intTypePromotion=1

ĐỒ ÁN: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Chia sẻ: Trần Ngọc Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

2
1.461
lượt xem
352
download

ĐỒ ÁN: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế bệnh viện là một chuyên ngành đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc. Kiến trúc sư chuyên ngành thiết kế bệnh viện phải là những người chuyên cứu phạm trù bệnh viện, phải đặc biệt am hiểu cặn kẽ về dây chuyền hoạt động của bệnh viện, cập nhật thường xuyên sự phát triển như vũ bão của ngành y học tiên tiến, am hiểu tường tận máy móc trang thiết bị y tế… tổng hợp tất cả những điều đó và với nhiều năm kinh nghiệm thực tiển mới có thể tự tin khi thiết kế một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN: NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA

 1. -DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG -CƠ CẤU TỔ CHỨC -GIẢI PHÁP THIẾT KẾ -CÁC DẠNG BỐ CỤC-KHỐI CÔNG TRÌNH
 2. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN MSSV: 08110053 I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.1) Sơ đồ tổ chức các bộ phận: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 3. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN MSSV: 08110053 I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.2) Biểu đồ hoạt động khám chữa bệnh: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 4. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN MSSV: 08110053 I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.3) Hệ thống quản lý khám chữa bệnh: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 5. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN MSSV: 08110053 I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.4) Biểu đồ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 6. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN MSSV: 08110053 I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.5) Biểu đồ đón tiếp bệnh nhân: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 7. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN MSSV: 08110053 I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.6) Biểu đồ khám chữa bệnh: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 8. NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN MSSV: 08110053 I) DÂY CHUYỀN BỆNH VIỆN: I.7) Biểu đồ điều trị: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 9. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.1) Phân khu khu vực chính: a) Khu khám và điều trị ngoại trú. b) Khu điều trị nội trú. c) Khu kỹ thuật nghiệp vụ - cận lâm sàng - thăm dò chức năng. d) Khu hành chính quản trị và dịch vụ tổng hợp. e) Khu kỹ thuật - hậu cần và công trình phụ trợ II.2) Các khoa trong bệnh viện đa khoa: Khoa lao Khoa khaùm beänh   Khoa da lieãu Khoa hoài söùc – caáp cöùu   Khoa thaàn kinh Khoa noäi toåàng hôïp  SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ  Khoa taâm thaàn Khoa noäi tim maïch   Khoa y hoïc coå truyeàn Khoa noäi cô xöông khôùp   Khoa laõo hoïc Khoa noäi thaâïn tieát nieäu   Khoa nhi Khoa noäi tieát   Khoa ngoaïi toång hôïp Khoa dò öùng   Khoa ngoaïi thaàn kinh Khoa huyeát hoïc laâm saøng   Khoa ngoaïi loàng ngöïc Khoa truyeàn nhieãm  
 10. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.2) Các khoa trong bệnh viện đa khoa: Khoa ngoaïi tieâu hoaù Khoa hoùa sinh   Khoa ngoaïi thaän – tieát nieäu Khoa vi sinh   Khoa chaán thöông chænh hình Khoa chaån ñoaùn hình aûnh   Khoa boûng Khoa thaêm doø chöùc naêng   Khoa phuï saûn Khoa giaûi phaãu beänh   Khoa tai – muõi - hoïng Khoa choáng truyeàn nhieãm   Khoa raêng – haøm – maët Khoa döôïc   Khoa maét Khoa dinh döôõng   Khoa vaät lyù trò lieäu vaø phuïc hoài chöùc naêng  Khoa y hoïc hat nhaân  SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ Khoa ung böôùu  Khoa truyeàn maùu vaø huyeát hoïc  Khoa loïc maùu ( thaän nhaân taïo) 
 11. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3) Sơ đồ quan hệ chức năng: 2. MAÏNG LÖÔÙI HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 12. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3) Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 13. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.1) Khu khám và điều trị ngoại trú: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 14. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.2) Khu điều trị nội trú: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 15. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.2.1) Khu cấp cứu: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 16. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.3.2.2) Khu mổ: Sơ đồ quan hệ chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 17. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4) Phân khu các khoa chức năng: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 18. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.1) Khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc : Sơ đồ hoạt động khoa cấp cứu: Sơ đồ vị trí khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc trong bệnh viện đa khoa: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 19. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.2) Khoa phẫu thuật: Sơ đồ dây chuyền công năng: Sơ đồ vị trí khoa phẫu thuật trong bệnh viện đa khoa: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
 20. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA MSSV: 08110053 I I ) CƠ CẤU- TỔ CHỨC BỆNH VIỆN ĐA KHOA: II.4.3) Khoa vi sinh: Sơ đồ dây chuyền công năng: Sơ đồ vị trí các khoa xét nghiệm trong bệnh viện đa khoa: SVTH: Traàn Ngoïc Vuõ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2