intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn phân tích ứng dụng điều khiển trong phạm vi rộng chuẩn hóa cổng truyền thông p6

Chia sẻ: Hdfj Kuyloy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
3
download

Giáo trình hướng dẫn phân tích ứng dụng điều khiển trong phạm vi rộng chuẩn hóa cổng truyền thông p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu Download không thành công ta phải thiết lập lại truyền thông giữa PLC và PC và thực hiện lại các b−ớc nh− trên. 3.1.9. Một số lệnh cơ bản của S7-200 1. Lệnh vào/ra Load(LD): Lệnh LD nạp giá trị logic của một tiếp điểm vào trong bit đầu tiên của ngăn xếp, các giá trị cũ còn lại trong ngăn xếp bị đẩy lùi xuống một bit (Hình 3.7). Load Not(LD): Lệnh LDN nạp giá trị logic nghịch đảo của một tiếp điểm vào trong bit đầu tiên của ngăn xếp, các giá trị cũ còn lại trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn phân tích ứng dụng điều khiển trong phạm vi rộng chuẩn hóa cổng truyền thông p6

  1. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 - KÝch vµo “OK” ®Ó b¾t ®Çu. - NÕu Download thµnh c«ng hép tho¹i “Download Successful” xuÊt hiÖn. - ChuyÓn tr¹ng th¸i cña PLC tõ STOP sang RUN tr−íc khi ch¹y ch−¬ng tr×nh trªn PLC. - NÕu Download kh«ng thµnh c«ng ta ph¶i thiÕt lËp l¹i truyÒn th«ng gi÷a PLC vµ PC vµ thùc hiÖn l¹i c¸c b−íc nh− trªn. 3.1.9. Mét sè lÖnh c¬ b¶n cña S7-200 1. LÖnh vµo/ra Load(LD): LÖnh LD n¹p gi¸ trÞ logic cña mét tiÕp ®iÓm vµo trong bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp, c¸c gi¸ trÞ cò cßn l¹i trong ng¨n xÕp bÞ ®Èy lïi xuèng mét bit (H×nh 3.7). Load Not(LD): LÖnh LDN n¹p gi¸ trÞ logic nghÞch ®¶o cña mét tiÕp ®iÓm vµo trong bit ®Çu tiªn cña ng¨n xÕp, c¸c gi¸ trÞ cò cßn l¹i trong ng¨n xÕp bÞ ®Èy lïi xuèng mét bit (H×nh 3.8). 51 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  2. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 C¸c d¹ng kh¸c nhau cña lÖnh LD, LDN cho LAD nh− sau: LAD M« t¶ To¸n h¹ng n TiÕp ®iÓm th−êng më sÏ n:I,Q,M,SM,T,C,V (bit) ®−îc ®ãng nÕu n=1 n TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng sÏ më khi n=1 n TiÕp ®iÓm th−êng më sÏ n:I (bit) ®ãng tøc thêi khi n=1 n TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng sÏ më tøc thêi khi n=1 OUTPUT (=) LÖnh sao chÐp néi dung cña bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp vµo bit ®−îc chØ ®Ønh trong lÖnh. Néi dung cña ng¨n xÕp kh«ng bÞ thay ®æi. LAD M« t¶ To¸n h¹ng Cuén d©y ®Çu ra ë tr¹ng th¸i kÝch n:I,Q,M,SM,T,C,V(bit) khi cã dßng ®iÒu khiÓn ®i qua Cuén d©y ®Çu ra ®−îc kÝch tøc n: Q (bit) n thêi khi cã dßng ®iÒu khiÓn ®i qua 2. LÖnh ghi/xo¸ gi¸ trÞ cho tiÕp ®iÓm SET(R) RESET(R) LÖnh dïng ®Ó ®ãng vµ ng¾t c¸c tiÕp ®iÓm gi¸n ®o¹n ®· ®−îc thiÕt kÕ. Trong LAD, logic ®iÒu khiÓn dßng ®iÖn hoÆc c¸c cuén d©y ®Çu ra. Khi dßng ®iÒu khiÓn ®Õn c¸c cuén d©y th× c¸c cuén d©y ®ãng hoÆc më c¸c tiÕp ®iÓm (hoÆc mét dÉy c¸c tiÕp ®iÓm). Trong STL, lÖnh truyÒn tr¹ng th¸i bÝt ®Çu c¶u ng¨n xÕp ®Õn c¸c ®iÓm 52 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  3. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 thiÕt kÕ. NÕu bit nµy cã gi¸ trÞ b»ng 1, c¸c lÖnh S vµ R sÏ ®ãng ng¾t tiÕp ®iÓm hoÆc mét dÉy c¸c tiÕp ®iÓm (giíi h¹n tõ 1 ®Õn 255). Néi dung cña ng¨n xÕp kh«ng bÞ thay ®æi. M« t¶ S vµ R b»ng LAD: LAD M« t¶ To¸n h¹ng §ãng mét m¶ng gåm c¸c tiÕp S_BIT:I,Q,M,SM,T,C,V n s_bit s ®iÓm kÓ tõ S_BIT (bit) Ng¾t mét m¶ng gåm n c¸c tiÕp n: IB,QB,MB,SMB,VB ®iÓm kÓ tõ S_BIT. NÕu S_BIT (byte) n s_bit r l¹i chØ vµo Timer hoÆc Counter AC,h»ngsè,*VD,*AC th× lÖnh sÏ xãa bit ®Çu ra cña Timer/Counter ®ã §ãng tøc thêi mét m¶ng gåm S_BIT: Q(bit) n s_bit si n c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ S_BIT n: IB,QB,MB,SMB,VB s_bit (byte) Ng¾t tøc thêi mét m¶ng gåm n AC, h»ng sè, *VD,*AC c¸c tiÕp ®iÓm kÓ tõ ®Þa chØ n s_bit ri S_BIT 3. C¸c lÖnh so s¸nh Khi lËp tr×nh nÕu, cã c¸c quyÕt ®Þnh vÒ ®iÒu khiÓn ®−îc thùc hiÖn dùa trªn kÕt qu¶ cña viÖc so s¸nh th× cã thÓ sö dông lÖnh so s¸nh cho byte, tõ kÐp cña S7 -200. LAD sö dông lÖnh so s¸nh ®Ó c¸c gi¸ trÞ cña byte, tõ vµ tõ kÐp (gi¸ trÞ thùc hoÆc nguyªn). Nh÷ng so s¸nh th−êng lµ nhá h¬n hoÆc b»ng (=). Khi so s¸nh gi¸ trÞ cña byte th× kh«ng cÇn ph¶i ®Ó ý ®Õn dÊu cña to¸n h¹ng. Ng−îc l¹i khi so s¸nh c¸c tõ hoÆc tõ kÐp víi nhau th× ph¶i ®Ó ý ®Õn dÊu cña to¸n h¹ng lµ bÝt cao nhÊt trong tõ hoÆc tõ kÐp. 53 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  4. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 BiÓu diÔn c¸c lÖnh so s¸nh trong LAD: Moâ taû Toaùn haïng LAD Tieáp ñieåm ñoùng khi n1 = n2 n1,n2 (byte) :VB, IB, QB, MB, SMB, AC, H»ng sè, B = Byte n1 n2 ==B *VD, *AC n1 n2 I = Integer ==I n1 n2 D = Double Integer ==D n1 n2 R = Real ==R Tieáp ñieåm ñoùng khi n1> n2 n1,n2(word):VW, T, C, I, B = Byte QW, MW, SMW, AC, AI, n1 n2 >=B n1 n2 I = Integer Haèng soá, *VD, *AC >=I n1 n2 D = Double Integer >=D n1 n2 R = Real >=R Tieáp ñieåm ñoùng khi n1≤ n2 n1,n2: VD, ID, QD, MD, SMD, AC, HC, h»ng sè, B = Byte n1 n2
  5. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 4 C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn Timer Timer lµ bé t¹o thêi gian trÔ gi÷a tÝn hiÖu vµo vµ tÝn hiÖu ra nªn trong ®iÒu khiÓn vÉn th−êng ®−îc gäi lµ kh©u trÔ. NÕu ký hiÖu tÝn hiÖu (logic) vµo lµ x(t) vµ thêi gian trÔ ®−îc t¹o ra b»ng Timer lµ T th× tiÕn hiÖu ®Çu ra cña Timer ®ã sÏ lµ x(t-T). S7-200 cã rÊt nhiÒu Timer kh¸c nhau vµ ®−îc chia lµm hai lo¹i kh¸c nhau, ®ã lµ: - Timer t¹o thêi gian kh«ng cã nhí (On-Delay Timer), ký hiÖu lµ TON. - Timer t¹o thêi gian cã nhí(Retentive On-Delay Timer), ký hiÖu lµ TONR. Hai kiÓu Timer cña S7-200 (TON vµ TONR) ph©n biÖt víi nhau ë ph¶n øng cña nã ®èi víi tr¹ng th¸i tÝn hiÖu ®Çu vµo. C¶ hai Timer kiÓu TON vµ TONR cïng b¾t ®Çu t¹o thêi gian trÔ tÝn hiÖu kÓ tõ thêi ®iÓm cã s−ên lªn ë tÝn hiÖu vµo, tøc lµ khi ®Çu vµo chuyÓn tr¹ng th¸i logic tõ 0 lªn 1, ®−îc gäi lµ thêi ®iÓm Timer ®−îc kÝch, vµ kh«ng tÝnh kho¶ng thêi gian khi ®Çu vµo cã gi¸ trÞ logic 0 vµo thêi gian trÔ tÝn hiÖu ®−îc ®Æt tr−íc. Khi ®Çu vµo cã gi¸ trÞ logic b»ng 0, TON tù ®éng Reset cßn TONR th× kh«ng tù ®éng Reset. Timer TON ®−îc dïng ®Ó t¹o thêi gian trÔ trong mét thêi gian (miÒn liªn tôc th«ng), cßn TONR thêi gian trÔ sÏ ®−îc t¹o trong nhiÒu kho¶ng thêi gian kh¸c nhau. Timer TON vµ TONR bao gåm 3 lo¹i víi ba bé ph©n gi¶i kh¸c nhau, ®é ph©n gi¶i 1ms, 10ms, 100ms. Thêi gian trÔ T t¹o ra chÝnh lµ tÝch cña ®é ph©n gi¶i cña bé Timer ®−îc chän vµ gi¸ trÞ ®Æt tr−íc cho Timer. VÝ dô mét bé Timer cã ®é ph©n gi¶i b»ng 10ms vµ gi¸ trÞ ®Æt tr−íc lµ 50 th× thêi gian trÔ sÏ lµ T=500ms. 55 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  6. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Timer cña S7-200 cã nh÷ng tÝnh chÊt c¬ b¶n sau: - C¸c bé Timer ®−îc ®iÒu khiÓn bëi mét cæng vµo gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi. Gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi cña Timer ®−îc nhí trong thanh ghi 2 byte (gäi lµ T- word) cña Timer, x¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian trÔ kÓ tõ khi Timer ®−îc kÝch. Gi¸ trÞ ®Æt tr−íc cña c¸c bé Timer ®−îc ký hiÖu trong LAD vµ STL lµ PT. Gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi cña thanh ghi T-word th−êng xuyªn ®−îc so s¸nh víi gi¸ trÞ ®Æt tr−íc cña Timer. - Mçi bé Timer, ngoµi thanh ghi 2 byte T-word l−u gi¸ trÞ tøc thêi, cßn cã mét bit, ký hiÖu b»ng T-bit, chØ tr¹ng th¸i logic ®Çu ra. Gi¸ trÞ logic cña bit nµy phô thuéc vµo kÕt qu¶ so s¸nh gi÷a gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi víi gi¸ trÞ ®Æt tr−íc. - Trong kho¶ng thêi gian tÝn hiÖu x(t) cã gi¸ trÞ logic, gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi trong T-word lu«n ®−îc cËp nhËt vµ thay ®æi t¨ng dÇn cho ®Õn khi nã ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i. Khi gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi lín h¬n hay b»ng gi¸ trÞ ®Æt tr−íc, T-bit cã gi¸ trÞ logic 1. C¸c lo¹i Timer cña S7-200 cña CPU 224 chia theo TON vµ TONR vµ ®é ph©n gi¶i bao gåm: LÖnh §é ph©n gi¶i Gi¸ trÞ cùc ®¹i To¸n h¹ng 1 ms 32.767 T32, T96 TON 10 ms 327.67 T33-T36, T97-T100 100 ms 3276.7 T37-T63, T101-T255 1 ms 32.767 T0, T64 TONR 10 ms 327.67 T1-T4, T65-T68 100 ms 3276.7 T5-T31, T69-T95 56 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  7. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Có ph¸p khai b¸o sö dông Timer trong LAD nh− sau: M« t¶ To¸n h¹ng LAD Khai b¸o Timer sè hiÖu xx kiÓu Txx (word) TON ®Ó t¹o thêi gian trÔ tÝnh tõ CPU 224:T0-T255 khi ®Çu vµo IN ®−îc kÝch thÝch. NÕu nh− gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ ®Æt tr−íc PT PT(word):VW,T,C,IW, th× T-bit cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. Cã QB,MW,SMW,AC, thÓ reset Timer kiÓu TON b»ng AW,VD,*AC,h»ngsè lÖnh R hoÆc b»ng gi¸ trÞ logic 0 t¹i ®Çu vµo IN Khai b¸o Timer sè hiÖu xx kiÓu Txx(word) TONR ®Ó t¹o thêi gian trÔ tÝnh tõ CPU 224:T0-T255 khi ®Çu vµo IN ®−îc kÝch thÝch. NÕu nh− gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi lín PT(word):VW,T,C,IW, h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ ®Æt tr−íc PT QB,MW,SMW,AC, th× T-bit cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. ChØ AW,VD,*AC,h»ngsè cã thÓ reset Timer kiÓu TONR b»ng lÖnh R cho T-bit. C¸c Timer ®¸nh sè tõ 0 ®Õn 255 (®èi víi CPU 224). Mét Timer ®−îc ®Æt tªn lµ Txx, trong ®ã xx lµ sè hiÖu cña Timer. Txx ®ång thêi còng lµ ®Þa chØ h×nh thøc cña T-word vµ cña T-bit ®ã. Tuy chóng cã cïng ®Þa chØ h×nh thøc, song T- word vµ T-bit vÉn ®−îc ph©n biÖt víi nhau nhê kiÓu lÖnh sö dông víi Txx. Khi dïng lÖnh lµm viÖc víi tõ, Txx ®−îc hiÓu lµ ®Þa chØ cña T-word, ng−îc l¹i sö dông lÖnh lµm viÖc víi tiÕp ®iÓm, T-word ®−îc hiÓu lµ ®Þa chØ cña T-bit. Mét Timer ®ang lµm viÖc cã thÓ ®−a vÒ tr¹ng th¸i khëi ®éng ban ®Çu. C«ng viÖc ®−a mét Timer vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu gäi lµ reset Timer ®ã. Khi reset mét bé Timer, T-word vµ T-bit cña nã ®ång thêi ®−îc xãa vµ cã gi¸ trÞ b»ng 0, nh− vËy gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi ®−îc ®Æt vÒ 0 vµ tÝn hiÖu ®Çu ra còng cã tr¹ng th¸i logic b»ng 0. 57 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  8. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 T-bit T-word Giaù trò ñeám töùc thôøi Giaù trò ñaët tröôùc H×nh 3.9: Timer cña S7-200 5. C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn Counter Counter lµ bé ®Õm hiÖn chøc n¨ng ®Õm s−ên xung trong S7-200. C¸c bé ®Õm cña S7-200 ®−îc chia ra lµm hai lo¹i: bé ®Õm tiÕn (CTU) vµ bé ®Õm tiÕn/lïi (CTUD). Bé ®Õm tiÕn (CTU) ®Õm s−ên lªn cña tÝn hiÖu logic ®Çu vµo, tøc lµ ®Òm sè lÇn ®æi tr¹ng th¸i logic tõ 0 lªn 1 cña tÝn hiÖu. Sè s−ên ®Õm ®−îc ghi vµo thanh ghi 2 byte cña bé ®Õm, gäi lµ C-word. Néi dung cña C-word gäi lµ gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi cña bé ®Õm, lu«n ®−îc so s¸nh víi gi¸ trÞ ®Æt tr−íc cña bé ®Õm, ®−îc ký hiÖu lµ PV. Khi gi¸ trÞ tøc thêi b»ng hoÆc lín h¬n gi¸ trÞ ®Æt nµy th× bé ®Õm b¸o ra ngoµi b»ng c¸ch ®Æt gi¸ trÞ logic 1 vµo mét bit ®Æc biÖt cña nã, ®−îc gäi lµ C-bit. Tr−êng hîp gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi nhá h¬n gi¸ trÞ ®Æt th× C-bit cã gi¸ trÞ logic lµ 0. Kh¸c víi c¸c bé Timer, c¸c bé ®Õm CTU ®Òu cã ch©n nèi víi tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn xo¸ ®Ó thùc hiÖn ®Æt l¹i chÕ ®é khëi ®éng ban ®Çu (reset) cho bé ®Õm, ®−îc ký hiÖu b»ng ch÷ c¸i R trong LAD, hay ®−îc quy ®Þnh lµ tr¹ng th¸i logic cña bit ®Çu tiªn trong ng¨n xÕp trong STL. Bé ®Õm ®−îc reset khi tÝn hiÖu xãa cã møc logic lµ 1 hoÆc lÖnh R (reset) ®−îc thùc hiÖn víi C-bit. Khi bé ®Õm ®−îc reset th× c¶ C-word vµ C-bit ®Òu nhËn gi¸ trÞ 0. 58 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  9. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 CU C-bit PV C-word R Gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi H×nh 3.10: Bé ®Õm CTU cña S7-200 Bé ®Õm tiÕn/lïi CTUD ®Õm tiÕn khi gÆp s−ên lªn cña xung vµo cæng ®Õm tiÕn lµ CU trong LAD hoÆc bit thø 3 cña ng¨n xÕp trong STL, vµ ®Õm lïi khi s−ên lªn cña xung vµo cæng ®Õm lïi, ®−îc ký hiÖu lµ CD trong LAD hoÆc bit thø 2 cña ng¨n xÕp trong STL. Bé CTUD còng ®−îc ®−a vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu b»ng 2 c¸ch: + Khi ®Çu vµo logic cña ch©n xãa, ký hiÖu b»ng R trong LAD hoÆc bit thø nhÊt cña ng¨n xÕp trong STL, cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. + B»ng lÖnh R (reset) víi C-bit cña bé ®Õm CTUD cã gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi b»ng gi¸ trÞ ®ang ®Õm vµ ®−îc l−u l¹i trong thanh ghi 2 byte C-word cña bé ®Õm. Gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi lu«n ®−îc so s¸nh víi gi¸ trÞ ®Æt tr−íc PV cña bé ®Õm. CU C-bit PV CD C-word R Gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi H×nh 3.11: Bé ®Õm CTUD cña S7-200 Bé ®Õm tiÕn CTU cã miÒn gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi tõ 0 ®Õn 32.767. Bé ®Õm tiÕn/lïi CTUD cã miÒn gi¸ trÞ ®Õm tøc thêi lµ -32.768 ®Õn 32.767. 59 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
  10. B¸o c¸o tèt nghiÖp t« kim hïng – tù ®éng 46 Có ph¸p khai b¸o sö dông Counter trong LAD nh− sau: LAD M« t¶ To¸n h¹ng Khai b¸o bé ®Õm theo s−ên lªn Cxx(word) cña CU. Khi gi¸ trÞ ®Æt tr−íc PV, Cxx CPU 224:C0-C255 CTU C-bit(Cxx) cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. CU Bé ®Õm ®−îc reset khi ®Çu vµo R PV(word):VW,T,C,IW, PV cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. Bé ®Õm QB,MW,SMW,AC, R ngõng ®Õm khi C-word ®¹t ®−îc AIW,*VD,*AC,h»ngsè gi¸ trÞ cùc ®¹i 32.767 Khai b¸o bé ®Õm tiÕn/lïi, ®Õm Cxx(word) tiÕn theo s−ên lªn cña CU vµ ®Õm CPU 224:C0-C255 CTUD Cxx CU lïi theo s−ên lªn cña CD. Khi gi¸ PV trÞ ®Õm tøc thêi C-word Cxx cã PV(word):VW,T,C,IW, CD gi¸ trÞ logic b»ng 1. Bé ®Õm QB,MW,SMW,AC, R ngõng ®Õm tiÕn khi C-word ®¹t AIW,*VD,*AC,h»ngsè gi¸ trÞ cùc ®¹i 32.767 vµ ngõng ®Õm lïi khi C-word ®¹t cùc tiÓu -32.768. CTUD reset khi ®Çu vµo R cã gi¸ trÞ logic b»ng 1. 3.2. Chän thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn 3.2.1 Yªu cÇu thiÕt bÞ cho viÖc ®iÒu khiÓn Tõ viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ kh¶o s¸t d©y chuyÒn c«ng nghÖ, nhËn thÊy ngoµi viÖc lùa chän phÇn mÒm øng dông chÝnh lµ Simatic S7 - 200 chóng ta cÇn cã nh÷ng thiÕt bÞ trî gióp cho nã ®Ó cã ®−îc gi¶i ph¸p kinh tÕ tèi −u. §ã lµ sö dông PLC S7 - 200 CPU224 vµ c¸c module nhËp/xuÊt trong khu vùc cã c¸c thiÕt bÞ nhËp vµ thiÕt bÞ xuÊt, sö dông c¸p nèi kÕt c¸c module nµy ®Õn PLC vµ kÕt nèi m¸y tÝnh víi PLC qua cæng COM víi giao diÖn truyÒn th«ng RS232 vµ RS485. 60 Tr−êng ®hnni – hµ néi khoa c¬ ®iÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2