intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích cấu tạo các tỷ lệ chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p6

Chia sẻ: Ewtw Tert | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

70
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích cấu tạo các tỷ lệ chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích cấu tạo các tỷ lệ chất khí trong không khí ẩm qua quá trình điều hòa p6

  1. Baíng 3.4 : Nhiãût áøn vaì nhiãût hiãûn do ngæåìi toaí ra,W/ngæåìi Nhiãût âäü phoìng, oC Mæïc âäü hoaût âäüng Loaûi khäng gian Nhiãût thæìa Nhiãût thæìa tæì âaìn äng trung bçnh 28 27 26 24 22 20 trung niãn qh qW qh qW qh qW qh qW qh qW qh qW Ngäöi yãn ténh Nhaì haït 115 100 50 45 50 60 55 40 67 33 72 28 79 21 Ngäöi, hoaût âäüng nheû Træåìng hoüc 130 120 50 65 70 60 55 60 70 50 78 42 84 36 Hoaût âäüng vàn phoìng K.saûn, V.Phoìng 140 130 50 74 80 60 56 70 70 60 78 52 86 44 Âi, âæïng cháûm raîi Cæía haìng 160 130 50 74 80 60 56 70 70 60 78 52 86 44 Ngäöi, âi cháûm Sán bay, hiãûu thuäúc 160 150 53 92 97 64 58 86 76 74 84 66 90 60 Âi, âæïng cháûm raîi Ngán haìng 160 150 53 92 97 64 58 86 76 74 84 66 90 60 Caïc hoaût âäüng nheû Nhaì haìng 150 160 55 100 105 68 60 92 80 80 90 70 98 62 Caïc lao âäüng nheû Xæåíng saín xuáút 230 220 55 158 165 70 62 150 85 135 100 120 115 105 Khiãu vuî Vuî træåìng 260 250 62 180 188 78 70 172 94 156 110 140 125 125 Âi bäü 1,5 m/s Xæåíng 300 300 80 212 220 96 88 204 110 190 130 170 145 155 Lao âäüng nàûng Xæåíng saín xuáút 440 430 138 132 298 292 144 286 154 276 170 260 188 242 27
  2. 3.2.4 Nhiãût do saín pháøm mang vaìo Q4 Täøn tháút nhiãût daûng naìy chè coï trong caïc xê nghiãûp, nhaì maïy, åí âoï, trong khäng gian âiãöu hoaì thæåìng xuyãn vaì liãn tuûc coï âæa vaìo vaì âæa ra caïc saín pháøm coï nhiãût âäü cao hån nhiãût âäü trong phoìng. Nhiãût toaìn pháön do saín pháøm mang vaìo phoìng âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc Q4 = G4.Cp (t1 - t2) + W4.r , kW (3-16) trong âoï : - Nhiãût hiãûn : Q4h = G4.Cp (t1 - t2), kW - Nhiãût áøn : Q4w = W4.ro , kW G4 - Læu læåüng saín pháøm vaìo ra, kg/s Cp - Nhiãût dung riãng khäúi læåüng cuía saín pháøm, kJ/kg.oC W4 - Læåüng áøm toía ra (nãúu coï) trong mäüt âån vë thåìi gian, kg/s ro - Nhiãût áøn hoïa håi cuía næåïc ro = 2500 kJ/kg 3.2.5 Nhiãût toía ra tæì bãö màût thiãút bë nhiãût Q5 Nãúu trong khäng gian âiãöu hoìa coï thiãút bë trao âäøi nhiãût, chàóng haûn nhæ loì sæåíi, thiãút bë sáúy, äúng dáùn håi . . vv thç coï thãm täøn tháút do toía nhiãût tæì bãö màût noïng vaìo phoìng. Tuy nhiãn trãn thæûc tãú êt xaîy ra vç khi âiãöu hoìa thç caïc thiãút bë naìy thæåìng phaíi ngæìng hoaût âäüng. Nhiãût toía ra tæì bãö màût trao âäøi nhiãût thæåìng âæåüc tênh theo cäng thæïc truyãön nhiãût vaì âoï chè laì nhiãût hiãûn. Tuìy thuäüc vaìo giaï trë âo âaûc âæåüc maì ngæåìi ta tênh theo cäng thæïc truyãön nhiãût hay toaí nhiãût. - Khi biãút nhiãût âäü bãö màût thiãút bë nhiãût tw: Q5 = αW.FW.(tW-tT) (3-17) Trong âoï αW laì hãû säú toía nhiãût tæì bãö màût noïng vaìo khäng khê trong phoìng vaì âæåüc tênh theo cäng thæïc sau : αW = 2,5.∆t1/4 + 58.ε .[(TW/100)4 - (TT/100)4 ] / ∆t (3-18) Khi tênh gáön âuïng coï thãø coi αW = 10 W/m . C 2o ∆t = tW - tT tW, tT - laì nhiãût âäü vaïch vaì nhiãût âäü khäng khê trong phoìng. - Khi biãút nhiãût âäü cháút loíng chuyãøn âäüng bãn trong äúng dáùn tF: Q5 = k.F.(tF-tT) (3-19) 2o trong âoï hãû säú truyãön nhiãût k = 2,5 W/m . C 3.2.6 Nhiãût do bæïc xaû màût tråìi vaìo phoìng Q6 3.2.6.1 Nhiãût bæïc xaû màût tråìi Coï thãø coi màût tråìi laì mäüt quaí cáöu læía khäøng läö våïi âæåìng kênh trung bçnh 1,39.106km vaì caïch xa quaí âáút 150.106 km. Nhiãût âäü bãö màût cuía màût tråìi khoaíng 6000OK trong khi åí tám âaût âãún 8÷40.106 oK Tuyì thuäüc vaìo thåìi âiãøm trong nàm maì khoaíng caïch tæì màût tråìi âãún traïi âáút thay âäøi, mæïc thay âäøi xã dëch trong khoaíng +1,7% so våïi khoaíng caïch trung bçnh noïi trãn. Do aính hæåíng cuía báöu khê quyãøn læåüng bæïc xaû màût tråìi giaím âi khaï nhiãöu. Coï nhiãöu yãúu täú aính hæåíng tåïi bæïc xaû màût tråìi nhæ mæïc âäü nhiãùm buûi, máy muì, thåìi âiãøm trong ngaìy vaì trong nàm , âëa âiãøm nåi làõp âàût cäng trçnh, âäü cao cuía cäng trçnh so våïi màût næåïc biãøn, nhiãût âäü âoüng sæång cuía khäng khê xung quanh vaì hæåïng cuía bãö màût nháûn bæïc xaû. Nhiãût bæïc xaû âæåüc chia ra laìm 3 thaình pháön 28
  3. - Thaình pháön træûc xaû - nháûn nhiãût træûc tiãúp tæì màût tråìi - Thaình pháön taïn xaû - Nhiãût bæïc xaû chiãúu lãn caïc âäúi tæåüng xung quanh laìm noïng chuïng vaì caïc váût âoï bæïc xaû giaïn tiãúp lãn kãút cáúu - Thaình pháön phaín chiãúu tæì màût âáút. 3.2.6.2 Xaïc âënh nhiãût bæïc xaû màût tråìi . Nhiãût bæïc xaû xám nháûp vaìo phoìng phuû thuäüc kãút cáúu bao che vaì âæåüc chia ra laìm 2 daûng : - Nhiãût bæïc xaû qua cæía kênh Q61 - Nhiãût bæïc xaû qua kãút cáúu bao che tæåìng vaì maïi : Q62 Q6 = Q61 + Q62 (3-20) a. Nhiãût bæïc xaû qua kênh * Træåìng håüp sæí duûng kênh cå baín : Kênh cå baín laì loaûi kênh trong suäút, daìy 3mm, coï hãû säú háúp thuû αm=6%, hãû säú phaín xaû ρm = 8% (æïng våïi goïc tåïi cuía tia bæïc xaû laì 30o) Nhiãût bæïc xaû màût tråìi qua kênh âæåüc tênh theo cäng thæïc : Q61 = Fk.R.εc.εds.εmmεkh.εK.εm, W (3-21) trong âoï : + Fk - Diãûn têch bãö màût kênh, m2. Nãúu khung gäø Fk = 0,85 F’ (F’ Diãûn têch pháön kênh vaì khung), khung sàõt Fk = F’ + R- Nhiãût bæïc xaû màût tråìi qua cæía kênh cå baín vaìo phoìng . Giaï trë R cho åí baíng 3-7 + εc - Hãû säú tênh âãún âäü cao H (m) nåi âàût cæía kênh so våïi mæûc næåïc biãøn: H ε c = 1 + 0,023 (3 -22) 1000 + εds - Hãû säú xeït tåïi aính hæåíng cuía âäü chãnh lãûch nhiãût âäü âoüng sæång so våïi 20oC + εmm - Hãû säú xeït tåïi aính hæåíng cuía máy muì . Tråìi khäng máy láúy εmm = 1, tråìi coï máy t − 20 ε ds = 1 − 0,13. s (3-23) 10 εmm=0,85 + εkh - Hãû säú xeït tåïi aính hæåíng cuía khung kênh. Kãút cáúu khung khaïc nhau thç mæïc âäü che khuáút mäüt pháön kênh dæåïi caïc tia bæïc xaû khaïc nhau. Våïi khung gäù εkh = 1, khung kim loaûi εkh = 1,17 + εK - Hãû säú kênh, phuû thuäüc maìu sàõc vaì loaûi kênh khaïc kênh cå baín vaì láúy theo baíng 3-5 Baíng 3-5 : Âàûc tênh bæïc xaû cuía caïc loaûi kênh Loaûi kênh Hãû säú Hãû säú Hãû säú Hãû säú kênh εK háúp thuû phaín xaû xuyãn αk ρk qua τk Kênh cå baín 0,06 0,08 0,86 1,00 Kênh trong daìy 6mm, phàóng 0,15 0,08 0,77 0,94 Kênh spectrafloat, maìu âäöng náu, daìy 6mm 0,34 0,10 0,56 0,80 Kênh chäúng nàõng, maìu xaïm, 6mm 0,51 0,05 0,44 0,73 Kênh chäúng nàõng, maìu âäöng náu, 12mm 0,74 0,05 0,21 0,58 Kênh Calorex, maìu xanh , 6mm 0,75 0,05 0,20 0,57 Kênh Stopray, maìu vaìng, 6mm 0,36 0,39 0,25 0,44 Kênh trong traïng maìng phaín xaû RS20, 6mm 0,44 0,44 0,12 0,34 Kênh trong traïng maìng phaín xaû A18, 4mm 0,30 0,53 0,17 0,33 29
  4. + εm - Hãû säú màût tråìi . Hãû säú naìy xeït tåïi aính hæåíng cuía maìn che tåïi bæïc xaû màût tråìi. Khi khäng coï maìn che εm = 1. Khi coï maìn εm âæåüc choün theo baíng 3-6 Baíng 3-6 : Âàûc tênh bæïc xaû cuía maìn che Loaûi maìn che, reìm che Hãû säú háúp Hãû säú phaín Hãû säú Hãû säú màût thuû αm xaû ρm tråìi εm xuyãn qua τm - Cæía chåïp maìu nhaût 0,37 0,51 0,12 0,56 maìu trung bçnh 0,58 0,39 0,03 0,65 maìu âáûm 0,72 0,27 0,01 0,75 - Maìn che loaûi metalon 0,29 0,48 0,23 0,58 - Maìn che Brella kiãøu Haì Lan 0,09 0,77 0,14 0,33 Baíng 3-7: Doìng nhiãût bæïc xaû màût tråìi xám nháûp vaìo phoìng R, W/m2 Vé âäü 10O Bàõc Giåì màût tråìi Thaïng Hæåïng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bàõc 60 139 158 142 139 136 129 136 139 142 158 139 Âäng Bàõc 173 413 483 442 334 205 88 44 44 41 35 25 Âäng 170 423 489 438 309 129 44 44 44 41 35 25 Âäng Nam 57 155 173 146 79 44 44 44 44 41 35 25 6 Nam 6 25 35 41 44 44 44 44 44 41 35 25 Táy Nam 6 25 25 41 44 44 44 44 79 136 173 155 Táy 6 25 25 41 44 44 44 129 309 438 489 423 Táy Bàõc 6 25 25 41 44 57 88 205 334 442 483 413 Màût nàòm ngang 13 139 337 524 647 735 766 735 647 524 337 139 Bàõc 16 107 123 110 104 98 95 98 104 110 123 107 Âäng Bàõc 132 401 467 419 344 177 69 44 44 41 35 22 Âäng 158 426 498 448 309 136 44 44 44 41 35 22 Âäng Nam 82 180 208 177 101 44 44 44 44 41 35 22 5 vaì 7 Nam 3 22 35 41 44 44 44 44 44 41 35 22 Táy Nam 3 22 35 41 44 44 44 44 101 177 208 180 Táy 3 22 35 41 44 44 44 136 309 448 498 426 Táy Bàõc 3 22 35 41 44 44 69 177 344 419 467 401 Màût nàòm ngang 9 132 337 524 662 744 779 744 662 524 337 132 Bàõc 3 47 50 47 47 44 44 44 47 47 50 47 Âäng Bàõc 54 356 410 350 252 107 44 44 44 41 35 22 Âäng 79 435 514 470 328 145 44 44 44 41 35 22 Âäng Nam 57 249 296 268 189 85 44 44 44 41 35 22 4 vaì 8 Nam 3 22 35 41 44 44 44 44 44 41 35 22 Táy Nam 3 22 35 41 44 44 44 85 189 268 296 249 Táy 3 22 35 41 44 44 44 145 252 470 514 435 Táy Bàõc 3 22 35 41 44 44 44 107 237 350 410 356 Màût nàòm ngang 6 120 331 527 672 763 789 763 672 527 331 120 30
  5. Bàõc 3 19 35 41 44 44 44 44 44 41 35 19 Âäng Bàõc 3 281 325 252 142 54 44 44 44 41 35 19 Âäng 3 410 517 476 334 148 44 44 44 41 35 19 Âäng Nam 3 306 401 385 296 177 66 44 44 41 35 19 3 vaì 9 Nam 3 19 41 60 76 85 88 85 76 60 41 19 Táy Nam 3 19 35 41 44 44 66 177 196 385 401 306 Táy 3 19 35 41 44 44 44 148 334 476 517 410 Táy Bàõc 3 19 35 41 44 44 44 54 142 252 325 281 Màût nàòm ngang 3 98 306 505 653 741 779 741 653 505 306 98 Bàõc 0 16 32 41 44 44 44 44 44 41 32 16 Âäng Bàõc 0 183 208 139 88 44 44 44 44 41 32 16 2 vaì 10 Âäng 0 372 489 457 315 126 44 44 44 41 32 16 Âäng Nam 0 325 464 470 388 255 145 57 44 41 32 16 Nam 0 57 126 173 205 224 230 224 205 173 126 57 Táy Nam 0 16 32 41 44 57 145 255 388 470 464 325 Táy 0 16 32 41 44 44 44 126 315 457 489 372 Táy Bàõc 0 16 32 41 44 44 44 44 88 139 208 183 Màût nàòm ngang 0 69 268 438 609 694 735 694 609 438 268 69 Bàõc 0 13 28 38 41 44 44 44 41 38 28 13 Âäng Bàõc 0 85 117 54 41 44 44 44 41 38 28 13 1 vaì 11 Âäng 0 312 451 416 293 123 44 44 41 38 28 13 Âäng Nam 0 312 483 508 460 344 221 98 54 38 28 13 Nam 0 110 205 287 303 328 334 328 303 287 205 110 Táy Nam 0 13 28 38 54 98 221 344 460 508 483 312 Táy 0 13 28 38 41 44 44 123 293 416 451 312 Táy Bàõc 0 13 28 38 41 44 44 44 41 54 117 85 Màût nàòm ngang 0 54 196 413 552 637 662 637 552 413 196 54 Bàõc 0 13 28 38 41 44 44 44 41 38 28 13 Âäng Bàõc 0 47 88 54 41 44 44 44 41 38 28 13 12 Âäng 0 271 432 410 287 132 44 44 41 38 28 13 Âäng Nam 0 312 486 514 470 382 249 114 73 38 28 13 Nam 0 158 233 296 344 366 378 366 344 296 233 158 Táy Nam 0 13 28 38 73 144 249 382 470 514 486 312 Táy 0 13 28 38 41 44 44 132 287 410 432 271 Táy Bàõc 0 13 28 38 41 44 44 44 41 54 88 47 Màût nàòm ngang 0 44 208 378 527 609 637 609 527 378 208 44 Vé âäü 20O Bàõc Giåì màût tråìi Thaïng Hæåïng 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bàõc 88 129 104 79 60 54 47 54 60 79 104 129 Âäng Bàõc 255 454 385 262 120 47 44 44 44 38 28 9 Âäng 255 467 505 451 303 129 44 44 44 44 38 28 Âäng Nam 88 196 230 208 139 66 44 44 44 44 38 28 6 Nam 9 28 38 44 44 44 44 44 44 44 38 28 Táy Nam 9 28 38 44 44 44 44 66 139 208 230 196 31
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2