intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tin học 11 - Tiết 11: Cấu trúc rẽ nhánh

Chia sẻ: Nguyenthianhhong Nguyenthianhhong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

156
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tin học 11 - Tiết 11: Cấu trúc rẽ nhánh nhằm giúp học sinh hiểu nhu cầu rẽ nhánh trong việc giải quyết các bài toán, hiểu được cơ chế hoạt động của câu lệnh rẽ nhánh dạng thiếu và dạng đủ, hiểu câu lệnh ghép và sử dụng cấu trúc rẽ nhánh trong mô tả thuật toán của một số bài toán đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học 11 - Tiết 11: Cấu trúc rẽ nhánh

  1. ***Giáo án Tin h ọc 11_Năm hoc 2014_2015*** Ngày soạn: 01/11/2014 Ngày dạy: /11/2014 Tiết 11 CẤU TRÚC RẼ NHÁNH I. Mục đích yêu c ầu  Kiến th ức : + Hiểu nhu c ầu r ẽ nhánh trong vi ệc gi ải quy ết các bài toán. + Hiểu cơ ch ế ho ạt đ ộng c ủa câu l ệnh r ẽ nhánh dang thiếu và d ạng đ ủ. + Hiểu câu l ệnh ghép.  Kỹ năng : + Sử dụng cấu trúc r ẽ nhánh trong mô t ả thu ật toán c ủa một số bài toán đ ơn gi ản. + Viết đượ c các l ệnh r ẽ nhánh d ạng thi ếu, d ạng đ ủ và áp dụng để th ể hi ện đ ược các thu ật toán đ ơn gi ản.  Thái độ: + Tiếp tục xây d ựng lòng yêu thích gi ải toán b ằng lập trình trên máy tính. + Rèn luy ện ph ẩm ch ất c ủa ng ười l ập trình: c ẩn th ận, sáng tạo…  Năng l ực h ướ ng t ới: + Mô hình hóa các tình hu ống th ực ti ễn x ảy ra phụ thuộc vào đi ều ki ện theo c ấu tr ức r ẽ nhánh trong môn tin h ọc. + Diễn tả thuật toán cấu trúc rẽ nhánh trên ngôn ng ữ lập trình. II. Chu ẩn bị  ‘Gv: Giáo án, máy vi tính, máy chi ếu.  Hs: SGK, SBT và đã có s ự chu ẩn b ị n ội dung bài h ọc. III. Lên lớp 1. Ổn định lớp 11a1: 11a2: 11a3: 11a4: 11a11: 11a12: 11a13: 2. Hoạt động dạy h ọc Hoạt động 1: Thâm nh ập tình hu ống th ực t ế liên quan t ới r ẽ nhánh Hoạt động Gv và Hs Nội dung ki ến th ức Gv: Chiếu nội dung bài toán th ực t ế: 1. R ẽ nhánh Slide1 Hs: Quan sát bài toán Gv: Nh ắc hs quan sát vào 3 gói c ước MI10, MI30, MI50 Gv: Yêu c ầu tính ti ền cho khách hàng ***Giáo viên: Nguy ễn Th ị Ánh H ồng_Tr ường THPT Quang Trung***
  2. ***Giáo án Tin h ọc 11_Năm hoc 2014_2015*** dùng X MB ở gói c ước MI10? Lớp: Th ảo lu ận cách tính ti ền cho X MB ở gói c ướ c MI10. Gv: Phát bi ểu cách tính ti ền b ằng ngôn Nếu X 50 thì số ti ền ph ải tr ả là 10 Gv: Ghi l ại phát bi ểu c ủa hs, nh ắc hs ngàn cộng thêm ti ền ph ải tr ả cho s ố không cần ph ải ghi vào v ở. lưu lượ ng cướ c v ượ t khung B1. Nhập X Gv_Hs: Xây d ựng thu ật toán B2. Nếu X 50 thì s ố ti ền ph ải tr ả là 10 ngàn c ộng thêm ti ền ph ải tr ả cho s ố lưu lượ ng cướ c v ượ t khung Gv: Nh ư vậy chúng ta đã xây d ựng đ ược B4. Kết thúc . thuật toán bằng ngôn ng ữ ti ếng Vi ệt. Bây giờ ta ph ải vi ết ch ương trình cho máy tính th ực hiện tính ti ền cho khách hàng? Gv: Để gi ải quy ết đ ược yêu c ầu này , hôm nay chúng ta s ẽ đi h ọc câu l ệnh diễn tả mệnh đề N ếu…thì Hoạt động 2: Tìm hiểu câu lệnh If-then d ạng thi ếu Hoạt động Gv và Hs Nội dung ki ến th ức Gv: Ghi lên b ảng 2. Câu l ệnh If-then d ạng thi ếu Hs: Ghi đ ề m ục Cp: If Then ; Hđ: Nếu điều ki ện đúng thì th ực hi ện câu lệnh. Gv: Yêu c ầu h ọc sinh chuy ển sang câu : bi ểu th ức lôgic lệnh trong Pascal 2 câu l ệnh tính ti ền : một câu l ệnh c ủa Pascal cho khách. Hs: If X 50 then Writeln (‘ So tien phai tra la ‘, 10000 + 25*(X-50)*1024/50, ‘dong’); Gv: Chiếu ch ươ ng trình tính ti ền cho X ***Giáo viên: Nguy ễn Th ị Ánh H ồng_Tr ường THPT Quang Trung***
  3. ***Giáo án Tin h ọc 11_Năm hoc 2014_2015*** MB gói cướ c MI10. (slide 2) Hs: Quan sát ch ương trình, không c ần ghi vào vở. Hoạt động 3: Tìm hi ểu câu l ệnh If-then d ạng đ ủ Hoạt động Gv và Hs Nội dung ki ến th ức Gv: Phát hi ện tình hu ống m ới: Ch ương trình trên đã dùng 2 l ần đ ể ki ểm tra đi ều kiện X. Vậy n ếu mu ốn ch ỉ c ần 1 l ần đ ể kiểm tra đi ều ki ện X thì ta có gi ải quy ết 3. Câu l ệnh If-then d ạng đ ủ đượ c bài toán không? Cp: Hs: Suy nghĩ tr ả l ời If Then Gv: Có th ể g ợi ý cho Hs: Else ; Nếu điều ki ện X 50 nh ư th ế nào? N ếu X
  4. ***Giáo án Tin h ọc 11_Năm hoc 2014_2015*** (tr39), ho ạt đ ộng c ủa chúng (tr40) Hình 5 Tr39 Hs: Đọc Sgk Hình 6 Tr39 Gv: Chiếu s ơ đ ồ hoạt đ ộng c ủa 2 d ạng rẽ nhánh (Slide4) Gv: Nh ắc hs không c ần v ẽ s ơ đ ồ (vì đã có trong Sgk) Hoạt động 5: Hs làm vi ệc nhóm Hoạt động Gv và Hs Nội dung ki ến th ức Gv: Chia l ớp thành 8 nhóm h ọc t ập Đề 1. Viết ch ươ ng trình: Nh ận vào 2 Gv: Nêu yêu c ầu và phát đ ề cho các số nguyên không âm a và b vi ết lên màn nhóm. (Chỉ định nhóm tr ưởng ) hình 2 số đó theo th ứ t ự tăng d ần. Gv: Yêu c ầu làm vào gi ấy bìa trong kh ổ Đề 2. Giả sử em A có tuổi là Ta, em B to đã chu ẩn b ị tr ướ c. có tuổi là Tb (TaTb). Ai ít tu ổi thì nhận gói k ẹo to, ai nhi ều tu ổii nh ận Hs: Ngồi theo nhóm và th ực hi ện nhi ệm gói kẹo nhỏ. vụ đượ c đề ra (7 phút) Viết chươ ng trình: nh ận vào tu ổi c ủa Gv: Chiếu nội dung các đ ề. (Slide 5) A và B. Viết lên màn hình ai nh ận gói kẹo to ai nh ận gói k ẹo nh ỏ Đề 3. Viết ch ươ ng trình th ực hi ện phép chia a cho b v ới a và b là hai s ố thực bất kì nh ận vào t ừ bàn phím. Đề 4. Viết ch ươ ng trình tìm giá tr ị l ớn nhất trong 2 s ố nguyên a, b nh ận vào từ bàn phím. Gv: Quan sát ho ạt đ ộng nhóm c ủa Hs. Gv: Thu bài làm c ủa các nhóm sau 7 1. Viết a, b phút. 2. L ớn gói nh ỏ, bé gói to Gv_Lớp: Lần l ượt duy ệt ch ương trình 3. a/b cảu từng nhóm, nh ận xét (Có th ể cho 4. Max (a,b) điểm để tạo sự h ứng thú cho hs) Gv: Cho hs chép tóm t ắt n ội dung các đề vào vở ghi (t ập ghi t ốc kí đ ể ti ết kiệm th ời gian) Hs: Ghi tóm t ắt các đ ề Hoạt động 6: Thâm nh ập tình hu ống th ực ti ễn d ẫn đ ến l ệnh ghép Hoạt động Gv và Hs Nội dung ki ến th ức ***Giáo viên: Nguy ễn Th ị Ánh H ồng_Tr ường THPT Quang Trung***
  5. ***Giáo án Tin h ọc 11_Năm hoc 2014_2015*** Gv: Đặt vấn đ ề Khi giải phươ ng trình b ậc 2, n ếu Delta dươ ng (D>=0) chúng ta bi ết ph ương trình có 2 nghi ệm. Chúng ta ph ải th ực hiện 3 lệnh - Tính nghi ệm X1 - Tính nghi ệm X2 - Viết 2 nghi ệm lên màn hình Gv: Nh ư vậy trong th ực ti ễn, có nh ững tình huống t ươ ng ứng v ới m ột kh ả năng của điều ki ện, chúng ta ph ải vi ết nhi ều hơn một lệnh. Gv: Trong Pascal, sau t ừ khóa then ho ặc Else ch ỉ đượ c vi ết m ột l ệnh. Vậy gặp những trườ ng h ợp nh ư trên b ắt bu ộc chúng ta ph ải gộp các l ệnh đó thành một. Pascal cho phép làm đ ều đó th ật d ễ dàng với câu l ệnh ghép Hs: Chú ý l ắng nghe. Hoạt động7 : Câu lệnh ghép Hoạt động Gv và Hs Nội dung ki ến th ức Gv: Ghi bảng Câu lệnh ghép Hs: Ghi vào vở Cp: Begin ; End; Hđ: Pascal coi đoạn ch ương trình Begin ; End; Gv: Nh ư vậy Câu l ệnh, câu l ệnh 1, câu là một lệnh. lênh 2 trong cú pháp If..then có th ể là câu lệnh đ ơn ho ặc câu l ệnh ghép. Gv: Chiếu đo ạn ch ươ ng trình ki ểm tra Delta (Slide 6) Gv: Gợi mở tình hu ống câu l ệnh If- ***Giáo viên: Nguy ễn Th ị Ánh H ồng_Tr ường THPT Quang Trung***
  6. ***Giáo án Tin h ọc 11_Năm hoc 2014_2015*** Then lồng nhau. Gv: Khi Delta không âm (D>=0), chúng ta th ấy th ực t ế n ếu D= 0 thì ph ương trình có nghi ệm kép X1=X2 (Ch ỉ c ần 1 câu lệnh tính X). If_ then l ồng nhau: Gv: Vậy nên chăng, s chúng ta phân bi ệt If then ra 3 trườ ng h ợp c ủa Delta. Else Gv: Có nghĩa là chúng ta s ẽ ki ểm tra 3 If then dụng 2 câu l ệnh If-then d ạng đ ủ có Else ; thực hiện đượ c không? Hs: Suy nghĩ tìm h ướng gi ải quy ết Gv: Gọi hs xung phong Gv: Chúng ta có th ể s ử d ụng c ấu trúc If_then l ồng nhau Gv: Chiếu đo ạn ch ươ ng trình s ửa l ại với việc dùng câu l ệnh If-then l ồng nhau để ki ểm tra 3 tr ường h ợp c ủa Dellta (Slide 7) Gv: Cho hs đọc sgk ph ần 4: M ột s ố ví dụ Tra 41. Hs: Đọc Sgk. Hoạt động 8 : Củng c ố_bài t ập v ề nhà Hoạt động Gv và Hs Nội dung ki ến th ức Củng cố: (Chi ếu slide 8) Bài tập: (Chi ếu slide 9) - Cấu trúc chung c ủa c ấu trúc r ẽ nhánh - Trả lời các câu h ỏi 1, 2, 4 Sgk tr 50, 51 - Sự th ực hi ện c ủa máy khi g ặp c ấu - Viết các ch ươ ng trình ở ph ần ho ạt trúc rẽ nhánh If động nhóm. - Sơ đồ th ực hiện c ủa c ấu trúc r ẽ - Hoàn thi ện ch ương trình gi ải ph ương nhánh If. trình Ax2 + Bx + C = 0 - Viết chươ ng trình tìm giá tr ị l ớn nh ất trong 3 s ố nguyên a, b, c nh ận vào t ừ bàn phím.. --------------o0o-------------- ***Giáo viên: Nguy ễn Th ị Ánh H ồng_Tr ường THPT Quang Trung***
  7. ***Giáo án Tin h ọc 11_Năm hoc 2014_2015*** ***Giáo viên: Nguy ễn Th ị Ánh H ồng_Tr ường THPT Quang Trung***
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=156

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2