intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p6

Chia sẻ: Nguyencaokyhoc Hoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p6', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng ngôn ngữ action script cho movieclip hay một frame p6

  1. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Choïn Showmenu [True/False] ñeå ñieàu khieån caùc muïc Item trong trình ñôn xoå xuoáng. Trong hoäp kyù töï Arguments, nhaäp vaøo True ñeå hieån thò ñaày ñuû caùc muïc trong trình ñôn khi nhaáp phaûi chuoät hoaëc choïn False ñeå daáu thanh trình ñôn. Ngoaøi ra baïn coù theå nhaäp vaøo caùc tuøy choïn trong hoäp kyù töï Commands hoaëc Arguments hoaëc nhaäp vaøo caùc hoäp naøy nhöõng bieåu thöùc. Baïn coù theå xem muïc ActionScript Help ñeå bieát theâm chi tieát. LOAD VAØ UNLOAD CAÙC ÑOAÏN PHIM BOÅ SUNG Ñeå dieãn hoaït caùc ñoaïn phim maø khoâng caàn phaûi ñoùng Flash Player laïi hoaëc chuyeån sang caùc ñoaïn phim khaùc maø khoâng caàn naïp veà (Load) taøi lieäu HTML khaùc, baïn haõy söû duïng action Load Movie. Action Unload Movie seõ loaïi boû moät ñoaïn phim tröôùc ñoù ñöôïc naïp veà baèng action Load Movie. Döôùi ñaây laø moät vaøi maãu duøng action Load Movie: Xem moät chuoãi caùc baûng quaûng caùo laø file SWF baèng caùch ñaët action Load Movie taïi ♦ cuoái moãi file SWF ñeå naïp veà ñoaïn phim tieáp theo. Phaùt trieån caùc giao dieän phuï cho pheùp ngöôøi duøng choïn trong soá nhieàu file SWF khaùc ♦ nhau. Xaây döïng moät giao dieän ñònh höôùng vôùi caùc ñieàu khieån Navigation trong Level 0 naïp ♦ veà caùc Level khaùc. Vieäc naïp veà caùc Level taïo ra caùc vuøng chuyeån caûnh (Transition) nhaün hôn trong vieäc naïp veà caùc trang HTML môùi trong trình duyeät Browser. Naïp veà moät ñoaïn phim: 1. Choïn frame, Instance nuùt hoaëc ñoaïn Instance Movie Clip maø baïn seõ gaùn action vaøo. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action LoadMovie. 4. Trong baûng Parameters, ñoái vôùi muïc URL xaùc ñònh moät ñöôøng daãn ñòa chæ tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái cho file SWF caàn naïp veà. Ñeå duøng ñöôïc caùc file naøy trong cheá ñoä Flash Player hoaëc Test trong Flash, taát caû caùc file SWF phaûi ñöôïc löu trong cuøng moät thö muïc vaø teân file khoâng caàn xaùc ñònh ñöôøng daãn hay oå ñóa. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 265
  2. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 5. Trong muïc Location, choïn Level hoaëc Target coù trong trình ñôn xoå xuoáng. 6. Neáu baïn choïn trong muïc Location laø Level, baïn phaûi nhaäp vaøo moät con soá chæ caáp ñoä nhö sau : Naïp veà ñoaïn phim môùi ngoaøi caùc ñoaïn phim ñang toàn taïi ra, baïn coù theå nhaäp vaøo moät con soá chæ caáp ñoä maø ñoaïn phim khaùc khoâng söû duïng. (Giöõ ñoaïn phim vaø luoân caäp nhaät caùc giaù trò môùi cho caùc bieán, baïn neân söû duïng Action Load Variables. Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát, baïn coù theå xem muïc ActionScript Help.) Thay theá moät ñoaïn phim ñang toàn taïi vôùi ñoaïn phim ñöôïc naïp, baïn coù theå nhaäp vaøo moät con soá chæ caáp ñoä maø hieän ñang ñöôïc ñoaïn phim khaùc söû duïng. Thay theá ñoaïn phim goác vaø khoâng naïp veà töøng chæ soá caáp ñoä, choïn Level 0 ñeå naïp veà moät ñoaïn phim môùi. Tröôùc heát ñoaïn phim naïp vaøo ñöôïc ñöa vaøo caáp ñoä döôùi cuøng. Ñoaïn phim ôû Level 0 thieát laäp tæ leä frame, maøu Background vaø kích thöôùc frame cuûa taát caû caùc ñoaïn phim ñöôïc nhaäp vaøo khaùc. Sau ñoù caùc ñoaïn phim coù theå ñöôïc choàng leân caùc caáp ñoä beân treân ñoaïn phim trong Level 0. 7. Neáu baïn choïn muïc Location laø Target, baïn phaûi xaùc ñònh moät ñoaïn Movie Clip seõ ñöôïc ñoaïn phim naïp veà thay theá. Ñoaïn phim naïp vaøo thöøa höôûng caùc thuoäc tính nhö vò trí, höôùng xoay vaø thay ñoåi tæ leä cuûa ñoaïn Movie Clip ñöôïc nhaém ñeán (ñích). Ñieåm khai baùo (Registration Point) cuûa ñoaïn phim naïp vaøo xuaát hieän taïi goùc traùi treân cuûa ñoaïn phim Movie Clip ñích. 8. Muïc Variable, choïn moät Method ñeå gôûi caùc bieán cho ñoaïn phim ñöôïc naïp vaøo vò trí ñöôïc lieät keâ trong hoäp kyù töï URL: Choïn muïc Send Using Get gaén theâm vaøo moät soá bieán nhoû cho ñeán keát thuùc URL. Ví duï, baïn duøng tuøy choïn naøy ñeå gôûi caùc bieán giaù trò trong moät ñoaïn Flash Movie ñeán moät server-side script.. Choïn Send Using Post ñöa caùc bieán soá taùch bieät töø URL nhö caùc chuoãi daøi trong moät tieâu ñeà ñoäc laäp. Ñieàu naøy cho pheùp baïn ñöa vaøo nhieàu bieán soá vaø gôûi thoâng tin nhaän ñöôïc töø moät daïng Form ñeán moät maõ script CGI trong Server. Ví duï, baïn coù theå gôûi caùc bieán ñeán moät CGI script taïo ra moät file SWF khi xuaát ra laø CGI. Choïn muïc Don't Send khoâng ñöa vaøo baát kyø bieán soá naøo. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 266
  3. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Trong ví duï sau ñaây, nhaáp chuoät vaøo nuùt naïp ñoaïn phim vaøo trong thö muïc goác taïi caáp ñoä Level 0, thay theá ñoaïn phim ñang toàn taïi vaø gôûi caùc bieán ñeán ñoaïn phim ñöôïc naïp vaøo söû duïng Method (phöông thöùc ) Get: loadMovie ("someFile.cgi", 0, "GET"); Leänh "someFile.cgi" xuaát ra ñoaïn phim Flash vôùi ñònh daïng file SWF. Boû naïp (Unload) moät ñoaïn phim trong cöûa soå Flash movie: 1. Choïn frame, Instance nuùt hoaëc ñoaïn Instance Movie Clip maø baïn seõ gaùn action vaøo. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, nhaáp chuoät vaøo muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Unload Movie. 4. Muïc Location, choïn moät trong nhöõng tuøy choïn sau coù trong trình ñôn xoå xuoáng: Ñoái vôùi ñoaïn phim ñöôïc naïp vaøo, choïn muïc Level vaø nhaäp vaøo caáp ñoä cuûa ñoaïn phim maø baïn muoán boû naïp vaøo. Nhaém ñeán vieäc boû choïn ñoaïn phim, choïn muïc Target vaø nhaäp vaøo ñöôøng daãn cuûa ñoaïn phim baïn seõ boû naïp. Choïn muïc Expression ñeå nhaäp vaøo bieåu thöùc boû naïp ñoaïn phim vaøo. Ví duï: unloadMovie (3); Ñích ñeán ñoaïn phim trong Level 3 vaø boû naïp noù. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 267
  4. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Ñeå kieåm tra Load Movie hay Unload Movie action: 1. Neáu baïn ñang kieåm tra moät action Load Movie, baïn phaûi baûo ñaûm raèng ñöôøng daãn vaø thö muïc cuûa ñoaïn phim nhaäp vaøo ñöôïc xaùc ñònh. Neáu ñöôøng daãn mang ñòa chæ URL tuyeät ñoái, vieäc kích hoaït vuøng keát noái maïng seõ ñöôïc thöïc hieän. 2. Choïn trình ñôn Control > Test Movie. Chuù yù : Action Load Movie vaø Unload Movie khoâng hoaït ñoäng trong cheá ñoä hieäu chænh Editing Mode. ÑIEÀU KHIEÅN CAÙC ÑOAÏN MOVIE CLIP VAØ CAÙC ÑOAÏN PHIM KHAÙC Baïn coù theå ñieàu khieån moät ñoaïn Movie Clip hoaëc ñoaïn phim ñöôïc naïp vôùi action Load Movie baèng targeting Movie Clip. Baïn coù theå gaùn caùc action cho frame, Button hoaëc ñoaïn Movie Clip seõ ñieàu khieån ñoaïn phim Movie Clip (goïi laø boä ñieàu khieån Controller) vaø sau ñoù aùp ñaët ñoaïn phim hay ñoaïn Movie Clip nhaän action goïi laø Target Movie Clip (ñoaïn Movie Clip ñích). Ñeå ñieàu khieån moät ñoaïn Movie Clip hoaëc ñoaïn phim, baïn coù theå duøng caùc action cô baûn laø Tell Target. Laàn löôït baïn coù theå duøng Action With ñeå thöïc hieän nhieàu Action cuøng moät muïc tieâu (Target) maø khoâng phaûi coù ñòa chæ cuûa Targeted Movie Clip trong moãi Action. Ñieàu khieån moät ñoaïn Movie Clip hoaëc ñoaïn phim, boä ñieàu khieån Controller ñoøi hoûi caùc böôùc sau: Moät Target (trong thanh thöôùc Timeline) maø trong ñoù Action seõ xaûy ra phaûi ñöôïc xaùc • ñònh tröôùc ñoù. Baïn coù theå duøng hoäp thoaïi Insert Target Path ñeå nhaém vaøo moät ñoaïn Movie Clip. Ñoaïn Movie Clip ñöôïc nhaém ñeán phaûi coù moät teân Instance—moät teân duy nhaát ñöa • vaøo moät Instance laø Movie Clip maø cho pheùp baïn nhaém vaøo noù trong maõ script. Ñeå ñaët teân cho moät Instance laø Movie Clip, duøng baûng Instance (treân trình ñôn Window > Panels > Instance). Moät Timeline cuûa Movie Clip phaûi ôû trong vuøng Stage. Ví duï nhö neáu ñoaïn • MovieClip A taïi frame 5 muoán baûo MovieClip B laøm gì thì ñoaïn MovieClip B phaûi ôû treân thanh thöôùc Timeline taïi frame 5. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà Action With vaø ñieàu khieån nhieàu Timeline hoaëc ñieàu khieån caùc ñoaïn Movie Clip trong nhieàu caùch khaùc nhau, baïn coù theå xem trong chöông Movie Clip cuûa ActionScript Help. Ñieàu khieån moät ñoaïn Movie Clip: 1. Choïn frame, Instance nuùt hoaëc ñoaïn Instance Movie Clip maø baïn seõ gaùn action vaøo. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Actions ñeå hieån thò baûng Actions. 3. Trong danh saùch Toolbox, baïn nhaáp chuoät vaøo trong muïc Basic Actions ñeå hieån thò caùc action cô baûn vaø choïn action Tell Target. 4. Xaùc ñònh ñoaïn Movie Clip ñích ñeå ñöôïc ñieàu khieån, nhaáp chuoät vaøo nuùt Insert Target Path taïi goùc phaûi döôùi cuûa baûng Actions. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 268
  5. . GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHÖÔNG 11 Sau ñoù hoäp thoaïi Insert Target Path xuaát hieän hieån thò ñoaïn Movie Clip cuûa Clip hieän haønh. Baïn duøng hoäp thoaïi naøy ñeå choïn moät ñöôøng ñích cho hoäp kyù töï Target trong baûng Parameters. 5. Muïc kieåm choïn Dots trong muïc Notation ñöôïc söû duïng maëc ñònh (töông töï nhö ngoân ngöõ laäp trình JavaScript). Notation choïn laø Slash, coù taùc duïng töông töï nhö muïc Notation trong Flash 4, ngöôøi duøng caùc daáu vaïch xieân ñònh giôùi ñöôøng daãn ñích cuûa ñoaïn Movie Clip. 6. Trong muïc Mode, choïn cheá ñoä hieån thò phaân caáp cuûa caùc Instance trong ñoaïn Movie Clip: Cheá ñoä Relative (maëc ñònh) chæ hieån thò caùc Instance cuûa ñoaïn Movie Clip toàn taïi • trong frame hieän haønh cuûa Timeline hieän haønh vaø caùc Instance con cuûa noù. Tieàn toá this ñeà caäp ñeán Timeline hieän haønh. Moãi frame cuûa töøng Scene. Cheá ñoä naøy luoân baét ñaàu baèng daáu vaïch xieân hay tieàn toá • _root (hoaëc _level cho bieát caáp ñoä ñoaïn phim ñöôïc naïp) ñeán ñöôøng daãn ñích cheøn vaøo. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 269
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2