intTypePromotion=4

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p4

Chia sẻ: Fsdfds Dsfsdxf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p4', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý tích hợp trong điều chỉnh tối ưu của hệ thống p4

  1. . TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN I Y1 = W ( P ) dt 1 . X B (2) Y = W ( P ) dt . X (3) B Y = Tæì phæång trçnh (3) => X thay vaìo phæång trçnh (2) B W ( P ) dt W ( P ) dt Y Y ⇒ Y1 = W ( P ) dt 1 . ≈ X dc 1 ⇒ = = W ( P ) dttd 2 X dk 1 W ( P ) dt 1 W ( P ) dt Y Xâc Xâc1 W(P)âttâ2 W(P)B2 1- Dæûng W(P) âttâ2 => Thäng säú âiãöu chènh täúi æu cuía B2 bàòng phæång phaïp thäng thæåìng giäúng nhæ hãû thäúng 1 voìng 2- Xaïc âënh haìm truyãön bäü âiãöu chènh tæång âæång âäúi våïi B1 => W(P) âttâ1 = ? Xâc1 Y W(P)ât XB W(P)B2 W(P)B1 W(P)ât1 ÂT tæång âæång 1 Y1 Do Y1 ≈ Xâc1 => näúi våïi nhau => Ta coï: W(P) âttâ1 = W(P) ât1 + W(P)ât . W(P)B2 3- Dæûng ÂTBF cuía âäúi tæåüng tæång âæång 1 vaì càn cæï theo noï xaïc âënh thäng säú âiãöu chènh täúi æu cuí B1 90
  2. . TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN I 7.6. Dæûng quaï trçnh quaï âäü cuía hãû thäúng Khi tênh toaïn mäüt hãû thäúng tæû âäüng thç âáöu tiãn ta phaíi dæûa trãn cháút læåüng quaï trçnh âiãöu chènh => choün âæåüc bäü âiãöu chènh => gheïp bäü âiãöu chènh vaìo âäúi tæåüng thç quaï trçnh quaï âäü xaíy ra nhæ thãú naìo ? Váûy ta phaíi dæûng quaï trçnh quaï âäü âãø kiãøm tra laûi cháút læåüng. Coï nhiãöu phæång phaïp âãø dæûng quaï trçnh quaï âäü cuía hãû thäúng, nhæng trong thæûc tãú ta thæåìng duìng phæång phaïp hçnh thang. Phæång phaïp hçnh thang U(ω) 1- Dæûng âæåüc ÂTT cuía hãû kên W(iω)HK = U(ω) + i V(ω) 1 2 ω 2- Duìng caïc âæåìng thàóng song 4 song truûc hoaình chia U(ω) thaình caïc hçnh thang vuäng sao 3 cho täøng diãûn têch cuía caïc hçnh thang naìy bàòng diãûn têch nàòm U(ω) dæåïi âæåìng cong A B Âäúi våïi mäüt hçnh thang hoaìn 2 toaìn xaïc âënh nãúu biãút ω (ro; ω1,æ = ω o ) 4 G ω1 1 3 ro ωo ω1 3- xaïc âënh caïc thäng säú hçnh thang æ= ω o ω1 Säú hçnh thang ro ω1 1 2 3 4 Trong säø tay ta cho caïc quaï trçnh quaï âäü âäúi våïi caïc hçnh thang âån vë ro = 1 ω1 =1 coìn æ = ω o = 0 ÷ 0,9 ω1 æ=? t baíng hæ ro ωo ω1 91
  3. . TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN I 4- Càn cæï vaìo giaï trë cuía æ cuía tæìïng hçnh thang ta tra caïc quaï trçnh quaï âäü cuía hçnh thang âån vë cuîng coï æ nhæ váûy tæì biãn âäü giao âäüng våïi hçnh thang âån vë (hæ) ta tênh âæåüc biãn âäü thæûc tãú h = ro . hæ Âãø âæåüc thåìi gian thæûc => tth = tbaíng : ω1 5- Dæûng caïc quaï trçnh quaï âäü do hçnh thang gáy nãn 6- Cäüng tung âäü táút caí caïc hçnh thang => coï quaï trçnh quaï âäü => ta âaî dæûng âæåüc quaï trçnh quaï âäü cuía hãû thäúng Khi kiãøm tra thç ta nhán biãn âäü våïi säú % âäü måí cuía nhiãùu. . h h2 h t th h4 h1 h3 92
  4. PTS. NguyÔn bèn - PTS. Hoµng Ngäc §ång NhiÖt Kü thuËt Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc -1999 1
  5. Lêi nãi ®Çu QuyÓn Gi¸o tr×nh “kü thuËt nhiÖt” nµy ®−îc biªn so¹n theo ®Ò c−¬ng chi tiÕt ®· ®−îc duyÖt, dïng cho sinh viªn hÖ chÝnh qui, t¹i chøc c¸c tr−êng §¹i häc Kü thuËt. Néi dung gi¸o tr×nh gåm 2 phÇn: PhÇn thø nhÊt lµ nhiÖt ®éng häc Kü thuËt, do PTS. Hoµng Ngäc ®ång biªn so¹n. PhÇn nµy gåm 7 ch−¬ng, trong ®ã tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm, c¸c ®Þnh luËt tæng qu¸t cña nhiÖt ®éng häc vµ øng dông cña nã ®Ó kh¶o s¸t c¸c qu¸ tr×nh, c¸c chu tr×nh nhiÖt ®éng. PhÇn thø hai lµ truyÒn nhiÖt vµ phÇn phô lôc, phÇn nµy do PTS. NguyÔn Bèn biªn so¹n. PhÇn nµy gåm 5 ch−¬ng, trong ®ã tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm, c¸c ®Þnh luËt c¬ b¶n cña c¸c ph−¬ng thøc trao ®æi nhiÖt vµ øng dông cña nã ®Ó kh¶o s¸t c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt phøc hîp trong c¸c thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt. PhÇn phô lôc giíi thiÖu c¸c b¶ng th«ng sè vËt lý cña c¸c chÊt th−êng gÆp trong tÝnh to¸n nhiÖt cho c¸c qu¸ tr×nh vµ thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt trong thùc tÕ. Bµi tËp øng dông cña gi¸o tr×nh nµy, sinh viªn cã thÓ tham kh¶o trong cuèn “BµI tËp nhiÖt kü thuËt” cña cïng t¸c gi¶ hay cña c¸c t¸c gi¶ kh¸c trong vµ ngoµi n−íc. Gi¸o tr×nh nµy còng cã thÓ dïng lµm tµi liÖu häc tËp cho sinh viªn ngµnh kü thuËt hÖ cao ®¼ng hoÆc lµm tµi liÖu tham kh¶o cho c¸n bé kü thuËt c¸c ngµnh cã liªn quan. C¸c t¸c gi¶ mong ®−îc tiÕp nhËn vµ c¶m ¬n c¸c ý kiÕn gãp ý vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña quyÓn gi¸o tr×nh nµy. Th− gãp ý göi vÒ theo ®Þa chØ: Khoa C«ng nghÖ NhiÖt-§IÖn l¹nh, Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa-§¹i häc §µ N½ng. C¸c t¸c gi¶ 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2