intTypePromotion=1

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 học kỳ 1

Chia sẻ: Trần Duy Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:229

0
13
lượt xem
1
download

Giáo án Tiếng Anh lớp 6 học kỳ 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án biên soạn theo chương trình học môn Tiếng Anh lớp 6, học kỳ 1 bao gồm các phần: Getting started, A closer look 1, A closer look 2, Communication, Looking back and project: tái hiện lại kiến thức đã học và rèn kỹ. Mời các bạn cùng tham khảo giáo án để nắm chi tiết nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tiếng Anh lớp 6 học kỳ 1

 1. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 Preparing date:…./ …/ 201 Teaching date :…./ …/ 201   Period 1: HƯỚNG DẪN HỌC VÀ ÔN TẬP A. Hướng dẫn học I. Đặc điểm chương trình Tiếng Anh 6 mới ­ Là chương trình Tiếng Anh được biên soạn theo chương trình hệ 10 năm mới  tiếp nối theo chương trình Tiếng Anh đã học ở bậc Tiểu học. ­ Quan tâm đến 4 kỹ năng : nghe, nói , đọc, viết, trong đó chú trọng phát triển 2  kỹ năng: nghe, nói. ­ Hết lớp 6 học sinh cần đạt trình độ TA tương đương cấp độ A2 theo khung  tham chiếu Châu Âu. II. Phương pháp học 1. Ở trường ­ Tập trung nghe giảng, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn của giáo  viên ­ Hăng hái phát biểu xây dựng bài ­ Chủ động, sáng tạo trong các hoạt động, tích cực luyện tập cá nhân, theo cặp  nhóm. Nói đúng trọng âm, ngữ điệu. ­ Ghi chép đầy đủ, nắm vững các kiến thức đã được tiếp thu 2. Ở nhà ­ Soạn bài trước khi đến lớp theo yêu cầu của giáo viên ­ Làm bài tập đầy đủ ­ Thực hành nghe nói thường xuyên ­ Học thuộc các từ mới, cấu trúc ngữ pháp đã học 1
 2. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 ­ Tham khảo các tài liệu liên quan nếu có III. Giới thiệu chương trình   Sách giáo khoa TA 6 được thiết kế với kênh hình và kênh tiếng phong  phú, bao gồm 12 đơn vị bài học tương ứng với 12 unit chia làm 2 học kỳ, mỗi  kỳ 6 unit. Mỗi đơn vị baì học chia làm 7 phần tương ứng với 7 tiết học: ­ Phần 1: Getting started: Giowis thiệu từ vựng và ngữ pháp. ­ Phần 2: A closer look 1: Luyện từ vựng và ngữ âm. ­ Phần 3: A closer look 2: Học ngữ pháp. ­ Phần 4: Communication: Thực  hành nói, giao tiếp. ­ Phần 5: Skills 1: Luyện kỹ năng đọc, nói ­ Phần 6: Skills 2: Luyện kỹ năng viết, nghe. ­ Phần 7: Looking back and project: tái hiện lại kiến thức đã học và rèn kỹ  năng làm việc theo nhóm. Phân phối chương trình TA 6 gồm: ­  Học kỳ I: 18 tuần  x 3 tiết/ tuần = 54 tiết ( từ 1đến 54) (Tuần 19: 3 tiết dự phòng) ­ Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết ( từ 55 đến 105) ( Tuần 37: 3 tiết dự phòng) IV. Chuẩn bị  ­ Sách học sinh tập 1, tập 2 có kèm đĩa ­ Sách bài tập học sinh tập 1,2 ­ Vở viết trên lớp ­ Vở luyện từ ở nhà B. ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐẦU NĂM 2
 3. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 I.   Circle   the   letter   before   the   word   whose   underlined   part   is   pronounced  diffrently from that of these others: 1) A. kitchen  B. fish  C. library  D. tennis  2) A. that  B. those   C. bathroom  D. thin 3) A. mother  B. brother  C. Monday  D. open 4) A. cat B. Maths C. have  D. ball  5) A. six  B. sit C. stand  D. close  II. Choose the correct words in brackets to fill in the gaps: 1) He often travels..........car..........my father (by....for/ by.....with/ with.....by) 2) It........... rainy in summer. (often is/ is often/ often) 3) What did she........ (draw/ drawed/ drew) 4) Do you want to go..........? (swim/ swiming/ swim ming) 5) What........... the matter with you yesterday morning? (is/ was/ were)  II. Make questions for the answer: 1) .................................................................?         My mother has a fever 2) .................................................................?         Yes, I'm going to Ho Chi Minh city by plane not by car 3) .................................................................?          No, She didn't play football. She played tennis. 4) .................................................................?          Our friends were born in Hanoi 5) ................................................................................................................? It is about five kilometres from our house to Thang Long Primary school. III. Reorder the words to make meaningful sentences: 1) children/ with/ What/ ?/ matter/ the/ 's/the/ 2) is/ often/ warm/ in/ weather/ Spring/ the/. 3) Hoa/ on/ Was/ Hanoi/ born/ in/ 5th/ January/?/ 4) did/ do/ Monther/ How/ last/ in/ 's/ often/ Lan/ summer/?/ 3
 4. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 5) 's/ friends/ Mai/ travelling/ are/ bike/ house/ by/ to/ ./ her/ Homework Prepare for the next lesson: Unit 1: Getting started 4
 5. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 5
 6. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 Preparing date:…./ …/ 201 Teaching date :…./ …/ 201   Unit 1     My new school Period 2     Lesson1:    Getting started I. Aims By the end of the lesson, Ss will be able to: ­ Be acquainted with the new school environment. ­ Use the lexical items related to the topic "My New School". II. Objectives ­ Vocab: School lexical items ­ Grammar:  The simple present, the present progressive III. Materials - Text book  - Board, chalk,... - A cassette and an audio compact disk. IV. Anticipated problems It's a long lesson with a lot of new words, there may not be enough time for  all the activities. V. Procedure 1.  Warm up  - Greeting. - Checking attendance. 6
 7. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 - Asking for the teaching date. 2.  Revision  Chatting ­ Teacher introduces himself and gets  some students to introduce themselves. ­ T writes on the board: A special day ? Tell me "A special day" in Vietnamese. ? What is your special day?  ­ Listen and answer individually ? Why is it special for you? ? What makes you remember the most? ­ > We are learning about Phong, Vy and  Duy's special day. 3.  New lesson  Teacher’s activities Students’ activities I. Presentation  1. Vocabulary ­ be ex'cited about (a): phấn chấn,  ­   Teacher   uses   different  phấn khích ­ wear (v): mặc, đội techniques   to   teach   vocab  ­ 'uniform  (n): bộ đồng  (situation, realia) ['ju:nifɔ:m] phục ­ Follow the seven steps of  ­ smart (adj bảnh bao,  teaching vocab. ) nhanh trí ­calculator  (n): máy tính  ['kælkjuleitə] ­ 'compass ['kʌmpəs] (n): la bàn ­ 'rubber (n): cục tẩy ­ 'heavy ['hevi] (n): nặng * Checking vocab: Recall  ­ Repeat in chorus and individually ­ Copy all the words ­ Answer the questions individually. 7
 8. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 2. Listen and read ­ They are Phong, his Mum, Vy and Duy. * Set the sences: ­ He is having breakfast. ? Look at the picture on page 6 ­ They are Phong's schoolmates. ? Who are they? ­ Because it is their first day a the new school. ? What is Phong doing? ? Who are Vy and Duy? ? Why is it a special day for  them? ­ Listen and read ­ We are going to listen and  read a dialogue about Phong,  Vy and Duy's special day. ­ Read one by one sentence. ­ Play the recording twice. ­ Decide if they are true or false. ?   Listen   and   read   then   check  your   answer   for   the   last  Key: 1. T     2. T       3. F        4. T        5. F question. II. Practice  ­ Refer back to the dialogue then find the  1. True or False (1a P7) expressions. ? Run through the statements. ­ Read in chorus. ? Work individually. Key: ? Share answers with your  partner. 1. used to express surprise (nagative) ­ Teacher gives feedback. 2. "You'll find out 2. Guessing the meaning (1b  3. used to invite sb in P7) 4. used to say "yes/alright" ? Refer back to the conversation  ­ Rople play to find the expression. ? Practise saying them. ? What do they mean. Group1: create short role­play with: "Oh, dear" ­ Teacher explains  Group2: create short role­play with: "You'll see"  8
 9. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 3. Role play (1c P7) Group3: create short role­play with: "Come in"  ? Role play the short  Group1: create short role­play with: "Sure" conversation. ­ Divide the  class into four  groups ? Create short role­plays with  ­ Repeat chorally the expressions in groups. ­ Have some pairs role play in  Key: front of the class. a. It's about Nam. 4. Listen and read the poem  b. His friend is. (2P7) c. He has nice shoes, new pens. ? Look at part 2 p7 then listen to  ­ Nam, nice shoes, new pens..... the poem. * Comprehension questions: ­ Write the poem and read aloud. a. Who is the poem about? b. Who is going back to school? c. What does he have? ? Which words can we replace  to make a new one about your  ­ They are about school things partner? ? Work in pairs  and write a  poem about your partner. ­ Listen and repeat ­ Have some students read their  Key: poem aloud. 1­ b          2­ e      3­ j        4­ d       5 ­ c 5. Listen and match (3 P7) 6­ i           7­ f      8­ a        9­ g       10­ h ? Run through all the words  given. ­ Say out the words aloud ? What are these words about? ­ table, desks, board, pictures..... ? Match each word with a  9
 10. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 sutable pictures. ­ Play the record ? Listen and repeat then check  your matching III. Production  ? Look around the class. ? What school things do you  have  around you? ?   Make   up   sentences   with   the  words if there is time. 4.  Consolidation  - Teacher gets students to retell the aims of the lesson. 5.  Homework  - Prepare for the next lesson: Unit 1: Closer look 1. - Do exercise A2 (p.3), B3, 5 (P.4,5)   (Workbook). Learn by heart all new  words 10
 11. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 11
 12. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 Preparing date:…./ …/ 201 Teaching date :…./ …/ 201   Unit 1  My new     school Period 3       Lesson2:   A closer look 1 I. Aims By the end of the lesson, ss will be able to:   ­ Pronouce correctly the sounds /əu / and  / ʌ/  in  isolation and in  context; Use the combinations: to study, to have, to do, to play + Noun. ­ Improve their listening skill, wrting skill and  pronunciation. II. Objectives ­ Vocab: School lexical items ­ Grammar:  The simple present, the present progressive III. Materials - Text book  - Board, chalk,... - A cassette and an audio compact disk. IV. Anticipated problems Students may get confused when practising the sound /əu / and  / ʌ/. 12
 13. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 V. Procedure 1.  Warmer  - Greeting. - Checking attendance. - Asking for the teaching date. 2.  Revision  Kim's game: ? Look at the picture on page 8 in 20  ­ Look at the picture only seconds and try to remember as many  words as possible. . ­ Teacher divides the class into two  ­ Work in groups  teams. ? Go to the board and write the words ­ Write on the board. ­ Teacher gets feedback ­>   Today   we   are   going   to   learn   some  more combinations about school. 3.  New lesson  Teacher’s activities Students’ activities I. Vocabulary  ­ 'physics (n): môn vật lý 1. Teaching vocab ­ Teacher uses different  ­ 'judo (n): môn võ nhu đạo ­ hope (v: hy vọng techniques to teach vocab  ­ ride (rode) (v): đi (xe máy), cưỡi (situation, realia) ­ month (n): tháng  ­ Follow the seven steps of  ­ post (v: gủi ­ Repeat in chorus and individually teaching vocab. ­ Copy all the words  *   Checking   vocab:   Slap   the  13
 14. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 board  2. Listen and repeat the words   ­ Listen and repeat chorally and individually  ? Listen  and repeat all the  words in part 1 P8 ­ Play the recording  and let Ss  listen ­ Play it again and pause for  them to repeat each word. ­ Correct their pronunciation. play do have study ? Listen and read then check  footbal homework school  physics your answer for the last  l judo lunch English question. music lessons exercises history 3. Put the words into groups  vocabula (2P8) ­ry ? Work in pairs, putting the  science words in 1 into groups. ­ Get feedback   and explain to  ­ Do the task individually Ss  which  words  go  with  each  Key: verb 1. homework            2. football     3. lesson 4. Gap filling (3 P8) 4. judo                      5. science ? How many sentences are  there in 3 P8 ? Are they completed? ? Copy the numbers. Ex: I/We have English lessons on  Tuesday and  ? Put one of the given words in  Thursday. each blank. ­ Ask some Ss to write on the  board, then check their  answers. 14
 15. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 5. Writing (4 P8) ? Write sentences about  yourselves using the  combinatiions above. ­ Listen and repeat ­   Let   some   Ss   read   their  sentences. II. Pronunciation  ­ Do the task individually 1. /əu / and  / ʌ / (5 P8) ­ Explain how to make the two  sounds. Key: ?   Listen   and   repeat.   Pay  Sound /əu /: rode, don't, hope, homework,  attentiion   to   the   sounds  /əu  /  post.  Sound / ʌ /: some, monday, month,  and  / ʌ/ come, one 2. Listen and group the words  ­ Nam, nice shoes, new pens..... (6 P8) ­ Play the tape twice ­ Write the poem and read aloud. ? Work individually to put the  words into two groups. ? Check your answers in  groups. ­ Listen and repeat ­ Have two students write on  the board. ­Correct   Ss'   mistakes   if  necessary. 3. Find out the souds /əu / and  / ʌ/ ? Look at part 7P8. ? Listen and repeat sentence by  sentence. 15
 16. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 ? Recognize the two sounds  Ex: We don't have music today. and underline them ­ Play the recording twice III. Production ? Make up sentences with the  words in part 6 P8 4.  Consolidation  Teacher gets students to retell how to make sound /əu / and  / ʌ/. 5.  Homework  - Prepare for the next lesson: Unit 1: Closer look 2. - Learn by heart all the new words - Do Ex A1 P3, B1,2 P4 (WB) Preparing date:…./ …/ 201 Teaching date :…./ …/ 201   Unit 1      My new school Period 4    Lesson3:   A closer look 2 I. Aims By the end of the lesson, ss will be able to: - Use the present simple and present continuous. - Read   for   specific   information   about   schools   and   talk   about   school  activities, subjects and what Ss do at school. II. Objectives ­ Vocab: School lexical items ­ Grammar:  The simple present, the present progressive III. Materials 16
 17. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 - Text book  - Board, chalk,... - A cassette and an audio compact disk. IV. Anticipated problems The lesson may take time. V. Procedure 1.  Warmer  - Greeting. - Checking attendance. - Asking for the teaching date. 2.  Revision  Slap the boarb ­ Elicit some words form Ss ­ new school, friends, teacher,  ­ Teacher divides the class into two  bicycle, library, homework, play  teams. footbal, great ? Go to the board, listen to the teacher  and slap on the correct words. ­ Work in groups   ­ Teacher gets feedback ­>   Today   we   are   going   to   learn   about  school activities and subjects. 3.  New lesson  Teacher’s activities Students’ activities I. Presentation  ­ 'yourself (pro) Chính bạn 1. Teaching vocab ­ Teacher uses different  ­ 'play  (n): sân chơi techniques to teach vocab  ground 17
 18. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 (situation, realia) ­ break time (n): giờ ra chơi ­ Follow the seven steps of  ­ al'ready (v): đã.... rồi ­ do sports (n): chơi thể thao teaching vocab. ­ 'badminton (v): cầu lông ­ 'interview (v): phỏng vấn ai * Checking vocab: Slap the  board  ­ Listen and answer 2. Presentation text (1 P9) ­ They are Miss Nguyet and Duy. ? Look at the picture on page 9 Key: ? Who are they? 1. has                           6. teaches ­ Miss Nguyet is interviewing   2. Do you have           7. doesn't play Duy for the school newsletter.  3. love                         8. reads ? Read the conversatiion and   4. Does Vy walk    9. go give the correct tense of the  5. ride      10. do verbs in brackets. ? Work individually in 5  minutes. ? Share the answers with your  partner. ­ Get feedback orally. ­ They are about what he does every day. ? Work in pairs. Role play the  interview. Listen a. Present simple tense ? Are the verbs refer to what   Remember  (P9) Duy is doing now or what he  does every day? ­ Explain the use of simple  present tense. ? Look at Remember  P9 and  Ex: is knocking, is having, are wearing 18
 19. Bui Thi Nga                                         Teaching plan English 6 tell me  the form of present  simple tense. ­ They are about what they are doing at  b. Present continuous tense (4   speaking itme. P10) ? Look at the conversation in  getting started  Remember (P9) ? Listen and underline the  present continuous form ­ Something often happens or is fixed: the  ? Are the verbs refer to what  present simple they are doing now or what  ­ Something is happening now: the present  they do every day? continuous. ­ Explain the use of present  Work individually continuous form. ? Look at Remember  P9 and  tell me  the form of present  simple tense. ?   What   are   the   ddifferences  Say out the rule between the two tenses? ­ Do the task individually Ex: S1: Do you ride your bicycle to school? II. Practice         S2: Yes, I do. (No, I don't.) 1. Identify mistakes  (2 P9) ? Refer to the interview,  underline the mistake and write  Listen and repeat correct sentences in your   notebooks. Key: ­ Get some students to write on  1. am not playing                2. are studying the board. 3. aren't doing                      4.. am having ? Give the rules of the present  5. are riding 19
 20. Bui Thi Nga                                              Teaching plan English 6 simple tense. 2. Make questions  (3 P9) Key: ? Work in pairs. Take turns to  1. is having                         2. wears ask questions and give  3. starts                                4. is watching  answers. 5. are skipping ­   T   goes   around   and   corrects  Adverbs:  mistakes or give help. * on Mondays, on Saturdays, on Sep 5th : For  3. Give the correct verb forms  present simple tense (5 P10)   * Now: For present continuous tense ? Study the example in part 5   Command: Look: Goes before a verb in  P10. present continuous tense ? Give the correct form of the  verbs in brackets. Ex: We don't have music tooday. ? Repeat the verb forms in each  sentences  then read the whole  sentence correctly. 4. Choose the correct tense of  Things that often  Things that are  the verbs (6 P10) happen or are fixed. happening now. ? Choose the correct tense of  the verbs in part 6 P10 to  are, is, have (lot to  am doing complete the sentences. do), have (lots of  ? Work in pairs. Underline the   friends), are, study,  adverbs of time and the  have (a new..), don't  command. wear, read, do you  ? Write in your note books. study, starts... Me Vy 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản