GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GTNN CỦA HÀM SỐ (TT)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
68
lượt xem
11
download

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GTNN CỦA HÀM SỐ (TT)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức:+ Biết các khái niệm giá trị lớn nhát giá trị nhỏ nhất của hàm số , tìm giá trị lớn nhát giá trị nhỏ nhất của hàm số 2. Kỹ năng:+ Biết cách tìm giá trị lớn nhát giá trị nhỏ nhất của hàm số dựa vào kiến thức đã học 3. Về thái độ và tư duy:+ Chủ động phát hiện kiến thức mới, có tinh thần hợp tác , nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập II. Chuẩn bị: GV: g/án,thước,bảng phụ…+ HS: Đã đọc trước bài mới ở nhà....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GTNN CỦA HÀM SỐ (TT)

  1. Ngaøy soaïn:24/8/10 BÀI 3:GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT,GTNN CUÛA HAØM SOÁ (TT) Tuaàn:3 lớp 12C234 I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc:+ Bieát caùc khaùi nieäm giaù trò lôùn nhaùt giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá , tìm giaù trò lôùn nhaùt giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá 2. Kyõ naêng:+ Bieát caùch tìm giaù trò lôùn nhaùt giaù trò nhoû nhaát cuûa haøm soá döïa vaøo kieán thöùc ñaõ hoïc 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+ Chuû ñoäng phaùt hieän kieán thöùc môùi, coù tinh thaàn hôïp taùc , nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò: GV: g/aùn,thöôùc,baûng phuï…+ HS: Ñaõ ñoïc tröôùc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöông phaùp .+ Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp:12C234 + Baøi củ: (5’) Caâu hoûi: 1.Caùch tìm giaù trò lôùn nhaát giaù trò nhoû nhaùt treân khoaûng (a;b) 2.Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y=x4+2x2+2 treân khoaûng (-1;1) + Baøi môùi.
  2. tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Noäi dung -Höôùng daãn hoïc sinh ñoïc saùch traû lôøi Ñoïc saùch suy nghæ caâu hoûi 3) GTLN,GTNN cuûa haøm soá treân moät ñoaïn: caùch tìm GTLN GTNN Xeùthaømsoáy=f(x)lieântuïc treânñoaïn treân ñoaïn [a;b] Traû lôøi caâu hoûi theo [a;b] Giaùo vieân trình baøy yeâu caàu cuûa giaùo Tìm max f ( x) ; min f ( x ) [ a ;b ] [ a ;b ] caùch tìm GTLN, GTNN vieân treân ñoaïn [a;b] * Böôùc 1: Tìm caùcñieåmtôùi haïnx1 ;x2;…xn cuûa 15 Hoïc sinh tieáp thu ghi haøm soá treân ñoaïn [a;b] ’ nhôù * Böôùc 2: Tính f(a) , f(b), f(x1) , …..f(xn) * Böôùc 3:Trong caùc soá ôû böôùc 2 . tìm soá lôùn nhaát M vaø soá nhoû nhaát m M = max f ( x) . m = min f ( x ) [ a ;b ] [ a ;b ] Ví duïï:Tìm GTLN,GTNN cuûa haøm soá y=x3- -Laáy ví duï minh hoaï Taát caû chuù yù theo doõi 3x+2 treân ñoaïn [-2;2] höôùng daãn hoïc sinh vaø laøm vaøo nhaùp giaûi Gôïi yù caùch giaûi: Xeùt haøm soá y=x3-3x+2 treân ñoaïn [-2;2] y’= 3x2-3x 23 Cho y’=0  x=1 Vx=-1 ’ Ta coù -Goïi hoïc sinh leân trình f(-2)=0 baøy f(1)= 0 Cuøng nhaän xeùt chính f(-1)=4 xaùc hoaù f(2)= 4 Vaäy min f ( x) = 0 max f ( x ) = 4 ( 0; 2 ) ( 0; 2 ) Baøi taäp thaûo luaän Tìm giaù trò lôùn nhaùt giaù trò nhoû nhaát cuûa caùc haøm soá Caùc nhoùm thaûo luaän a) y=x4+2x2+2 treân khoaûng (-1;1) -Chia nhoùm thaûo b) y= x3-3x2-9x+35 treân ñoaïn [-4;4] luaän Cöû ñaïi dieän leân trình baøy x +1 Goïi caùc nhoùm khaùc c) y = Kí duyeät Caùc nhoùm khaùc nhaän x+2 nhaän xeùt chính xaùc ngaøy:25/8/10 hoaù lôøi giaûi xeùt cuøng thaûo luaän
Đồng bộ tài khoản