intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng đặc tính nhiệt độ dư trong kết cấu bao che do bức xạ p4

Chia sẻ: Ngo Thi Nhu Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng đặc tính nhiệt độ dư trong kết cấu bao che do bức xạ p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng đặc tính nhiệt độ dư trong kết cấu bao che do bức xạ p4', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng đặc tính nhiệt độ dư trong kết cấu bao che do bức xạ p4

  1. H×nh 2-15: C¬ cÊu van ®Üa lµm gi¶m thÓ tÝch chÕt B¶ng 2-16: C«ng suÊt l¹nh m¸y nÐn COPELAND, kW to, ( oF / oC ) N§C VLT MODEL m3/h kW 55 45 35 25 15 5 0 -5 - 10 - 20 - 30 - 40 12,8 7,2 1,7 -3,9 -9,4 -15 -17,8 -20,6 -23,3 -28,8 -34,4 - 40 2DF*-0300 (DC) 2,2 21,2 7,8 6,7 5,8 4,1 2,8 1,8 2DL*-0400 (DC) 3,0 23,6 9,1 7,9 6,9 4,8 3,2 2,0 2DC*-0500 3,7 16,8 22,9 18,7 15,0 11,6 9,1 6,9 5 ,9 5,0 4,1 3,3 2,6 1,9 (DC, LA) 2DD*-0500 (RG) 3,0 23,6 26,5 21,9 17,0 13,7 10,8 8,3 7,1 6,1 5,1 2DF*-0500 3,7 21,2 13,0 10,9 8,8 7,8 6.7 5,8 4,1 2,8 1,8 (DC, LV) 2DA*-0600 (DC) 3,7 37,9 10,1 9 ,1 7,8 5,7 4,0 2,6 2DB*-0600 (DC) 4,5 27,9 11,1 9 ,6 8,3 6,1 4,3 2,9 3DA*-0600 (DC) 4,5 32,1 12,4 10,7 9 ,2 6,7 4,8 3,2 2DL*-0750 (RG) 5,6 23,6 33,1 27,1 21,9 16,5 13,1 10,0 8 ,7 7,4 6,2 2DA*-0750 5,6 26.6 37,5 30,8 24,8 19,0 15,0 11,6 10,0 8,4 6,9 5,9 3,8 1,8 (DC, LA) 3DA*-0750 5,6 32,1 44,8 36,9 30,2 23,1 18,5 14,6 12,3 10,7 9 ,2 6,5 4,3 2,7 (AR,DC) 3DB*-0750 (DC) 5,6 37,9 15,0 13,2 11,5 8 ,7 6,3 4,3 3DB*-0900 6,7 37,9 53,9 44,2 35,7 27,1 21,7 17,3 15,0 13,0 11,2 8 ,0 5,4 3,5 (DC, LV) 3DF*-0900 (DC) 6,7 44,9 17,8 15,7 13,7 10,2 7,3 4,9 3DB*-1000 (RG) 7,5 37,9 52,4 43,7 35,7 27,7 22,3 17,8 15,7 13,9 12,2 3DS*-1000 (DC) 7,5 49,9 19,9 17,5 15,3 11,4 8,1 5,4 4DA*-1000 (DC) 7,5 56,0 20,8 18,8 16,6 12,5 8,8 5,7 3DF*-1200 (RG) 9,0 44,9 52,1 41,9 32,2 25,7 20,4 17,9 15,9 13,9 3DS*-1500 (DC) 11,2 49,9 70,6 58,3 47,8 36,3 29,0 22,9 20,2 17,8 15,5 11,4 8,1 5,4 4DL*-1500 11,2 70,7 27,7 24,5 21,5 16,1 11,7 8,1 (DC, OC) 4DA*-2000 14,9 56,0 77,4 65,3 52,7 38,7 30,5 23,6 20,7 18,1 15,7 12,0 8,8 5,7 (DC, LA) 82
  2. 4DB*-2200 (RG) 16,4 65,1 88,8 73,8 60,4 45,1 36,0 27,0 22,4 18,5 16,0 4DT*-2200 16,4 84,5 33,4 28,5 24,6 18,5 13,9 9,6 (DC, OC) 4DH*-2500 (RG) 18,7 70,7 96,7 80,3 65,6 51,9 40,7 31,4 27,4 24,2 21,6 6DL*-2700 20,1 106,1 41,0 36,6 32,2 24,0 16,9 11,1 (DC, OC) 4DJ*-3000 (RG) 22,4 84,5 115 95,2 78,2 61,2 48,3 37,8 33,1 28,9 25,3 6DB*-3000 (RG) 22,4 97,7 134 110 89,4 68,6 56,5 44,5 38,7 32,8 27,0 6DT*-3000 22,4 126,8 47,5 41,6 36,6 27,7 20,2 13,7 (DC,DS,OC) 6DH*-3500 (RG) 26,1 106,1 146 120 97,9 73,8 59,5 47,2 41,9 37,2 32,5 6DG*-3500 (RG) 26,1 116,9 156 128 105 81,2 65,3 51,6 45,4 40,7 36,0 6DJ*-4000 29,8 126,8 169 141 116 88,2 70,9 56,3 49,5 43,4 37,5 (DS, RG) 8DP*-5000 (DS) 37,3 151,7 207 170 138 104 84,1 8DS*-6000 (DS) 44,8 179,5 240 197 159 120 96,4 33D*-12AA 9,0 64,3 24,8 21,4 18,5 13,5 9 ,6 6,4 (DC) 33D*-15AA 11,2 64,3 46,3 36,9 29,2 24,6 21,4 18,4 13,0 8,6 5,4 (DC,AR) 33D*-15BB (DC) 11,2 75,8 29,9 26,4 23,1 17,3 12,5 8,6 33D*-18BB 13,4 75,8 54,2 43,4 34,6 29,9 26,1 22,4 16,1 10,9 7,0 (DC,LV) 33D*-18FF (DC) 13,4 89,8 35,7 31,4 27,4 20,3 14,5 9,8 33D*-20BB (RG) 14,9 75,8 55,4 44,5 35,5 31,4 27,8 24,4 33D*-20SS (DC) 14,9 99,8 39,8 34,9 30,5 22,7 16,2 10,8 44D*-20AA 14,9 111,9 41,9 37,5 33,1 25,0 17,6 11,5 (DC) 33D*-24FF (RG) 17,9 89,8 64,5 51,6 40,7 35,7 31,9 28,1 33D*-30SS (DC) 22,4 99,8 72,7 58,0 46,0 40,4 35,5 31,1 22,8 16,2 10,8 44D*-30LL 22,4 141,5 55,4 48,9 43,1 32,2 23,3 16,2 (DC, OC) 44D*-40AA 29,8 111,9 77,4 60,9 47,2 41,3 36,0 31,4 23,9 17,6 11,5 (DC,LA) 44D*-44BB (RG) 32,8 130,2 90,2 72,1 53,9 44,8 36,9 32,2 44D*-44TT 32,8 169,0 66,8 57,1 49,2 36,9 27,8 19,3 (DC, OC) §èi víi kho l¹nh c«ng suÊt nhá cã thÓ chän côm m¸y l¹nh ghÐp s½n cña c¸c h·ng, côm m¸y l¹nh nh− vËy gåm cã ®Çy ®ñ tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i trõ dµn l¹nh. Cã thÓ gäi lµ côm m¸y l¹nh dµn ng−ng lo¹i m¸y nÐn nöa kÝn (Semi-hermetic Condensing Unit). C¸c côm m¸y l¹nh dµn ng−ng gåm hai lo¹i, ho¹t ®éng ë 2 lo¹i chÕ ®é nhiÖt kh¸c nhau: ChÕ ®é nhiÖt trung b×nh vµ l¹nh s©u. §èi víi c¸c tæ m¸y c«ng suÊt nhá ng−êi ta th−êng chØ thiÕt kÕ dïng frª«n. Do ®ã sö dông cho kho l¹nh rÊt phï hîp, kh«ng sî m«i chÊt rß rØ ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng s¶n phÈm. D−íi ®©y xin giíi thiÖu c¸c th«ng sè kü thuËt côm m¸y l¹nh dµn ng−ng cña h·ng Copeland (Mü). 83
  3. H×nh 2-16: Côm m¸y l¹nh dµng ng−ng COPELAND B¶ng 2-17 : C«ng suÊt l¹nh Qo (W) cña c¸c côm m¸y l¹nh Copeland ë 50Hz Ph¹m vi nhiÖt ®é trung b×nh M«i chÊt R22 NhiÖt ®é bay h¬i, oC Model N tk (HP) (oC) 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 32 1.025 850 697 547 424 325 E2AM-A050 0,5 43 883 725 585 454 352 269 49 802 657 529 411 318 32 1.660 1.370 1.133 900 697 534 E2AM-A075 0,75 43 1.420 1.170 950 752 583 446 49 1.290 1.058 867 678 526 32 2.250 1.870 1.530 1.210 936 716 E2AM-A100 1,0 43 1.920 1.590 1.290 1.010 781 598 49 1.760 1.440 1.170 910 704 32 3.840 3.140 2.500 1.950 1.510 1.150 D2AM-A0150 1,5 43 3.320 2.680 2.120 1.620 1.220 920 49 3.080 2.480 1.940 1.470 1.110 820 32 4.260 3.410 2.720 2.120 1.630 1.240 D2AM-A0202 2,0 43 3.580 2.840 2.220 1.720 1.340 1.020 49 3.260 2.570 2.010 1.550 D3AM-A0300 3,0 32 7.620 6.280 5.050 3.920 3.020 2.300 84
  4. 43 6.440 5.220 4.170 3.200 2.480 1.890 49 5.870 4.700 3.690 2.790 32 12.400 10.300 8.420 6.650 5.180 3.990 3.030 D3AM-A0500 5,0 43 10.600 8.920 7.200 5.620 4.380 3.400 2.580 49 9.670 8.130 6.570 5.120 3.990 32 17.000 14.400 11.900 9.420 7.330 5.650 4.290 D3AM-A0750 7,5 43 14.400 12.300 10.200 8.170 6.360 4.930 3.750 49 13.200 11.300 9.300 7.470 5.820 32 25.700 21.700 18.200 14.700 11.500 8.880 6.750 D3AM-A1000 10 43 22.700 19.100 15.500 12.200 9.520 7.380 5.610 49 21.200 17.700 14.200 10.920 8.540 32 32.600 27.300 22.200 17.400 13.600 10.500 7.940 D3AM-A1500 15 43 27.900 23.300 18.600 14.300 11.100 8.630 6.560 49 25.600 21.200 16.700 12.700 9.880 B¶ng 2-18 : C«ng suÊt l¹nh Qo (W) cña c¸c côm m¸y l¹nh ë 50Hz Ph¹m vi nhiÖt ®é thÊp M«i chÊt R22 NhiÖt ®é bay h¬i, oC Model N tk (oC) (HP) -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 32 1.480 1.230 992 762 578 424 EKAL-A075 0,75 43 1.300 1.070 842 647 486 352 49 1.180 967 766 585 439 317 32 1.950 1.560 1.260 1.000 752 546 EKAL-A100 1,0 43 1.700 1.350 1.080 850 631 452 49 1.540 1.220 975 768 571 409 32 2.500 1.950 1.510 1.150 867 616 D2AM-0150 1,5 43 2.120 1.620 1.220 917 670 458 49 1.940 1.470 1.110 824 587 387 32 4.170 3.290 2.570 1.960 1.450 1.080 DKAL-0202 2,0 43 3.640 2.850 2.210 1.670 1.220 892 49 3.310 2.590 2.010 1.500 1.110 805 32 6.190 5.000 3.900 2.890 2.040 1.450 DLAL-0301 3,0 43 5.420 4.320 3.330 2.450 1.720 1.210 49 4.920 3.920 3.020 2.220 1.550 1.090 32 7.240 5.850 4.560 3.380 2.390 1.700 DLAL-0401 4,0 43 6.340 5.050 3.900 2.870 2.010 1.420 49 5.760 4.590 3.530 2.600 1.810 1.280 32 9.500 7.670 6.060 4.650 3.440 2.450 CMDL-0400 4,0 43 8.250 6.650 5.190 3.940 2.890 2.030 49 7.520 6.040 4.710 3.570 2.610 1.830 32 11.300 9.080 7.270 5.680 4.290 3.130 CMDL-0602 6,0 43 9.920 7.900 6.230 4.820 3.610 2.600 49 9.000 7.170 5.650 4.360 3.260 2.340 32 15.600 12.700 10.170 8.050 6.210 4.630 CMDL-0750 7,5 43 13.600 10.900 8.750 6.830 5.220 3.840 85
  5. 49 12.400 10.000 7.910 6.180 4.720 3.470 32 21.300 17.200 13.700 10.800 8.090 5.840 CMDL-10000 10 43 18.600 14.900 11.800 9.080 6.790 4.850 49 17.000 13.600 10.700 8.240 6.140 4.380 H×nh 2-17: M¸y nÐn trôc vÝt Grasso (§øc) §èi víi hÖ thèng kho l¹nh c«ng suÊt lín cã thÓ sö dông m¸y nÐn trôc vÝt. M¸y nÐn trôc vÝt cã −u ®iÓm lµ cã ®é bÒn cao vµ Ýt rung ®éng do m«i chÊt tuÇn hoµn liªn tôc. H×nh 2-17 vµ b¶ng 2-19 d−íi ®©y tr×nh bµy h×nh d¹ng bªn ngoµi vµ ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y nÐn trôc vÝt chñng lo¹i SP1 cña h·ng GRASSO (§øc). B¶ng 2-19: C«ng suÊt l¹nh m¸y nÐn trôc VÝt Grasso chñng lo¹ SP1 Qo (kW) ë n = 2940 Vßng/phót NhiÖt ®é bay h¬i/ nhiÖt ®é ng−ng tô, oC Lo¹i NH3 R22 R134a -35/+40 - 0/+45 -35/+40 - 0/+45 - 0/+45 10/+35 10/+3 10/+35 5 C 38 48 137 191 40 58 129 166 78 91 86
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản