Đề trắc nghiệm hóa học 14

Chia sẻ: Nguyenthedoan Doan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
73
lượt xem
28
download

Đề trắc nghiệm hóa học 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa. Đề thi số 14. Giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức môn Hóa lớp 12, chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học. Đề thi chỉ mang tính chất tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm hóa học 14

  1. ĐỀ 14 1 Phương trình phản ứng : o FeS + H 2 SO4 (d )  Fe2 (SO 4 )3 +SO 2 +H 2O t → Các hệ số cân bằng lần lượt là : A. 2, 10, 1, 9, 10 B. 2, 4, 1, 1, 4 C. 2, 6, 1, 5, 6 D. 2, 2, 1, 1, 2 2 - Xét hiện tượng : giấy quỳ tím gặp nước clo sẽ hóa đỏ, sau đó mất màu ngay. - Giải thích : Nước clo là hỗn hợp Cl2, HCl, HClO nên quỳ tím hóa đ3, nhưng HClO là chất oxi hóa mạnh nên quỳ tím mất màu ngay. A. Hiện tượng đúng, giải thích đúng B. Hiện tượng đúng, giải thích sai. C. Hiện tượng sai, giải thích đúng. D. Hiện tượng sai, giải thích sai. 3 Hòa tan hết 3,36 lít HCl (đktc) vào nước. Để trung hòa dung dịch thu được cần một thể tích dung dịch NaOH 2M là : A. 300ml B. 150ml C. 75ml D. 50ml 4 Không được dùng lọ thủy tinh để đựng dung dịch HF vì : A. Phản ứng không xảy ra. B. HF tác dụng được với SiO2 là thành phần chính của thủy tinh. C. Có sự giải phóng F2 là một khí độc. D. Một lý do khác. Mỗi câu 5, 6, 7 dưới đây sẽ ứng với một ý hợp lý nhất (được ký hiệu bởi các mẫu tự A, B, C, D). Thí sinh phải chọn mẫu tự hợp lý nhất với từng câu hỏi. Chú ý mỗi mẫu tự có thể sử dụng một lần, nhiều lần hoặc không sử dụng. A. NaClO B. NaCl C. HCl D. HClO 5 Vừa có liên kết ion, vừa có liên kết cộng hóa trị. 6 Thành phần chính của nước Giaven. 7 Chỉ có liên kết ion. Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 8, 9, 10. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử A, B là 142, trong đó số hạt mang điện nhi ều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 12. 8 A, B lần lượt là : A. Ca, Fe B. O, Si C. C, Mg D. Al, K 9 Nhận định vị trí A, B trong bảng tuần hồn : A. Cùng chu kỳ. B. Thuộc hai chu kỳ liên tiếp. C. Đều là các nguyên tố nằm ở nhóm A.
  2. D. Đều là các nguyên tố nằm ở nhóm B. 10 Đặc điểm các nguyên tố A, B: A. Cùng là các kim loại điển hình. B. Cùng là các phi kim điển hình. C. Chỉ có một kim loại điển hình. D. Chỉ có một phi kim điển hình. 11 Trong tự nhiên nguyên tố brom có hai đồng vị là 79Br và 81Br. Nếu nguyên tử lượng trung bình của brom là 79,91 thì phần trăm số nguyên tử của hai đồng vị này lần lượt là : A. 35% và 65% B. 54,5% và 45,5% C. 45,5% và 54,5% D. 51% và 49% 12 Nguyên tử 27X có cấu hình electron : 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có : A. 13 proton, 27 nơtron. B. 13 proton, 24 nơtron. C. 27 proton, 13 nơtron D. 27 proton, 14 nơtron. 13 Cation X+ có cấu hình electron ở phân lớp ngồi cùng là 2p6. Chỉ ra điều sai khi nói về nguyên tử X : A. Hạt nhân nguyên tử X có 11 proton B. Lớp ngồi cùng của X có 7 electron. C. X nằm ở chu kỳ 3 trong bảng tuần hồn D. X là một kim loại. 14 Hợp chất có cả liên kết σ và liên kết π là : A. N2 B. CH4 C. NH3 D. Cl2O 15 Chỉ ra điều sai khi nói về liên kết σ : A. Được tạo thành từ sự xen phủ trục. B. Bền hơn so với liên kết π C. Chỉ hình thành do sự xen phủ giữa 2 obitan s D. Các nối đơn đều là liên kết σ 16 Trong phản ứng : 2 FeCl2 + Cl2  2 FeCl3 thì : → A. FeCl2 là chất khử . B. Cl2 là oxi hóa C. FeCl2 bị Cl2 oxi hóa thành FeCl3 D. Tất cả đều đúng . 17 Phản ứng nào dưới đây chứng tỏ HNO3 là một chất oxi hóa : A. Fe2O3 + 6 HNO3  2 Fe( NO3 )3 +3H 2 O → B. Fe(OH )3 + 3HNO3  Fe( NO3 )3 +3H 2 O → C. NaCO3 +2HNO3  2 NaNO3 + CO 2 ↑ +H 2O → D. C + 4 HNO3  CO 2 +4NO 2 +2H 2O → 18 Đốt cháy 1g nhôm trong bình đựng 1g clo. Khối lượng muối thu được là (cho hiệu suất phản ứng đạt 100%). A. 2g B. 1g
  3. C. 1,25g D. 4,94g 19 Phản ứng nào dưới đây có thể xảy ra : A. Br2 + 2 KCl  2 KBr + Cl2 → B. Cl2 + 2 KI  2 KCl + I 2 → C. I 2 +2KBr  2KI + Br2 → D. Tất cả đều không xảy ra. 20 - Xét hiện tượng : Khí clo ẩm có khả năng tẩy màu rất mạnh. - Giải thích : Khí clo ẩm hình thành ra nước Giaven nên có tính tẩy màu mạnh A. Hiện tượng đúng, giải thích đúng. B. Hiện tượng đúng, giải thích sai. C. Hiện tượng sai, giải thích đúng. D. Hiện tượng sai, giải thích sai. Mỗi câu 21, 22, 23 dưới đây sẽ ứng với một ý hợp lý nhất (được ký hiệu bởi các mẫu tự A, B, C, D). Thí sinh phải chọn mẫu tự hợp lý nhất với từng câu hỏi. Chú ý mỗi mẫu tự có thể sử dụng một lần, nhiều lần hoặc không sử dụng. A. KClO3 B. KCl C. Na2O D. HNO3 21 Phân tử không có liên kết ion. 22 Dùng để sản xuất diêm quẹt, thuốc pháo. 23 Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 24, 25, 26. Tổng số các loại hạt trong hai đồng vị A, B là 106, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 30. 24 A, B là các đồng vị của nguyên tố : A. Clo B. Đồng C. Lưu huỳnh D. Natri 25 Ở trạng thái cơ bản, A và B đều có số electron độc thân ở lớp vỏ là : A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 26 Nếu biết số hạt không mang điện của B nhiều hơn A là 2 và % số nguyên tử A, B trong tự nhiên là 75% và 25% thì nguyên tử khối trung bình của A, B là : A. 63,54 B. 35,5 C. 34,66 D. 79,91 27 Ion nào dưới đây có cấu hình electron tương tự khí hiếm Ar A. F- B. Cu+ C. S2- D. Na+
  4. 28 Chỉ ra phân tử có liên kết ba : A. HCN B. HCl C. HClO D. HNO2. 29 Bản chất các liên kết trong phân tử KOH : A. Liên kết K – O là ion, liên kết O – H là cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết K – O là cộng hóa trị phân cực, liên kết O – H là cộng hóa trị phân cực. C. Liên kết K – O là ion, liên kết O – H là ion D. Liên kết K – O là ion, liên kết O – H là cộng hóa trị không cực. 30 Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về liên kết ba : A. Gồm 2 liên kết σ , 1 liên kết π B. Gồm 3 liên kết σ C. Gồm 3 liên kết π D. Gồm 2 liên kết π , 1 liên kết σ 31 Tinh thể nào dưới đây có thể dẫn điện khi nóng chảy : A. Long não, nóng chảy ở 179oC. B. Glucozơ, nóng chảy ở 146oC. C. Sorbitol, nóng chảy ở 110oC. D. Muối ăn, nóng chảy ở 801oC. 32 Phản ứng phân hủy nào dưới đây là phản ứng oxi hóa khử : o A. CuCO3  CuO + CO2 ↑ t → o B. 2 Fe(OH )3  Fe2O3 + 3H 2O t → o C. 2 HgO  2 Hg + O 2 ↑ t → D. Tất cả đều đúng. Sử dụng dữ kiện sau để trả lời các câu 183, 184. Cho 500ml dung dịch HCl (dư) tác dụng với Al thu được 6,72 lít H2 (đktc). Biết axit đã dùng dư 20% so với lý thuyết. 33 Khối lượng nhôm đã phản ứng là : A. 2,7g B. 5,4g C. 6,3g D. 8,1g 34 Nồng độ mol của dung dịch HCl trên là : A. 1,2M B. 1,44M C. 1,5M D. 1,6M 35 - Xét hiện tượng : Clo chỉ tác dụng với một số ít kim loại. - Giải thích : Do clo có 7e ngồi cùng nên có tính oxi hóa rất yếu. A. Hiện tượng đúng, giải thích đúng. B. Hiện tượng đúng, giải thích sai. C. Hiện tượng sai, giải thích đúng. D. Hiện tượng sai, giải thích sai. Mỗi câu 36, 37, 38, 39 dưới đây sẽ ứng với một ý hợp lý (được ký hiệu bởi các mẫu tự A, B, C, D). Thí sinh phải chọn mẫu tự hợp lý nhất với từng câu hỏi. Chú ý mỗi mẫu tự có thể sử dụng một lần, nhiều lần hoặc không sử dụng.
  5. A. HF B. HCl C. HBr D. HI 36 Liên kết phân cực nhất. 37 Tính axit mạnh nhất 38 Tính khử mạnh nhất 39 Có thể hòa tan được thủy tinh Sử dụng dữ kiện sau để giải các câu 40, 41, 42. Tổng số các loại hạt trong 3 đồng vị A, B, C của nguyên tố X là 75, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 21. 40 X là nguyên tố : A. O B. Ne C. Na D. P 41 Chỉ ra điều sai khi nói về X : A. Là một phi kim điển hình. B. Là một nguyên tố nhóm A. C. Có 1 electron lớp ngồi cùng. D. Có độ âm điện khá lớn. 42 Tính chất hóa học đặc trưng của X : A. Có tính khử mạnh, dễ nhường electron. B. Có tính khử mạnh, dễ nhận electron. C. Có tính oxi hóa mạnh, dễ nhường electron. D. Có tính oxi hóa mạnh, dễ nhận electron. 43 Liên kết trong phân tử Cl2 là liên kết cộng hóa trị không cực, vì : A. Đôi electron chung lệch về một trong hai nguyên tử clo. B. Đôi electron chung không lệch về phía nguyên tử nào. C. Đôi electron chung đã thuộc hẳng về một nguyên tử clo. D. Đôi electron chung chỉ do một nguyên tử clo bỏ ra. 44 Liên kết trong phân tử NaCl là liên kết : A. Cộng hóa trị có cực, vì cặp electron chung lệch về phía nguyên tử clo. B. Cộng hóa trị không cực, vì cặp electron chung không lệch về phía nguyên tử nào. C. Phối trí, vì cặp electron chung chỉ có một nguyên tử bỏ ra. D. Ion, vì được tạo bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu. 45 Liên kết trong phân tử HF phân cực hơn trong phân tử HCl, vì : A. Flo có độ âm điện lớn hơn clo. B. Đôi electron chung trong phân tử HF lệch về phía nguyên tử flo nhiều hơn so với đôi electron chung trong phân tử HCl lệch về phía nguyên tử clo C. A, B đều đúng. D. A, B đều sai. 46 Phân tử CH4 có đặc điểm : A. Có 4 liên kết σ . B. Có cấu trúc tứ diện đều. C. Nguyên tử cacbon ở trạng thái lai hóa sp3. D. A, B, C đều đúng. 47 Phân tử nào dưới đây có cả liên kết σ và liên kết π : A. CH4 B. NH3
  6. C. C2H2 D. H2O 48 Phân tử nào dưới đây có cả liên kết cộng hóa trị và liên kết ion : A. K2O B. Cl2O C. NaOH D. NaCl 49 FeCl2 thể hiện tính khử qua phản ứng nào dưới đây : A. 2 FeCl2 + Cl2  2 FeCl3 → B. Mg + FeCl2  MgCl2 + Fe → C. FeCl2 + NaOH  Fe (OH ) 2 + 2 NaCl → D. A, B, C đều đúng. Sử dụng dữ kiện sau để trả lời câu 50. Hòa tan 13g kim loại M bằng 200ml dung dịch HCl (lấy dư 10% so với lý thuyết) được 4,48 lít H2 (đktc). 50 Kim loại M là : A. Mg B. Al C. Zn D. Na
Đồng bộ tài khoản