intTypePromotion=1
ADSENSE

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 1

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

208
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 1', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 1

  1. Chöông 1: TOÅNG QUAN 1.1 Toång quan veà cung caáp ñieän: 1.1.1 Sô löôïc: Ñieän naêng ñang ngaøy caøng ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong ñôøi soáng con ngöôøi chuùng ta. Chính vì nhöõng öu ñieåm vöôït troäi cuûa noù so vôùi caùc nguoàân naêng löôïng khaùc (nhö: deã chuyeån thaønh caùc daïng naêng löôïng khaùc, deã truyeàn taûi ñi xa, hieäu suaát cao…) maø ngaøy nay ñieän naêng ñöôïc söû duïng heát söùc roäng raõi trong moïi lónh vöïc, töø coâng nghieäp, dòch vuï, … Cho ñeán phuïc vuï ñôøi soáng sinh hoaït haøng ngaøy cuûa moãi gia ñình. Coù theåû noùi raèng ngaøy nay khoâng moät quoác gia naøo treân theá giôùi khoâng saûn xuaát vaø tieâu thuï ñieän naêng, vaø trong töông lai thì nhu caàu cuûa con ngöôøi veà nguoàn naêng löôïng ñaëc bieät naøy seõ vaãn tieáp tuïc taêng cao. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, nöôùc ta ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn trong phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi. Soá löôïng caùc nhaø maùy coâng nghieäp, caùc hoaït ñoäng thöông maïi, dòch vuï,… gia taêng nhanh choùng, daãn ñeán saûn löôïng ñieän saûn xuaát vaø tieâu duøng ôû nöôùc ta taêng leân ñaùng keå vaø döï baùo seõ tieáp tuïc taêng nhanh trong nhöõng naêm tôùi. Do ñoù maø hieän nay chuùng ta ñang raát caàn ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi am hieåu veà ñieän ñeå laøm coâng taùc thieát keá cuõng nhö vaän haønh, caûi taïo vaø söûa chöõa löôùi ñieän noùi chung, trong ñoù coù khaâu thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän. Cuøng vôí xu theá hoäi nhaäp quoác teá hieän nay laø vòeâc môû roäng quan heä quoác teá, ngaøy caøng coù theâm nhieàu nhaø ñaâu tö nöôùc ngoaøi ñeán vôùi chuùng ta. Do vaäy maø vaán ñeà ñaët ra laø chuùng ta caàn phaûi thieát keá caùc heä thoáng cung caáp ñieän moät caùch coù baøi baûn vaø ñuùng quy caùch, phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaãn kyõ thuaät hieän haønh. Coù nhö theá thì chuùng ta môùi co theå theo kòp vôùi trinh ñoä cuûa caùc nöôùc.
  2. 1.1.2 Nhöõng yeâu caàøu chuû yeáu khi thieát keá moät heä thoáng cung caáp ñieän: Thieát keá heä thoáng cung caáp ñieän nhö moät toång theå vaø löïa choïn caùc phaàn töû cuûa heä thoáng sao cho caùc phaàn töû naøy ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu kyõ thuaät, vaän haønh an toaøn vaø kinh teá. Trong ñoù muïc tieâu chính laø ñaûm baûo cho hoä tieâu thuï luoân ñuû ñieän naêng vôùi chaát löôïng naèm trong phaïm vi cho pheùp. Moät phöông aùn cung caáp ñieän ñöôïc xem laø hôïp lyù khi thoaõ maõn ñöïôc caùc yeâu caàu sau: -Ñaûm baûo ñoä tin caäy cung caáp ñieän cao tuøy theo tính chaát hoä tieâu thuï. -Ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò. -Ñaûm baûo chaát löôïng ñieän naêng maø chuû yeáu laø ñaûm baûo ñoä leäch vaø ñoä dao ñoäng ñieän trong phaïm vi cho pheùp. -Voán ñaàu tö nhoû, chi phí vaän haønh haøng naêm thaáp. -Thuaän tieän cho coâng taùc vaän haønh vaø söûa chöõav.v… Nhöõng yeâu caàu treân thöôøng maâu thuaãn nhau, neân ngöôøi thieát keá caàn phaûi caân nhaéc, keát hôïp haøi hoaø tuøy vaøo hoaøn caûnh cuï theå. Ngoaøi ra, khi thieát keá cung caáp ñieän cuõng caàn chuù yù ñeán caùc yeâu caàu khaùc nhö: Coù ñieàu kieän thuaän lôïi neáu coù yeâu caàu phaùt trieån phuï taûi sau naøy, ruùt ngaén thôøi gian xaây döïng v.v… 1.1.3 Caùc böôùc thöïc hieän thieát keá cung caáp ñieän: Sau ñaây laø nhöõng böôùc chính ñeå thöïc hieän baûn thieát keá kyõ thuaät ñoái vôùi phöông aùn cung caáp ñieän cho xí nghieâp: 1.Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cuûa töøng phaân xöôûng vaø cuûa toaøn xí nghieäp ñeå ñaùnh giaù nhu caàu vaø choïn phöông thöùc cung caáp ñieän. 2.Xaùc ñònh phöông aùn veà nguoàn ñieän. 3.Xaùc ñònh caáu truùc maïng. 4.Choïn thieát bò. 5.Tính toaùn choáng seùt, noái ñaát choáng seùt vaø noái ñaát an toaøn.
  3. 6.Tính toaùn caùc chæ tieâu kinh teá kyõ thuaät cuï theå ñoái vôùi maïng löôùi ñieän seõ thieát keá(caùc toån thaát, heä soá coâng suaát, dung löôïng buø v.v..). 1.2 Toång quan veà coâng ty nhöïa Tieân Taán Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngaønh nhöïa ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån raát nhanh, vaø trôû thaønh moät trong nhöõng ngaønh coâng nghieäp maïnh cuûa thaønh phoá. Haøng loaït caùc nhaø maùy, coâng ty nhöïa ra ñôøi, trong ñoù coù coâng ty nhöïa Tieân Taán. Coâng ty nhöïa Tieân Taán co cô sôû chính ôû ñöôøng Quang Trung, quaän Goø Vaáp, treân moät khu ñaát roäng 7000m². Ñaây laø moät trong nhöõng coâng ty nhöïa coù uy tín vaø quy moâ cuõng töông ñoái lôùn. Saûn phaãm cuûa coâng ty raát ña daïng veà chuûng loaïi cuõng nhö maãu maõ. Saûn phaãm cuûa coâng ty khoâng chæ tieâu thuï trong nöôùc maø coøn xuaát khaåu sang nhieàu nöôùùc treân theá giôùi. Coâng ty coù nhaø maùy saûn xuaát chính ñaët taïi Goø Vaáp, goàm coù hai phaân xöôûng saûn xuaát vaø moät xöôûng cô khí. - Veà ñaëc ñieåm phuï taûi cuûa nhaø maùy saûn xuaát coù nhöõng neùt chính nhö: Ña soá caùc thieát bò ñieän ôû ñaây laø nhöõng ñoäng cô KÑB roâ to loàng soùc, chuû yeáu laø caùc ñoäng cô 3 pha ñieän aùp ñònh möùc laø 380V, vaø moät soá thieát bò 1 pha ñieän aùp ñònh möùc laø 220V, caùc phaân xöôûng SX vaø caùc vaên phoøng laøm vieäc trong coâng ty ñöôïc chieáu saùng baèng ñeøn huyønh quang. Nhaø maùy ñöôïc caáp ñieän töø nguoàn ñieän löôùi quoác gia, ñieän aùp ñaàu vaøo phía trung theá laø 15 kV .Caùc daây daãn ñöôïc ñaët trong oáng caùch ñieän ñi ngaàm trong ñaát nhaèm ñaûm baûo tính myõ quan vaø an toaøn khi laøm vieäoâ1 - Quy trình saûn xuaát cuûa nhaø maùy goàm coù caùc coâng ñoaïn nhö sô ñoà khoái sau:
  4. Ñaàu vaøo nguyeân lieäu Keo PET MAÙY HAÁP KEO MAÙY XAY (Haáp khoâ keo PET) Pheá phaãm MAÙY EÙP PHAÂN LOAÏI SP Cho ra SP (Eùp thaønh oáng chai) MAÙY SAÁY MAÙY THOÅI (Saáy meàm oáng chai) (Thoåi thaønh SP) H.1.1 Sô ñoà khoái quy trình SX cuûa nhaø maùy nhöïa Tieân Taán Baûng soá lieäu veà coâng suaát ñaët, soá löôïng caùc thieát bò cuûa nhaø maùy cho trong caùc baûng (1.1), (1.2), (1.3). Sô ñoà maët baèng, sô ñoà boá trí caùc thieát bò tham khaûo caùc baûn veõ soá 1, 2, 3, 4. Baûng 1.1 Danh saùch caùc thieát bò xöôûng A Kí Teân thieát bò S Pñm(kW Uñm(V cos Ksd Pñm*S hieäu L ) )  L 1 Quaït huùt 6 9 380 0.8 0.6 54 2 Maùy haáp 8 5 380 0.9 0.6 40 3 Maùy eùp 1 37 380 0.85 0.7 37 4 Maùy saáy 6 10 380 0.85 0.7 60 5 Maùy saáy 2 15 380 0.9 0.7 30 6 Motor 10 7.5 380 0.70 0.6 75 7 Maùy neùn khí 1 4 380 0.7 0.6 4
  5. 0.6 8 Maùy thoåi 4 4 380 0.7 5 16 0.6 9 Maùy thoåi 2 3 380 0.65 5 6 10 Maùy xay 1 33 380 0.8 0.5 33 11 Maùy eùp 1 40 380 0.9 0.7 40 Maùy laøm 12 saïch 2 10 380 0.7 0.6 20 Toång 44 415 Baûng 1.2 Danh saùch caùc thieâùt bò xöôûng B Kí S Pñm(kW Uñm(V cos Pñm*S hieäu Teân thieát bò L ) )  Ksd L 1 Quaït huùt 10 9 380 0.7 0.6 90 2 Maùy haáp 12 7.5 380 0.9 0.6 90 3 Maùy eùp 2 45 380 0.85 0.7 90 4 Maùy saáy 6 10 380 0.85 0.7 60 5 Motor 10 7.5 380 0.7 0.6 75 6 Maùy neùn khí 1 5 380 0.7 0.6 5 0.6 7 Maùy thoåi 6 4 380 0.75 5 24 0.6 8 Maùy thoåi 5 3 380 0.65 5 15 9 Maùy xay 1 37 380 0.8 0.5 37 Maùy laøm 10 saïch 3 10 380 0.7 0.6 30 Toång coäng 56 516 Baûng 1.3 Danh saùch caùc thieát bò xöôûng C Kí Teân thieát S Pñm(K Uñm(V cos Ks Pñm*S
  6. hieäu bò L W) ) p d L 0.6 0.1 1 Maùy caét 4 2.2 220 5 5 8.8 0.6 2 Quaït loø reøn 2 1.5 220 5 0.2 3 3 Beå ngaâm 1 5.5 380 0.7 0.3 5.5 Baøn thöû 0.2 4 nghieäm 1 7.5 380 0.7 5 7.5 0.6 0.1 5 Maùy maøi ñaù 3 3 380 5 5 9 6 Tuû saáy 2 3.7 380 0.8 0.2 7.4 Maùy maøi 0.6 7 thoâ 2 2.2 380 5 0.2 4.4 0.2 8 Maùy phay 2 7.5 380 0.7 5 15 0.6 0.2 9 Khoan baøn 3 0.75 220 5 5 2.25 Maùy maøi 10 troøn 2 5.5 380 0.7 0.2 11 11 Khoan ñöùng 2 5.5 380 0.7 0.2 11 12 Maùy tieän 1 14 380 0.7 0.3 14 0.6 13 Maùy tieän 2 15 380 5 0.3 30 0.6 0.2 14 Maùy soïc 3 3 380 5 5 9 0.2 15 Maùy caïo 3 1.5 220 0.8 5 4.5 Loø luyeän 0.6 16 khuoân 2 4 380 5 0.2 8 0.6 17 Quaït loø ñuùc 4 1.5 220 5 0.2 6 Toång coäng 39 156.35
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2