thi HSG cấp tỉnh các môn lớp 9 năm 2017-2018 để giúp các bạn biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng hợp đề thi HSG cấp tỉnh các môn lớp 9 năm 2017-2018

rHAl NcrrrBN<br /> so crAo pUC_yA_?Ao rAo<br /> UBND TiNH<br /> <br /> of cuixn rHrrc<br /> <br /> Trrr cHeN Hec srNH crOr cAp riNn<br /> Nim hgc 2017 - 2018<br /> tuoNr xctt vAN - r.,6p 9 THCS<br /> (Thdi gian ldm biti: 150 philt kh6nl ke thdi gian gtao di)<br /> <br /> CAu 1(8,0 tli6m)<br /> "CQ mQt cqu bd dang choi o d6ng cdt trudc sdn. Khi ddo mot dudns h(im<br /> trong dlng c.dt, cQu b6 dtlig phdi m,t rang dd t6n cQtu ui iii" ii*<br /> kh6i d6ng cdt<br /> <br /> ;;r;';i;;;;;<br /> <br /> &i mpi cdch, niit s*c lqc nhung r6t cr,rc.vdn kh6ng tha diiy<br /> "ii vqy bdn iay<br /> daqc tdng dd ra kh6i dii"s cdt. Dd<br /> Za" ui iay *o6r, ru6m mdu.<br /> "qu<br /> CAu bqt kh6c rdm rtrt trbig thdt veng.<br /> f9 nqAi ffong nhd tQng ld theo ddi mqi chuyQn. Vd khi cQu bd bQt kh6c,<br /> _Ngu,oi<br /> ngudi bd budc tdi: "Con trai, tqi sao con kh6ng ditng hdt sdcc mqnh crta minh? "<br /> CQu bd dimg<br /> <br /> cqu bd th6n th*c ddp: "c6 md! Con dd dimg hdt sdcc 16l md b6!"<br /> "Kh6ng con trai - ngadi bi| nhg nfdng n6i con dd kh6ng dimg ddn trit cd<br /> sdrc mgnh cfia con. Con dd kh6ng nhd b6 giilp',.<br /> N6i r6i ngrdi b6 cili xu6rg boi tdng dd ra, nhdc l€n vd vtt di chd khdc".<br /> (Theo b6o diQn<br /> <br /> fr tuoitre.vn -t6c giirBiri Xu6n LQc ph6ng dich)<br /> <br /> Hdy vi6t bdi vdn nghi lu$n ngin trinh bdy suy nghi cfia em vC nghia c6u<br /> i<br /> <br /> chuyQn tr6n.<br /> <br /> Ciu 2 (12,0 tli6m)<br /> cim ntrOn cta em vc tinh cha con trong haitfucphAm ,Ldo Hqc,, (Nam cao)<br /> <br /> vd "Chi6c laqc ngd" O{grry6n Quang S6ng).<br /> <br /> -----ntir-----<br /> <br /> Hg<br /> <br /> vi<br /> <br /> t6n thi<br /> <br /> sinh:<br /> <br /> ...... SBD:<br /> <br /> r.rBND TiNH THAr<br /> <br /> so<br /> <br /> NGr.ryEN<br /> <br /> of rHr cHQN HQc sINH cror cAp riNH<br /> <br /> cno ouc vA oAo r4o<br /> <br /> NAMHOC: 2017 -2018<br /> <br /> oE cnirun rHOc<br /> <br /> vt6lt rHI: ToriN<br /> <br /> HQC, LoP 9<br /> <br /> Thdi gian lim bii: 150 phft (kh1ng ke thdi gian giao di)<br /> <br /> Bni<br /> <br /> Bhi 2 Qd).<br /> <br /> Giii<br /> <br /> trinh<br /> <br /> phucrng<br /> <br /> Bni 3 (4d). Kh6ng su<br /> <br /> dr,rng<br /> <br /> (x,T) =<br /> <br /> y'<br /> <br /> .f<br /> <br /> (x,y)<br /> <br /> =0<br /> <br /> =<br /> <br /> I3<br /> <br /> m6y tinh cdm tay, hdy tim<br /> <br /> s6<br /> <br /> "b"d"<br /> <br /> nguyCn ducrng (x;y) ta dinh nghia<br /> khi x < -f (x+1,y) = yl-f (x,y)+ .f (x,y<br /> <br /> Bdi 4 (3d).V6i m6i cpp<br /> <br /> f<br /> <br /> x' - x' "<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2