intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 9

Chia sẻ: Quynh Quynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

77
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 9', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển và khống chế lò tạo khí - phần 9

  1. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- +20.0 dw11 S5TIME S5T#3S B­íc 11 +22.0 dw12 S5TIME S5T#3S B­íc 12 +24.0 dw0 S5TIME S5T#2S TrÔ 4. Khèi DB2 . ADDR NAME TYPE Initial Value Comment c®1b1 WORD W#16#84 +0.0 c®1b2 WORD W#16#8C +2.0 c®1b3 WORD W#16#24 +4.0 c®1b4 WORD W#16#F4 +6.0 c®1b5 WORD W#16#FO +8.0 c®1b6 WORD W#16#70 +10.0 c®1b7 WORD W#16#73 +12.0 c®1b8 WORD W#16#173 +14.0 c®1b9 WORD W#16#73 +16.0 c®1b10 WORD W#16#870 +18.0 c®1b11 WORD W#16#FO +20.0 c®1b12 WORD W#16#AO +22.0 5. Khèi DB3 . ADDR NAME TYPE Initial Value Comment c®2b1 WORD W#16#4 +0.0 c®2b2 WORD W#16#C +2.0 c®2b3 WORD W#16#24 +4.0 c®2b4 WORD W#16#34 +6.0 c®2b5 WORD W#16#30 +8.0 c®2b6 WORD W#16#30 +10.0 c®2b7 WORD W#16#33 +12.0 c®2b8 WORD W#16#33 +14.0 c®2b9 WORD W#16#33 +16.0 c®2b10 WORD W#16#30 +18.0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 43 T.g: Phan ViÖt C­êng
  2. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- +20.0 c®2b11 WORD W#16#30 c®2b12 WORD W#16#20 +22.0 6. Khèi DB4 . ADDR NAME TYPE Initial Value Comment c®3b1 WORD W#16#84 +0.0 c®3b2 WORD W#16#84 +2.0 c®3b3 WORD W#16#24 +4.0 c®3b4 WORD W#16#F4 +6.0 c®3b5 WORD W#16#FO +8.0 c®3b6 WORD W#16#70 +10.0 c®3b7 WORD W#16#73 +12.0 c®3b8 WORD W#16#173 +14.0 c®3b9 WORD W#16#73 +16.0 c®3b10 WORD W#16#70 +18.0 c®3b11 WORD W#16#FO +20.0 c®3b12 WORD W#16#AO +22.0 7. Khèi DB5 . ADDR NAME TYPE Initial Value Comment c®4b1 WORD W#16#4 +0.0 c®4b2 WORD W#16#C +2.0 c®4b3 WORD W#16#24 +4.0 c®4b4 WORD W#16#34 +6.0 c®4b5 WORD W#16#30 +8.0 c®4b6 WORD W#16#30 +10.0 c®4b7 WORD W#16#30 +12.0 c®4b8 WORD W#16#30 +14.0 c®4b9 WORD W#16#30 +16.0 c®4b10 WORD W#16#30 +18.0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 44 T.g: Phan ViÖt C­êng
  3. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- +20.0 c®4b11 WORD W#16#30 c®4b12 WORD W#16#20 +22.0 8. Khèi DB6 . ADDR NAME TYPE Initial Value Comment c®5b1 WORD W#16#24 +0.0 c®5b2 WORD W#16#2C +2.0 c®5b3 WORD W#16#24 +4.0 c®5b4 WORD W#16#14 +6.0 c®5b5 WORD W#16#10 +8.0 c®5b6 WORD W#16#10 +10.0 c®5b7 WORD W#16#10 +12.0 c®5b8 WORD W#16#10 +14.0 c®5b9 WORD W#16#10 +16.0 c®5b10 WORD W#16#10 +18.0 c®5b11 WORD W#16#10 +20.0 c®5b12 WORD W#16#0 +22.0 9. Khèi FC2 : b­íc 1 . Network 1 : N¹p h»ng sè thêi gian . L DB1.DBW 0 T MW 200 Network 2 : Bé thêi gian . AN Q 14.4 L MW 200 SE T 1 AN I 0.7 R T 1 L T 1 T QW 1 LC T 1 T QW 1 A T 1 ------------------------------------------------------------------------------------------- 45 T.g: Phan ViÖt C­êng
  4. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- = Q 12.1 Network 3 : C®1- b­íc 1 . A Q 12.1 A Q 13.1 S Q 8.3 S Q 8.2 Network 4 : C®2- b­íc 1 . A Q 12.1 A Q 13.2 S Q 8.2 Network 5 : C®3- b­íc 1 . A Q 12.1 A Q 13.3 S Q 8.2 S Q 8.7 Network 6 : C®4- b­íc 1 . A Q 12.1 A Q 13.4 S Q 8.2 Network 7 : C®5- b­íc 1 . A Q 12.1 A Q 13.5 S Q 8.2 S Q 8.5 Network 8 : HiÓn thÞ giai ®o¹n lµm viÖc . A Q 12.1 S Q 0.0 AN Q 12.1 R Q 0.0 Network 9 : N¹p h»ng sè mÉu . A Q 13.1 JC a1 JU a2 a1 : L DB2.DBW 0 T MW 111 a2 : A Q 13.2 JC a3 JU a4 ------------------------------------------------------------------------------------------- 46 T.g: Phan ViÖt C­êng
  5. §iÒu khiÓn vµ khèng chÕ lß t¹o khÝ ebook@free4vn.org -------------------------------------------------------------------------------------------- a3 : L DB3.DBW 0 T MW 111 a4 : A Q 13.3 JC a5 JU a6 a5 : L DB4.DBW 0 J MW 1 a6 : A Q 13.4 JC a7 JU a8 a7 : L DB5.DBW 0 T MW 111 a8 : A Q 13.5 JC a9 JU a10 a9 : L DB6.DBW 0 T MW 111 a10 : NOP 0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 47 T.g: Phan ViÖt C­êng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2