Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án " Cung cấp điện"

Chia sẻ: Phong Thinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:76

2.949
lượt xem
708
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo ra các loại máy kéo để cung cấp cho các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu. Đứng về mặt tiêu thụ điện năng thì nhà máy là một trong những hộ tiêu thụ lớn. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần được đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn. Theo thiết kế , nhà máy sẽ được cấp điện từ một Trạm biến áp trung gian cách nhà máy 10 km, bằng đường dây trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án " Cung cấp điện"

 1. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 Më ®Çu giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®îc x©y dùng trªn ®Þa bµn  HuyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi víi quy m« kh¸ lín  bao gåm 10 ph©n xëng vµ nhµ lµm viÖc       B¶ng 1.1 ­ Danh s¸ch c¸c ph©n xëng vµ nhµ lµm   viÖc trong nhµ m¸y Sè trªn  Tªn ph©n xëng C«ng suÊt  DiÖn tÝch mÆt  ®Æt ( m2 ) b»ng (Kw)   1 Ban   qu¶n   lý   vµ   phßng  80 1500 thiÕt kÕ 2 Ph©n xëng c¬ khÝ sè1 3600 2000 3 Ph©n xëng c¬ khÝ sè 2 3200 2500 4 Ph©n xëng luyÖn kim mµu 1800 2700 5 Ph©n xëng luyÖn kim ®en 2500 3000 6 Ph©n   xëng   söa   ch÷a   c¬  Theo tÝnh  1200 khÝ to¸n 7 Ph©n xëng rÌn 2100 3600 8 Ph©n xëng nhiÖt luyÖn 3500 4200 9 Bé phËn nÐn khÝ 1700 2000 10 Kho vËt liÖu 60 5000 Nhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo  ®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong níc vµ xuÊt  khÈu. §øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ  mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng  cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu  thô lo¹i I, cÇn ®îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc  vµ an toµn. Theo thiÕt kÕ , nhµ m¸y sÏ ®îc cÊp ®iÖn tõ mét  Tr¹m biÕn ¸p trung gian c¸ch nhµ m¸y 10 km, b»ng ®­ êng d©y trªn kh«ng lé kÐp, dung lîng ng¾n m¹ch phÝa  h¹ ¸p cña Tr¹m biÕn ¸p trung gian lµ SN =250 MVA. Nhµ m¸y lµm viÖc theo chÕ ®é 2 ca, thêi gian sö  dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax= 4500 h. Trong nhµ m¸y  cã Ban qu¶n lý, Ph©n xëng  söa  ch÷a  c¬ khÝ  vµ Kho  vËt liÖu lµ hé lo¹i III, c¸c ph©n xëng cßn l¹i ®Òu  thuéc hé lo¹i I                       C¸c néi dung tÝnh to¸n, thiÕt kÕ bao gåm : X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n xëng vµ nhµ  m¸y ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  1 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 2. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n xëng Söa ch÷a c¬  khÝ ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó n©ng cao hÖ sè  c«ng suÊt cña nhµ m¸y ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n xëng Söa ch÷a c¬ khÝ Ch¬ng I X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n   Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi  kh«ng   ®æi,   t¬ng   ®¬ng   víi   phô   t¶i   thùc   tÕ   vÒ   mÆt  hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn.  Nãi   c¸ch   kh¸c,   phô   t¶i   tÝnh   to¸n   còng   ®èt   nãng  thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t¬ng tù nh  phô t¶i thùc  tÕ g©y ra, v× vËy  chän  c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i  tÝnh to¸n  sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt  bÞ vÒ mÆt  ph¸t nãng. Phô t¶i tÝnh to¸n ®îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm  tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh :  m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ  ...   tÝnh   to¸n   tæn   thÊt   c«ng   suÊt,   tæn   thÊt   ®iÖn  n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung lîng bï c«ng  suÊt ph¶n kh¸ng ... Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo  c¸c yÕu tè nh : c«ng suÊt, sè lîng, chÕ ®é lµm viÖc  cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ ph¬ng thøc vËn  hµnh hÖ thèng...V× vËy x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phô t¶i  tÝnh   to¸n   lµ   mét   nhiÖm   vô   khã   kh¨n   nhng   rÊt   quan  träng.   Bëi   v×   nÕu   phô   t¶i   tÝnh   to¸n   x¸c   ®Þnh   ®îc  nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ gi¶m tuæi thä c¸c  thiÕt  bÞ ®iÖn,  cã khi  dÉn  ®Õn  sù cè ch¸y næ, rÊt  nguy   hiÓm.   NÕu   phô   t¶i   tÝnh   to¸n   lín   h¬n   thùc   tÕ  nhiÒu th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®îc chän sÏ qu¸ lín so  víi yªu cÇu, do ®ã g©y l∙ng phÝ. ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  2 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 3. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 Do tÝnh chÊt quan träng nh  vËy nªn tõ tríc tíi  nay ®∙ cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ cã nhiÒu  ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn. Song v× phô t¶i  ®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh  ®∙ tr×nh bµy ë  trªn nªn cho ®Õn nay vÉn cha cã ph¬ng ph¸p nµo hoµn  toµn   chÝnh   x¸c   vµ   tiÖn   lîi.   Nh÷ng   ph¬ng   ph¸p   ®¬n  gi¶n   thuËn   tiÖn   cho   viÖc   tÝnh   to¸n   th×   l¹i   thiÕu  chÝnh   x¸c,   cßn   nÕu   n©ng   cao   ®îc   ®é   chÝnh   x¸c,   kÓ  ®Õn ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè th× ph¬ng ph¸p tÝnh  l¹i phøc t¹p. Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i  thêng   dïng   nhÊt   trong   thiÕt   kÕ   hÖ   thèng   cung   cÊp  ®iÖn: - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè nhu cÇu - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo c«ng suÊt trung b×nh - Ph¬ng   ph¸p   tÝnh   theo   suÊt   tiªu   hao   ®iÖn   n¨ng  cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt phô t¶i trªn ®¬n vÞ  diÖn tÝch s¶n xuÊt Trong   thùc   tÕ   tuú   theo   quy   m«   vµ   ®Æc   ®iÓm   cña  c«ng tr×nh, tuú theo giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé hay  kü  thuËt  thi  c«ng  mµ  chän  ph¬ng  ph¸p  tÝnh  to¸n  phô t¶i ®iÖn thÝch hîp ξ1.1 x¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n xëng sè 6 trong  s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n xëng cã diÖn tÝch bè  trÝ 1200  m2. Trong ph©n xëng cã 98 thiÕt bÞ, c«ng  suÊt   cña   c¸c   thiÕt   bÞ   rÊt   kh¸c   nhau,   thiÕt   bÞ   cã  c«ng suÊt lín nhÊt lµ 30 kW( lß ®iÖn ), song còng  cã   nh÷ng   thiÕt   bÞ   cã   c«ng   suÊt   rÊt   nhá.   PhÇn   lín  c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, chØ cã m¸y  biÕn ¸p hµn lµ cã chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i.  Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cÇn ®îc quan t©m khi ph©n nhãm  ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  3 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 4. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 phô t¶i, x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n vµ lùa chän ph­ ¬ng ¸n thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho ph©n xëng. 1.1.1  Ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n xëng Söa ch÷a c¬   khÝ Trong mét ph©n xëng thêng cã nhiÒu thiÕt bÞ cã  c«ng   suÊt   vµ   chÕ   ®é   lµm   viÖc   kh¸c   nhau,   muèn   x¸c  ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®ùoc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n  nhãm   thiÕt   bÞ   ®iÖn.   ViÖc   ph©n   nhãm   cÇn   tu©n   theo  c¸c nguyªn t¾c sau: ­     C¸c   thiÕt   bÞ   trong   cïng   mét   nhãm   nªn   ë   gÇn  nhau ®Ó gi¶m chiÒu  dµi ®êng d©y h¹ ¸p nhê  vËy  cã  thÓ tiÕt kiÖm ®îc vèn ®Çu t vµ tæn thÊt trªn c¸c ®­ êng d©y h¹ ¸p trong ph©n xëng . ­ ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét  nhãm nªn gièng nhau ®Ó viÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh  to¸n   ®îc   chÝnh   x¸c   h¬n   vµ   thuËn   lîi   cho   viÖc   lùa  chän ph¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm . ­Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m  chñng lo¹i tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n xëng vµ  toµn nhµ m¸y.Sè thiÕt bÞ trong mét nhãm còng kh«ng  nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc th­ êng [ (8412) . Tuy nhiªn thêng rÊt khã tho¶ m∙n cïng mét lóc  c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ngêi thiÕt kÕ ph¶i tuú  thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña phô t¶i ®Ó lùa chän  ph¬ng ¸n tho¶ hiÖp mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ Dùa theo nguyªn t¾c ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®∙  nªu ë trªn vµ c¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c  thiÕt bÞ bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n xëng cã thÓ chia  c¸c thiÕt bÞ trong ph©n xëng Söa ch÷a c¬ khÝ thµnh  6   nhãm.   KÕt   qu¶   ph©n   nhãm   phô   t¶i   ®iÖn   ®îc   tr×nh  bµy trong b¶ng 1.1 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  4 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 5. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44                       B¶ng 1.2   ­ B¶ng ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A) b»ng bé 1 2 3 4 5 6 7 Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4 2 M¸y   tiÖn   tù  3 2 5.1 15.3 3*12.1 ®éng 9 3 M¸y   tiÖn   tù  2 3 14.0 28.0 2*35.4 ®éng 5 4 M¸y   tiÖn   tù  2 4 5.6 11.2 2*14.1 ®éng 8 5 M¸y   tiÖn   tù  1 5 2.2 2.2 5.57 ®éng 6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30 7 M¸y   phay   v¹n  2 7 3.4 6.8 2*8.61 n¨ng 8 M¸y phay ngang 1 8 1.8 1.8 4.56 Céng nhãm I 13 71.5 181.05 Nhãm II 1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35.4 5 2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73 3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57 4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22.7 9 5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21.2 7 6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09 7 M¸y   khoan   v¹n  1 15 4.5 4.5 11.4 n¨ng 8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4 9 M¸y   khoan   híng  1 17 1.7 1.7 4.3 t©m 10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22.7 9 Céng nhãm II 15 111.9 283.36 Nhãm III 1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.18 2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09 3 M¸y mµi dao c¾t  1 21 2.8 2.8 7.09 gät 4 M¸y mµi s¾c v¹n  1 22 0.65 0.65 1.65 n¨ng 5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1.65 6 M¸y   Ðp   kiÓu  1 24 1.7 1.7 4.3 trôc khuûu 7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  5 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 6. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 8 Ca tay 1 28 1.35 1.35 3.42 9 Ca m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm III 10 20.9 52.93 Nhãm IV 1 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 31 30 30 47.98 buång 2 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 32 25 25 39.98 ®øng 3 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 30 47.98 4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99 Céng nhãm IV 4 95 151.93 Nhãm V 1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25.3 2 2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73 3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4 4 M¸y phay ngang 1 46 2.8 2.8 7.09 5 M¸y   phay   v¹n  1 47 2.8 2.8 7.09 n¨ng 6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09 7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09 8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19.2 5 9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73 10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56 11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32 12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1 13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.4 12.47 31.58 7 14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1 15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52 16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm V 17 97.87 247.84 Nhãm VI 1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.27 2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27 3 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 15.0 37.98 4 BÓ   tÈm   cã   ®èt  1 68 4.0 4.0 10.13 nãng 5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15 6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65 Céng nhãm VI 8 22.5 56.99  ( I§M ®îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = S®m/ 3 U, S®m =  Pdm/cosϕ        trong ®ã tÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lÊy cosϕ  = 0.6 ,  riªng nhãm IV lÊy      cosϕ = 0.95 ) 1.1.2  X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c nhãm phô   t¶i ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  6 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 7. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44  1. TÝnh to¸n cho nhãm 1: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm  1 cho trong b¶ng 1.3 B¶ng 1.3 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm I Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A) b»ng bé Nhãm I 1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4 2 M¸y   tiÖn   tù  3 2 5.1 15.3 3*12. ®éng 19 3 M¸y   tiÖn   tù  2 3 14.0 28.0 2*35. ®éng 45 4 M¸y   tiÖn   tù  2 4 5.6 11.2 2*14. ®éng 18 5 M¸y   tiÖn   tù  1 5 2.2 2.2 5.57 ®éng 6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30 7 M¸y   phay   v¹n  2 7 3.4 6.8 2*8.6 n¨ng 1 8 M¸y phay ngang 1 8 1.8 1.8 4.56 Céng nhãm I 13 71.5 181.0 5 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ = 0.6 Pdd max 14 Ta cã :   = = 7 kW 2 2 ⇒    n1 = 2   ,   n=13 n1 2 ⇒ n* =  = = 0.15 n 13 n1 P ∑P ddi 2 * 14 P* = 1 = i =1 n = = 0.39   P 71.5 ∑P i =1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)         ta ®îc  nhq*   =0.67 ⇒ nhq =  nhq* *n = 0.67*13 = 8.71 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq  =9 , ksd =0.15                   ta ®îc  kmax = 2.2 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm I : n Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 2.2 *0.15*71.5 = 23.59 kW i =1 Qtt = Ptt*tgϕ  = 23.59*1.33 = 31.37 kVar ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  7 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 8. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 Ptt 23.59 Stt =  = = 39.32  kVA cos ϕ 0.6 S tt 39.32 I tt = = = 59.74 A 3U 3 * 0.38 I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max ) = k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)            = 5*35.45 + 0.8(59.74 ­ 0.15*35.45) =  220.79 A                           Trong ®ã : Ik®  ­ dßng ®iÖn khëi ®éng cña thiÕt bÞ  cã dßng ®iÖn khëi ®éng                    lín nhÊt trong nhãm          kk® ­ hÖ sè khëi ®éng , lÊy  kk® =  5  k®t ­ hÖ sè ®ång thêi , lÊy  k®t =0.8 2. TÝnh to¸n cho nhãm 2: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 2  cho trong b¶ng 1.4                       B¶ng 1.4 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ  thuéc nhãm II Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A) b»ng bé 1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35. 45 2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73 3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57 4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22. 79 5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21. 27 6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09 7 M¸y   khoan   v¹n  1 15 4.5 4.5 11.4 n¨ng 8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4 9 M¸y   khoan   híng  1 17 1.7 1.7 4.3 t©m 10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22. 79 Céng nhãm II 15 111.9 283.36 Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ = 0.6 Pdd max 14 Ta cã :   = = 7 kW 2 2 ⇒    n1 = 10   ,   n=15 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  8 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 9. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 n1 10 ⇒ n* =  = = 0.67 n 15 n1 P ∑P ddi 28 + 7 + 18 + 25.2 + 18 96.2 P* = 1 = i =1 n = = = 0.86   P 111.9 111.9 ∑P i =1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)         ta ®îc  nhq*  = 0.86 ⇒ nhq =  nhq* *n = 0.86*15 = 12.9 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq  =13 , ksd =0.15                   ta ®îc  kmax = 1.85 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm II  : n Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 1.85 *0.15*111.9 = 31.05 kW i =1 Qtt = Ptt*tgϕ  = 31.05*1.33 = 41.29 kVar Ptt 31.05 Stt =  = = 51.75  kVA cos ϕ 0.6 S tt 51.75 I tt = = = 78.63 A 3U 3 * 0.38 I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max ) = k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)                  =   5*35.45   +   0.8(78.63   ­   0.15*35.45)   =  235.90 A 3. TÝnh to¸n cho nhãm 3: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 3  cho trong b¶ng 1.5                       B¶ng 1.5 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ  thuéc nhãm III Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A) b»ng bé 1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.1 8 2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09 3 M¸y mµi dao c¾t  1 21 2.8 2.8 7.09 gät 4 M¸y mµi s¾c v¹n  1 22 0.65 0.65 1.65 n¨ng 5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1. 65 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  9 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 10. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 6 M¸y   Ðp   kiÓu  1 24 1.7 1.7 4.3 trôc khuûu 7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6 8 Ca tay 1 28 1.35 1.35 3.42 9 Ca m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm III 10 20.9 52.9 3   Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd  = 0.15, cosϕ  =  0.6 Pdd max 5.6  Ta cã :   = = 2.8 Kw 2 2 ⇒    n1 = 4   ,   n = 10 n1 4 ⇒ n* =  = = 0.4 n 10 n1 P ∑P ddi 5.6 + 2.8 + 2.8 + 3.0 P* = 1 = i =1 n = = 0.68   P 20.9 ∑P i =1 ddi Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)         ta ®îc  nhq* = 0.72 ⇒ nhq =  nhq* *n = 0.72*10 = 7.2 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq  =7 , ksd =0.15                   ta ®îc  kmax = 2.48 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm III : n Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 2.48 *0.15*20.9 = 7.78 kW i =1 Qtt = Ptt*tgϕ  = 7.78*1.33 = 10.35 kVar Ptt 7.78 Stt =  = = 12.98  kVA cos ϕ 0 .6 S tt 12.98 I tt = = = 19.71A 3U 3 * 0.38 I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max ) = k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)                =   5*14.18   +   0.8(19.71   ­   0.15*14.18)   =  84.97 A ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  10 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 11. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 4. TÝnh to¸n cho nhãm 4: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 4  cho trong b¶ng 1.6                       B¶ng 1.6 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ  thuéc nhãm IV Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A) b»ng bé Nhãm IV 1 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 31 30 30 47.98 buång 2 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 32 25 25 39.98 ®øng 3 Lß   ®iªn   kiÓu  1 33 30 30 47.98 bÓ 4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99 Céng nhãm IV 4 95 151.93 Tra   b¶ng   PL1.1   [1]   ta   t×m   ®îc   ksd  =   0.8   ,   cosϕ  =  0.95  Do sè thiÕt bÞ trong nhãm lµ n = 4 nªn ta tÝnh  nhq theo c«ng thøc ®Þnh nghÜa : 2  n   ∑ Pddi  95 2      n hq =  i =1  = = 3.57 n 30 2 + 25 2 + 30 2 + 10 2 ∑ Pddi 2 i =1    Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq  = 4 , ksd = 0.8                   ta ®îc  kmax = 1.14 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm IV: n Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 1.14 *0.8*95 = 86.64 kW i =1 Qtt = Ptt*tgϕ  = 86.64*0.33 = 28.59 kVar Ptt 86.64 Stt =  = = 91.2  kVA cos ϕ 0.95 S tt 91.2 I tt = = = 138.56 A 3U 3 * 0.38 I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max ) = k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)                 = 1.2*47.98 + 0.8(138.56 ­ 0.8*47.98) =  137.72 A ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  11 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 12. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 5. TÝnh to¸n cho nhãm 5: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 5  cho trong b¶ng 1.7                       B¶ng 1.7 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ  thuéc nhãm V Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A) b»ng bé Nhãm V 1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25.3 2 2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73 3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4 4 M¸y phay ngang 1 46 2.8 2.8 7.09 5 M¸y   phay   v¹n  1 47 2.8 2.8 7.09 n¨ng 6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09 7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09 8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19.2 5 9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73 10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56 11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32 12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1 13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 12.47 31.58 14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1 15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52 16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3 Céng nhãm V 17 97.87 247.84 Trong nhãm 5 cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ thiÕt bÞ mét  pha sö dông ®iÖn ¸p d©y vµ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n  h¹n lÆp l¹i nªn cÇn quy ®æi vÒ phô t¶i 3 pha t¬ng  ®¬ng, cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n : Pqd = 3 * Pdm * k d = 3 * S dm * cos ϕ * k d     trong ®ã :  k® ­ hÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m, lÊy  b»ng 0.25             ⇒   Pqd = 3 * 24 * 0.6 * 0.25 = 12.47  kW Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ = 0.6 Pdd max 12.47  Ta cã :   = = 6.24 kW 2 2 ⇒    n1 = 8   ,   n = 18 n1 8 ⇒ n* =  = = 0.44 n 18 P 20 + 7 + 15.2 + 7 + 10 + 12.47 P* = 1 = = 0.73    P 97.87 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*) ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  12 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 13. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44         ta ®îc  nhq* = 0.7 ⇒ nhq =  nhq* *n = 0.7*18 = 12.6 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq  =13 , ksd =0.15                   ta ®îc  kmax = 1.96 Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm V : n Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 1.96 *0.15*97.87 = 28.77 kW i =1 Qtt = Ptt*tgϕ  = 28.77*1.33 = 38.26 kVar Ptt 28.77 Stt =  = = 47.95  kVA cos ϕ 0.6 S tt 47.95 I tt = = = 72.85 A 3U 3 * 0.38 I dn = I kd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max ) = k kd * I dd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max)                =   5*31.58   +   0.8(72.85   ­   0.15*31.58)   =  212.39 A 6. TÝnh to¸n cho nhãm 6: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 6  cho trong b¶ng 1.8    Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ =  0.6 Pdd max 15     Ta cã :   = = 7.5 Kw 2 2 ⇒    n1 = 1   ,   n = 8 n1 1 ⇒ n* =  = = 0.13 n 8 P 15           P* = 1 = = 0.67 P 22.5                 B¶ng 1.8 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc   nhãm VI Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A) b»ng bé 1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.27 2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27 3 Bµn   thÝ  1 67 15.0 15.0 37.98 nghiÖm 4 BÓ tÈm cã ®èt  1 68 4.0 4.0 10.13 nãng 5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  13 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 14. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65 Céng nhãm VI 8 22.5 56.99 Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)         ta ®îc  nhq* = 0.32 ⇒ nhq =  nhq* *n = 0.32*8 = 2.56    V× n > 3 ,   nhq
 15. §å ¸n m«n häc                               TrÇn  Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 Qcs =Pcs*tgϕ = 0 ( ®Ìn sîi ®èt nªn cosϕ =0 ) 1.1.4 X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn ph©n xëng * Phô t¶i t¸c dông cña ph©n xëng : 6 Ppx = k dt ∑ Ptti = 0.8 ( 23.59 + 31.05 + 7.78 + 86.64 + 28.77 + 20.25) = 158.46 kW i =1 Trong ®ã : k®t  ­ hÖ sè ®ång thêi cña toµn ph©n  xëng, lÊy k®t = 0.8 * Phô t¶i ph¶n kh¸ng cña ph©n xëng : 6 Q px = k dt ∑ Qtti = 0.8 ( 31.37 + 41.29 + 10.35 + 28.59 + 38.26 + 26.93) = 141.43 kVar i =1 *Phô   t¶i   toµn   phÇn   cña   ph©n   xëng   kÓ   c¶   chiÕu  s¸ng : S ttpx = ( Ppx + Pcs ) 2 + Q 2 px = (158.46 + 14.4) 2 + 141.43 2 = 223.35 kVA S ttpx 223.35 I ttpx = = = 339.34 A 3U 3 * 0.38 Pttpx 158.46 + 14.4 172.86 cos ϕ px = = = = 0.77 S ttpx 223.35 223.35 Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn ta cã b¶ng tæng hîp kÕt qu¶  x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n xëng SCCK . ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  15 s¶n xuÊt m¸y kÐo
 16. §å ¸n m«n häc                               TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 B¶ng 1.9 ­ B¶ng phô t¶i ®iÖn cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ HÖ  Sè  HÖ  Tªn nhãm Sè KH  C«ng  sè  thi sè  Phô t¶i tÝnh to¸n vµ thiÕt bÞ ®iÖn l­ trª suÊt  I®m sö  cosϕ Õt  cùc  îng n  ®Æt P0  (A) dông bÞ  ®¹i  tgϕ mÆt  (kW) ksd hiÖ kmax b»n u  Ptt,k Qtt,kVA Stt,kV Itt  ,  g qu¶  W r A A nhq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nhãm I M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 11.4 0.15 0.6/1. 33 M¸y tiÖn tù ®éng 3 2 3*5.1 3*12.1 0.15 0.6/1. 9 33 M¸y tiÖn tù ®éng 2 3 2*14.0 2*35.4 0.15 0.6/1. 5 33 M¸y tiÖn tù ®éng 2 4 2*5.6 2*14.1 0.15 0.6/1. 8 33 M¸y tiÖn tù ®éng 1 5 2.2 5.57 0.15 0.6/1. 33 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 4.30 0.15 0.6/1. 33 M¸y   phay   v¹n  2 7 2*3.4 2*8.61 0.15 0.6/1. n¨ng 33 M¸y phay ngang 1 8 1.8 4.56 0.15 0.6/1. 33 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 16
 17. §å ¸n m«n häc                               TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 Céng nhãm I 13 71.5 181.05 0.15 0.6/1. 9 2.2 23.5 31.37 39.32 59.74 33 9 Nhãm II M¸y phay ®øng 2 9 2*14.0 2*35.4 0.15 0.6/1. 5 33 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 17.73 0.15 0.6/1. 33 M¸y mµi 1 11 2.2 5.57 0.15 0.6/1. 33 M¸y bµo ngang 2 12 2*9.0 2*22.7 0.15 0.6/1. 9 33 M¸y xäc 3 13 3*8.4 3*21.2 0.15 0.6/1. 7 33 M¸y xäc 1 14 2.8 7.09 0.15 0.6/1. 33 M¸y   khoan   v¹n  1 15 4.5 11.4 0.15 0.6/1. n¨ng 33 M¸y doa ngang 1 16 4.5 11.4 0.15 0.6/1. 33 M¸y   khoan   híng  1 17 1.7 4.3 0.15 0.6/1. t©m 33 M¸y mµi ph¼ng 2 18 2*9.0 2*22.7 0.15 0.6/1. 9 33 Céng nhãm II 15 111.9 283.36 0.15 0.6/1. 13 1.8 31.0 41.29 51.75 78.63 33 5 5 Nhãm III M¸y mµi trßn 1 19 5.6 14.18 0.15 0.6/1. 33 M¸y mµi trong 1 20 2.8 7.09 0.15 0.6/1. ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 17
 18. §å ¸n m«n häc                               TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 33 M¸y   mµi   dao   c¾t  1 21 2.8 7.09 0.15 0.6/1. gät 33 M¸y   mµi   s¾c   v¹n  1 22 0.65 1.65 0.15 0.6/1. n¨ng 33 M¸y khoan bµn 2 23 2*0.65 2*1.65 0.15 0.6/1. 33 M¸y Ðp kiÓu trôc  1 24 1.7 4.3 0.15 0.6/1. khuûu 33 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 7.6 0.15 0.6/1. 33 Ca tay 1 28 1.35 3.42 0.15 0.6/1. 33 Ca m¸y 1 29 1.7 4.3 0.15 0.6/1. 33 Céng nhãm III 10 20.9 52.93 0.15 0.6/1. 7 2.4 7.78 10.35 12.97 19.71 33 8 Nhãm IV Lß   ®iÖn   kiÓu  1 31 30 47.98 0.8 0.95/0 buång .33 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 32 25 39.98 0.8 0.95/0 ®øng .33 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 47.98 0.8 0.95/0 .33 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 15.99 0.8 0.95/0 .33 Céng nhãm IV 4 95 151.93 0.8 0.95/0 4 1.1 86.6 28.59 91.2 138.5 .33 4 4 6 Nhãm V ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 18
 19. §å ¸n m«n häc                               TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 M¸ý tiÖn ren 2 43 2*10 2*25.3 0.15 0.6/1. 2 33 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 17.73 0.15 0.6/1. 33 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 11.4 0.15 0.6/1. 33 M¸y phay ngang 1 46 2.8 7.09 0.15 0.6/1. 33 M¸y   phay   v¹n  1 47 2.8 7.09 0.15 0.6/1. n¨ng 33 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 7.09 0.15 0.6/1. 33 M¸y xäc 1 49 2.8 7.09 0.15 0.6/1. 33 M¸y bµo ngang 2 50 2*7.6 2*19.2 0.15 0.6/1. 5 33 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 17.73 0.15 0.6/1. 33 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 4.56 0.15 0.6/1. 33 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 25.32 0.15 0.6/1. 33 Qu¹t 1 54 3.2 8.1 0.15 0.6/1. 33 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 31.58 0.15 0.6/1. 33 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 8.1 0.15 0.6/1. 33 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 1.52 0.15 0.6/1. ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 19
 20. §å ¸n m«n häc                               TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44 33 M¸y c¾t 1 60 1.7 4.3 0.15 0.6/1. 33 Céng nhãm V 18 97.87 247.84 0.15 0.6/1. 13 1.9 28.7 38.26 47.95 72.85 33 6 7 Nhãm VI Bµn nguéi 3 65 3*0.5 3*1.27 0.15 0.6/1. 33 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 1.27 0.15 0.6/1. 33 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 37.98 0.15 0.6/1. 33 BÓ   tÈm   cã   ®èt  1 68 4.0 10.13 0.15 0.6/1. nãng 33 Tñ sÊy 1 69 0.85 2.15 0.15 0.6/1. 33 Khoan bµn 1 70 0.65 1.65 0.15 0.6/1. 33 Céng nhãm VI 8 22.5 56.99 0.15 0.6/1. 3 20.2 26.93 33.75 51.28 33 5 ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt m¸y kÐo 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2