intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình phân tích quy trình tự động hóa với Autocad 3d cho thiết kế công trình giao thông p8

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

75
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình tự động hóa với autocad 3d cho thiết kế công trình giao thông p8', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình tự động hóa với Autocad 3d cho thiết kế công trình giao thông p8

  1. CHÚ Ý Các khai báo dữ liệu với các từ khoá trên được thực hiện trong phần General của một mô-đun. Các dữ liệu đó còn được gọi là dữ liệu cấp mô-đun (module level). Trong mỗi mô-đun, phần đầu tiên (của phần viết mã lệnh) được gọi là phần General của mô-đun đó. Theo quy ước, các thiết lập cho mô-đun được đặt ở đây và VBA IDE sẽ tự động phân cách phần này. Không có giới hạn về kích thước cho phần này. Hình III-15: Phần General trong mô-đun 6.1. Khai báo hằng số Hằng số là một loại biến đặc biệt mà giá trị của nó được xác định ngay lúc khai báo và luôn không thay đổi. Ta nên dùng cách này cho những hằng số hay phải dùng lặp lại trong chương trình, ví dụ như hằng số π = 3.14159. Sau khi khai báo hằng số này: Const Pi=3.14159 ta luôn có thể sử dụng giá trị 3.14159 bất cứ chỗ nào trong chương trình với cái tên dễ nhớ hơn là Pi. Cú pháp: [Public/ Private] Const = Các từ khoá Public hay Private xác định phạm vi hiệu lực của hằng số, với từ khoá Public, hằng số này có thể sử dụng ở bất cứ đâu trong ứng dụng, còn với từ khoá Private thì hằng số này chỉ có thể sử dụng bên trong mô-đun nơi khai báo hằng số đó. Ý nghĩa của hai từ khóa này cũng không thay đổi cho tất cả các phần khác mà có sử dụng chúng. 6.2. Khai báo biến Cú pháp: Dim as Khi dùng từ khóa Public hay Private nhằm xác định phạm vi hiệu lực của biến thay cho từ khóa Dim trong khai báo biến thì cú pháp như sau: Public as Hay: 38
  2. CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC  Private as 6.3. Khai báo kiểu tự định nghĩa Trong VB có thể khai báo các kiểu dữ liệu theo nhu cầu của người sử dụng. Cú pháp khai báo như sau: Type as as … as End Type Sau khi khai báo kiểu tự định nghĩa, người dùng có thể sử dụng các biến có kiểu tự định nghĩa bằng cách khai báo như các biến thông thường, với được thay bằng . Để truy cập tới một trường của biến kiểu bản ghi, dùng toán tử (.) hoặc dùng cặp từ khóa With… End With. CHÚ Ý Các từ khoá Public hay Private nhằm xác định phạm vi hoạt động của kiểu dữ liệu được khai báo. Đồng thời khai báo kiểu chỉ được thực hiện ở cấp mô-đun (không thực hiện được trong các chương trình con). Khi không chỉ rõ thì phạm vi hoạt động thì mặc định của một kiểu dữ liệu tự định nghĩa là Public. 6.4. Khai báo mảng tĩnh Cú pháp: [Public/Private/Dim] () as Các thông số về chiều có thể biểu diễn qua các ví dụ sau: Dim a(3 To 5) As Integer ‘ Mảng 1 chiều với các chỉ số từ 3 đến 5 Dim A(3) As Long ‘ Mảng 1 chiều với chỉ số đến 3 (mảng 1 chiều có 4 phần tử với chỉ số từ 0 đến 3) Dim A(2 To 4, 6) As Double ‘ Mảng 2 chiều với một miền chỉ số từ 2 tới 4 và một miền có chỉ số từ 0 đến 6. GỢI Ý Các từ khoá Public hay Private xác định phạm vi hoạt động của biến mảng (trong trường hợp mảng được khai báo mức mô-đun). Các qui định về phạm vi hoạt động của mảng tương tự với biến thông thường - đã được trình bày ở phần trước. 6.5. Khai báo mảng động Cú pháp: 39
  3. [Public/ Private/ Dim] () as Trong khai báo trên không chứa các thông số về chiều và đó thuần túy chỉ là một khai báo. Các phần tử của mảng chưa được tạo ra (hay nói cách khác mảng vẫn chưa thực sự được cấp phát bộ nhớ) và vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng. Trước khi sử dụng mảng động hoặc khi muốn thay đổi kích thước của mảng, sử dụng lệnh Redim. Cú pháp như sau: Redim () as Chú ý rằng phải đúng như khai báo ban đầu, các thông số về chiều có thể khác trước cả về số chiều và kích thước của từng chiều. Khi đó, các dữ liệu cũ trong mảng không còn nữa, thay vào đó là những phần tử mới được khởi tạo. 6.6. Khai báo, tạo và làm việc với biến đối tượng Khai báo và tạo biến đối tượng phải dùng thêm từ khóa New Dim as New là lớp (class) đã được định nghĩa từ trước. Phép gán đối tượng được thực hiện với từ khóa Set Set = Chú ý rằng nếu thực hiện khai báo một biến đối tượng như thông thường (không có từ khóa New) thì biến thực sự chưa được tạo ra. Trong trường hợp đó, người sử dụng phải tạo và gán đối tượng với các từ khoá tương ứng là New và Set. Dim as Set = New CHÚ Ý Câu lệnh Set không phải là câu lệnh khai báo, vì vậy nó phải được viết trong một chương trình con nào đó chứ không thể nằm trong phần General của một mô-đun. Làm việc với một biến đối tượng tức là quá trình thao tác với đối tượng thông qua các thuộc tính, phương thức và các sự kiện của đối tượng đó. Để truy cập tới các thuộc tính và phương thức của đối tượng ta sử dụng theo cú pháp sau, chú ý đến dấu chấm ( . ) giữa tên biến và tên thuộc tính hay tên phương thức: . . 7. Các toán tử và hàm thông dụng 7.1. Các toán tử Toán tử được sử dụng cho mục đích xử lý dữ liệu. Ta sử dụng các toán tử để thực hiện tính toán, so sánh, gán và thực hiện nhiều thao tác khác. Dưới đây là danh sách và ý nghĩa của một số toán tử thông dụng: 40
  4. CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC  Toán tử Mô tả Toán tử gán = Gán giá trị cho biến hoặc thuộc tính Toán tử toán học + Cộng - Trừ * Nhân / Chia \ Chia lấy phần nguyên Mod Chia lấy phần dư ^ Luỹ thừa Toán tử logic Not Trả về giá trị phủ định với giá trị biểu thức. Not(TRUE)=FALSE And Nối logic hai biểu thức. (TRUE And TRUE)=TRUE; các trường hợp khác cho kết quả bằng FALSE Or (FALSE or FALSE)=FALSE; các trường hợp khác cho kết quả là TRUE Xor Cho kết quả TRUE nếu hai đối số có cùng giá trị; ngược lại cho kết quả là FALSE Eqv So sánh hai giá trị logic; cách thức xử lý tương tự như toán tử Xor Toán tử so sánh = So sánh bằng Khác nhau > Lớn hơn >= Lớn hơn hoặc bằng < Nhỏ hơn
  5. Val(str) Chuyển đổi chuỗi thành giá trị kiểu số 7.3. Các hàm chuyển đổi dữ liệu Chuyển đổi định dạng số liệu là một nhu cầu thường gặp trong lập trình do các ngôn ngữ lập trình luôn đòi hỏi kiểu dữ liệu phải rõ ràng và cố định cho từng biến nhằm tránh phát sinh các lỗi sau này. Việc chuyển đổi này, nếu trong trường hợp thông thường , thì VB sẽ tự động thực hiện. Nhưng khi gặp các yêu cầu đặc biệt thì buộc người dùng phải sử dụng những hàm chuyển đổi phù hợp. CHÚ Ý Việc chuyển đổi kiểu dữ liệu luôn có thể tạo ra lỗi do không thể chuyển đổi được hoặc phát sinh kết quả sai. Cho nên khi sử dụng cần chú ý đến các khả năng gây lỗi của việc chuyển đổi kiểu dữ liệu. Các hàm này được chứa trong thư viện Conversion (có thể tra cứu thư viện này bằng Object Browser). Sau đây là một số hàm thông dụng: Hàm Mô tả CBool(Expression) Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu logic (Boolean) CByte(Expression) Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu Byte CInt(Expression) Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu nguyên (Integer) CLng(Expression) Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu nguyên (Long) CDbl(Expression) Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu thực (Double) CSng(Expression) Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu thực (Single) CStr(Expression) Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu xâu (String) Str(Number) Chuyển đổi dữ liệu số sang kiểu xâu (String) Val(String As String) Chuyển đổi dữ liệu từ String sang Double Ví dụ: Public Sub Test () Dim StrA as String Dim A as Double StrA=”1234” A=Val(StrA) ‘ Kết quả A=1234 Debug.print A A=4567 StrA=Str(A) ‘ Kết quả StrA=”4567” Debug.Print StrA End Sub GỢI Ý Để có thể chạy thử các đoạn mã lênh trên, trong VBA IDE, trước hết cần tạo ra một mô-đun trong dự án (nếu chưa có) sau đó tạo ra một chương trình con dạng Sub và nhập đoạn mã lệnh cần thử vào chương trình con này. Đặt con trỏ soạn thảo mã lệnh ở bất cứ dòng nào trong chương trình con đó và bấm phím F5 để chạy chương trình. Kết quả như sau: 42
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2