intTypePromotion=3

Giải phẫu thần kinh - Đối chiếu hình ảnh

Chia sẻ: 124357689 124357689 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
143
lượt xem
27
download

Giải phẫu thần kinh - Đối chiếu hình ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thần kinh sinh dưỡng lại gồm 2 phân hệ là phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người hình thành nên nhiều phản xạ được tập quen (PXĐTQ) rất phức tạp mà không sinh vật nào có được. Vì vậy, việc "vệ sinh" hệ thần kinh có cơ sở khoa học là cần thiết để hệ thần kinh luôn đạt chất lượng hoạt động cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu thần kinh - Đối chiếu hình ảnh

 1. Gi¶i phÉu thÇn kinh ®èi chiÕu chÈn ®o¸n H×nh ¶nh TS Ph¹m Minh Th«ng 1
 2. Gi¶i phÉu nhu m« n·o 1.Thuú tr¸n 2.Thuú ®Ønh 3.Thuú chÈm 4.Thuú th¸i d- ¬ng 5.R·nh Rolando 2
 3. Gi¶i phÉu nhu m« n o C¸c thuú n·o 3
 4. C¸c thuú n·o 4
 5. Gi¶i phÉu nhu m« n·o Nh©n x¸m trung t©m 5
 6. HÖ thèng n·o thÊt 6
 7. HÖ thèng n·o thÊt 7
 8. C¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖn 1 – BÓ tuû tr- íc 2 – BÓ lín 3 –BÓ quanh cÇu 4 – BÓ tiÓu n·o trªn 5 – BÓ gi÷a c¸c n·o 6 – BÓ trªn yªn 7 – BÓ quanh cuèng 8 – BÓ cñ n·o sinh t- 9 - Velum interpositum 8
 9. Xoang hang 1.TuyÕn yªn 2.Cuèng 3.d©y TK III 4.D©y IV 5.D©y VI 7.Xoang b- ím 8.§M c¶nh trong 9.PhÇn tr- íc b¶n dèc 10.N·o thÊt III 11.Giao thoa thÞ gi¸c 12.BÓ trªn yªn 13.C¸c khoang XH 15.Vïng d- íi ®åi 16.D©y V2 17.Di©phm tuyÕn yªn 9
 10. Mµng n·o 1. Vßm sä Khoang ngoµi mµng cøng (gi÷a1-2) 2. Mµng cøng Khoang d- íi mµng cøng(gi÷a 2-3) 3.Mµng nhÖn 4. Mµng mµng mÒm Khoang d- íi nhÖn ( gi÷a 3-4) 10 5. b¸n cÇu ®¹i n·o
 11. Mµng n·o Mµng cøng : - LiÒm n·o(faux du cerveau) - LÒu tiÓu n·o - lÒu vµ di©phm tuyÕn yªn • Khoang ngoµi mµng cøng : - Khoang ¶o - Gi÷a vßm sä vµ mµng cøng • Khoang d- íi mµng cøng: - Gi÷a mµng cøng vµ mµng nhÖn • Khoang d- íi nhÖn : - gi÷a mµng nhÖn vµ mµng mÒm - t¹o t¸c bÓ n·o - Th«ng víi hÖ thèng n·o thÊt: . C¸c lç Magendie .C¸c lç Luscka 11
 12. Mµng n·o 12
 13. Mµng n·o 13
 14. Xoang tÜnh m¹ch 14
 15. Mµng cøng vµ xoang tÜnh m¹ch 15
 16. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch c¶nh ngoµi 1.§éng m¹ch gi¸p trªn 2.§M hÇu lªn 3.§M l- ìi 4.§M mÆt 5.§M chÈm 6.§M tai sau 7.§M th¸i d- ¬ng n«ng 8.§M hµm trong 9.§M c¶nh trong 16
 17. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch c¶nh trong 1.§M c¶nh trong ®o¹n cæ 2.Th©n mµng cøng hè yªn 3.Th©n d- íi bªn 4,§M m¾t 5.§M th«ng sau 6.§M n·o sau 17
 18. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch n·o §m c¶nh trong th¼ng 1.Bê trªn x- ¬ng ®¸ 2.Bê trªn hèc m¾t 3.§MCT trong x- ¬ng ®¸ 4.Xiph«ng 5.§o¹n trong bÓ n·o cña MMT 6.§o¹n trong n·o thÊt 7.A1 §MNT 8.§o¹n A2 9.§o¹n M1 10.C¸c §M bÌo v©n 11.§o¹n M2. 18
 19. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch n·o T- thÕ nghiªng 1.Xiph«ng 2.§M n·o sau 3.§M n·o tr- íc 4.§M quanh thÓ trai 5.§M viÒn thÓ trai 6.Nh¸nh vá n·o lªn 19
 20. HÖ thèng m¹ch m¸u §éng m¹ch sèng nÒn 1.§M sèng 2.§M tuû sèng tr- íc 3.§M tiÓu n·o sau d- íi 4.§M th©n nÒn 5.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi 6.C¸c nh¸nh xiªn c©u n·o 7.§M n·o sau. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản