intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi HSG cấp tỉnh môn Vật lí lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

Chia sẻ: Hà Hạo Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

250
lượt xem
28
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận dụng kiến thức và kĩ năng các bạn đã được học để thử sức với Đề thi HSG cấp tỉnh môn Vật lí lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên này nhé. Thông qua đề kiểm tra giúp các bạn ôn tập và nắm vững kiến thức môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HSG cấp tỉnh môn Vật lí lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Thái Nguyên

xcuvsx<br /> socraoDUC vAoAo r4o<br /> uE rnr cniNn rn(Ic<br /> <br /> DE THI CHQN HgC SINH GIOI LoP<br /> NAU Hgc 2or7 - zorl<br /> <br /> UBND TiNH rHAt<br /> <br /> .^v<br /> <br /> 0rY(<br /> ^y'<br /> <br /> f,,<br /> <br /> '<br /> <br /> 9<br /> <br /> il<br /> <br /> nnON THI: vdr<br /> Thdd gian lhm bdri: 150 phfit (rh6ng ki thdi gian giao de)<br /> <br /> (4,5 tli6m): An, Binh vd Tung cung khoi hanh fii 4 lip 8 gio Oe ei een B, vdi<br /> 8 km. Do chi c6 mOt xe dap tliQn nOn An chd Binh ct6n q, r6i li6n quay lai c16n Tirng vcri<br /> cing rnQt van ti5c vr: 16 km/h. Tiong hic d6 Tung di bO den iftin B voi vfln tdcvz:4 km/h.<br /> 1. H6i Tung dtin B hic m6y gid ? Qudng duong Ttlg phii iti b0 la bao nhi6u km?<br /> z.p6 An dtin B dring 9 gid, A" q6 Binh tai mQt tli6m ndo d6 rdi lap tuc quay lpi chd<br /> Tirng cung v6 B, B.inh ti6p tuc di bO ve e, Tim qudng {"ryg di 99 cta.Tirng vi cria P1"h<br /> Binh c16n B hic m6y gio ? Biet xe d4p diQn lu6n chuy6n dQng il€u vdi vQn tdc vr, nhirng<br /> ngudi di b0 lu6n di vcri vfln tdc vz.<br /> BAi 2. (4,0 di6m): C6 hai binh c6ch nhiQt, m5i Umn chr?a 3009 nu6c. Ban dAu binh 1<br /> nu6c c6 nhiQt dQ tor 55,60C vd binh 2 nuoc c6 nhi-et ttQ toz: 300C. Ldy ra 1009 nudc til<br /> binh 1 d6 sang binh 2 rOi ttru6y d€u. Khi dd cdn bing nhiQt, tu binh 2I6y ra 1009 nu6c dd<br /> sang binh t rOi ttru6y d€u. Coi ring chi c6 sg trao AOi nniet gita cdc lugng nu6c, b6 qua<br /> sg h6a hoi cria nudc vd mgi mdt m6t nhiet<br /> 1. Tinh nhiet d0 cria nudc 6 binh 2 vd binh I khi cdn b5ng nhiQt vd hiQu nhiQt d0 cria<br /> nudc trons hai binh khi d6.<br /> Z. Ci AO Ai OO tai ntru ttr€ voi cirng 1009 nu6c lay.ra. Tirn sd lAn d6 tu binh 2 sang<br /> binh 1 AC frieu nhiet dQ cria nu6c trong hai binh khi cdn bdng nhipt la 0,4oC.<br /> AR :<br /> <br /> Bii<br /> <br /> 1..<br /> <br /> :<br /> <br /> kh6c.<br /> <br /> -<br /> <br /> ,<br /> <br /> Bni 3. (5,5 tli6m): Cho m4ch diQn nhu hinh 1, d[t vdo hai dAu dopn mpch AB hiQu<br /> rti€n th6 khdng d6i ttae : 18 V. Bi6t: tvtN ld bii5n tro<br /> A<br /> B ,-\<br /> vdi Rrrnr 20A, Rl: 3 Q, Rr :2{2. Vdn ki5 V va cAc<br /> =<br /> ampe k6 Ar, Azldli tu&ng. 86 qua diQn trO {ay dan.<br /> 1-. EAt RMc: x.I.dP bi6u thirc tinh sd chi cta<br /> v6n k6 vd c6c ampe k6 theo x. 56 chi cria cdc dgng<br /> ..<br /> -i.. ,t '<br /> cg tr€n thay dOi thO ndo n€u con ch4y C di chuydn tu<br /> M d6n N?<br /> z.Phei dflt con ch4y C d d6u d6 c6ng su6t ti6u<br /> Ilinh 1<br /> thp tr6n bi6n tr& ld lon nhe? Tinh cdng suAt d6.<br /> k9.*'<br /> 3' D{tcon chal g:<br /> .. f,<br /> _: ddu<br /> +i-,<br /> "i<br /> -:s_ r-hai<br /> "qM:?.trg<br /> Rp vd cudrng dQ<br /> bing mQt v4t ddn c6 dign tr& Rp. Bi€t rdng hiqu dign th0 Up giira<br /> <br /> :<br /> <br /> rq:<br /> <br /> ddng diQn Ip qua n6 c6 m6i licn hQ Uo =<br /> <br /> T<br /> <br /> ti<br /> <br /> r,<br /> <br /> . (Up:<br /> <br /> Vdn; Ip: Ampe). HEy tinh<br /> <br /> Ip.<br /> <br /> Bei 4. (a.0 tli6m): Cho AB la v{t sSng<br /> vd A'B' la anh cria n6 qua th6u kinh; xy ld<br /> truc chinh cria th6u kinh (hinh 2). Bi6t:<br /> A'B':3AB;!rq: - 160cm (vi trf thti 1).<br /> 1. Hay cho biiit lopi thAu kinh dd sri<br /> dUng. Fa"g c6ch vE x6c dfnh quanq tdm vd<br /> ti€u di6m chinh. Tffi ti6u cu cta thdu kinh.<br /> 2. Giit vflt ci5 dinh, dfch chuyiSn th6u kinh dgc theo phucrng c3a tryc chinh, ra xa v{t<br /> th€m mQt do4n 50cm (vi tri thi 2). Tinh kho6ng c6ch tu anh tdi thdu.kffi vd qudng ducrng<br /> anh dA di chuydn trong qu6 trinh dich chuy€n thdu kinh tu v! tri thri 1 d€n vi tri thti 2.<br /> <br /> Bni 5. (2,0 tti6m): Hay tim phucrng 6n thuc nghiQm x6c dinh ttrOi tuqng ri€ng<br /> <br /> cfra<br /> thriy ngdn. Cho dgng cg g6m: L9 thriy tinh r6ng dri lcrn; nu6c c6 khOi luqng ri€ng D; cdn<br /> dOng h-O c6 d0 chffi x6c cao, c6 gi6i han do vd d0 chia nh6 nhat phri hqtp.<br /> Th{ sinh kh6ng<br /> <br /> s*<br /> <br /> dqmg<br /> <br /> Hp ftn thi sinh:....N.qf.^/fr".<br /> <br /> tdi liQu, cdn b0 coi thi kh1ng gidi th{ch gi thdm.<br /> <br /> T;/;....0.4/hq,<br /> <br /> .....sgD:....0.fr..:!..0.0.Q..7.......*<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2