intTypePromotion=1
ADSENSE

Định mức dự toán xây dựng công trình part 1

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

2.256
lượt xem
1.072
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán)" là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định mức dự toán xây dựng công trình part 1

 1. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Bé x©y dùng Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: 1776 /BXD-VP V/v: C«ng bè §Þnh Hµ Néi, ngµy 16 th¸ng 08 n¨m 2007 møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn X©y dùng KÝnh göi: - C¸c Bé, C¬ quan ngang bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng - C¸c TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty Nhµ n­íc. - C¨n cø nghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ngµy 13 th¸ng 06 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. Bé X©y dùng c«ng bè §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn X©y dùng kÌm theo v¨n b¶n nµy ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan sö dông vµo viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo h­íng dÉn t¹i Th«ng t­ sè 05/2007/TT-BXD ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2007 cña Bé X©y dùng h­íng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. KT. Bé tr­ëng Thø tr­ëng N¬i nhËn: - Nh­ trªn; (§· ký) - V¨n phßng Quèc héi; - Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi; - V¨n phßng Chñ tÞch n­íc; - C¬ quan TW cña c¸c ®oµn thÓ; - Toµ ¸n Nh©n d©n tèi cao; - ViÖn kiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao §inh TiÕn Dòng - V¨n phßng chÝnh phñ; - C¸c Së XD, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh; - C¸c Côc, Vô thuéc Bé XD; - L­u VP, Vô PC, KTTC, ViÖn KTXD, H.300 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 3
 2. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng ThuyÕt minh vµ h­íng dÉn ¸p dông §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - phÇn x©y dùng §Þnh møc dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh - PhÇn x©y dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ §Þnh møc dù to¸n) lµ ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt thÓ hiÖn møc hao phÝ vÒ vËt liÖu, lao ®éng vµ m¸y thi c«ng ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng nh­ 1m3 t­êng g¹ch, 1m3 bª t«ng, 1m2 l¸t g¹ch, 1 tÊn cèt thÐp, 100m dµi cäc .v.v. tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc c«ng t¸c x©y dùng (kÓ c¶ nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt do yªu cÇu kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nh»m ®¶m b¶o thi c«ng x©y dùng liªn tôc, ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt). §Þnh møc dù to¸n ®­îc lËp trªn c¬ së c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng; quy ph¹m kü thuËt vÒ thiÕt kÕ - thi c«ng - nghiÖm thu; møc c¬ giíi hãa chung trong ngµnh x©y dùng; trang thiÕt bÞ kü thuËt, biÖn ph¸p thi c«ng vµ nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong x©y dùng (c¸c vËt liÖu míi, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn.v.v.). 1. Néi dung ®Þnh møc dù to¸n §Þnh møc dù to¸n bao gåm: - Møc hao phÝ vËt liÖu: Lµ sè l­îng vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi lÎ, vËt liÖu lu©n chuyÓn (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cÇn dïng cho m¸y mãc, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn vµ nh÷ng vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ chung) cÇn cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng. Møc hao phÝ vËt liÖu trong ®Þnh møc nµy ®· bao gåm hao hôt vËt liÖu ë kh©u thi c«ng; riªng ®èi víi c¸c lo¹i c¸t x©y dùng ®· kÓ ®Õn hao hôt do ®é d«i cña c¸t. - Møc hao phÝ lao ®éng: Lµ sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng vµ c«ng nh©n phôc vô x©y dùng. Sè l­îng ngµy c«ng ®· bao gåm c¶ lao ®éng chÝnh, phô ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng tõ kh©u chuÈn bÞ ®Õn kh©u kÕt thóc, thu dän hiÖn tr­êng thi c«ng. CÊp bËc c«ng nh©n trong ®Þnh møc lµ cÊp bËc b×nh qu©n cña c¸c c«ng nh©n tham gia thùc hiÖn mét ®¬n vÞ c«ng t¸c x©y dùng. - Møc hao phÝ m¸y thi c«ng: Lµ sè ca sö dông m¸y vµ thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh trùc tiÕp thùc hiÖn kÓ c¶ m¸y vµ thiÕt bÞ phô phôc vô ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n vÞ khèi l­îng c«ng t¸c x©y dùng. 2. KÕt cÊu tËp ®Þnh møc dù to¸n - TËp ®Þnh møc dù to¸n ®­îc tr×nh bÇy theo nhãm, lo¹i c«ng t¸c hoÆc kÕt cÊu x©y dùng vµ ®­îc m· hãa thèng nhÊt bao gåm 11 ch­¬ng. Ch­¬ng I : C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng Ch­¬ng II : C«ng t¸c ®µo, ®¾p ®Êt, ®¸, c¸t http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 4
 3. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Ch­¬ng III : C«ng t¸c ®ãng cäc, Ðp cäc, nhæ cäc, khoan t¹o lç cäc khoan nhåi Ch­¬ng IV : C«ng t¸c lµm ®­êng Ch­¬ng V : C«ng t¸c x©y g¹ch ®¸ Ch­¬ng VI : C«ng t¸c bª t«ng t¹i chç Ch­¬ng VII : C«ng t¸c s¶n xuÊt vµ l¾p dùng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n Ch­¬ng VIII : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn gç Ch­¬ng IX : S¶n xuÊt, l¾p dùng cÊu kiÖn s¾t thÐp Ch­¬ng X : C«ng t¸c lµm m¸i, lµm trÇn vµ c¸c c«ng t¸c hoµn thiÖn kh¸c Ch­¬ng XI : C¸c c«ng t¸c kh¸c - Mçi lo¹i ®Þnh møc ®­îc tr×nh bÇy tãm t¾t thµnh phÇn c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo ®¬n vÞ tÝnh phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng ®ã. - C¸c thµnh phÇn hao phÝ trong §Þnh møc dù to¸n ®­îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c sau: + Møc hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®­îc tÝnh b»ng sè l­îng phï hîp víi ®¬n vÞ tÝnh cña vËt liÖu. + Møc hao phÝ vËt liÖu kh¸c nh­ vËt liÖu lµm dµn gi¸o x©y, vËt liÖu phô kh¸c ®­îc tÝnh b»ng tØ lÖ % tÝnh trªn chi phÝ vËt liÖu chÝnh. + Møc hao phÝ lao ®éng chÝnh vµ phô ®­îc tÝnh b»ng sè ngµy c«ng theo cÊp bËc b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng. + Møc hao phÝ m¸y thi c«ng chÝnh ®­îc tÝnh b»ng sè l­îng ca m¸y sö dông. + Møc hao phÝ m¸y thi c«ng kh¸c ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ % trªn chi phÝ sö dông m¸y chÝnh. 3. H­íng dÉn ¸p dông - §Þnh møc dù to¸n ®­îc ¸p dông ®Ó lËp ®¬n gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh, lµm c¬ së x¸c ®Þnh dù to¸n chi phÝ x©y dùng, tæng møc ®Çu t­ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. - Ngoµi thuyÕt minh vµ h­íng dÉn ¸p dông nªu trªn, trong mét sè ch­¬ng c«ng t¸c cña §Þnh møc dù to¸n cßn cã phÇn thuyÕt minh vµ h­íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng nhãm, lo¹i c«ng t¸c x©y dùng phï hîp víi yªu cÇu kü thuËt, ®iÒu kiÖn thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng. - ChiÒu cao ghi trong ®Þnh møc dù to¸n lµ chiÒu cao tÝnh tõ cèt ±0.00 theo thiÕt kÕ c«ng tr×nh ®Õn cèt ≤4m; ≤16m; ≤50m vµ tõ cèt ±0.00 ®Õn cèt >50m. C¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong ®Þnh møc kh«ng ghi ®é cao nh­ c«ng t¸c tr¸t, l¸ng, èp, v.v… nh­ng khi thi c«ng ë ®é cao > 16m th× sö dông ®Þnh møc bèc xÕp vËn chuyÓn vËt liÖu lªn cao. B¶ng ph©n lo¹i rõng, ph©n lo¹i bïn, cÊp ®Êt, ®¸ trong ®Þnh møc ®­îc sö dông thèng nhÊt cho c¸c lo¹i c«ng t¸c x©y dùng trong tËp ®Þnh møc nµy. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 5
 4. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng B¶ng ph©n lo¹i rõng (Dïng cho c«ng t¸c ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng x©y dùng) Néi dung Lo¹i rõng B·i hoÆc ®åi tranh lau l¸ch, sim mua, cá lau, cá l¸c trªn ®Þa h×nh I kh« r¸o. ThØnh tho¶ng cã c©y con hoÆc c©y cã ®­êng kÝnh lín h¬n hoÆc b»ng 10cm. - Rõng c©y con, mËt ®é c©y con, d©y leo chiÕm d­íi 2/3 diÖn tÝch vµ cø 100m2 cã tõ 5 ®Õn 25 c©y cã ®­êng kÝnh tõ 5 ®Õn 10cm vµ xen lÉn c©y cã ®­êng kÝnh lín h¬n 10cm. II - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i cá lau, cá l¸c dÇy ®Æc trªn ®Þa h×nh s×nh lÇy, ngËp n­íc. - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o. - Rõng c©y ®· khai th¸c, c©y con, d©y leo chiÕm h¬n 2/3 diÖn tÝch vµ cø 100m2 rõng cã tõ 30 ®Õn 100 c©y cã ®­êng kÝnh tõ 5 dÕn 10cm, cã xen lÉn c©y cã ®­êng kÝnh lín h¬n 10cm. III - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®­íc... trªn ®Þa h×nh kh« r¸o - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i c©y m¾m, cèc, vÑt... Trªn ®Þa h×nh lÇy, thôt, n­íc næi - Rõng tre, nøa giµ, lå « hoÆc le, mËt ®é tre, nøa, lå « le dÇy ®Æc. IV ThØnh tho¶ng cã c©y con cã ®­êng kÝnh tõ 5 dÕn 10 cm, d©y leo, cã lÉn c©y cã ®­êng kÝnh lín h¬n 10cm. - §ång ®Êt cã c¸c lo¹i trµm, ®­íc... trªn ®Þa h×nh lÇy thôt, n­íc næi Ghi chó: - §­êng kÝnh c©y ®­îc ®o ë ®é cao c¸ch mÆt ®Êt 30cm. - §èi víi lo¹i c©y cã ®­êng kÝnh > 10cm ®­îc qui ®æi ra c©y tiªu chuÈn (lµ c©y cã ®­êng kÝnh tõ 10-20cm). http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 6
 5. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng B¶ng ph©n lo¹i bïn (Dïng cho c«ng t¸c ®µo bïn) Lo¹i bïn §Æc ®iÓm vµ c«ng cô thi c«ng 1. Bïn ®Æc Dïng xÎng, cuèc bµn ®µo ®­îc vµ bïn kh«ng ch¶y ra ngoµi 2. Bïn láng Dïng x« vµ gÇu ®Ó móc 3. Bïn r¸c Bïn ®Æc, cã lÉn cá r¸c, l¸ c©y, th©n c©y môc n¸t 4. Bïn lÉn ®¸, sái, hÇu hÕn C¸c lo¹i bïn trªn cã lÉn ®¸, sái, hÇu hÕn B¶ng ph©n cÊp ®¸ (Dïng cho c«ng t¸c ®µo ph¸ ®¸) CÊp ®¸ C­êng ®é chÞu nÐn §¸ rÊtcøng, cã c­êng ®é chÞu nÐn > 1000kg/cm2 1. §¸ cÊp 1 §¸ cøng, c­êng ®é chÞu nÐn > 800kg/cm2 2.§¸ cÊp 2 §¸ cøng trung b×nh, c­êng ®é chÞu nÐn >600kg/cm2 3. §¸ cÊp 3 4. §¸ cÊp 4 §¸ t­¬ng ®èi mÒm, gißn dÔ ®Ëp, c­êng ®é chÞu nÐn £ 600kg/cm2 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 7
 6. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng B¶ng ph©n cÊp ®Êt (Dïng cho c«ng t¸c ®µo vËn chuyÓn, ®¾p ®Êt b»ng thñ c«ng) Dông cô tiªu CÊp NhãM chuÈn x¸c Tªn ®Êt ®Êt ®Êt ®Þnh nhãm ®Êt 1 3 4 2 - §Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ. 1 Dïng xÎng - §Êt ®åi sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ (thuéc xóc dÔ dµng lo¹i ®Êt nhãm 4 trë xuèng) ch­a bÞ nÐn chÆt. - §Êt c¸t pha sÐt hoÆc ®Êt sÐt pha c¸t. - §Êt mÇu Èm ­ít nh­ng ch­a ®Õn tr¹ng th¸i dÝnh dÎo. - §Êt nhãm 3, nhãm 4 sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn Dïng xÎng ®æ ®· bÞ nÐn chÆt nh­ng ch­a ®Õn tr¹ng th¸i nguyªn thæ. I 2 c¶i tiÕn Ên - §Êt phï sa, c¸t båi , ®Êt mÇu, ®Êt bïn, ®Êt nguyªn thæ nÆng tay xóc t¬i xèp cã lÉn rÔ c©y, mïn r¸c , sái ®¸, g¹ch vôn, m¶nh ®­îc sµnh kiÕn tróc ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150 kg trong 1m3. - §Êt sÐt pha c¸t. - §Êt sÐt vµng hay tr¾ng, ®Êt chua, ®Êt kiÒm ë tr¹ng th¸i Èm mÒm. Dïng xÎng - §Êt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt mïn cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn 3 c¶i tiÕn ®¹p tróc, mïn r¸c, gèc dÔ c©y tõ 10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc tõ b×nh th­êng 150 ®Õn 300 kg trong 1m3. ®· ngËp xÎng - §Êt c¸t cã l­îng ngËm n­íc lín, träng l­îng tõ 1,7 tÊn/1m3 trë lªn. - §Êt ®en, ®Êt mïn ngËm n­íc n¸t dÝnh. - §Êt sÐt, ®Êt sÐt pha c¸t, ngËm n­íc nh­ng ch­a thµnh bïn. - §Êt do th©n c©y, l¸ c©y môc t¹o thµnh, dïng mai cuèc II 4 Dïng mai ®µo kh«ng thµnh t¶ng mµ vì vôn ra rêi r¹c nh­ xØ. x¾n ®­îc - §Êt sÐt nÆng kÕt cÊu chÆt. - §Êt mÆt s­ên ®åi cã nhiÒu cá c©y sim, mua, dµnh dµnh. - §Êt mµu mÒm. - §Êt sÐt pha mÇu x¸m (bao gåm mÇu xanh lam, mÇu x¸m cña v«i). http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 8
 7. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng - §Êt mÆt s­ên ®åi cã Ýt sái. - §Êt ®á ë ®åi nói. - §Êt sÐt pha sái non. Dïng cuèc - §Êt sÐt tr¾ng kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc hoÆc 5 bµn cuèc ®­îc rÔ c©y ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150kg trong 1m3. - §Êt c¸t, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc tõ 25% ®Õn 35% thÓ tÝch hoÆc tõ > 300kg ®Õn 500kg trong 1m3. - §Êt sÐt, ®Êt n©u r¾n ch¾c cuèc ra chØ ®­îc tõng hßn nhá. - §Êt chua, ®Êt kiÒm thæ cøng. - §Êt mÆt ®ª, mÆt ®­êng cò. Dïng cuèc - §Êt mÆt s­ên ®åi lÉn sái ®¸, cã sim, mua, dµnh dµnh bµn cuèc chèi mäc lªn dÇy. III tay, ph¶i dïng 6 - §Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn cuéi, sái, m¶nh vôn kiÕn tróc, cuèc chim to gèc rÔ c©y >10% ®Õn 20% thÓ tÝch hoÆc 150kg ®Õn 300kg l­ìi ®Ó ®µo trong 1m3. - §¸ v«i phong ho¸ giµ n»m trong ®Êt ®µo ra tõng t¶ng ®­îc, khi cßn trong ®Êt th× t­¬ng ®èi mÒm ®µo ra r¾n dÇn l¹i, ®Ëp vì vôn ra nh­ xØ. - §Êt ®åi lÉn tõng líp sái, l­îng sái tõ 25% ®Õn 35% lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i ®Õn 20% thÓ tÝch. Dïng cuèc - §Êt mÆt ®­êng ®¸ d¨m hoÆc ®­êng ®Êt r¶i m¶nh sµnh, chim nhá l­ìi g¹ch vì. 7 nÆng ®Õn - §Êt cao lanh, ®Êt sÐt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn 2,5kg kiÕn tróc, gèc rÔ c©y tõ 20% ®Õn 30% thÕ tÝch hoÆc >300kg ®Õn 500kg trong 1m3. - §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i > 20% ®Õn 30% thÓ tÝch. Dïng cuèc chim nhá l­ìi - §Êt mÆt ®­êng nhùa háng. nÆng trªn IV 8 - §Êt lÉn vá loµi trai, èc (®Êt sß) kÕt dÝnh chÆt t¹o thµnh 2,5kg hoÆc t¶ng ®­îc (vïng ven biÓn th­êng ®µo ®Ó x©y t­êng). dïng xµ beng ®µo ®­îc - §Êt lÉn ®¸ bät. §Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i>30% thÓ tÝch , cuéi sái giao kÕt Dïng xµ bëi ®Êt sÐt. beng choßng - §Êt cã lÉn tõng vØa ®¸, phiÕn ®¸ ong xen kÏ (lo¹i ®¸ 9 bóa míi ®µo khi cßn trong lßng ®Êt t­¬ng ®èi mÒm). ®­îc - §Êt sái ®á r¾n ch¾c. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 9
 8. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng B¶ng ph©n cÊp ®Êt (Dïng cho c«ng t¸c ®µo, vËn chuyÓn vµ ®¾p ®Êt b»ng m¸y) C«ng cô tiªu CÊp ®Êt Tªn c¸c lo¹i ®Êt chuÈn x¸c ®Þnh §Êt c¸t, ®Êt phï sa c¸t båi, ®Êt mÇu, ®Êt ®en, ®Êt mïn, ®Êt c¸t, c¸t pha sÐt, ®Êt sÐt, ®Êt hoµng thæ, ®Êt bïn. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ d¨m , m¶nh chai tõ 20% I trë l¹i, kh«ng cã rÔ c©y to, cã ®é Èm tù nhiªn d¹ng nguyªn thæ hoÆc t¬i xèp, hoÆc tõ n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ ®· bÞ nÐn chÆt tù nhiªn. C¸t ®en, c¸t vµng cã ®é Èm tù nhiªn, sái, ®¸ d¨m, ®¸ vôn ®æ thµnh ®èng. Gåm c¸c lo¹i ®Êt cÊp I cã lÉn sái s¹n, m¶nh sµnh, g¹ch vì, ®¸ Dïng xÎng, d¨m, m¶nh chai tõ 20% trë lªn. Kh«ng lÉn rÔ c©y to, cã ®é Èm tù mai hoÆc nhiªn hay kh«. §Êt ¸ sÐt, cao lanh, ®Êt sÐt tr¾ng, sÐt vµng, cã lÉn II cuèc bµn x¾n sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì kh«ng qu¸ 20% ë d¹ng ®­îc miÕng nguyªn thæ hoÆc n¬i kh¸c ®æ ®Õn ®· bÞ nÐn tù nhiªn cã ®é Èm tù máng nhiªn hoÆc kh« r¾n. §Êt ¸ sÐt, cao lanh, sÐt tr¾ng, sÐt vµng, sÐt ®á, ®Êt ®åi nói lÉn Dïng cuèc sái s¹n, m¶nh sµnh, m¶nh chai, g¹ch vì tõ 20% trë lªn cã lÉn rÔ III chim míi c©y. C¸c lo¹i ®Êt trªn cã tr¹ng th¸i nguyªn thæ cã ®é Èm tù nhiªn cuèc ®­îc hoÆc kh« cøng hoÆc ®em ®æ ë n¬i kh¸c ®Õn cã ®Çm nÐn. C¸c lo¹i ®Êt trong ®Êt cÊp III cã lÉn ®¸ hßn, ®¸ t¶ng. §¸ ong, ®¸ phong ho¸, ®¸ v«i phong ho¸ cã cuéi sái dÝnh kÕt bëi ®¸ v«i, IV xÝt non, ®¸ quÆng c¸c lo¹i ®· næ m×n vì nhá, sÐt kÕt kh« r¾n ch¾c thµnh vØa b¶ng ph©n cÊp ®Êt (Dïng cho c«ng t¸c ®ãng cäc) cÊp ®Êt tªn c¸c lo¹i ®Êt C¸t pha lÉn 3¸10% sÐt ë tr¹ng th¸i dÎo, sÐt vµ ¸ sÐt mÒm, than, bïn, ®Êt I lÉn thùc vËt, ®Êt ®¾p tõ n¬i kh¸c chuyÓn ®Õn. II C¸t ®· ®­îc ®Çm chÆt, sái, ®Êt sÐt cøng, c¸t kh«, c¸t b·o hoµ n­íc. §Êt cÊp I cã chøa 10¸30% sái, ®¸. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 10
 9. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng b¶ng ph©n cÊp ®¸ cho c«ng t¸c khoan cäc nhåi CÊp ®Êt ®¸ Nhãm ®Êt ®¸ Tªn c¸c lo¹i ®¸ - §¸ phiÕn sÐt, phiÕn than, phiÕn Xeritxit - C¸t kÕt, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bÞ phong ho¸ m¹nh tíi møc võa. §¸ Macn¬ chÆt, than ®¸ cã ®é cøng trung b×nh. Tup, bét kÕt bÞ phong ho¸ võa. 4 - Cã thÓ bÎ nân ®¸ b»ng tay thµnh tõng m¶nh. - T¹o ®­îc vÕt lâm trªn bÒ mÆt ®¸ s©u tíi 5mm b»ng mòi nhän cña bóa ®Þa chÊt. IV - §¸ phiÕn sÐt Clorit, Phylit, c¸t kÕt víi xi m¨ng lµ v«i, oxit s¾t, ®¸ v«i vµ §olomit kh«ng thuÇn. - Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, 5 Keratophia phong ho¸ võa. Tup nói löa bÞ Kericit ho¸. - MÉu nân khoan gät, bÎ khã, r¹ch ®­îc dÔ dµng b»ng dao, t¹o ®­îc ®iÓm lâm s©u b»ng 1 nh¸t bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh. - §¸ phiÕn Clorit th¹ch anh, ®¸ phiÕn Xericit th¹ch anh. SÐt kÕt bÞ silic ho¸ yÕu. Anhydrric chÆt xÝt lÉn vËt liÖu Tup. - Cuéi kÕt hîp víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ v«i. §¸ v«i vµ 6 §«l«mit chÆt xÝt. §¸ Skan¬. §unit phong ho¸ nhÑ ®Õn t­¬i. - MÉu nân cã thÓ gät hoÆc c¹o ®­îc b»ng dao con. §Çu nhän bóa ®Þa chÊt t¹o ®­îc vÕt lâm t­¬ng ®èi s©u. - SÐt kÕt silic ho¸, ®¸ phiÕn gi¶ sõng, ®¸ gi¶ sõng III Clorit. C¸c lo¹i ®¸ Pocphiarit, §iabaz¬, Tup bÞ phong ho¸ nhÑ - Cuéi kÕt chøa trªn 50% cuéi cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, xi m¨ng g¾n kÕt lµ Silic vµ sÐt. 7 - Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ trÇm tÝch víi xi m¨ng g¾n kÕt lµ silic §iorit vµ Gabro h¹t th«. - MÉu nân cã thÓ bÞ r¹ch nh­ng kh«ng thÓ gät hoÆc c¹o ®­îc b»ng dao con. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt cã thÓ t¹o ®­îc vÕt lâm n«ng. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 11
 10. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng - C¸t kÕt th¹ch anh. §¸ phiÕn Silic. C¸c lo¹i ®¸ Skan¬ th¹ch anh G¬nat tinh thÓ lín. §¸ Granit h¹t th« - Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna, ®¸ Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tu«cmalin th¹ch anh bÞ phong 8 ho¸ nhÑ. - ChØ cÇn mét nh¸t bóa ®Ëp m¹nh mÉu ®¸ ®· bÞ vì. §Çu nhän cña bóa ®Þa chÊt ®Ëp m¹nh chØ lµm x©y x¸t mÆt ngoµi cña mÉu nân. II - Syenit, Granit h¹t th«- nhá. §¸ v«i hµm l­îng silic cao. Cuéi kÕt cã thµnh phÇn lµ ®¸ Macna. §¸ Bazan. C¸c lo¹i ®¸ Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia th¹ch anh, Pecmatit, Skan¬ tinh thÓ nhá, c¸c Tup silic, Barit chÆt xÝt. 9 - Bóa ®Ëp m¹nh mét vµi lÇn mÉu nân míi bÞ vì. - §Çu nhän bóa ®Þa chÊt ®Ëp nhiÒu lÇn t¹i 1 ®iÓm t¹o ®­îc vÕt lâm n«ng trªn mÆt ®¸. -§¸ Skan¬ gr¬nat. C¸c ®¸ Granit h¹t nhá, ®¸ Sran¬diorit, Liparit. §¸ Skan¬ silic, m¹ch th¹ch anh. Cuéi kÕt nói löa cã thµnh phÇn Macna. C¸t kÕt th¹ch anh r¾n I 10 ch¾c, ®¸ sõng. - Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn mÉu nân míi bÞ vì. - §¸ Qu¨czit, ®¸ sõng cøng ch¾c, chøa Ýt s¾t. §¸ Anbiophia h¹t mÞn bÞ sõng ho¸. §¸ ngäc (ngäc bÝch...), 11 c¸c lo¹i quÆng chøa s¾t. - Bóa ®Ëp m¹nh mét nh¸t chØ lµm søt mÉu ®¸. §¸ ®Æc biÖt - §¸ Qu¾czit c¸c lo¹i. 12 - §¸ C«ranh®«ng. - Bóa ®Ëp m¹nh nhiÒu lÇn míi lµm søt ®­îc mÉu ®¸ Ghi chó: Khoan t¹o lç cäc nhåi vµo ®¸ ®Æc biÖt nhãm 11,12 ¸p dông ®Þnh møc khoan cäc nhåi ®¸ cÊp I nh©n hÖ sè 1,35 so víi ®Þnh møc khoan t­¬ng øng. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 12
 11. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng Ch­¬ng I C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng AA.11100 c¤NG T¸C PH¸T RõNG t¹o mÆt b»ng B»NG THñ C¤NG Thµnh phÇn c«ng viÖc: - Ph¸t rõng, vËn chuyÓn c©y cá, ®¸nh ®èng trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn - C­a chÆt, h¹ c©y c¸ch mÆt ®Êt 20cm, c­a chÆt th©n c©y, cµnh ngän thµnh tõng khóc, xÕp gän theo tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn. - §µo gèc c©y, rÔ c©y, c­a chÆt rÔ c©y, gèc c©y thµnh tõng khóc, xÕp gän thµnh tõng lo¹i trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, lÊp, san l¹i hè sau khi ®µo. Nh©n c«ng 3,0/7 §¬n vÞ tÝnh: c«ng /100m2 MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng M· C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu £2 £3 £5 0 >5 AA.1111 Ph¸t rõng lo¹i I 0,95 1,42 1,64 AA.1112 Ph¸t rõng lo¹i II 1,21 1,82 2,11 2,6 3,28 AA.1113 Ph¸t rõng lo¹i III 1,39 1,98 2,28 2,77 3,46 AA.1114 Ph¸t rõng lo¹i IV 1,52 2,15 2,49 1 2 3 4 5 AA.11200 Ph¸t rõng t¹o mÆt b»ng b»ng c¬ giíi Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, c­a chÆt hoÆc ñi ®æ c©y, c­a chÆt th©n, cµnh c©y thµnh tõng ®o¹n. San lÊp mÆt b»ng, nhæ gèc c©y, rÔ c©y. §¬n vÞ tÝnh: 100m2 MËt ®é c©y tiªu chuÈn trªn 100m2 rõng M· C«ng t¸c Thµnh phÇn hao §¬n hiÖu x©y l¾p phÝ vÞ £2 £3 £5 0 >5 Ph¸t c«ng 0,075 0,123 0,286 0,418 0,535 Nh©n c«ng 3,0/7 rõng t¹o AA.1121 mÆt b»ng M¸y thi c«ng b»ng c¬ ca 0,0103 0,0155 0,0204 0,0249 0,0274 M¸y ñi 140CV giíi ca 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 M¸y ñi 108CV 1 2 3 4 5 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 13
 12. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng B¶ng qui ®æi c©y tiªu chuÈn §­êng kÝnh c©y §æi ra c©y tiªu chuÈn §­êng kÝnh c©y §æi ra c©y tiªu chuÈn 10-20 cm 1 > 40-50 cm 6 > 20-30 cm 1,5 > 50-60 cm 15 > 30-40 cm 3,5 AA.12000 C«ng t¸c chÆt c©y, ®µo gèc c©y, bôi c©y §Þnh møc tÝnh cho tr­êng hîp chÆt, ®µo mét hoÆc mét sè c©y, bôi c©y trong ph¹m vi x©y dùng c«ng tr×nh. AA.12100 ChÆt c©y Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, chÆt c©y, ®èn cµnh, th©n c©y thµnh tõng khóc. VËn chuyÓn xÕp ®èng trong ph¹m vi 30m. Nh©n c«ng : 3,0/7 §¬n vÞ tÝnh: c«ng/c©y §­êng kÝnh gèc c©y (cm) M· C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu £ 20 £ 30 £ 40 £ 50 £ 60 £ 70 > 70 ChÆt c©y ë mÆt ®Êt AA.1211 b»ng ph¼ng 0,12 0,24 0,49 0,93 2,03 4,86 9,18 ChÆt c©y ë s­ên AA.1212 0,14 0,27 0,55 1,01 2,84 6,08 10,00 dèc 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chó: Tr­êng hîp chÆt c©y ë chç lÇy léi th× ®Þnh møc ®­îc nh©n víi hÖ sè 2. http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 14
 13. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.13000 §µo gèc c©y, bôi c©y Thµnh phÇn c«ng viÖc: §µo gèc c©y, bôi c©y c¶ rÔ theo yªu cÇu, vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m. Nh©n c«ng 3,0/7 AA.13100 §µo gèc c©y §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1 gèc c©y §­êng kÝnh gèc c©y (cm) M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p £ 20 £ 30 £ 40 £ 50 £ 60 £ 70 >70 AA.1311 §µo gèc c©y 0,20 0,37 0,70 1,35 3,24 6,08 10,93 1 2 3 4 5 6 7 AA.13200 §µo bôi c©y §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1bôi §µo bôi dõa n­íc §µo bôi tre C«ng t¸c §­êng kÝnh bôi dõa M· hiÖu §­êng kÝnh bôi tre (cm) n­íc (cm) x©y l¾p £ 30 £ 50 £ 80 > 30 > 80 AA.1321 §µo bôi dõa n­íc 0,53 0,75 - - - AA.1322 §µo bôi tre - - 1,05 6,68 12,02 1 2 1 2 3 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 15
 14. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.20000 C«ng t¸c Ph¸ dì c«ng tr×nh AA.21000 Ph¸ dì b»ng thñ c«ng Thµnh phÇn c«ng viÖc: Ph¸ vì c¸c kÕt cÊu kiÕn tróc, tËn dông c¸c vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i, xÕp ®èng theo tõng lo¹i, ®óng n¬i qui ®Þnh hoÆc trªn c¸c ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m ®Ó vËn chuyÓn, thu dän mÆt b»ng sau khi ph¸ dì (biÖn ph¸p ph¸ dì ch­a tÝnh trong ®Þnh møc). Nh©n c«ng 3,5/7 AA.21100 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸ §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3 Bª t«ng g¹ch vì M· T­êng T­êng Bª t«ng C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu g¹ch ®¸ than xØ NÒn Mãng AA.211 Ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸ 1,35 1,52 1,67 2,01 1,82 11 12 21 22 31 AA.21200 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng mãng, t­êng cét, xµ dÇm §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3 NÒn, mãng M· Bª t«ng Xµ C«ng t¸c x©y l¾p T­êng Cét Kh«ng Cã cèt hiÖu t¶ng rêi dÇm cèt thÐp thÐp AA.212 Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng 2,06 3,56 5,10 4,70 5,50 6,50 11 21 22 31 41 51 AA.21300 Ph¸ dì nÒn xi m¨ng, nÒn g¹ch, tÊm ®an bª t«ng §¬n vÞ tÝnh: c«ng /1m2 NÒn xi m¨ng NÒn M· C«ng t¸c §an bª Kh«ng Cã cèt G¹ch G¹ch G¹ch hiÖu x©y l¾p t«ng cèt thÐp thÐp l¸ nem xi m¨ng chØ AA.213 Ph¸ dì nÒn 0,03 0,05 0,07 0,08 0,06 0,09 11 12 21 22 23 31 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 16
 15. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.21400 ph¸ dì kÕt cÊu mÆt ®­êng §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m3 MÆt MÆt MÆt MÆt ®­êng MÆt ®­êng C«ng t¸c M· ®­êng cÊp ®­êng ®¸ ®­êng ®¸ bª t«ng bª t«ng hiÖu x©y l¾p phèi d¨m d¨m nhùa apphan xi m¨ng Ph¸ dì kÕt cÊu AA.214 mÆt ®­êng 1,49 1,62 1,91 2,25 3,52 11 21 31 41 51 AA.21500 Ph¸ dì hµng rµo §¬n vÞ tÝnh: c«ng/1m2 Hµng rµo song s¾t M· C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu Lo¹i ®¬n gi¶n Lo¹i phøc t¹p AA.215 Ph¸ dì hµng rµo 0,08 0,096 11 12 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 17
 16. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.21600 ph¸ dì c¸c kÕt cÊu d­íi n­íc b»ng thñ c«ng Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ, ®µo, ph¸ dì kÕt cÊu g¹ch ®¸, bª t«ng, bèc xÕp, vËn chuyÓn phÕ liÖu ®æ ®óng n¬i qui ®Þnh trong ph¹m vi 30m (ch­a tÝnh hÖ sµn ®¹o, hÖ næi thi c«ng). §¬n vÞ tÝnh: 1m3 Bª t«ng M· KÕt cÊu Bª t«ng cã C«ng t¸c x©y l¾p §¬n vÞ kh«ng cèt hiÖu g¹ch ®¸ cèt thÐp thÐp Ph¸ dì c¸c kÕt cÊu d­íi AA.216 c«ng 1,86 4,60 7,65 n­íc b»ng thñ c«ng 11 12 13 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 18
 17. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.22000 Ph¸ dì b»ng m¸y Thµnh phÇn c«ng viÖc: Ph¸ dì kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp,kh«ng cèt thÐp, kÕt cÊu g¹ch ®¸ b»ng bóa c¨n, b»ng m¸y khoan cÇm tay, c¾t cèt thÐp b»ng m¸y hµn. Bèc xóc phÕ th¶i ®æ ®óng n¬i quy ®Þnh hoÆc ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong ph¹m vi 30m. AA.22100 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng bóa c¨n §¬n vÞ tÝnh: 1m3 Bª t«ng C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n G¹ch M· Cã cèt Kh«ng cèt hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ ®¸ thÐp thÐp VËt liÖu: Que hµn kg 1,5 - - c«ng 0,6 0,5 0,2 Nh©n c«ng 3,5/7 Ph¸ dì b»ng bóa M¸y thi c«ng AA.221 c¨n Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,30 0,25 0,15 M¸y nÐn khÝ 360m3/h ca 0,15 0,13 0,08 M¸y hµn 23KW ca 0,23 - - 11 12 21 AA.22200 Ph¸ dì kÕt cÊu b»ng m¸y khoan §¬n vÞ tÝnh: 1m3 Bª t«ng C«ng t¸c Thµnh phÇn §¬n M· G¹ch ®¸ Cã Kh«ng hiÖu x©y l¾p hao phÝ vÞ cèt thÐp cèt thÐp VËt liÖu: Que hµn kg 1,5 - Nh©n c«ng 3,5/7 c«ng 2,02 1,88 1,65 Ph¸ dì kÕt M¸y thi c«ng AA.222 cÊu b»ng m¸y khoan M¸y khoan bª t«ng £ 1,5KW ca 1,05 0,72 0,65 M¸y hµn 23KW ca 0,23 - 11 12 21 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 19
 18. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.22300 §Ëp §Çu cäc khoan nhåi Thµnh phÇn c«ng viÖc: - LÊy dÊu vÞ trÝ, ph¸ dì ®Çu cäc b»ng bóa c¨n, c¾t cèt thÐp ®Çu cäc b»ng m¸y hµn. - Bèc xóc phÕ th¶i vµo thïng chøa vµ dïng cÈu ®­a lªn khái hè mãng. - VÖ sinh hoµn thiÖn vµ uèn cèt thÐp theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. §¬n vÞ tÝnh: 1m3 M· hiÖu C«ng t¸c x©y l¾p Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ Trªn c¹n D­íi n­íc VËt liÖu: Que hµn kg 1,200 1,500 AA.223 §Ëp ®Çu cäc trªn c«ng 0,72 1,05 Nh©n c«ng 4/7 c¹n M¸y thi c«ng Bóa c¨n khÝ nÐn ca 0,35 0,42 M¸y nÐn khÝ 360m3/h ca 0,18 0,21 M¸y hµn 23KW ca 0,230 0,23 AA.223 §Ëp ®Çu cäc d­íi CÇn cÈu 16T ca 0,111 0,133 n­íc Xµ lan 200T ca - 0,05 - Tµu kÐo 150CV ca 0,024 10 20 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 20
 19. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.22400 Cµo bãc líp mÆt ®­êng bª t«ng asphalt Thµnh phÇn c«ng viÖc: ChuÈn bÞ mÆt b»ng, l¾p ®Æt hµng rµo, biÓn b¸o, ®Ìn tÝn hiÖu. ChuÈn bÞ m¸y, lÊy dÊu cao ®é líp mÆt ®­êng cÇn bãc. TiÕn hµnh bãc b»ng m¸y theo ®óng yªu cÇu kü thuËt, bãc b»ng thñ c«ng ®iÓm m¸y kh«ng tíi ®­îc. Di chuyÓn biÓn b¸o vµ rµo ch¾n, dän phÕ liÖu r¬i v·i, xóc hãt phÕ liÖu lªn xe vËn chuyÓn. VËn chuyÓn phÕ th¶i trong ph¹m vi 1000m §¬n vÞ tÝnh:: 100m2 ChiÒu dµy líp bãc (cm) C«ng M· Thµnh phÇn §¬n t¸c hiÖu hao phÝ vÞ ≤3 ≤4 ≤5 ≤6 ≤7 x©y l¾p VËt liÖu AA.224 Cµo bãc líp R¨ng cµo bé 0,07 0,094 0,13 0,17 0,23 mÆt VËt liÖu kh¸c % 10 10 10 10 10 ®­êng bª t«ng Nh©n c«ng 4,0/7 c«ng 1,78 2,08 2,42 2,82 3,28 Asphalt M¸y thi c«ng M¸y cµo bãc Wirtgen C100 ca 0,175 0,192 0,212 0,233 0,256 ¤t« chë n­íc 5m3 ca 0,175 0,192 0,212 0,233 0,256 ¤t« chë phÕ th¶i 7TÊn ca 0,263 0,288 0,318 0,350 0,384 ¤t« chøa nhiªn liÖu 2,5TÊn ca 0,175 0,192 0,212 0,233 0,256 M¸y Ðp khÝ 420m3/h ca 0,175 0,192 0,212 0,233 0,256 11 12 13 14 15 AA.23000 VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m b»ng «t« 7tÊn §¬n vÞ tÝnh:: 100m2 ChiÒu dµy líp c¾t (cm) M· C«ng t¸c §¬n hiÖu x©y l¾p vÞ ≤3 ≤4 ≤5 ≤6 ≤7 AA.23 VËn chuyÓn phÕ th¶i tiÕp 1000m ca 0,017 0,022 0,028 0,033 0,044 b»ng «t« 7TÊn 101 102 103 104 105 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 21
 20. Định mức XD 1776 - Phần xây dựng AA.30000 Th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu AA.31000 th¸o dì c¸c lo¹i kÕt cÊu b»ng thñ c«ng AA.31100 Th¸o dì kÕt cÊu gç, s¾t thÐp Nh©n c«ng 3,5/7 KÕt cÊu gç KÕt cÊu s¾t thÐp §¬n vÞ tÝnh: c«ng/m3 §¬n vÞ tÝnh: c«ng /tÊn M· C«ng t¸c x©y l¾p hiÖu ChiÒu cao (m) < 16 < 16 £4 £4 Th¸o dì kÕt cÊu gç, AA.311 1,89 2,99 6,50 8,80 s¾t thÐp 11 12 21 22 AA.31200 Th¸o dì m¸i Nh©n c«ng 3,5/7 §¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2 M¸i ngãi M¸i t«n M¸i Fibr«xi m¨ng M· C«ng t¸c ChiÒu cao (m) hiÖu x©y l¾p £4 £4 £4 < 16 < 16 < 16 AA.312 Th¸o dì m¸i 0,06 0,09 0,03 0,04 0,05 0,06 11 12 21 22 31 32 AA.31300 Th¸o dì trÇn, cöa, g¹ch èp t­êng Nh©n c«ng 3,5/7 §¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2 G¹ch èp M· C«ng t¸c x©y l¾p TrÇn Cöa hiÖu T­êng Ch©n t­êng Th¸o dì trÇn, cöa, AA.313 0,06 0,04 0,11 0,13 g¹ch èp t­êng 11 12 31 32 AA.31400 Th¸o dì v¸ch ng¨n Nh©n c«ng 3,5/7 §¬n vÞ tÝnh: C«ng /1m2 M· C«ng t¸c Khung GiÊy Ðp, T­êng V¸n V¸ch ng¨n b»ng m¾t c¸o v¸n Ðp gç sµn nh«m kÝnh hiÖu x©y l¾p AA.314 Th¸o dì v¸ch ng¨n 0,03 0,04 0,04 0,06 0,10 11 21 31 41 51 http://nguyensonbkpro.blogtiengviet.net/ 22
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2