Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi và đáp án chính thức Tiếng Trung khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

2.993
lượt xem
411
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn xem đề thi và đáp án chính thức môn tiếng Trung khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và đáp án chính thức Tiếng Trung khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 537 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ câu 1 đến câu 5. 有些人因为上班的地方比较远,或者是为了参加早锻炼,常常起得很早,早餐也吃得很早。 其实,起床后应该先喝点儿水,过半小时以后再吃早餐对健康比较有利。 因为,在夜里的睡眠过程中,人体的大部分器官虽然都得到了充分休息,但是消化器官—— 胃和肠却仍在工作,它们要不停地消化和吸收你晚餐时吃下去的留在胃肠道里的食物,到凌晨 才消化完,开始休息。如果早餐吃得太早,就会影响到胃和肠道的休息。所以,正确的做法是 早晨起床后,先喝一杯温开水,过半个小时左右再吃早餐。 另外,人们经过一夜的睡眠后,因为排尿和呼吸的原因,人的器官和皮肤都消耗了大量的水 分,早晨起床后,体内处于一种生理性缺水的状态。因此,这时候不要一起床就马上吃早饭, 如果先喝一杯温开水,既可以补充体内的水分,又有利于把体内的有害物质排出体外。 Câu 1: 作者认为起床后应该先: A. 补充水分 B. 洗澡 C. 吃早餐 D. 参加锻炼 Câu 2: 人在睡眠时: A. 肠胃还在消化食物 B. 大脑还在想问题 C. 体内器官都休息了 D. 胃和肠得到了充分休息 Câu 3: 如果早餐吃得太早: A. 影响早上的工作 B. 大脑还没醒 C. 人会没有胃口 D. 肠胃会很累 Câu 4: 经过排尿和呼吸,早上起床时,人的身体: A. 处于饥饿状态 B. 处于缺水状态 C. 很有精神 D. 很累 Câu 5: 早晨起床后,给身体补充水分: A. 让胃、肠不停地消化食物 B. 有利于呼吸 C. 可以促进营养吸收 D. 能去掉有害物质 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc. Câu 6: 一位过路的叔叔把我A从地上扶起来,B叫车C把我D送到了医院。 (还) Câu 7: 经过抢救A,孩子终于醒B了,大夫和孩子的父母C都松了一口气D。(过来) Câu 8: 自从上个月到北京后A,陈经理陪客人去北京饭店品尝B过C烤鸭D。(五次) Câu 9: 昨天A中午B李秘书是在公司C吃D饭。 (的) Câu 10: 从河内坐A飞机去胡志明市用B不C两个小时D就到了。 (了) Câu 11: 我们实在A不清楚B刘祥究竟是C一个D人。 (怎样) Câu 12: 到下龙湾游览的游客A都B会C吸引住D。 (被那里美丽的风景) Câu 13: 兰兰A笑得B没有C林静D甜。 (那么) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 14: 不论天气怎么样,邻居的老大爷每天都坚持锻炼身体。 A. 动词 B. 名词 C. 副词 D. 形容词 Trang 1/5 - Mã đề thi 537
 2. Câu 15: 平凡的工作也可以给我们带来巨大的幸福。 A. 动词 B. 介词 C. 名词 D. 形容词 Câu 16: 老师跟学生都穿着漂漂亮亮的衣服来参加开学典礼。 A. 助词 B. 介词 C. 动词 D. 连词 Câu 17: 即使遇到再大的困难,咱们也要继续努力下去。 A. 形容词 B. 名词 C. 副词 D. 动词 Câu 18: 失败是成功之母。 A. 助词 B. 名词 C. 副词 D. 连词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 19: Phiên âm đúng của từ 密切 là: mì______iè. A. q B. j C. x D. s Câu 20: Phiên âm đúng của từ 尽量 là: ______. A. jìnliàng B. jīnliáng C. jīnliàng D. jìnliáng Câu 21: Phiên âm đúng của từ 崭新 là: ______ǎnxīn. A. zh B. z C. ch D. c Câu 22: Phiên âm đúng của từ 地球 là: dìq______. A. iú B. i óu C. ioú D. íu Câu 23: Phiên âm đúng của từ 飘扬 là: p______yáng. A. i āo B. iào C. i ēo D. ièo Câu 24: Phiên âm đúng của từ 轻松 là: qīngs______. A. òng B. ōng C. ūng D. i ōng Câu 25: Phiên âm đúng của từ 赏月 là: ______ ǎ ngyuè. A. x B. s C. c D. sh Câu 26: Phiên âm đúng của từ 相处 là: ______. A. xiāngchù B. xiàngchǔ C. xiāngchǔ D. xiàngchù Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 27 đến câu 36. 前些年,有一次乘长途汽车旅行,中途停车休息时, (27)______ 有人敲我身边的车窗玻璃, 我看见一个披黄色围巾的少女,手里拿着一堆什么东西。 打开车窗,听 (28)______ 她说:“先生,买条项链吧,五块钱一条。”她举起手上的不加染 色的木制项链。“或者把您手头的空罐儿给我好吗?” 我 (29)______ 手里的空饮料罐儿递给她。我看到她那冻得有些发红的小脸儿。十三四岁的瘦 弱(30)______,如同风雨中的一棵小草。 邻座有人说,五个空饮料罐儿在这儿可以换一块钱。我想,也许她很(31)______钱。我把十块钱和 一罐儿饮料又(32)______递给她,她眼中露出感激之情。(33)______,她连忙说:“先生,我不能要您 的钱。”说着,把饮料和钱还(34)______我。我没有去接,顺手拿过她手中的两条项链:“我买你的 项链吧。”说着,我把其中的一条项链戴在她的脖子上。少女十分感动地对我说:“谢谢您,祝您 一路平安。”我向她招招手,心里默默地(35)______她说:“孩子,我也(36)______你一生平安!” 我并不喜欢那条项链,却一直保留着它,并惦念着那个披着黄色围巾的小姑娘。 Câu 27: A. 偶然 B. 突然 C. 偶尔 D. 然而 Câu 28: A. 好 B. 见 C. 了 D. 着 Câu 29: A. 用 B. 包 C. 将 D. 从 Câu 30: A. 体形 B. 身材 C. 身高 D. 体重 Câu 31: A. 要求 B. 需要 C. 必须 D. 需求 Trang 2/5 - Mã đề thi 537
 3. Câu 32: A. 一共 B. 一起 C. 总共 D. 总体 Câu 33: A. 虽然 B. 而且 C. 然而 D. 仍然 Câu 34: A. 送 B. 付 C. 给 D. 到 Câu 35: A. 凭 B. 对 C. 由 D. 对于 Câu 36: A. 祝词 B. 庆祝 C. 祝贺 D. 祝福 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 37: 上个星期天我们在西湖水上公园玩个痛快。 A. 疼 B. 高兴 C. 不舒服 D. 快 Câu 38: 电脑和网络的普及使刚发生的事情转眼间传遍世界。 A. 将来不久 B. 短时间内 C. 一个时期 D. 等一会儿 Câu 39: 电影要开演了,快进去吧。 A. 得到 B. 将要 C. 估计 D. 如果 Câu 40: 对于孩子,家长光注意智力投资还不够,道德培养也很重要。 A. 明 B. 好 C. 只 D. 不 Câu 41: 在众多学者的反对声中,他仍没有轻易放弃自己的观点。 A. 方便 B. 主动 C. 坚决 D. 随便 Câu 42: 从村口走来一群人,为首的正是我要采访的农民企业家赵成。 A. 走在中间的 B. 走在最后的 C. 走在旁边的 D. 走在前面的 Câu 43: 今天是圣诞节,街上张灯结彩的,人来人往好不热闹。 A. 很热闹 B. 不太热闹 C. 很冷清 D. 一点儿也不热闹 Câu 44: 你为什么把人放走了?我不是告诉过你这个人无论如何也得把他留住吗? A. 想 B. 会 C. 能 D. 要 Câu 45: 上岁数的人喜欢说古道今。 A. 年老的 B. 年轻的 C. 幼年的 D. 中年的 Câu 46: 情况并不是这样,父母和兄弟姐妹时时刻刻都为你着想。 A. 是这样 B. 不如 C. 是如此 D. 并非如此 Câu 47: 池塘里开满了荷花,嫩红的花朵让人舍不得摘。 A. 很爱惜 B. 很不喜欢 C. 不爱惜 D. 不喜欢 Câu 48: 屋里不怎么热,何必要开空调呢? A. 什么时候开空调 B. 一定要开空调 C. 不必开空调 D. 开空调的原因是什么 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 49: 奶奶______ 八十岁了, ______ 精神还是挺好的。 A. 虽然 ……但是…… B. 要是……就…… C. 即使……也…… D. 不是……而是…… Câu 50: 春天来了,草儿都长出来了,田野里一片绿______的。 A. 通通 B. 油油 C. 白白 D. 红红 Câu 51: 他从冰箱里拿出几______啤酒来请我们喝。 A. 双 B. 瓶 C. 把 D. 件 Trang 3/5 - Mã đề thi 537
 4. Câu 52: 他是______。 A. 一向令人尊敬对工作认真的一个好负责的老师 B. 一个好的老师一向对工作认真负责令人尊敬的 C. 一个一向令人尊敬的对工作负责认真的好老师 D. 一个一向对工作认真负责的令人尊敬的好老师 Câu 53: 真要感谢我的家庭,叫我懂得珍惜生活中的______。 A. 整个 B. 全体 C. 一切 D. 所有 Câu 54: 小范前天和昨天都______ 来上课,不知今天来 ______ 来。 A. 不……不…… B. 没……没…… C. 不……没…… D. 没……不…… Câu 55: 你别生气,______小明问你这些也是关心你,没别的意思。 A. 大家 B. 人家 C. 另外 D. 别人 Câu 56: 有______就要考试了,父母都非常照顾我,时不时提醒我注意身体。 A. 三二天 B. 二三天 C. 一二天 D. 两三天 Câu 57: 经常听广播、看电视对提高我的听力水平______了很大的作用。 A. 起 B. 做 C. 用 D. 搞 Câu 58: ______国庆之际,越南中央电视台播放了关于武元甲大将军的纪录片。 A. 值 B. 随 C. 按 D. 在 Câu 59: 我认为,______什么人,都有交朋友的需要,都有与人交流思想感情的需要。 A. 因为 B. 不管 C. 不但 D. 除了 Câu 60: 我今天______不舒服的,不能陪你们去爬山了。 A. 太 B. 怪 C. 全 D. 更 Câu 61: 你最爱唱的歌曲是《让世界充满爱》______? A. 啊 B. 呀 C. 吧 D. 呢 Câu 62: 正确的学习方法______ 能节省时间和精力, ______ 能提高学习的效果。 A. 哪怕……也…… B. 一会儿……一会儿…… C. 一方面……一方面…… D. 与其……不如…… Câu 63: 暑假学生不上课,所以校园里很 ______ 。 A. 安排 B. 安定 C. 安心 D. 安静 Câu 64: 考试的时候考生应该______ 看清题目, ______ 再动笔答题。 A. 不但……而且…… B. 因为……所以…… C. 先……然后…… D. 假如……那么…… Câu 65: 改革中会遇到许多困难,但是______我们一起努力,______一定能够找到解决问题的方法。 A. 无论……也…… B. 一……就…… C. 只有……才…… D. 只要……就…… Câu 66: 他______,汉语说得不错。 A. 已经来三年多中国了 B. 已经三年多了来中国 C. 已经来中国三年多了 D. 来中国三年已经多了 Câu 67: 酸奶中含有多种营养素,______誉为完全食品。 A. 替 B. 被 C. 把 D. 叫 Câu 68: 犯了错误并不可怕,关键是我们应该______吸取教训,以利于今后的工作。 A. 从而 B. 从中 C. 其中 D. 于是 Câu 69: 这个汉字应该这样写,老师教______我们。 A. 好 B. 的 C. 过 D. 着 Câu 70: 我______辛苦点儿,也不麻烦他人。 A. 宁可 B. 无论 C. 反而 D. 接着 Trang 4/5 - Mã đề thi 537
 5. Câu 71: 青少年是国家的______。 A. 希望 B. 愿望 C. 渴望 D. 盼望 Câu 72: 王强______ 要得满分, ______ 想拿到奖学金。 A. 不仅……还…… B. 因为……所以…… C. 由于……因此…… D. 尽管……还…… Câu 73: 我______过越南南方的美顺大桥,十分雄伟壮观。 A. 游泳 B. 拜访 C. 旅行 D. 参观 Câu 74: 这么多年来,越南和古巴两国人民之间一直有______深厚的友谊。 A. 了 B. 得 C. 着 D. 过 Câu 75: 听说芽庄的海滩美极了,______再远一点儿,我也要去看看。 A. 就是 B. 不管 C. 尽管 D. 既然 Câu 76: 同学们每天上网是 ______ 开阔视野。 A. 因为 B. 虽然 C. 为了 D. 因此 Câu 77: 明天你一定要去,______有特殊情况,否则原计划不能改变。 A. 即使 B. 或者 C. 甚至 D. 除非 Câu 78: 你______一个人担任不了这份工作,那么请局里的专家来指导好了。 A. 从而 B. 因此 C. 由此 D. 既然 Câu 79: 古树后边走出______来。 A. 这个人 B. 哪个人 C. 一个人 D. 某个人 Câu 80: 这儿的人真多,咱们______找一家好吗? A. 另 B. 还 C. 又 D. 别 ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 537
 6. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 793 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 1: Phiên âm đúng của từ 密切 là: mì______iè. A. x B. j C. q D. s Câu 2: Phiên âm đúng của từ 地球 là: dìq______. A. íu B. iú C. ioú D. i óu Câu 3: Phiên âm đúng của từ 崭新 là: ______ǎnxīn. A. c B. z C. zh D. ch Câu 4: Phiên âm đúng của từ 轻松 là: qīngs______. A. òng B. ūng C. i ōng D. ōng Câu 5: Phiên âm đúng của từ 相处 là: ______. A. xiàngchǔ B. xiāngchù C. xiāngchǔ D. xiàngchù Câu 6: Phiên âm đúng của từ 飘扬 là: p______yáng. A. ièo B. i āo C. iào D. i ēo Câu 7: Phiên âm đúng của từ 赏月 là: ______ ǎ ngyuè. A. c B. sh C. s D. x Câu 8: Phiên âm đúng của từ 尽量 là: ______. A. jìnliàng B. jīnliàng C. jìnliáng D. jīnliáng Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 9 đến câu 18. 前些年,有一次乘长途汽车旅行,中途停车休息时, (9)______ 有人敲我身边的车窗玻璃, 我看见一个披黄色围巾的少女,手里拿着一堆什么东西。 打开车窗,听 (10)______ 她说:“先生,买条项链吧,五块钱一条。”她举起手上的不加染 色的木制项链。“或者把您手头的空罐儿给我好吗?” 我 (11)______ 手里的空饮料罐儿递给她。我看到她那冻得有些发红的小脸儿。十三四岁的瘦 弱(12)______,如同风雨中的一棵小草。 邻座有人说,五个空饮料罐儿在这儿可以换一块钱。我想,也许她很(13)______钱。我把十块钱和 一罐儿饮料又(14)______递给她,她眼中露出感激之情。(15)______,她连忙说:“先生,我不能要您 的钱。”说着,把饮料和钱还(16)______我。我没有去接,顺手拿过她手中的两条项链:“我买你的 项链吧。”说着,我把其中的一条项链戴在她的脖子上。少女十分感动地对我说:“谢谢您,祝您 一路平安。”我向她招招手,心里默默地(17)______她说:“孩子,我也(18)______你一生平安!” 我并不喜欢那条项链,却一直保留着它,并惦念着那个披着黄色围巾的小姑娘。 Câu 9: A. 偶然 B. 偶尔 C. 突然 D. 然而 Câu 10: A. 了 B. 着 C. 好 D. 见 Câu 11: A. 用 B. 将 C. 包 D. 从 Câu 12: A. 体形 B. 身材 C. 身高 D. 体重 Trang 1/5 - Mã đề thi 793
 7. Câu 13: A. 需求 B. 必须 C. 需要 D. 要求 Câu 14: A. 一起 B. 总体 C. 总共 D. 一共 Câu 15: A. 而且 B. 仍然 C. 然而 D. 虽然 Câu 16: A. 付 B. 送 C. 给 D. 到 Câu 17: A. 由 B. 对于 C. 凭 D. 对 Câu 18: A. 祝贺 B. 庆祝 C. 祝福 D. 祝词 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc. Câu 19: 兰兰A笑得B没有C林静D甜。 (那么) Câu 20: 一位过路的叔叔把我A从地上扶起来,B叫车C把我D送到了医院。 (还) Câu 21: 我们实在A不清楚B刘祥究竟是C一个D人。 (怎样) Câu 22: 自从上个月到北京后A,陈经理陪客人去北京饭店品尝B过C烤鸭D。(五次) Câu 23: 经过抢救A,孩子终于醒B了,大夫和孩子的父母C都松了一口气D。(过来) Câu 24: 从河内坐A飞机去胡志明市用B不C两个小时D就到了。 (了) Câu 25: 到下龙湾游览的游客A都B会C吸引住D。 (被那里美丽的风景) Câu 26: 昨天A中午B李秘书是在公司C吃D饭。 (的) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 27: 今天是圣诞节,街上张灯结彩的,人来人往好不热闹。 A. 一点儿也不热闹 B. 很热闹 C. 很冷清 D. 不太热闹 Câu 28: 上岁数的人喜欢说古道今。 A. 中年的 B. 年老的 C. 年轻的 D. 幼年的 Câu 29: 屋里不怎么热,何必要开空调呢? A. 不必开空调 B. 什么时候开空调 C. 开空调的原因是什么 D. 一定要开空调 Câu 30: 电影要开演了,快进去吧。 A. 如果 B. 得到 C. 估计 D. 将要 Câu 31: 从村口走来一群人,为首的正是我要采访的农民企业家赵成。 A. 走在前面的 B. 走在最后的 C. 走在中间的 D. 走在旁边的 Câu 32: 电脑和网络的普及使刚发生的事情转眼间传遍世界。 A. 等一会儿 B. 将来不久 C. 一个时期 D. 短时间内 Câu 33: 上个星期天我们在西湖水上公园玩个痛快。 A. 不舒服 B. 快 C. 高兴 D. 疼 Câu 34: 池塘里开满了荷花,嫩红的花朵让人舍不得摘。 A. 不爱惜 B. 很不喜欢 C. 很爱惜 D. 不喜欢 Câu 35: 情况并不是这样,父母和兄弟姐妹时时刻刻都为你着想。 A. 是如此 B. 是这样 C. 不如 D. 并非如此 Câu 36: 对于孩子,家长光注意智力投资还不够,道德培养也很重要。 A. 好 B. 不 C. 明 D. 只 Câu 37: 在众多学者的反对声中,他仍没有轻易放弃自己的观点。 A. 方便 B. 坚决 C. 随便 D. 主动 Câu 38: 你为什么把人放走了?我不是告诉过你这个人无论如何也得把他留住吗? A. 会 B. 想 C. 要 D. 能 Trang 2/5 - Mã đề thi 793
 8. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 39: 考试的时候考生应该______ 看清题目, ______ 再动笔答题。 A. 先……然后…… B. 不但……而且…… C. 假如……那么…… D. 因为……所以…… Câu 40: 同学们每天上网是 ______ 开阔视野。 A. 为了 B. 因为 C. 因此 D. 虽然 Câu 41: 改革中会遇到许多困难,但是______我们一起努力,______一定能够找到解决问题的方法。 A. 一……就…… B. 只有……才…… C. 无论……也…… D. 只要……就…… Câu 42: 明天你一定要去,______有特殊情况,否则原计划不能改变。 A. 除非 B. 或者 C. 即使 D. 甚至 Câu 43: 这儿的人真多,咱们______找一家好吗? A. 别 B. 又 C. 还 D. 另 Câu 44: 他从冰箱里拿出几______啤酒来请我们喝。 A. 双 B. 瓶 C. 件 D. 把 Câu 45: 真要感谢我的家庭,叫我懂得珍惜生活中的______。 A. 所有 B. 一切 C. 整个 D. 全体 Câu 46: 经常听广播、看电视对提高我的听力水平______了很大的作用。 A. 起 B. 做 C. 搞 D. 用 Câu 47: 王强______ 要得满分, ______ 想拿到奖学金。 A. 由于……因此…… B. 因为……所以…… C. 尽管……还…… D. 不仅……还…… Câu 48: 这么多年来,越南和古巴两国人民之间一直有______深厚的友谊。 A. 着 B. 了 C. 过 D. 得 Câu 49: 古树后边走出______来。 A. 一个人 B. 某个人 C. 这个人 D. 哪个人 Câu 50: 犯了错误并不可怕,关键是我们应该______吸取教训,以利于今后的工作。 A. 于是 B. 从中 C. 从而 D. 其中 Câu 51: 奶奶______ 八十岁了, ______ 精神还是挺好的。 A. 即使……也…… B. 虽然 ……但是…… C. 要是……就…… D. 不是……而是…… Câu 52: 正确的学习方法______ 能节省时间和精力, ______ 能提高学习的效果。 A. 与其……不如…… B. 一方面……一方面…… C. 一会儿……一会儿…… D. 哪怕……也…… Câu 53: 小范前天和昨天都______ 来上课,不知今天来 ______ 来。 A. 不……不…… B. 不……没…… C. 没……没…… D. 没……不…… Câu 54: 听说芽庄的海滩美极了,______再远一点儿,我也要去看看。 A. 就是 B. 尽管 C. 既然 D. 不管 Câu 55: 我______辛苦点儿,也不麻烦他人。 A. 无论 B. 宁可 C. 反而 D. 接着 Câu 56: 这个汉字应该这样写,老师教______我们。 A. 过 B. 着 C. 好 D. 的 Câu 57: 青少年是国家的______。 A. 愿望 B. 渴望 C. 盼望 D. 希望 Trang 3/5 - Mã đề thi 793
 9. Câu 58: 我______过越南南方的美顺大桥,十分雄伟壮观。 A. 参观 B. 游泳 C. 旅行 D. 拜访 Câu 59: ______国庆之际,越南中央电视台播放了关于武元甲大将军的纪录片。 A. 值 B. 在 C. 按 D. 随 Câu 60: 暑假学生不上课,所以校园里很 ______ 。 A. 安心 B. 安定 C. 安排 D. 安静 Câu 61: 酸奶中含有多种营养素,______誉为完全食品。 A. 把 B. 被 C. 替 D. 叫 Câu 62: 你______一个人担任不了这份工作,那么请局里的专家来指导好了。 A. 由此 B. 因此 C. 既然 D. 从而 Câu 63: 我今天______不舒服的,不能陪你们去爬山了。 A. 怪 B. 更 C. 全 D. 太 Câu 64: 我认为,______什么人,都有交朋友的需要,都有与人交流思想感情的需要。 A. 不但 B. 不管 C. 除了 D. 因为 Câu 65: 你别生气,______小明问你这些也是关心你,没别的意思。 A. 别人 B. 另外 C. 大家 D. 人家 Câu 66: 有______就要考试了,父母都非常照顾我,时不时提醒我注意身体。 A. 三二天 B. 一二天 C. 二三天 D. 两三天 Câu 67: 他______,汉语说得不错。 A. 已经来中国三年多了 B. 已经来三年多中国了 C. 已经三年多了来中国 D. 来中国三年已经多了 Câu 68: 他是______。 A. 一个一向令人尊敬的对工作负责认真的好老师 B. 一个一向对工作认真负责的令人尊敬的好老师 C. 一向令人尊敬对工作认真的一个好负责的老师 D. 一个好的老师一向对工作认真负责令人尊敬的 Câu 69: 春天来了,草儿都长出来了,田野里一片绿______的。 A. 油油 B. 白白 C. 通通 D. 红红 Câu 70: 你最爱唱的歌曲是《让世界充满爱》______? A. 呀 B. 呢 C. 吧 D. 啊 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 71: 老师跟学生都穿着漂漂亮亮的衣服来参加开学典礼。 A. 动词 B. 连词 C. 助词 D. 介词 Câu 72: 不论天气怎么样,邻居的老大爷每天都坚持锻炼身体。 A. 动词 B. 副词 C. 名词 D. 形容词 Câu 73: 即使遇到再大的困难,咱们也要继续努力下去。 A. 名词 B. 形容词 C. 动词 D. 副词 Câu 74: 失败是成功之母。 A. 连词 B. 副词 C. 助词 D. 名词 Câu 75: 平凡的工作也可以给我们带来巨大的幸福。 A. 介词 B. 形容词 C. 动词 D. 名词 Trang 4/5 - Mã đề thi 793
 10. Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ câu 76 đến câu 80. 有些人因为上班的地方比较远,或者是为了参加早锻炼,常常起得很早,早餐也吃得很早。 其实,起床后应该先喝点儿水,过半小时以后再吃早餐对健康比较有利。 因为,在夜里的睡眠过程中,人体的大部分器官虽然都得到了充分休息,但是消化器官—— 胃和肠却仍在工作,它们要不停地消化和吸收你晚餐时吃下去的留在胃肠道里的食物,到凌晨 才消化完,开始休息。如果早餐吃得太早,就会影响到胃和肠道的休息。所以,正确的做法是 早晨起床后,先喝一杯温开水,过半个小时左右再吃早餐。 另外,人们经过一夜的睡眠后,因为排尿和呼吸的原因,人的器官和皮肤都消耗了大量的水 分,早晨起床后,体内处于一种生理性缺水的状态。因此,这时候不要一起床就马上吃早饭, 如果先喝一杯温开水,既可以补充体内的水分,又有利于把体内的有害物质排出体外。 Câu 76: 作者认为起床后应该先: A. 吃早餐 B. 参加锻炼 C. 洗澡 D. 补充水分 Câu 77: 人在睡眠时: A. 体内器官都休息了 B. 肠胃还在消化食物 C. 胃和肠得到了充分休息 D. 大脑还在想问题 Câu 78: 如果早餐吃得太早: A. 肠胃会很累 B. 大脑还没醒 C. 影响早上的工作 D. 人会没有胃口 Câu 79: 经过排尿和呼吸,早上起床时,人的身体: A. 处于缺水状态 B. 很有精神 C. 处于饥饿状态 D. 很累 Câu 80: 早晨起床后,给身体补充水分: A. 有利于呼吸 B. 让胃、肠不停地消化食物 C. 可以促进营养吸收 D. 能去掉有害物质 ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 793
 11. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 274 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 老师跟学生都穿着漂漂亮亮的衣服来参加开学典礼。 A. 动词 B. 助词 C. 介词 D. 连词 Câu 2: 平凡的工作也可以给我们带来巨大的幸福。 A. 形容词 B. 介词 C. 动词 D. 名词 Câu 3: 不论天气怎么样,邻居的老大爷每天都坚持锻炼身体。 A. 名词 B. 形容词 C. 副词 D. 动词 Câu 4: 失败是成功之母。 A. 连词 B. 名词 C. 助词 D. 副词 Câu 5: 即使遇到再大的困难,咱们也要继续努力下去。 A. 形容词 B. 名词 C. 副词 D. 动词 Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ câu 6 đến câu 10. 有些人因为上班的地方比较远,或者是为了参加早锻炼,常常起得很早,早餐也吃得很早。 其实,起床后应该先喝点儿水,过半小时以后再吃早餐对健康比较有利。 因为,在夜里的睡眠过程中,人体的大部分器官虽然都得到了充分休息,但是消化器官—— 胃和肠却仍在工作,它们要不停地消化和吸收你晚餐时吃下去的留在胃肠道里的食物,到凌晨 才消化完,开始休息。如果早餐吃得太早,就会影响到胃和肠道的休息。所以,正确的做法是 早晨起床后,先喝一杯温开水,过半个小时左右再吃早餐。 另外,人们经过一夜的睡眠后,因为排尿和呼吸的原因,人的器官和皮肤都消耗了大量的水 分,早晨起床后,体内处于一种生理性缺水的状态。因此,这时候不要一起床就马上吃早饭, 如果先喝一杯温开水,既可以补充体内的水分,又有利于把体内的有害物质排出体外。 Câu 6: 作者认为起床后应该先: A. 洗澡 B. 参加锻炼 C. 补充水分 D. 吃早餐 Câu 7: 人在睡眠时: A. 肠胃还在消化食物 B. 体内器官都休息了 C. 大脑还在想问题 D. 胃和肠得到了充分休息 Câu 8: 如果早餐吃得太早: A. 影响早上的工作 B. 大脑还没醒 C. 人会没有胃口 D. 肠胃会很累 Câu 9: 经过排尿和呼吸,早上起床时,人的身体: A. 很有精神 B. 很累 C. 处于饥饿状态 D. 处于缺水状态 Câu 10: 早晨起床后,给身体补充水分: A. 可以促进营养吸收 B. 能去掉有害物质 C. 让胃、肠不停地消化食物 D. 有利于呼吸 Trang 1/5 - Mã đề thi 274
 12. Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc. Câu 11: 到下龙湾游览的游客A都B会C吸引住D。 (被那里美丽的风景) Câu 12: 昨天A中午B李秘书是在公司C吃D饭。 (的) Câu 13: 一位过路的叔叔把我A从地上扶起来,B叫车C把我D送到了医院。 (还) Câu 14: 我们实在A不清楚B刘祥究竟是C一个D人。 (怎样) Câu 15: 经过抢救A,孩子终于醒B了,大夫和孩子的父母C都松了一口气D。(过来) Câu 16: 从河内坐A飞机去胡志明市用B不C两个小时D就到了。 (了) Câu 17: 兰兰A笑得B没有C林静D甜。 (那么) Câu 18: 自从上个月到北京后A,陈经理陪客人去北京饭店品尝B过C烤鸭D。(五次) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 19 đến câu 28. 前些年,有一次乘长途汽车旅行,中途停车休息时, (19)______ 有人敲我身边的车窗玻璃,我 看见一个披黄色围巾的少女,手里拿着一堆什么东西。 打开车窗,听 (20)______ 她说:“先生,买条项链吧,五块钱一条。”她举起手上的不加染色 的木制项链。“或者把您手头的空罐儿给我好吗?” 我 (21)______ 手里的空饮料罐儿递给她。我看到她那冻得有些发红的小脸儿。十三四岁的瘦弱 (22)______,如同风雨中的一棵小草。 邻座有人说,五个空饮料罐儿在这儿可以换一块钱。我想,也许她很(23)______钱。我把十块钱和 一罐儿饮料又(24)______递给她,她眼中露出感激之情。(25)______,她连忙说:“先生,我不能要您 的钱。”说着,把饮料和钱还(26)______我。我没有去接,顺手拿过她手中的两条项链:“我买你的 项链吧。”说着,我把其中的一条项链戴在她的脖子上。少女十分感动地对我说:“谢谢您,祝您 一路平安。”我向她招招手,心里默默地(27)______她说:“孩子,我也(28)______你一生平安!” 我并不喜欢那条项链,却一直保留着它,并惦念着那个披着黄色围巾的小姑娘。 Câu 19: A. 偶然 B. 然而 C. 突然 D. 偶尔 Câu 20: A. 见 B. 了 C. 着 D. 好 Câu 21: A. 从 B. 将 C. 用 D. 包 Câu 22: A. 体形 B. 体重 C. 身材 D. 身高 Câu 23: A. 需要 B. 必须 C. 需求 D. 要求 Câu 24: A. 总体 B. 一起 C. 一共 D. 总共 Câu 25: A. 虽然 B. 仍然 C. 而且 D. 然而 Câu 26: A. 付 B. 给 C. 到 D. 送 Câu 27: A. 凭 B. 对 C. 对于 D. 由 Câu 28: A. 庆祝 B. 祝福 C. 祝贺 D. 祝词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 29: Phiên âm đúng của từ 赏月 là: ______ ǎ ngyuè. A. sh B. s C. x D. c Câu 30: Phiên âm đúng của từ 飘扬 là: p______yáng. A. ièo B. i āo C. i ēo D. iào Câu 31: Phiên âm đúng của từ 尽量 là: ______. A. jìnliàng B. jìnliáng C. jīnliàng D. jīnliáng Câu 32: Phiên âm đúng của từ 崭新 là: ______ǎnxīn. A. zh B. c C. ch D. z Trang 2/5 - Mã đề thi 274
 13. Câu 33: Phiên âm đúng của từ 轻松 là: qīngs______. A. i ōng B. òng C. ōng D. ūng Câu 34: Phiên âm đúng của từ 密切 là: mì______iè. A. s B. q C. x D. j Câu 35: Phiên âm đúng của từ 地球 là: dìq______. A. íu B. i óu C. iú D. ioú Câu 36: Phiên âm đúng của từ 相处 là: ______. A. xiàngchǔ B. xiāngchǔ C. xiāngchù D. xiàngchù Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 37: 上岁数的人喜欢说古道今。 A. 年老的 B. 年轻的 C. 幼年的 D. 中年的 Câu 38: 屋里不怎么热,何必要开空调呢? A. 什么时候开空调 B. 一定要开空调 C. 不必开空调 D. 开空调的原因是什么 Câu 39: 电影要开演了,快进去吧。 A. 估计 B. 将要 C. 得到 D. 如果 Câu 40: 从村口走来一群人,为首的正是我要采访的农民企业家赵成。 A. 走在前面的 B. 走在最后的 C. 走在中间的 D. 走在旁边的 Câu 41: 电脑和网络的普及使刚发生的事情转眼间传遍世界。 A. 将来不久 B. 等一会儿 C. 短时间内 D. 一个时期 Câu 42: 情况并不是这样,父母和兄弟姐妹时时刻刻都为你着想。 A. 是这样 B. 并非如此 C. 是如此 D. 不如 Câu 43: 上个星期天我们在西湖水上公园玩个痛快。 A. 不舒服 B. 快 C. 疼 D. 高兴 Câu 44: 在众多学者的反对声中,他仍没有轻易放弃自己的观点。 A. 坚决 B. 主动 C. 方便 D. 随便 Câu 45: 对于孩子,家长光注意智力投资还不够,道德培养也很重要。 A. 只 B. 不 C. 好 D. 明 Câu 46: 今天是圣诞节,街上张灯结彩的,人来人往好不热闹。 A. 很热闹 B. 很冷清 C. 不太热闹 D. 一点儿也不热闹 Câu 47: 你为什么把人放走了?我不是告诉过你这个人无论如何也得把他留住吗? A. 要 B. 会 C. 想 D. 能 Câu 48: 池塘里开满了荷花,嫩红的花朵让人舍不得摘。 A. 不喜欢 B. 很爱惜 C. 不爱惜 D. 很不喜欢 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 49: 考试的时候考生应该______ 看清题目, ______ 再动笔答题。 A. 不但……而且…… B. 因为……所以…… C. 先……然后…… D. 假如……那么…… Câu 50: 明天你一定要去,______有特殊情况,否则原计划不能改变。 A. 即使 B. 或者 C. 甚至 D. 除非 Câu 51: 这个汉字应该这样写,老师教______我们。 A. 着 B. 过 C. 的 D. 好 Trang 3/5 - Mã đề thi 274
 14. Câu 52: 暑假学生不上课,所以校园里很 ______ 。 A. 安定 B. 安排 C. 安静 D. 安心 Câu 53: 你______一个人担任不了这份工作,那么请局里的专家来指导好了。 A. 由此 B. 从而 C. 因此 D. 既然 Câu 54: 王强______ 要得满分, ______ 想拿到奖学金。 A. 尽管……还…… B. 因为……所以…… C. 不仅……还…… D. 由于……因此…… Câu 55: 经常听广播、看电视对提高我的听力水平______了很大的作用。 A. 搞 B. 用 C. 起 D. 做 Câu 56: 同学们每天上网是 ______ 开阔视野。 A. 因此 B. 因为 C. 虽然 D. 为了 Câu 57: 春天来了,草儿都长出来了,田野里一片绿______的。 A. 白白 B. 油油 C. 红红 D. 通通 Câu 58: 犯了错误并不可怕,关键是我们应该______吸取教训,以利于今后的工作。 A. 从中 B. 从而 C. 其中 D. 于是 Câu 59: 真要感谢我的家庭,叫我懂得珍惜生活中的______。 A. 所有 B. 整个 C. 全体 D. 一切 Câu 60: 我认为,______什么人,都有交朋友的需要,都有与人交流思想感情的需要。 A. 因为 B. 不但 C. 不管 D. 除了 Câu 61: 我今天______不舒服的,不能陪你们去爬山了。 A. 更 B. 全 C. 太 D. 怪 Câu 62: 你别生气,______小明问你这些也是关心你,没别的意思。 A. 人家 B. 另外 C. 别人 D. 大家 Câu 63: ______国庆之际,越南中央电视台播放了关于武元甲大将军的纪录片。 A. 随 B. 值 C. 在 D. 按 Câu 64: 小范前天和昨天都______ 来上课,不知今天来 ______ 来。 A. 不……没…… B. 没……没…… C. 没……不…… D. 不……不…… Câu 65: 有______就要考试了,父母都非常照顾我,时不时提醒我注意身体。 A. 两三天 B. 二三天 C. 三二天 D. 一二天 Câu 66: 改革中会遇到许多困难,但是______我们一起努力,______一定能够找到解决问题的方法。 A. 只要……就…… B. 一……就…… C. 只有……才…… D. 无论……也…… Câu 67: 青少年是国家的______。 A. 希望 B. 盼望 C. 愿望 D. 渴望 Câu 68: 他______,汉语说得不错。 A. 已经来中国三年多了 B. 已经三年多了来中国 C. 来中国三年已经多了 D. 已经来三年多中国了 Câu 69: 酸奶中含有多种营养素,______誉为完全食品。 A. 被 B. 把 C. 替 D. 叫 Câu 70: 我______辛苦点儿,也不麻烦他人。 A. 反而 B. 接着 C. 无论 D. 宁可 Câu 71: 这么多年来,越南和古巴两国人民之间一直有______深厚的友谊。 A. 过 B. 了 C. 得 D. 着 Câu 72: 你最爱唱的歌曲是《让世界充满爱》______? A. 呀 B. 吧 C. 呢 D. 啊 Trang 4/5 - Mã đề thi 274
 15. Câu 73: 我______过越南南方的美顺大桥,十分雄伟壮观。 A. 参观 B. 游泳 C. 旅行 D. 拜访 Câu 74: 古树后边走出______来。 A. 某个人 B. 这个人 C. 一个人 D. 哪个人 Câu 75: 正确的学习方法______ 能节省时间和精力, ______ 能提高学习的效果。 A. 一方面……一方面…… B. 哪怕……也…… C. 一会儿……一会儿…… D. 与其……不如…… Câu 76: 他从冰箱里拿出几______啤酒来请我们喝。 A. 双 B. 件 C. 把 D. 瓶 Câu 77: 他是______。 A. 一向令人尊敬对工作认真的一个好负责的老师 B. 一个一向令人尊敬的对工作负责认真的好老师 C. 一个一向对工作认真负责的令人尊敬的好老师 D. 一个好的老师一向对工作认真负责令人尊敬的 Câu 78: 这儿的人真多,咱们______找一家好吗? A. 又 B. 另 C. 还 D. 别 Câu 79: 听说芽庄的海滩美极了,______再远一点儿,我也要去看看。 A. 尽管 B. 就是 C. 不管 D. 既然 Câu 80: 奶奶______ 八十岁了, ______ 精神还是挺好的。 A. 不是……而是…… B. 要是……就…… C. 即使……也…… D. 虽然 ……但是…… ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 274
 16. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG TRUNG QUỐC; Khối: D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 05 trang) Mã đề thi 316 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ/ cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 屋里不怎么热,何必要开空调呢? A. 开空调的原因是什么 B. 一定要开空调 C. 什么时候开空调 D. 不必开空调 Câu 2: 对于孩子,家长光注意智力投资还不够,道德培养也很重要。 A. 明 B. 只 C. 不 D. 好 Câu 3: 你为什么把人放走了?我不是告诉过你这个人无论如何也得把他留住吗? A. 要 B. 能 C. 会 D. 想 Câu 4: 在众多学者的反对声中,他仍没有轻易放弃自己的观点。 A. 方便 B. 坚决 C. 主动 D. 随便 Câu 5: 从村口走来一群人,为首的正是我要采访的农民企业家赵成。 A. 走在前面的 B. 走在旁边的 C. 走在最后的 D. 走在中间的 Câu 6: 电脑和网络的普及使刚发生的事情转眼间传遍世界。 A. 等一会儿 B. 将来不久 C. 一个时期 D. 短时间内 Câu 7: 池塘里开满了荷花,嫩红的花朵让人舍不得摘。 A. 不爱惜 B. 很爱惜 C. 很不喜欢 D. 不喜欢 Câu 8: 上个星期天我们在西湖水上公园玩个痛快。 A. 不舒服 B. 疼 C. 高兴 D. 快 Câu 9: 上岁数的人喜欢说古道今。 A. 幼年的 B. 年老的 C. 年轻的 D. 中年的 Câu 10: 今天是圣诞节,街上张灯结彩的,人来人往好不热闹。 A. 很热闹 B. 不太热闹 C. 很冷清 D. 一点儿也不热闹 Câu 11: 情况并不是这样,父母和兄弟姐妹时时刻刻都为你着想。 A. 并非如此 B. 不如 C. 是如此 D. 是这样 Câu 12: 电影要开演了,快进去吧。 A. 如果 B. 将要 C. 得到 D. 估计 Đọc kỹ đoạn văn dưới đây và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D), từ câu 13 đến câu 17. 有些人因为上班的地方比较远,或者是为了参加早锻炼,常常起得很早,早餐也吃得很早。 其实,起床后应该先喝点儿水,过半小时以后再吃早餐对健康比较有利。 因为,在夜里的睡眠过程中,人体的大部分器官虽然都得到了充分休息,但是消化器官—— 胃和肠却仍在工作,它们要不停地消化和吸收你晚餐时吃下去的留在胃肠道里的食物,到凌晨 才消化完,开始休息。如果早餐吃得太早,就会影响到胃和肠道的休息。所以,正确的做法是 早晨起床后,先喝一杯温开水,过半个小时左右再吃早餐。 Trang 1/5 - Mã đề thi 316
 17. 另外,人们经过一夜的睡眠后,因为排尿和呼吸的原因,人的器官和皮肤都消耗了大量的水 分,早晨起床后,体内处于一种生理性缺水的状态。因此,这时候不要一起床就马上吃早饭, 如果先喝一杯温开水,既可以补充体内的水分,又有利于把体内的有害物质排出体外。 Câu 13: 作者认为起床后应该先: A. 补充水分 B. 参加锻炼 C. 吃早餐 D. 洗澡 Câu 14: 人在睡眠时: A. 肠胃还在消化食物 B. 胃和肠得到了充分休息 C. 体内器官都休息了 D. 大脑还在想问题 Câu 15: 如果早餐吃得太早: A. 大脑还没醒 B. 影响早上的工作 C. 肠胃会很累 D. 人会没有胃口 Câu 16: 经过排尿和呼吸,早上起床时,人的身体: A. 很有精神 B. 处于饥饿状态 C. 很累 D. 处于缺水状态 Câu 17: 早晨起床后,给身体补充水分: A. 能去掉有害物质 B. 让胃、肠不停地消化食物 C. 有利于呼吸 D. 可以促进营养吸收 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 18: Phiên âm đúng của từ 赏月 là: ______ ǎ ngyuè. A. x B. sh C. s D. c Câu 19: Phiên âm đúng của từ 密切 là: mì______iè. A. x B. j C. q D. s Câu 20: Phiên âm đúng của từ 飘扬 là: p______yáng. A. ièo B. i āo C. iào D. i ēo Câu 21: Phiên âm đúng của từ 尽量 là: ______. A. jìnliàng B. jīnliàng C. jìnliáng D. jīnliáng Câu 22: Phiên âm đúng của từ 地球 là: dìq______. A. iú B. ioú C. i óu D. íu Câu 23: Phiên âm đúng của từ 崭新 là: ______ǎnxīn. A. c B. ch C. z D. zh Câu 24: Phiên âm đúng của từ 轻松 là: qīngs______. A. i ōng B. ōng C. òng D. ūng Câu 25: Phiên âm đúng của từ 相处 là: ______. A. xiāngchǔ B. xiàngchù C. xiāngchù D. xiàngchǔ Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 26: 失败是成功之母。 A. 助词 B. 副词 C. 名词 D. 连词 Câu 27: 即使遇到再大的困难,咱们也要继续努力下去。 A. 名词 B. 形容词 C. 动词 D. 副词 Câu 28: 不论天气怎么样,邻居的老大爷每天都坚持锻炼身体。 A. 形容词 B. 名词 C. 副词 D. 动词 Câu 29: 老师跟学生都穿着漂漂亮亮的衣服来参加开学典礼。 A. 助词 B. 介词 C. 动词 D. 连词 Trang 2/5 - Mã đề thi 316
 18. Câu 30: 平凡的工作也可以给我们带来巨大的幸福。 A. 介词 B. 名词 C. 形容词 D. 动词 Chọn vị trí đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho từ/cụm từ trong ngoặc. Câu 31: 从河内坐A飞机去胡志明市用B不C两个小时D就到了。 (了) Câu 32: 兰兰A笑得B没有C林静D甜。 (那么) Câu 33: 我们实在A不清楚B刘祥究竟是C一个D人。 (怎样) Câu 34: 到下龙湾游览的游客A都B会C吸引住D。 (被那里美丽的风景) Câu 35: 自从上个月到北京后A,陈经理陪客人去北京饭店品尝B过C烤鸭D。(五次) Câu 36: 经过抢救A,孩子终于醒B了,大夫和孩子的父母C都松了一口气D。(过来) Câu 37: 昨天A中午B李秘书是在公司C吃D饭。 (的) Câu 38: 一位过路的叔叔把我A从地上扶起来,B叫车C把我D送到了医院。 (还) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 39: 你最爱唱的歌曲是《让世界充满爱》______? A. 呢 B. 啊 C. 呀 D. 吧 Câu 40: 考试的时候考生应该______ 看清题目, ______ 再动笔答题。 A. 因为……所以…… B. 先……然后…… C. 假如……那么…… D. 不但……而且…… Câu 41: 这个汉字应该这样写,老师教______我们。 A. 着 B. 过 C. 好 D. 的 Câu 42: 小范前天和昨天都______ 来上课,不知今天来 ______ 来。 A. 不……不…… B. 不……没…… C. 没……不…… D. 没……没…… Câu 43: 王强______ 要得满分, ______ 想拿到奖学金。 A. 尽管……还…… B. 因为……所以…… C. 由于……因此…… D. 不仅……还…… Câu 44: 春天来了,草儿都长出来了,田野里一片绿______的。 A. 红红 B. 通通 C. 白白 D. 油油 Câu 45: ______国庆之际,越南中央电视台播放了关于武元甲大将军的纪录片。 A. 按 B. 值 C. 在 D. 随 Câu 46: 改革中会遇到许多困难,但是______我们一起努力,______一定能够找到解决问题的方法。 A. 一……就…… B. 只有……才…… C. 只要……就…… D. 无论……也…… Câu 47: 我今天______不舒服的,不能陪你们去爬山了。 A. 太 B. 全 C. 更 D. 怪 Câu 48: 他从冰箱里拿出几______啤酒来请我们喝。 A. 把 B. 件 C. 双 D. 瓶 Câu 49: 这儿的人真多,咱们______找一家好吗? A. 另 B. 又 C. 还 D. 别 Câu 50: 你______一个人担任不了这份工作,那么请局里的专家来指导好了。 A. 由此 B. 从而 C. 既然 D. 因此 Câu 51: 我认为,______什么人,都有交朋友的需要,都有与人交流思想感情的需要。 A. 不管 B. 不但 C. 因为 D. 除了 Câu 52: 明天你一定要去,______有特殊情况,否则原计划不能改变。 A. 除非 B. 甚至 C. 或者 D. 即使 Trang 3/5 - Mã đề thi 316
 19. Câu 53: 真要感谢我的家庭,叫我懂得珍惜生活中的______。 A. 整个 B. 所有 C. 全体 D. 一切 Câu 54: 暑假学生不上课,所以校园里很 ______ 。 A. 安排 B. 安定 C. 安静 D. 安心 Câu 55: 我______辛苦点儿,也不麻烦他人。 A. 接着 B. 反而 C. 无论 D. 宁可 Câu 56: 犯了错误并不可怕,关键是我们应该______吸取教训,以利于今后的工作。 A. 其中 B. 于是 C. 从而 D. 从中 Câu 57: 经常听广播、看电视对提高我的听力水平______了很大的作用。 A. 用 B. 起 C. 做 D. 搞 Câu 58: 听说芽庄的海滩美极了,______再远一点儿,我也要去看看。 A. 尽管 B. 就是 C. 不管 D. 既然 Câu 59: 你别生气,______小明问你这些也是关心你,没别的意思。 A. 人家 B. 别人 C. 另外 D. 大家 Câu 60: 奶奶______ 八十岁了, ______ 精神还是挺好的。 A. 要是……就…… B. 虽然 ……但是…… C. 不是……而是…… D. 即使……也…… Câu 61: 我______过越南南方的美顺大桥,十分雄伟壮观。 A. 拜访 B. 游泳 C. 参观 D. 旅行 Câu 62: 正确的学习方法______ 能节省时间和精力, ______ 能提高学习的效果。 A. 一方面……一方面…… B. 哪怕……也…… C. 与其……不如…… D. 一会儿……一会儿…… Câu 63: 他______,汉语说得不错。 A. 来中国三年已经多了 B. 已经来中国三年多了 C. 已经三年多了来中国 D. 已经来三年多中国了 Câu 64: 这么多年来,越南和古巴两国人民之间一直有______深厚的友谊。 A. 得 B. 着 C. 了 D. 过 Câu 65: 同学们每天上网是 ______ 开阔视野。 A. 虽然 B. 因此 C. 因为 D. 为了 Câu 66: 有______就要考试了,父母都非常照顾我,时不时提醒我注意身体。 A. 三二天 B. 二三天 C. 两三天 D. 一二天 Câu 67: 酸奶中含有多种营养素,______誉为完全食品。 A. 被 B. 把 C. 叫 D. 替 Câu 68: 他是______。 A. 一个好的老师一向对工作认真负责令人尊敬的 B. 一个一向令人尊敬的对工作负责认真的好老师 C. 一个一向对工作认真负责的令人尊敬的好老师 D. 一向令人尊敬对工作认真的一个好负责的老师 Câu 69: 青少年是国家的______。 A. 渴望 B. 盼望 C. 希望 D. 愿望 Câu 70: 古树后边走出______来。 A. 某个人 B. 这个人 C. 一个人 D. 哪个人 Trang 4/5 - Mã đề thi 316
 20. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 71 đến câu 80. 前些年,有一次乘长途汽车旅行,中途停车休息时, (71)______ 有人敲我身边的车窗玻璃, 我看见一个披黄色围巾的少女,手里拿着一堆什么东西。 打开车窗,听 (72)______ 她说:“先生,买条项链吧,五块钱一条。”她举起手上的不加染 色的木制项链。“或者把您手头的空罐儿给我好吗?” 我 (73)______ 手里的空饮料罐儿递给她。我看到她那冻得有些发红的小脸儿。十三四岁的瘦 弱(74)______,如同风雨中的一棵小草。 邻座有人说,五个空饮料罐儿在这儿可以换一块钱。我想,也许她很(75)______钱。我把十块钱和 一罐儿饮料又(76)______递给她,她眼中露出感激之情。(77)______,她连忙说:“先生,我不能要您 的钱。”说着,把饮料和钱还(78)______我。我没有去接,顺手拿过她手中的两条项链:“我买你的 项链吧。”说着,我把其中的一条项链戴在她的脖子上。少女十分感动地对我说:“谢谢您,祝您 一路平安。”我向她招招手,心里默默地(79)______她说:“孩子,我也(80)______你一生平安!” 我并不喜欢那条项链,却一直保留着它,并惦念着那个披着黄色围巾的小姑娘。 Câu 71: A. 偶然 B. 然而 C. 偶尔 D. 突然 Câu 72: A. 见 B. 了 C. 好 D. 着 Câu 73: A. 用 B. 包 C. 将 D. 从 Câu 74: A. 身高 B. 体重 C. 体形 D. 身材 Câu 75: A. 必须 B. 需要 C. 需求 D. 要求 Câu 76: A. 一起 B. 一共 C. 总体 D. 总共 Câu 77: A. 而且 B. 仍然 C. 然而 D. 虽然 Câu 78: A. 给 B. 送 C. 到 D. 付 Câu 79: A. 凭 B. 对 C. 由 D. 对于 Câu 80: A. 祝贺 B. 祝词 C. 祝福 D. 庆祝 ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 316
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2