intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 2

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
241
lượt xem
158
download

GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình CCNA bằng tiếng Việt dành cho học viên công nghệ - Phần 2 LAN gồm 3 bài giảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH CCNA - PHẦN 2

 1. CCNA Tài li u dành cho h c viên Ph n 2 :LAN BÀI 9: C U HÌNH VLAN TRÊN SWITCH 2950 1. Gi i thi u chung v VLAN: Tr c ây, các switch ch có ch c n ng ng n cách các broadcast domain, cho nên có th xem các thi t b c c m trên cùng m t switch là m t LAN network. i u ó d n n h n ch không gian v t lý c a 1 LAN ch có th trong 1 c n phòng ho c cùng l m là toà nhà. V i ch c n ng phân chia VLAN b n có th c p m t s port c a switch cho VLAN A, và các port khác cho VLAN B… M i VLAN là m t broadcast domain và 2 thi t b trên 2 VLAN khác nhau không th liên l c c n u không có thi t b l p 3 k t n i 2 VLAN l i v i nhau. VLAN em l i s thu l i trong vi c chia nhóm làm vi c vì 1 VLAN có th n m nhi u switch khác nhau, mi n là các switch có k t n i v i nhau. 2. Mô t bài lab và hình : Các thi t b c n có: 1 switch 2950, 2 PC, 2 cáp th ng , 1 cáp console 3. Các b c th c hi n : B C1 Thi t l p các k t n i gi ng nh trong hình. Xoá c u hình hi n t i trên switch 2950 : xoá startup-config, và vlan.dat Switch>enable Switch#erase startup-config Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm]y Erase of nvram: complete Switch# 00:04:57: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initalized the geometry of nvram Switch# Xóa c u hình vlan c : Switch#delete vlan.dat Switch#reload Proceed with reload? [confirm]y VSIC Education Corporation Trang 46
 2. CCNA Tài li u dành cho h c viên 00:06:33: %SYS-5-RELOAD: Reload requested --output omitted— Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:n --output omitted— B C 2 : Xem qua c u hình m c nh c a switch: Switch> Switch>enable Switch#show running-config --output omitted— ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache shutdown ! ip http server ! line con 0 line vty 5 15 ! --output omitted— Th c hi n các b c c u hình c b n: Switch#configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#hostname vsic vsic(config)#enable password cisco vsic(config)#enable secret class vsic(config)#line con 0 vsic(config-line)#password vsic vsic(config-line)#login vsic(config-line)#line vty 0 15 vsic(config-line)#password cert vsic(config-line)#login vsic(config-line)#^Z vsic# Xem tr ng thái các vlan m c nh có trong switch vsic#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- -------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 VSIC Education Corporation Trang 47
 3. CCNA Tài li u dành cho h c viên Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 1002 fddi-default act/unsup --output omitted— B C3: Các VLAN có th c t o ra b ng 1 trong 2 cách. Cách 1 là c p phát 1 port vào m t vlan ch a t n t i. Switch s t ng t o vlan cho port ã c c p. Cách khác là t o các vlan tr c, sau ó m i c p phát port cho nó sau. 2950 switch có l nh range cho phép vi c c u hình nhi u port (liên t c, ho c không liên t c) cho 1 s ch c n ng nào ó. Gi s nh b n ph i c u hình nhi u l nh gi ng nhau cho nhi u port thì có th dùng t khóa range c u hình 1 l n cho nhi u port. Theo m c nh, VLAN 1 ã có s n và c g i là management vlan, t t c các port ã n m s n trong VLAN 1. Do ó không c n thi t ph i c p phát port cho vlan 1. B n s dùng l nh range c p phát port 5 n 8 cho vlan 10 theo cách t o vlan th nh t. Sau ó, t o VLAN 20 theo cách th 2, c p phát 1 port s 9 cho vlan 20, r i c p phát port 10, 12 cho vlan 20 b n th y c l nh range có th s d ng cho các port không liên t c. vsic#configure terminal vsic(config)#interface range fast 0/5 -8 vsic(config-if-range)#switchport access vlan 10 % Access VLAN does not exist. Creating vlan 10 vsic(config-if-range)#no shut vsic(config-if-range)#^Z Gõ l nh show vlan xem vlan 10 v a m i t o ra c hi n th c th trong output. vsic#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- -------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 10 VLAN0010 active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 1002 fddi-default act/unsup --output omitted-- T o VLAN 20 theo cách 2, và c p phát port dùng l nh range theo ki u không liên t c. vsic#vlan database vsic(vlan)#vlan 20 VLAN 20 added: Name: VLAN0020 vsic(vlan)#exit APPLY completed. Exiting.... vsic#configure terminal vsic(config)#interface fast 0/9 vsic(config-if)#switchport access vlan 20 vsic(config-if)#exit vsic(config)#interface range fast 0/9 - 12 vsic(config-if-range)#switchport access vlan 20 VSIC Education Corporation Trang 48
 4. CCNA Tài li u dành cho h c viên vsic(config-if-range)#exit vsic(config)# Xem l i các c u hình m i nh p vào b ng l nh : show vlan vsic#show vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------- ------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 10 VLAN0010 active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 20 VLAN0020 active Fa0/9, Fa0/10,Fa0/11,Fa0/12 1002 fddi-default act/unsup --output omitted— vsic#vlan database vsic(vlan)#vlan 20 name accounting VLAN 20 modified: Name: accounting vsic(vlan)#exit APPLY completed. Exiting.... Xem tên c a vlan 20 bây gi ã c i thành accouting ch không còn là tên m c nh: VLAN0020 nh tr c ây. vsic#show vlan VLAN Name Status Ports ---- ----------------- -------- -------------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/11 10 VLAN0010 active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 20 accounting active Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11Fa0/12 1002 fddi-default act/unsup --output omitted-- Bây gi b n i tên VLAN 10 thành engineering nh ng sau ó nh p vào l nh abort, tên c a VLAN 10 v n không thay i, vì nó không c l u l i. L nh abort s hu t t c c u hình trong phiên làm ng nh p vào vlan database hi n hành. vsic#vlan database vsic(vlan)#vlan 10 name engineering VLAN 10 modified: Name: enginerring vsic(vlan)#abort Aborting.... vsic# vsic#show vlan VSIC Education Corporation Trang 49
 5. CCNA Tài li u dành cho h c viên VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/11 10 VLAN0010 active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 20 accounting active Fa0/9, Fa0/10, Fa0/12 1002 fddi-default act/unsup --output omitted— B C 4 : Nh p vào a ch IP cho các VLAN interface vsic(config)#interface vlan 1 vsic(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 vsic(config-if)#no shut vsic(config-if)#interface vlan 10 vsic(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 vsic(config-if)#no shut vsic(config-if)#interface vlan 20 vsic(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 vsic(config-if)#no shut Ki m tra l i các a ch IP ã nh p vào b ng l nh sau: vsic#show run ! interface Vlan1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no ip route-cache shutdown ! interface Vlan10 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 no ip route-cache shutdown ! interface Vlan20 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 no ip route-cache ! L u ý : ch có m t vlan interface c phép up vào b t c lúc nào. Ch ng h n interface vlan 20 ang up, n u b n gõ l nh no shut cho interface vlan 10 thì interface vlan 20 t ng down. B C5: ki m tra ho t ng c a các VLAN , b n có th làm nh sau: a) C u hình cho PC 1 a ch IP : 192.168.1.2 255.255.255.0. Dùng cáp th ng n i card ng t PC 1 b n gõ l nh: ping 192.168.1.1. L nh ping m ng c a PC1 v i port 1 c a switch. ph i thành công. N u không, b n ph i ki m tra l i toàn b c u hình. b) PC2 c c m vào port 5 c a SW, ta c u hình a ch IP c a PC2 192.168.10.2. Ta s d ng l nh “ ping 192.168.10.1” xác nh n PC2 ã n m trong VLAN 10. Ta th s d ng VSIC Education Corporation Trang 50
 6. CCNA Tài li u dành cho h c viên PC1 ping PC2, ta th y s không thành công, do 2 PC bây gi ã khác vùng broadcast và các vùng này không c n i v i nhau. Ti p theo ta c m PC1 vào port 6 c a Switch, ta s d ng l nh “ ping 192.168.10.2 “ nh ng v n không th y c PC2 do PC1 và PC2 không thu c chung 1 m ng( 192.168.1.0 và 192.168.10.0). Ta s a a ch c a PC thành 192.168.10.3( chung m ng v i PC2), lúc này ping s thành công. 4. T th c hành b ng Boson Netsim( dành cho SV th c hành thêm nhà) Ch y ph n m m Boson Netsim và ch n File Load Netmap Ch n file lab9vlan.top. Sau khi open file này chúng ta ang th c hành v i hình nh sau: Click vào eSwitch hi n th trên ph n m m và b t u c u hình SW gi ng nh bài th c hành trên. Trong hình trên ta th y PC1 thu c VLAN1 và PC2,PC3 thu c Vlan10. PC1 ping th y int vlan1 nh ng không ping th y PC2,PC3. Trong khi ó PC2,PC3 có th ping th y nhau. VSIC Education Corporation Trang 51
 7. CCNA Tài li u dành cho h c viên Mu n c u hình IP cho PC1,2,3 ta click và eStation và ch n PC mình mu n c u hình. Gõ l nh winipcfg c u hình IP. VSIC Education Corporation Trang 52
 8. CCNA Tài li u dành cho h c viên Ta th ping vào int vlan1 VSIC Education Corporation Trang 53
 9. CCNA Tài li u dành cho h c viên Ta th y PC2(192.168.10.2) và PC3 (192.168.10.3) u thu c Vlan 10 nên s ping th y nhau. VSIC Education Corporation Trang 54
 10. CCNA Tài li u dành cho h c viên PC1( 192.168.1.2) và PC2( 192.168.10.2) s không ping th y nhau vì khác Vlan. VSIC Education Corporation Trang 55
 11. CCNA Tài li u dành cho h c viên BÀI 10: C U HÌNH VLAN TRUNK 1. Gi i thi u : Trunk là m t ng v t lý ng th i c a là m t ng logic cho phép vlan trên hai switch khác nhau trao i thông tin c v i nhau. Thay vì vlan trên hai switch mu n trao i thông tin v i nhau chúng ta ph i n i m t port thu c vlan ó trên switch này v i m t port c ng thu c vlan ó trên switch còn l i thì trunk cho phép th c hi n i u ó ch b ng m t ng v t lý. Trunk t o ra nhi u ng k t n i vlan o trên m t ng v t lý. T ó vlan trên các switch khác có th liên l c cv i nhau. Trunk có hai lo i óng gói là : dot1q và isl. Dot1q s d ng các frame tagging truy n d li u c a vlan gi a hai switch khác nhau. Còn ISL s óng gói ethernet frame b ng các g n vào u fram giá tr VLAN ID. 2. Mô t bài lab và hình : Hai switch c n i v i nhau b ng cáp chéo và c c u hình cùng VTP domain. 3. C u hình cho các switch : Tr c tiên kh i b nh h ng gi a các Switch v i nhau( t ng trunking), ta ch a c m cáp ng Trunk( fa0/1 c a các Switch) hay shut down port trunk VSIC1#conf t VSIC Education Corporation Trang 56
 12. CCNA Tài li u dành cho h c viên VSIC1(config)# int fa0/1 VSIC1(config-if)#shut Chúng ta t o vlan2, vlan4, vlan6 cho VSIC1; vlan3, vlan5, vlan7 cho VSIC2 và c u hình cho hai switch trong cùng m t VTP domain. VSIC1#vlan database VSIC1(vlan)#vlan 2 name vlan2 T o vlan2 cho switch VSIC1 VSIC1(vlan)#vlan 4 name vlan4 VSIC1(vlan)#vlan 6 name vlan6 VSIC1(vlan)#vtp domain name VSIC C u hình cho VSIC1 thu c VTP domain VSIC VSIC1(vlan)#apply VSIC2#vlan database VSIC2(vlan)#vlan 3 name vlan3 VSIC2(vlan)#vlan 5 name vlan5 VSIC2(vlan)#vlan 7 name vlan7 VSIC2(vlan)#vtp domain name VSIC VSIC2(vlan)#apply Sau khi c u hình Vlan xong chúng ta ki m tra l i các vlan c a VSIC1 và VSIC2 b ng câu l nh show vlan. VSIC1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active VSIC2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 3 vlan3 active 5 vlan5 active 7 vlan7 active Switch VSIC1 ã c t o vlan2, vlan4, vlan6; switch VSIC2 có vlan3, vlan5, vlan6. i v i SW 2950 chúng ta không c n ph i ch ra cách óng gói vì ch h tr cách óng gói dot1q.Bây gi chúng ta s c u hình ng trunk cho hai switch b ng cách : (Chúng ta ch a n i hai port fa0/1 c a hai switch l i v i nhau) VSIC Education Corporation Trang 57
 13. CCNA Tài li u dành cho h c viên i v i VSIC1 là Switch 2950 VSIC1#conf t VSIC1(config)#in fa0/1 VSIC1(config-if)#switchport mode trunk C u hình cho port Fa0/1 là trunk i v i VSIC2 là SW 2900XL( hay 3550) VSIC2#conf t VSIC2(config)#in fa0/1 VSIC2(config-if)#switchport mode trunk VSIC2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q s d ng giao th c óng gói dot1q cho ng trunk L u ý : do switch 2950 ch h tr dot1q nên chúng ta ph i c u hình cho switch VSIC2 (2900) s d ng cùng giao th c óng gói là dot1q. Không c u hình ISL cho switch VSIC2. Bây gi chúng ta s d ng câu l nh show vtp status ki m tra VTP : VSIC1# sh vtp status VTP Version :2 Configuration Revision :3 Maximum VLANs supported locally : 64 Number of existing VLANs :8 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : VSIC VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0xEA 0xB0 0xB8 0x44 0xFF 0x84 0x8D 0xFD Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:22:49 VSIC2#sh vtp status VTP Version :2 Configuration Revision :2 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs : 11 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : VSIC VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0xA6 0x13 0x28 0xD8 0x04 0xB8 0xAD 0x14 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:17:09 Chúng ta l u ý là s configuration revision c a VTP switch VSIC1 l n h n c a VSIC2. Hai switch có cùng VTP domain name là VSIC và c hai là VTP server. Bây gi chúng ta n i hai port fa0/1 c a hai switch l i v i nhau và ki m tra l i các vlan. VSIC1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 VSIC Education Corporation Trang 58
 14. CCNA Tài li u dành cho h c viên 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active VSIC2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active Nh n xét : các vlan trên switch VSIC2 ã b m t thay vào ó là các vlan c a VSIC1. Do VSIC1 có s configuration revision l n h n nên ã p ch ng t t c vlan c a mình lên switch VSIC2. Chúng ta có th t ng s configuration cho switch b ng cách ra vào vlan datatbase và apply nhi u l n. C m i l n chúng ta vào vlan database apply m t l n thì s configuration s t ng lên m t l n. Bây gi chúng ta s kh o sát n u hai switch khác VTP domain thì s ho t ng nh th nào. Chúng ta c u hình cho switch VSIC1 có VTP domain là VSIC, còn switch VSIC2 là VSIC1. Do ph n trên chúng ta ã c u hình cho switch VSIC1 ã thu c VTP domain VSIC và các vlan c a VSIC2 ã b m t nên bây gi chúng ta c u hình VSIC2 thu c VTP domain VSIC1 và t o l i các vlan3, vlan5, vlan7 cho VSIC2. (l u ý chúng ta nên tháo cáp n i hai port fa0/1 c a hai switch tr c khi th c hi n) VSIC2#vlan database VSIC2(vlan)#no vlan 2 VSIC2(vlan)#no vlan 4 VSIC2(vlan)#no vlan 6 VSIC2(vlan)#vlan 3 name vlan3 VSIC2(vlan)#vlan 5 name vlan5 VSIC2(vlan)#vlan 7 name vlan7 VSIC2(vlan)#vtp domain name VSIC VSIC2(vlan)#apply Bây gi chúng ta ki m tra l i s configuration revision c a hai switch và các vlan c a chúng. VSIC1#sh vtp status VTP Version :2 Configuration Revision :3 Maximum VLANs supported locally : 64 Number of existing VLANs :8 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : VSIC VSIC2#sh vtp status VTP Version :2 VSIC Education Corporation Trang 59
 15. CCNA Tài li u dành cho h c viên Configuration Revision :0 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs : 11 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : VSIC1 VSIC1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active VSIC2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 3 vlan3 active 5 vlan5 active 7 vlan7 active Bây gi chúng ta n i cáp hai port fa0/1 l i. Ki m tra l i các vlan chúng ta s th y c là hai switch không trao th i thông tin vlan v i nhau (switch VSIC1 s không p vlan lên switch VSIC2). VSIC1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active VSIC2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, VSIC Education Corporation Trang 60
 16. CCNA Tài li u dành cho h c viên Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 3 vlan3 active 5 vlan5 active 7 vlan7 active V y n u hai switch không cùng m t VTP domain thì s không trao i thông tin vlan cho nhau. 4. Cách t th c hành b ng Boson Netsim S d ng tính n ng “ Lab Navigator” c a Boson Netsim. Trong ph n này có r t nhi u bài v vlan Trunk. VSIC Education Corporation Trang 61
 17. CCNA Tài li u dành cho h c viên Click vào Load lab vào lab th c hành. Và view lab xem c u hình chi ti t VSIC Education Corporation Trang 62
 18. CCNA Tài li u dành cho h c viên VSIC Education Corporation Trang 63
 19. CCNA Tài li u dành cho h c viên BÀI 11:C U HÌNH VTP PASSWORD 1. Gi i thi u : Trong VTP, n u nh ta n i hai switch cùng VTP domain v i nhau, thì các switch s trao i thông tin Vlan v i nhau. N u switch nào có s Configuration Revision cao h n s chuy n h t t t c các thông tin Vlan c a mình cho switch kia. i u này có m t l i c ng nh m t h i. Trong tr ng h p n u nh ta ã thi t l p m t m ng v i nhi u Vlan ang ho t ng t t, khi nâng c p m ng b ng cách l p thêm m t switch m i vào switch c và ta mu n switch này s l y nh ng thông tin v các Vlan ã có, nh ng không may switch này có s Configuration Revision nên ã chuy n h t các thông tin vlan cho switch c . i u này ng ngh a v i chúng ta m t t t c Vlan c ang ho t ng (do switch m i ch a có vlan nào). VTP password giúp chúng ta kh c ph c c tr ng h p không mong mu n này. N u hai switch cùng m t VTP domain nh ng khác VTP password thì s không trao i thông tin Vlan v i nhau qua ng trunk. 2. Mô t bài lab và hình Chúng ta s c u hình cho hai switch cùng VTP domain name là Vsic. Switch Vsic1 có các Vlan là vlan2, vlan4, vlan6. Switch Vsic2 có các vlan3, vlan5, vlan7 3. C u hình switch : Chúng ta c u hình vlan2, vlan4, vlan6 cho switch Vsic1; vlan3, vlan5, vlan7 cho switch Vsic2. Vsic1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 Vlan2 active 4 Vlan4 active 6 Vlan6 active Vsic2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, VSIC Education Corporation Trang 64
 20. CCNA Tài li u dành cho h c viên Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 3 Vlan3 active 5 Vlan5 active 7 Vlan7 active Chúng ta ti n hành c u hình ng trunk cho hai switch Vsic1 và Vsic2 (không c m cáp chéo vào hai port fa0/1 c a hai switch) Vsic1#conf t Vsic1(config)#in fa0/1 Vsic1(config-if)#switchport mode trunk Vsic2#conf t Vsic2(config)#in fa0/1 Vsic2(config-if)#switchport mode trunk Vsic2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q s d ng giao th c óng gói dot1q cho ng trunk L u ý : switch 2950 s d ng ph ng th c óng gói là dot1q do ó chúng ta ph i c u hình cho switch Vsic2 (switch 2900) s d ng giao th c óng gói này. Bây gi chúng ta s xem s Configuration Revision c a các switch b ng câu l nh show vtp status Vsic1#sh vtp status VTP Version :2 Configuration Revision :3 Maximum VLANs supported locally : 64 Number of existing VLANs :8 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : Vsic VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0x0E 0x36 0x79 0x87 0x0C 0x87 0x1E 0x4C Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:06:43 Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found) Vsic2#sh vtp status VTP Version :2 Configuration Revision :1 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs :8 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : Vsic VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0xAB 0xF7 0xF9 0xCD 0x83 0xEB 0x42 0xE6 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:01:47 VSIC Education Corporation Trang 65
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2