intTypePromotion=1

Đồ án: Thiết kế trạm biến áp 220/ 110/22kv

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

2
863
lượt xem
267
download

Đồ án: Thiết kế trạm biến áp 220/ 110/22kv

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện năng là nguồn năng lượng chính trong đời sống sinh họat cũng như trong quá trình sản xuất. Sự phát triển kinh tế xã hội đi đôi với việc phát triển mạng lưới điện. Quá trình xây dựng, phát triển và hòan thiện hệ thống điện chiếm một vị trí quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Thiết kế trạm biến áp 220/ 110/22kv

 1. Luận văn Đồ án: Thiết kế trạm biến áp 220/ 110/22kv  
 2. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 L I C M ƠN Em chân thành c m ơn Th y Lê ình Lương ã tr c ti p hư ng d n, cung c p tài li u và t o m i i u ki n em hoàn thành án môn h c này. Em cũng xin g i l i c m ơn n Th y- Tr n Thanh Sơn cùng các th y cô trong khoa i n- i n t ã gi ng d y, truy n t và trang b ki n th c cho em trong su t th i gian em h c Trư ng i H c K Thu t Công Ngh Thành Ph H Chí Minh hoàn thành án môn h c này. Trong quá trình làm án môn h c, do th i gian h n ch nên tài em hoàn thành s không tránh kh i nh ng thi u sót, mong các Th y-Cô thông c m b qua và ch d n thêm cho em. Em xin l ng nghe và ti p thu nh ng ý ki n óng góp t Th y- Cô. Ngư i th c hi n Tr n Anh Trung SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 4 ÌNH LƯƠNG
 3. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 M CL C L I C M ƠN trang 01 trang 04 CHƯƠNG 1: T NG QUAN trang 09 CHƯƠNG 2: T NG H P T H PH T I trang 15 CHƯƠNG 3: CH N SƠ C U TRÚC VÀ SƠ NI IN CHƯƠNG 4: CH N MÁY BI N ÁP VÀ TÍNH T N TH T I N NĂNG trang 24 trang 36 CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN NG N M CH VÀ T DÙNG trang 43 CHƯƠNG 6: CH N KHÍ C I N VÀ CÁC PH N D N I N trang 67 PH N PH L C - SƠ NGUYÊN LÝ C A TR M BI N ÁP - SƠ M T B NG TR M Tài li u tham kh o: - Thi t k nhà máy i n và tr m bi n áp Tác gi : HÙYNH NHƠN Tác gi : NGUY N H U KH I - Thi t k nhà máy i n và tr m bi n áp - Hư ng d n thi t k án Cung c p i n Tác gi : PHAN TH THU VÂN SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 5 ÌNH LƯƠNG
 4. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 6 ÌNH LƯƠNG
 5. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN 1.1 GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ TRAÏM BIEÁN AÙP 1.1.1 Khaùi nieäm: Traïm bieán aùp laø moät trong nhöõng phaàn töû quan troïng nhaát trong heä thoáng ñieän. Noù coù nhieäm vuï chính laø bieán ñieän aùp ñeán moät caáp thích hôïp nhaèm phuïc vuï cho vieäc truyeàn taûi vaø cung caáp ñieän ñeán phuï taûi tieâu thuï. Traïm bieán aùp taêng aùp naâng ñieän aùp leân cao ñeå truyeàn taûi ñi xa, ngöôïc laïi traïm bieán aùp haï aùp giaûm ñieän aùp xuoáng thaáp thích hôïp ñeå caáp cho caùc phuï taûi tieâu thuï. 1.1.2 Phaân loaïi: Traïm bieán aùp ñöôïc phaân loaïi theo ñieän aùp, quy moâ vaø caáu truùc xaây döïng cuûa traïm. a. Theo ñieän aùp thì coù hai loaïi: - Traïm taêng aùp: thöôøng ñaët ôû nhöõng nhaø maùy ñieän coù nhieäm vuï naâng ñieän aùp ñaàu cöïc maùy phaùt leân cao ñeå truyeàn taûi ñi xa. - Traïm haï aùp: thöôøng ñaët ôû nhöõng traïm phaân phoái, noù nhaän ñieän töø heä thoáng truyeàn taûi roài giaûm ñieän aùp xuoáng caáp thích hôïp ñeå cung caáp ñieän cho caùc phuï taûi tieâu thuï. b. Theo möùc ñoä quy moâ cuûa traïm bieán aùp, ngöôøi ta chia thaønh hai loaïi: - Traïm bieán aùp trung gian hay coøn goïi laø traïm bieán aùp khu vöïc: thöôøng coù ñieän aùp sô caáp lôùn, cung caáp ñieän cho moät khu vöïc phuï taûi lôùn ôû caùc vuøng mieàn, tænh thaønh, khu coâng nghieäp lôùn, … Ñieän aùp ôû phía sô caáp thöôøng laø 500; 220; 110 kV, ñieän aùp phía thöù caáp thöôøng laø 110; 66; 35; 22; 15 kV. - Traïm bieán aùp phaân phoái hay coøn goïi laø traïm bieán aùp ñòa phöông: nhaän ñieän töø caùc traïm bieán aùp trung gian (traïm bieán aùp khu vöïc) ñeå cung caáp tröïc tieáp cho caùc phuï taûi nhö xí nghieäp, khu daân cö, … qua caùc ñöôøng daây phaân phoái. c. Theo caáu truùc xaây döïng thì coù hai loaïi sau: - Traïm bieán aùp ngoaøi trôøi: Phuø hôïp vôùi caùc traïm khu vöïc vaø traïm ñòa phöông coù coâng suaát lôùn. SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 7 ÌNH LƯƠNG
 6. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 - Traïm bieán aùp trong nhaø: Phuø hôïp vôùi caùc traïm ñòa phöông vaø caùc nhaø maùy coù coâng suaát nhoû. 1.1.3 Caùc thaønh phaàn chính cuûa traïm bieán aùp: - Maùy bieán aùp trung taâm. - Heä thoáng thanh caùi, dao caùch ly. - Heä thoáng relay baûo veä. - Heä thoáng noái ñaát, heä thoáng choáng seùt. - Heä thoáng ñieän töï duøng. - Khu vöïc phoøng ñieàu haønh. - Khu vöïc phoøng phaân phoái. 1.2 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHÍNH KHI THIEÁT KEÁ TRAÏM BIEÁN AÙP 1.2.1 Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù khi thieát keá traïm bieán aùp: - Traïm bieán aùp neân ñaët gaàn caùc phuï taûi. - Thuaän tieän giao thoâng ñeå deã daøng chuyeân chôû caùc thieát bò xaây döïng traïm. - Khoâng neân ñaët ôû caùc trung taâm thaønh phoá vì seõ laøm taêng chi phí ñaàu tö cuõng nhö laøm maát myõ quan ñoâ thò. - Neân ñaët traïm ôû nhöõng nôi khoâ raùo, traùnh nhöõng khu vöïc aåm öôùt hoaëc möïc nöôùc ngaàm cao hôn ñaùy moùng. - Traùnh ñaët traïm ôû caùc vuøng ñaát deã saït lôû. - Traùnh xa caùc khu vöïc deã chaùy noå. Toùm laïi: Vieäc choïn vò trí coá ñònh ñaët traïm bieán aùp laø khaù quan troïng vì noù seõ quyeát ñònh veà chi phí, tính an toaøn vaø thuaän tieän khi vaän haønh. 1.2.2 Yeâu caàu khi thieát keá traïm bieán aùp: - Traïm bieán aùp cung caáp ñieän cho hoä tieâu thuï laø phaûi ñaûm baûo ñuû ñieän naêng vôùi chaát löôïng naèm trong phaïm vi cho pheùp. Ngoaøi ra phaûi ñaûm baûo veà maët kinh teá, an toaøn, … moät phöông aùn ñöôïc xem laø hôïp lyù khi thoûa maõn caùc yeâu caàu sau: o Ñaûm baûo chaát löôïng ñieän naêng. o Ñaûm baûo ñoä tin caäy cao (tuøy theo tính chaát loaïi phuï taûi). o Voán ñaàu tö thaáp. o An toaøn cho ngöôøi vaø thieát bò. SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 8 ÌNH LƯƠNG
 7. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 o Thuaän tieän söûa chöõa, vaän haønh. o Coù tính khaû thi. - Tuy nhieân nhöõng yeâu caàu treân thöôøng maâu thuaãn vôùi nhau do ñoù khi thieát keá caàn keát hôïp haøi hoøa töøng yeâu caàu ñeå taïo ra phöông aùn toái öu. 1.3 GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ TRAÏM BIEÁN AÙP SEÕ THIEÁT KEÁ Thieát keá traïm bieán aùp 220/110/22 kV coù caùc thoâng soá nhö sau: a. Heä thoáng: Traïm bieán aùp ñöôïc noái vôùi heä thoáng coù caùc thoâng soá nhö sau: - Coâng suaát heä thoáng: SHT = 2000 MVA. - Ñieän khaùng heä thoáng: xHT = 0,35 - Cung caáp ñieän cho traïm baèng hai ñöôøng daây daøi = 35 km b. Phuï taûi khu dân cư 220 kV: Phuï taûi khu dân cư 220 kV coù caùc thoâng soá nhö sau: - Coâng suaát: Smax = 80 MVA - Heä soá coâng suaát: cos ϕ = 0,85 - Soá ñöôøng daây: 4 - Ñoà thò phuï taûi ôû caáp 220 kV nhö sau: S% 100 14 80 60 40 20 h 0 16 20 24 4 8 12 c. Phuï taûi khu nhà máy 110 kV: SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 9 ÌNH LƯƠNG
 8. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 Phuï taûi khu nhà máy 110 kV coù caùc thoâng soá nhö sau: - Coâng suaát: Smax = 50 MW - Heä soá coâng suaát: cos ϕ = 0,80 - Soá ñöôøng daây: 2 - Ñoà thò phuï taûi ôû caáp 110 kV nhö sau: S% 14 100 80 60 40 20 h 0 4 8 12 16 20 24 d. Phuï taûi khu nông nghi p 22 kV: Phuï taûi khu nông nghi p 22 kV coù caùc thoâng soá nhö sau: - Coâng suaát: Smax = 30 MW - Heä soá coâng suaát: cos ϕ = 0,80 - Soá ñöôøng daây: 4 - Ñoà thò phuï taûi ôû caáp 22 kV nhö sau: SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 10 ÌNH LƯƠNG
 9. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 S% 14 100 80 60 40 20 h 0 4 8 12 16 20 24 e. Töï duøng cuûa traïm bieán aùp: Töï duøng cuûa traïm coù caùc thoâng soá nhö sau: - Coâng suaát: Smax = 0,5 MVA - Heä soá coâng suaát: cos ϕ = 0,80 SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 11 ÌNH LƯƠNG
 10. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 CHÖÔNG 2 TOÅNG HÔÏP ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI Toång hôïp ñoà thò phuï taûi laø coäng hai hay nhieàu ñoà thò phuï taûi ôû caùc caáp ñieän aùp do traïm bieán aùp cung caáp ñieän. Phuï taûi naøy bao goàm caû phaàn toån hao trong truyeàn taûi (qua maùy bieán aùp) vaø phaàn töï duøng phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát vaø truyeàn taûi ñieän naêng. Töï duøng cuûa traïm bieán aùp khoâng phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo coâng suaát cuûa traïm bieán aùp maø chuû yeáu phuï thuoäc vaøo traïm bieán aùp coù hay khoâng coù ngöôøi tröïc thöôøng xuyeân vaø vaøo heä thoáng laøm maùt cuûa maùy bieán aùp (laøm maùt töï nhieân, quaït gioù, heä thoáng bôm daàu, nöôùc tuaàn hoaøn cöôõng böùc, …). Ñeå toång hôïp ñoà thò phuï taûi coù theå duøng phöông phaùp veõ toång hôïp caùc ñoà thò phuï taûi ñaõ cho hay thaønh laäp baûng toång hôïp ñoà thò phuï taûi theo phöông phaùp laäp baûng cho P vaø Q tính S neáu cosϕ khaùc nhau. 2.1 ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI CUÛA CAÁP 220 kV S% 100 14 80 60 40 20 h 0 16 20 24 4 8 12 Thôntg s c p 220 kV: Smax = 80 (MVA) cos ϕ = 0.85 tg ϕ = 0.62 Soá ñöôøng daây: 4 x 10 km Uñm = 220 KV SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 12 ÌNH LƯƠNG
 11. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 P = S x cos ϕ = 80 x 0.85 = 68 (MW) Q = P x tg ϕ = 68 x 0.62 = 42.16 (MVar) - Töø thoâng soá cuûa caáp 220 kV ta tính ñöôïc caùc giaù trò sau: STT Th i gian (h) S% S (MVA ) P (MW) Q (MVAR) 0 (h) -> 4 (h) 60 48 40.80 25.30 1 4 (h) -> 8 (h) 80 64 54.4 33.73 2 8(h) ->12(h) 80 64 54.4 33.73 3 12(h) ->14(h) 80 64 54.4 33.73 4 14(h) ->16(h) 80 64 54.4 33.73 5 16(h) ->20(h) 100 80 68 42.16 6 20(h) ->24(h) 80 64 54.4 33.73 7 S max × S i % V iS= ; P = Si x cos ϕ ; Q = Pi x tg ϕ 100 2.2 ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI CUÛA CAÁP 110 kV S% 14 100 80 60 40 20 h 0 4 8 12 16 20 24 Thôntg s c p 110 kV: Smax = 50 (MVA) cos ϕ = 0.80 tg ϕ = 0.75 Soá ñöôøng daây: 2 x 15 km Uñm = 110 KV P = S x cos ϕ = 50 x 0.80 = 40 (MW) Q = P x tg ϕ = 40 x 0.75 = 30 (MVar) - Töø thoâng soá cuûa caáp 110 kV ta tính ñöôïc caùc giaù trò sau: STT Th i gian (h) S% S (MVA ) P (MW) Q (MVAR) 0 (h) -> 4 (h) 60 30 24 18 1 SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 13 ÌNH LƯƠNG
 12. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 4 (h) -> 8 (h) 80 40 32 24 2 8(h) ->12(h) 100 50 40 30 3 12(h) ->14(h) 80 40 32 24 4 14(h) ->16(h) 80 40 32 24 5 16(h) ->20(h) 100 50 40 30 6 20(h) ->24(h) 80 40 32 24 7 S max × S i % V iS= ; P = Si x cos ϕ ; Q = Pi x tg ϕ 100 2.3 ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI CUÛA CAÁP 22 kV S% 14 100 80 60 40 20 h 0 4 8 12 16 20 24 Thôntg s c p 22 kV: Smax = 30 (MVA) cos ϕ = 0.80 tg ϕ = 0.75 Soá ñöôøng daây: 4 x 15 km Uñm = 22 KV P = S x cos ϕ = 30 x 0.80 = 24 (MW) Q = P x tg ϕ = 24 x 0.75 = 18 (MVar) - Töø thoâng soá cuûa caáp 22 kV ta tính ñöôïc caùc giaù trò sau: STT Th i gian (h) S% S (MVA ) P (MW) Q (MVAR) 0 (h) -> 4 (h) 60 18 14.4 10.8 1 4 (h) -> 8 (h) 80 24 19.2 14.4 2 8(h) ->12(h) 100 30 24 18 3 12(h) ->14(h) 100 30 24 18 4 14(h) ->16(h) 100 30 24 18 5 16(h) ->20(h) 100 30 24 18 6 20(h) ->24(h) 80 24 19.2 14.4 7 SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 14 ÌNH LƯƠNG
 13. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 S max × S i % V iS= ; P = Si x cos ϕ ; Q = Pi x tg ϕ 100 2.4 ÑOÀ THÒ PHUÏ TAÛI CUÛA TRAÏM - Ñeå toång hôïp ñoà thò phuï taûi coù theå duøng phöông phaùp thaønh laäp baûng toång hôïp ñoà thò phuï taûi theo phöông phaùp laäp baûng cho P vaø Q tính S, nhö sau: - Ta ñöôïc baûng thoâng soá cuûa traïm nhö sau: Th i gian P(110 P(22k P Q(110 Q(22kV) Q S S% kV) V) (MW) kV) (MVA (MVA R) ) 0 -> 4 (h) 24 14.4 38.4 18 10.8 28.8 48 60 4 -> 8 (h) 32 19.2 51.2 24 14.4 38.4 64 80 8 ->12(h) 40 24 64 30 18 48 80 100 12->14(h) 32 24 56 24 18 42 70 87.5 14->16(h) 32 24 56 24 18 42 70 87.5 16->20(h) 40 24 64 30 18 48 80 100 20->24(h) 32 19.2 51.2 24 14.4 38.4 64 80 Vôùi P = ∑ Pi Q = ∑ Qi Sj S = ∑ Si S% = x100% S max Pi : Coâng suaát taùc duïng ôû caáp ñieän aùp thöù i (110 KV, 22 KV). Qi : Coâng suaát phaûn khaùng ôû caáp ñieän aùp thöù i (110 KV, 22 KV). Si : Coâng suaát bieåu kieán ôû caáp ñieän aùp thöù i (110 KV, 22 KV). Sj : Coâng suaát bieåu kieán toaøn traïm ôû khoaûng thôøi gian thöù j SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 15 ÌNH LƯƠNG
 14. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 Thoâng thöôøng, traïm bieán aùp coøn coù heä soá töï duøng. Töï duøng cuûa traïm bieán aùp khoâng phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo coâng suaát cuûa traïm bieán aùp maø chuû yeáu phuï thuoäc vaøo traïm bieán aùp coù hay khoâng coù ngöôøi tröïc thöôøng xuyeân vaø phuï thuoäc vaøo heä thoáng laïnh cuûa maùy bieán aùp (coù quaït, coù heä thoáng bôm daàu, nöôùc cöôõng böùc). Vì theá, baûng toång hôïp ñoà thò phuï taûi cuûa toaøn traïm bieán aùp nhö sau: Thöù Th i gian Phuï taûi ôû caáp ñieän aùp (S theo töøng caáp ñieän aùp) töï U=110 KV U=22 KV Töï duøng Toång %S 0 (h) -> 4 (h) 30 18 0.5 48.5 60.2 1 4 (h) -> 8 (h) 40 24 0.5 64.5 80.1 2 8(h) ->12(h) 50 30 0.5 80.5 100 3 12(h) ->14(h) 40 30 0.5 70.5 87.6 4 14(h) ->16(h) 40 30 0.5 70.5 87.6 5 16(h) ->20(h) 50 30 0.5 80.5 100 6 20(h) ->24(h) 40 24 0.5 64.5 80.1 7 Toång = S110KV + S22KV + Stöï duøng Si Vôùi: %S = x100% S max Si: Coâng suaát bieåu kieán ôû thôøi gian thöù i. Smax = 80.5 (MVA). SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 16 ÌNH LƯƠNG
 15. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 - Töø baûng thoâng soá treân ta xaây döïng ñöôïc ñoà thò phuï taûi cuûa traïm nhö sau: 100 80.5 80.5 70.5 80.1 64.5 64.5 60.2 48.5 0 4 8 12 14 16 20 24 Heä soá coâng suaát trung bình toaøn traïm laø: S1max * cos ϕ1 + S 2 max * cos ϕ 2 50 * 0.8 + 30 * 0.8 cos ϕ tb = = = 0.8 80 S1 max + S 2 max Toång coâng suaát cuûa toaøn traïm laø: Straïm = S max 110 KV + S max 22 KV + STD = 50 + 30 + 0.5 = 80.5 (MVA) Coâng suaát taùc duïng cuûa toaøn traïm laø: Ptraïm = Straïm * cos ϕ tb = 80.5 * 0.8 = 64.4 (MW) Coâng suaát cuûa heä thoáng: PHT = SHT * cos ϕ HT = 2000 * 0.8 = 1600 (MW) Töø ñoù ta thaáy coâng suaát cuûa heä thoáng ñuû khaû naêng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa phuï taûi keå caû trong tröôøng hôïp phuï taûi cöïc ñaïi. 2.5 NHAÄN XEÙT Treân ñoà thò phuï taûi cuûa traïm ta thaáy phuï taûi tieâu thuï khoâng ñeàu, ñoà thò khoâng baèng phaúng, thôøi gian phuï taûi tieâu thuï ñieän naêng nhieàu nhaát vaøo luùc töø 08 giôø ñeán n 20 gi . Coâng suaát tieâu thuï cöïc ñaïi laø 80.5 MVA vaø cöïc tieåu 12 giôø và t 16 gi laø 48.5 MVA ñoä cheânh leäch giöõa hai giaù trò naøy laø töông ñoái cao. Do ñoù, khi choïn löïa maùy bieán aùp caàn chuù yù ñeán khaû naêng quaù taûi vaø tuoåi thoï cuûa maùy bieán aùp. SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 17 ÌNH LƯƠNG
 16. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 CHÖÔNG 3 CHOÏN SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC 3.1 GIÔÙI THIEÄU SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC - Sô ñoà caáu truùc cuûa traïm bieán aùp laø sô ñoà dieãn taû söï lieân quan giöõa nguoàn, taûi vaø heä thoáng ñieän. - Ñoái vôùi traïm bieán aùp nguoàn thöôøng laø caùc ñöôøng daây cung caáp töø heä thoáng ñeán traïm bieán aùp, coù nhieäm vuï ñaûm baûo cung caáp cho caùc phuï taûi maø traïm bieán aùp ñaûm nhaän. - Khi thieát keá traïm bieán aùp, sô ñoà caáu truùc laø phaàn quan troïng coù aûnh höôûng quyeát ñònh ñeán toaøn thieát keá. Caùc yeâu caàu chính khi choïn sô ñoà: o Coù tính khaû thi töùc laø coù theå choïn ñöôïc caùc thieát bò chính nhö maùy bieán aùp, maùy caét, …cuõng nhö coù khaû naêng thi coâng xaây laép vaän haønh. o Ñaûm baûo lieân heä chaët cheõ giöõa caùc caáp ñieän aùp ñaëc bieät vôùi heä thoáng khi bình thöôøng cuõng nhö cöôõng böùc. o Toån hao qua maùy bieán aùp beù, traùnh tröôøng hôïp cung caáp cho phuï taûi qua hai laàn bieán aùp khoâng caàn thieát. o Voán ñaàu tö hôïp lyù, chieám dieän tích caøng beù caøng toát. o Coù khaû naêng phaùt trieån trong töông lai gaàn, khoâng caàn thay theá caáu truùc ñaõ choïn. - Trong thöïc teá raát khoù ñaûm baûo caùc yeâu caàu vì caùc ñieàu kieän coù söï maâu thuaãn vôùi nhau. Vì vaäy trong töøng tröôøng hôïp cuï theå ta choïn sô ñoà thích öùng ñeå ñaûm baûo tính kyõ thuaät, kinh teá. - Khi thieát keá traïm bieán aùp ta ñöa ra nhieàu phöông aùn khaû thi treân cô sôû phaân tích öu khuyeát ñieåm cuûa töøng phöông aùn; so saùnh ñieàu kieän kyõ thuaät – kinh teá roài choïn phöông aùn toái öu. 3.2 CHOÏN SOÁ LÖÔÏNG MAÙY BIEÁN AÙP Choïn soá löôïng maùy bieán aùp cho cho töøng caáp ñieän aùp cuûa traïm phaûi caên cöù vaøo nhöõng ñieàu kieän: ñoä tin caäy cung caáp ñieän, coâng suaát cuûa phuï taûi caàn cung caáp vaø tính kinh teá. Do ñoù, ta coù caùc phöông aùn choïn löïa soá löôïng maùy bieán aùp nhö sau: SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 18 ÌNH LƯƠNG
 17. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 3.2.1 Moät maùy bieán aùp: - Ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp phuï taûi khoâng quan troïng, traïm ñöôïc cung caáp baèng moät ñöôøng daây töø heä thoáng. - Traïm bieán aùp khi xaây döïng thöôøng chia laøm hai giai ñoaïn, giai ñoaïn ñaàu ñaët moät maùy, sau naøy khi phuï taûi phaùt trieån thì ta laép ñaët theâm maùy thöù hai. - Thieát keá nhö vaäy voán ñaàu tö ban ñaàu nhoû, taän duïng voán ñaàu tö ban ñaàu toát hôn. Tuy nhieân, tính lieân tuïc trong cung caáp ñieän trong tröôøng hôïp naøy laø khoâng cao. 3.2.2 Hai maùy bieán aùp: - Laø phöông aùn ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát vì tính ñaûm baûo lieân tuïc cung caáp ñieän cao. Phöông aùn thöôøng ñöôïc thieát keá khi: o Coù hai ñöôøng daây cung caáp töø heä thoáng. o Khi khoâng coù moät maùy bieán aùp lôùn phuø hôïp vôùi phuï taûi. o Khoâng coù khaû naêng chuyeân chôû vaø xaây laép moät maùy bieán aùp lôùn. 3.2.3 Ba maùy bieán aùp: - Phöông aùn naøy chæ ñöôïc söû duïng khi khoâng coù hai maùy bieán aùp phuø hôïp hoaëc traïm ñaõ xaây döïng maø phuï taûi phaùt trieån khoâng coù khaû naêng thay theá hai maùy môùi phaûi ñaët theâm maùy thöù ba. - Ñaët ba maùy bieán aùp ngay töø ñaàu thöôøng ít ñöôïc söû duïng vì voán ñaàu tö cao, dieän tích xaây laép lôùn, phöùc taïp, … 3.3 CAÙC PHÖÔNG AÙN LÖÏA CHOÏN 3.3.1 Nhaän ñònh chung: Traïm bieán aùp seõ thieát keá goàm caáp ñieän aùp 220 kV (caáp heä thoáng), 110 kV vaø 22 kV (caáp phuï taûi). Trong ñoù caáp 110 kV laø phuï taûi loaïi 1 vaø 22 kV laø phuï taûi loaïi 1 vaø loaïi 3 neân khoâng theå duøng moät maùy bieán aùp laøm maùy bieán aùp chính vì khi söï coá seõ maát ñieän hoaøn toaøn. Do ñoù ta caàn duøng 2 maùy bieán aùp laøm maùy bieán aùp chính ñeå ñaûm baûo caáp ñieän lieân tuïc cho phuï taûi loaïi 1 vaø cuõng khoâng theå duøng nhieàu hôn vì chi phí seõ cao. 3.3.2 Ta xem xeùt moät soá phöông aùn sau: 3.3.2.1 Phöông aùn 1: Duøng 2 maùy bieán aùp töï ngaãu 220/110/22 kV. - Phuï taûi caáp ñieän aùp 110 kV vaø 22 kV ñöôïc laáy töø cuoän trung vaø cuoän haï maùy bieán aùp. SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 19 ÌNH LƯƠNG
 18. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 - Caùc caáp ñieän aùp cao, trung ñeàu coù trung tính noái ñaát tröïc tieáp neân duøng maùy bieán aùp töï ngaãu seõ coù nhieàu öu ñieåm hôn so vôùi maùy bieán aùp ba cuoän daây. - Öu ñieåm: o Ñoä tin caäy cao. o Ñaûm baûo cung caáp ñieän lieân tuïc. o Sô ñoà caáu truùc roõ raøng. o Soá löôïng maùy bieán aùp ít. o Toån thaát ñieän naêng beù. o Voán ñaàu tö thaáp. SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 20 ÌNH LƯƠNG
 19. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 o Ñieàu chænh ñieän aùp deã daøng do ñieän khaùng cuoän cao, cuoän trung ñeàu nhoû. o Troïng löôïng, kích thöôùc beù hôn duøng maùy bieán aùp ba cuoän daây. - Khuyeát ñieåm: o Khoù choïn maùy bieán aùp coù coâng suaát phuø hôïp. o Coâng suaát lôùn keùo theo kích thöôùc vaø troïng löôïng maùy bieán aùp lôùn coù theå gaëp khoù khaên khi vaän chuyeån vaø laép ñaët. o Do maïng cao aùp vaø trung aùp tröïc tieáp noái ñaát vaø coù söï lieân heä veà ñieän giöõa cuoän cao vaø cuoän trung trong maùy bieán aùp neân phaûi coù choáng seùt van boá trí ôû ñaàu vaøo ra maùy bieán aùp. 3.3.2.2 Phöông aùn 2: Duøng 2 maùy bieán aùp hai cuoän daây 220/110 kV vaø 2 maùy bieán aùp hai cuoän daây 110/22 kV. SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 21 ÌNH LƯƠNG
 20. TOÅNG QUAN CHÖÔNG 1 - Öu ñieåm: o Ñoä tin caäy cao. o Ñaûm baûo cung caáp ñieän lieân tuïc. o Caáu truùc roõ raøng. o Phuø hôïp vôùi nhöõng nôi vaän chuyeån khoù khaên. - Khuyeát ñieåm: o Soá löôïng maùy bieán aùp nhieàu. o Giaù thaønh cao. o Toån thaát ñieïân naêng lôùn vì caáp 22 kV phaûi qua hai laàn bieán aùp. 3.3.2.3 Phöông aùn 3: Duøng 2 maùy bieán aùp hai cuoän daây 220/110 kV 2 maùy bieán aùp hai cuoän daây 220/22 kV SVTH: TR N ANH TRUNG GVHD: LÊ 22 ÌNH LƯƠNG
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2