intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bến xe Miền Đông

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

850
lượt xem
147
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và có tác động lớn đền hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một lĩnh vực của công nghệ thông tin, lĩnh vực này vô cùng quan trọng, nó làm cho các hệ thống trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Chúng em thực hiện đề tài “PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH MIỀN ĐÔNG” nhằm tìm hiểu lĩnh vực thú vị này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bến xe Miền Đông

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM KHOA TOÁN – TIN HỌC Môn: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đồ án: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẾN XE MIỀN ĐÔNG GVHD: Th.s Nguyễn Gia Tuấn Anh SVTH : Nguyễn Trúc Phong – 0411148 Phạm Thị Ngoãn – 0411144 --- Tháng 5/2008 ---
 2. LỜI NÓI ĐẦU Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và có tác động lớn đền hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin là một lĩnh vực của công nghệ thông tin, lĩnh vực này vô cùng quan trọng, nó làm cho các hệ thống trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Chúng em thực hiện đề tài “PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẾN XE KHÁCH MIỀN ĐÔNG” nhằm tìm hiểu lĩnh vực thú vị này. Chúng em chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức quý giá và giúp đỡ chúng em hòan thành đề tài này. Bước đầu nghiên cứu lĩnh vực này nên không thể không mắc phải những thiếu xót, chúng em mong thầy thông cảm và góp ý để chúng em có thể lĩnh hội một cách vững vàng hơn. Chúng em chân thành cảm ơn Thầy.
 3. Mục đích và phạm vi của đề tài I. 1. Mục đích: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý Bến xe MIỀN ĐÔNG nhằm m ục đích giúp cho việc quản lý bến xe chặt chẽ và hiệu quả, đơn giản hoá trong quản lý thu ận lợi và chính xác. Phạm vi: 2. Phạm vi của đề tài nằm trong giới hạn của môn học và theo mục đích trên. Giới hạn: 3. Đề tài chỉ đơn giản hoá việc quản lý nhân viên, xe, lập phiếu hoá đơn, phiếu đăng tài, phiếu xuất bên là chức năng chủ yếu, các chức năng quản lý khác đề tài ch ưa đ ược đề cập đến. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiên các chức năng sau khi hoàn thành đề tài này. II. Mô tả yêu cầu: Bến xe khách MIỀN ĐÔNG là bến xe khách liên tỉnh có các tuyến đi và v ề h ầu hết các địa điểm trong cả nước. Mỗi một chủ xe có một hoặc nhiều xe cho các tuyến đi mà họ đăng ký, và m ột chiếc xe chỉ được sở hữu bởi một chủ xe duy nhất, những chủ xe này phải làm phiếu đăng tài cho xe để được phép đăng tài và chọn lựa tuyến đi cho xe c ủa minh. Lúc đó, mỗi xe sẽ có một tuyến đi và thời gian cụ thể. Bến xe có nhiều loại xe chất lượng khác nhau để cho hành khách ch ọn lựa, và mỗi một xe chỉ có một chất lượng nào đó. Bến xe có nhiều nhân viên khác nhau, mỗi nhân viên s ẽ có m ột cộng vi ệc và giữ một vị trí nào đó ở phòng ban mà họ trực thuộc, hai loại nhân viên thường được đề cập ở đây là nhân viên hoá đơn và nhân viên bán vé. Một nhân viên hoá đ ơn có th ể không lập hoặc lập nhiều hoá đơn, nhưng một hoá đơn chỉ được lập b ỡi m ột nhân viên cụ thể. Một nhân viên lập hoá đơn có thể không lập phiếu đăng tài nào ho ặc có thể lập nhiều phiếu đăng tài khác nhau, một phiếu đăng tài ch ỉ được lập t ừ m ột nhân viên lập hoá đơn nào đó. Tương tự cho nhân viên bán vé. Trước khi rời bến xe phải có lệnh xuất bến, mỗi một lệnh xuất bến chỉ dành cho một xe. Mỗi một lệnh xuất bến kèm theo một hoá đơn đ ể cho ch ủ xe tr ả chi phí dịch vụ của bến xe . III. Phân tích
 4. 1. Mô hình ERD. a nalysis Business Process Model CHU_XE LUONG CHUC_VU «column» «column» * mscx PHIEU_DANG_TAI «column» * msl t en +(1,1) * mscv h esoluong cmnd «column» chucvu d iachi * mspdt +(1,n) +(1,n) sdthoai +(1,1) PHONG_BAN +(1,n) ngay có có «column» có có đăng * mspb tài t en +(1,1) +(1,1) +(1,n) +(1,n) +(1,1) NHAN_VIEN +(0,1) TUYEN gio XE «column» +(1,1) * msnv thuộc «column» «column» ten * mst * msx n gaysinh d iadiem1 +(1,1) b ienso d iachi d iadiem2 soghe sdt d odai p assword +(0,1) +(0,1) có NV_HOA_DON +(1,n) NV_BAN_VE bán +(1,n) VE +(1,n) +(1,1) +(1,1) CHAT_LUONG có «column» * msv «column» có g he l ập * mscl chatluong HOA_DON LENH_XUAT_BEN +(1,1) +(1,1) +(1,1) «column» +(1,1) * mshd «column» n gaylaphd * mslxb n guoilap tien 2. Các thực thể: CHUXE, NHANVIEN, NVHOADON, NVBANVE, XE, CLXE, TUYEN, PHIEU_DANGTAI, VE, PHONGBAN, CHUCVU, LENH_XUATBEN, HOADON. 2.1 Thực thể: CHU_XE Mỗi một thực thể tượng trưng cho một chủ xe. - Các loại thuộc tính: mscx, ten, diachi, cmnd, sdthoai. - 2.2 Thực thể: NHAN_VIEN
 5. Mỗi một thực thể tượng trưng cho một nhân viên. - Các thuộc tính: msnv, ten, diachi,ngaysinh, sdthoai, password. - 2.3 Thực thể: NV_HOA_DON Mỗi một thực thể tượng trưng cho một nhân viên có chức năng lập hoá đơn. - 2.4 Thực thể: NV_BAN_VE Mỗi một thực thể tượng trưng cho một nhân viên có chức năng bán vé. - 2.5 Thực thể: XE Mỗi một thực thể tượng trưng cho một xe nào đó. - Các thuộc tính: msx, bienso, soghe. - 2.6 Thực thể: CHAT_LUONG Mỗi một thực thể tượng trưng cho một chất lượng xe. - Các thuộc tính: mscl, chatluong. - 2.7 Thực thể: TUYEN Mỗi một thực thể tượng trưng cho một tuyến đi nào đó. - Các loại thuộc tính: mst, diadiem1, diadiem2, dodai. - 2.8 Thực thể: PHIEU_DANG_TAI Mỗi một thực thể tượng trưng cho một phiếu đăng tài của một xe nào đó. - Các thuộc tính: mspdt. -
 6. 2.9 Thực thể: VE Mỗi một thực thể tượng trưng cho vé của một xe đã đăng tài. - Các thuộc tính: msv, ghe. - Thực thể: PHONG_BAN 2.10 Mỗi một thực thể tượng trưng cho một phòng ban. - Các thuộc tính: mspb, ten. - Thực thể: CHUC_VU 2.11 Mỗi một thực thể tượng trưng cho một vị trí của nhân viên. - Các thuộc tính: mscv, chucvu. - Thực thể: LENH_XUAT_BEN 2.12 Mỗi một thực thể tượng trưng cho một lệnh xuất bến của một xe nào đó. - Các thuộc tính: mslxb. - Thực thể: HOA_DON 2.13 Mỗi một thực thể tượng trưng cho một hoá đơn thanh toán. - Các thuộc tính:mshd, ngaylaphd, nguoilap, tien. -
 7. 3. Mô tả chi tiết các thực thể: 1) Thực thể chủ xe: Tên thực thể: CHU_XE Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã số chủ xe mscx C B 10 Tên chủ xe ten C B 30 Chứng minh nhân dân cmnd S K 9 Địa chỉ diachi C K 30 Điện thoại sdthoai S K 10 2) Thực thể nhân viên: Tên thực thể: NHAN_VIEN Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã số nhân viên msnv C B 10 ten Tên nhân viên S B 6 ngaysinh Ngày sinh S B 40 Địa chỉ diachi S K 11 Điện thoai sdthoai S 10 Mật khẩu xác nhận vào hệ password C 36 thống 3) Thực thể nhân viên hoá đơn: Tên thực thể: NV_HOA_DON Thừa kế hoàn toàn các thuộc tính của thực thể NHAN_VIEN và thêm ch ức năng l ập hóa đơn.
 8. 4) Thực thể nhân viên bán vé: Tên thực thể: NV_BAN_VE Thừa kế hoàn toàn các thuộc tính của thực thể NHAN_VIEN và thêm ch ức năng bán vé . 5) Thực thể xe: Tên thực thể: XE Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã số xe msx C B 10 Biển số xe bienso C B 10 Số ghế soghe S B 2 6) Thực thể chất lượng xe: Tên thực thể: CHAT_LUONG Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã chất lượng mscl C B 2 Tên chất lượng chatluong C B 20 7) Thực thể tuyến: Tên thực thể: TUYEN Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã số tuyến mst C B 4 Tên tuyến diadiem1 C B 20 Bến đi diadiem2 C B 20 Độ dài dodai S K 6 8) Thực thể phiếu đăng tài:
 9. Tên thực thể: PHIEU_DANG_TAI Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã phiếu đăng tài mspdt C B 10 Tuyến tuyen C B 20 9) Thực thể vé: Tên thực thể: VE Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã số vé msv C B 10 Số ghế ghe S B 2 10) Thực thể phòng ban Tên thực thể: PHONG_BAN Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte mspb Mã phòng ban C B 2 ten Tên phòng ban C B 20 11) Thực thể chức vụ: Tên thực thể: CHUC_VU Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã chức vụ mscv C B 4 Tên chức vụ chucvu C B 20
 10. 12) Thực thể lệnh xuất bến: Tên thực thể: LENH_XUAT_BEN Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã số phiếu lệnh xuất bến mslxb C B 10 13) Thực thể hóa đơn: Tên thực thể: HOA_DON Tên thuộc tính Diễn giải Kiểu DL Loại DL Số Byte Mã số hóa đơn mshd C B 10 Ngày lập hóa đơn ngaylaphd N B 4 Người lập hóa đơn nguoilap C B 10 Tiền thanh toán tien S B 10 Kiểu dữ liệu: + S: số + C: chuỗi +N: ngày tháng Loại dữ liệu: - +B: buộc +K: không Diễn giải: trình bày đầy đủ tên viết tắt của một thuộc tính. -
 11. 4. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ: CHU_XE(mscx, ten, cmnd, diachi, sdthoai) XE(msx, bienso, soghe, mscx, mst, mscl) TUYEN(mst, diadiem1, diadiem2, dodai) PHIEU_DANG_TAI(mspdt, msx, mst, ngay, gio) CHAT_LUONG(mscl, chatluong) VE(msv, msx, ghe, msnv) LENH_XUAT_BENH(mslxb, msx, mshd) NHAN_VIEN(msnv, ten, ngaysinh, diachi, sdt, mscv, msl, mspb) CHUC_VU(mscv, chucvu) PHONG_BAN(mspb, ten) LUONG(msl, hesoluong) HOA_DON(mshd, ngaylaphd, nguoilap, tien, msx)
 12. 5. Các Form chức năng : 1) đăng nhập: QL_BX DANG NHAP Ma NV PassWord Dang Nhap Thoat 2) Tìm chuyến đi: QL_BX TIM CHUYEN DI Ten Tuyen Tim Ma So Xe Thoat Thoi Gian 3) Tìm xe: QL_BX TIM XE Bien so Chu Xe Tim Thoat
 13. 4) Thêm xe: QL_BX THEM XE Bien So So Ghe Chu Xe Chat Luong Them Thoat 5) Thêm chủ xe: QL_BX THEM CHU XE Ten CMND Dia Chi Dien Thoai Them Thoat 6) Thêm tuyến: QL_BX THEM TUYEN DI Dia diem1 Them Dia diem2 Thoat Do dai
 14. 7) Lập phiếu đăng tài: QL_BX LAP PHIEU DANG TAI Ma So Xe Ma so Tuyen Ngay Gio Lap Thoat 8) Lập hóa đơn: QL_BX LAP HOA DON Ma So Xe Lap Ngay Lap Thoat So Tien Dong 9) Lệnh xuất bến: QL_BX LENH XUAT BEN Ma So Xe Ma so Tuyen Ngay Gio Lap Thoat
 15. 10) Tạo loạt vé cho xe: QL_BX TAO LOAT VE CHO XE Ma So Xe Ma so Tuyen Ngay Gio Tao Thoat 11) Bán vé: QL_BX BAN VE Ma So VE Xem Thoat 12) Nhân viên: QL_BX NHAN VIEN Ma NV Dien Thoai Ten CMND Dia Chi TIM Xoa Thoat
 16. 13) Thay đổi chức vụ: QL_BX THAY DOI CHUC VU Ma NV Chuc Vu moi Thaydoi Thoat 14) Thay đổi phòng ban: QL_BX THAY DOI PHONG BAN Ma Phong Ban Phong Ban Moi Thaydoi Thoat 15) Thay đổi lương: QL_BX THAY DOI LUONG Ma So Luong He So Luong Moi Thaydoi Thoat
 17. 6. các ô xử lý : 1) Ô xử lý 1 : Tên ô xử lý : đăng nhập vào hệ thống + FORM : DANGNHAP + Dữ liệu vào : msnv, password. + Dữ liệu ra : thông báo đăng nhập thành công hoặc không thành công. + Table liên quan: NHANVIEN Chi tiết: + Input : mã số nhân viên, mật khẩu. + Xử lý : • Nếu xác nhận đúng : nhân viên này được làm việc v ới h ệ th ống v ới quyền hạn của họ. • Nếu xác nhận sai : thông báo đăng nhập không thành công. + Output : 2) Ô xử lý 2 : Tên ô xử lý : tìm kiếm chuyến đi. + Form: TIM CHUYEN DI. + Dữ liệu vào : các thông tin tìm kiếm xe như tuyến, chất lượng xe, th ời gian xu ất b ến theo ngày giờ. + Dữ liệu ra : thông báo tìm thấy hoặc không tìm thấy. + Table liên quan: TUYEN Chi tiết: + Input : tuyến đi, chất lượng xe, ngày xuất bến, giờ xuất bến. + Xử lý : kiểm tra xem có xe nào có các thông tin trên hay không. • Nếu có : • Nếu không : tiếp tục với ô xử lý này. + Output : thông tin các xe tìm thấy : biển số xe, các ghế chưa bán, giá vé. 3) Ô xử lý 3: Tên ô xử lý : tìm kiếm xe
 18. + Form: TIM XE. + Dữ liệu vào : thông tin xe cần tìm. + Dữ liệu ra : thông báo tìm thấy hoặc không tìm thấy. + Table liên quan: XE Chi tiết: + Input : biển số xe, chủ xe. + Xử lý : kiểm tra xem có xe nào có thông tin trên hay không. + Output : các thông tin của xe tìm thấy. 4) Ô xử lý 4: Tên ô xử lý : thêm xe + Form: THEM XE + Dữ liệu vào : thông tin xe. + Dữ liệu ra : thông báo nhập liệu thành công. + Table liên quan: XE Chi tiết: + Input : biển số xe, số ghế, chủ xe, chất lượng. + Xử lý : thêm một xe mới. + Output : thông tin xe.
 19. 5) Ô xử lý 5: Tên ô xử lý : thêm chủ xe + Form: THEM CHU XE + Dữ liệu vào : thông tin chủ xe. + Dữ liệu ra : thông báo nhập liệu thành công. + Table liên quan: CHU_XE. Chi tiết: + Input : ten chủ xe, số CMND, địa chỉ, số điện thoại. + Xử lý : tạo ra chủ xe mới. + Output : thông tin chủ xe. 6) Ô xử lý 6: Tên ô xử lý : thêm tuyến đi + Form: THEM TUYEN DI + Dữ liệu vào : thông tin tuyến xe. + Dữ liệu ra : thông báo nhập liệu thành công. + Table liên quan: TUYEN Chi tiết: + Input : địa điểm 1, địa diểm 2, độ dài chuyến đi. + Xử lý : thêm mới một chuyến đi. + Output : thông tin chuyến đi.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2