intTypePromotion=3

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 6

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
108
lượt xem
34
download

giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dù các câu này về mặt ngữ pháp là đúng nhưng chúng lại nghe có vẻ kỳ cục ngay cả trong hoàn cảnh chính thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình tiếng nhật dùng cho người việt nam 1 phần 6

 1. iPv'b 1 :. fLl-.t ;li)t t:. 0)* ~ l-.t;li) * -\t Iv iJ:. ? ~ i I3*A \~~ . '-iW ;t?;li), -C? ~To bt:. L,V')*~To ~? 'b;li)~ ~i c ? ?1-00A 0 v'v';t, ~?v't:.L,*V'Co I3*A * L,t:.~:.o ~ :'I~;li) ~ , ?1-IEA * Lt:.J:: ;li) ~ /~AO)t:j:rI~ I3*A o ? ~TiJ:.o ~ - J:: n:.':):.o t ;li) - ~ ?1-00A "....;:s-' :.:nA:t itlvo)*-C:Tn:.o:to'b L,0~? -eTP-o I3*A *mO)*-eTo v '--::> 'b :. 0)*-c:""1v~ J: ? L,* :. fLl-.t 13 ?1-00A To t~iJ:. ~ :'fLl-.t t:.v'-\t--::>it*-eTo 13 *m~q:: ? -r-eTP-o ;li) tttd-.t J: ~ ? ~TiJ:.o *v' 13 ~t3'E-e *m~""'Iv~ J: ? L,*To ? ~ 13 -e c~~~ "",1v~J:?L,~~ ~-~-~O)~~~~ * J:: < ""'Iv.~ J: ? L, TP-o . l-.tv', l:t~ < 13 t~n:.~ J:: < ""'Iv~ *m~iiii L,t:.v '-eTo J:?L,*To jlilvl-t ':) -c < t~t!: v' ! c. ? 'b ~ ~ ~i C ? t!: J:: ? tt ~ ! 0 J:: ? it t!: ~o X 2 L,t:.o ~0)*1:t c-c ?1-00AI:t *~bTfL* /~AO)t:pI~ 'b t:.v'-\t--::>tt*-eTo iJ:.fLl-.t -c0)*-e * v' 13 13 *m ~""Iv~ J:? L,*To t~iJ:.~ iJ:'fLl-.t 13*~~q:'J: ?-r-e To ~:.;f1,I-.t13 *A C 13 *m-e ~ L * Lt:.o ....• '- 67
 2. B6 anb co kboe kbong? I fj: :t-Hj Iv ~ '"C:-ril:.o ----- I fj: x: '"C:-r Iv ~ Ij 0 B6 toi kboe. '"C:-r Iv ~ fj: Ij 0 I ~ J: ? ti.l; , I I ~f~t~ fj: il~I;'*-ril:.o Anb COanb chi em kbong? Toi co ba anb chi em. ____ ~I I il~ I~__ 'j: ' II;'*-ro I '"C:-r Ij: -:: ~ L 32 ~ I; , 0 Anh toi nam nay 32 tuai. I '"C:-ro I I Ij: -::~ L ------- __o_~_1il~ I I 0)1 ~f~t~ '"C:-ril:.o jOtJ.;t~1v NglfOi nao la chi cua anh? 68
 3. '----_I 7J~ 1_' _I 1'-- __ q) ____ ::._q)_1 I {}~ I 7J~ I bt;: L NguOi nay lil chi ella toi. ~_I I 7J~ 1"-------, I I I -rn~ ::.? *-Iv ~ib_q)_f 1';1: L [ Cong VieD~y lil cong vien yen noh. __ II I 1'--__ 1';1: *~ I I I I t q) ibf,t.t;: f,t. 1t'" q) Moo an rna aoh thich lil moo gi? I~__ I f,t.\"--- __ q) mL-v\~~ :toipib ~ Iv m~ b6 :to~?~1v chi gai :toh.*-~Iv anh :toI':::' v'~Iv em gai v't?~~1v em trai :to~?~~1v , m~ toi 1';1: 1';1: ( B3:) b6 toi i?i? (~) chi toi ibh. aoh toi ibl':::' em gai toi v't ? ~ em trai tAi :to~?~ anh L~LIv ... tu6i ... ~ v' n~:e < gia dinh cha m~ ~J:?LIv ~ tl,v' (ft) d~p anh em, chi em ~ J: ? t-c.v' nAiti~ng ~? ~v' (f,t.) an can, t6t bl}ng L 1v1t--:J (f,t.) 7/~- j.. nba t~p thS -rn~ (t,t.) yen tinh L cu6i tuAn LI9>?"£--:J thang may .::x:.v"'-?7- quan trQog t;:v'1t--:J (t,t.) ",Iv~ (t,t.) ti~n lQ'i gMt ~ ~ It' (t,t.) •...... (t,t.) Iv khong binh th1l'O'ng Ii b~n xe buyt /'~;:z..q) ~ luon luan v'--:Jt do do, vi v~y t~7J~ ~ < 7J~Iv Ii ~-c t~ ~ v' hay c6 ging len < tlSv'::' elv (7'!-OOA) ngum nuO'c ngoili 69
 4. bTtL~T quin "":-c: bing "": ~* :X: Ph\! (eha) -m: MAu (mt) ~ ==r hge hi~u ~ ?i- ng0t'i (ngoai) 00 quae (nwe) ~1i ngfr JtJ:l 70
 5. 1a bt=. L-I:t :to~Itil~(7.H9~To bt=. L-(7):X:I:t:7 '7 / Amil~ffiS1t*. To < (7)0 ;;til~t -C *. To bt=. L-I:t ::... iTf}8 ~ *. b t=. L-(7) I::I'J: ;;tv'm (7) il~ &9 To ,. ,",.'.' )' ~ ,. .•... \ ".. '\ il'>.(7) ; . ' . . \ \ . (. i~e ~T ] ~a~~~ [i ) il~~;;t*.T ( ) :a:~v'~-r ~ ( ) il~n'>.lt~T ( ) :a:n'>.~'!T ~ ( ) il~~1t~T ( ) :a:ffiSL-*.-r .~ ( ) n~t -C~T ( ) :a:tt?*.T ~ ( ) n~t1C~~T ( ) :a:t1CJj.~-r ~ ( ::"'lvlilv ~t~t=.l:: *.-rn'>.o b ;!t);;t L-t=. ;;tv'nq:: filt*.Tn'>.o ;!t) :tob~l:: l:tv'tlJ~1tIv. (VJ: ;~) ~ J:; ( ) 1::~v'~T ~ ( ) 1::(h;;t~T ( ) I::fi~ *.T ~ ( ) l::lrlt'!T ( ) 1::I'J:v' ~T ~ ~ ( ) 1::I'J:v'tL~T bt=.L-I:t ~*~n~ffiS1t~To 2a ; *. < ~1t'!To ~f~t:.l:: ::"'lvlilv T::'" L- ~1t'! To ~;t '!TZP bt=. L-I:t n'>.lvCil~~lt'!To ;~< ~lt'!To b ;!t)t~td:t ~*~il~ffiS1t'!Til'>.o ~1t '! 1t Iv ;!t) '! ~ 0 if Iv 1f Iv ffiS-tt 1t Iv ~ 0 '! Tn'>.o n'>.tlJ:: I ~;;t ~'! ~ ~;;t~1tlvo ;!t) ;t '! 1t Iv if 1v1f Iv 0 t=.< c bt=.L-I:t ~Iv n'>.IvCil~ ~lt'!To b t:. L l:t if Iv if Iv bkL-~ iflv-tflv :toJ:.~*.1tlvo :to J:.lf'! it Iv t=.< ~Iv ;!t)t~t=.l:t :to~ltil~(7)~~Tipo -r , t=. < ~ Iv :to ~ I'J: v ' It il~(7)&9~ 0 v'v ,;;t, if Iv-tfIv :to~ It il~(7) 9 1t Ivo & *. 71
 6. CD T6i nay co th~ g~p anh c1UVckhong? Anh ~y co th~ vi~t gioi chfr Han. I;6~ ? ~ < ~_I~To '--- __ I Ij: ' __~_;t_1-ttlvo I I,:: ~ ~ t: .t _;b_t=_L-~1 Ij: ~ ipff) l') Toi khong g~p duQ'c co ta m~y. 72
 7. '---_...-..11;: ~ ~ IJ ...-..1 ~ -tt Ivo 1__ I~ -tt Iv ID~ I ms-tt o{! Ivo{! Iv o Co ~y bolm toan khong n6i du9'c ti~ng Nb~t. ~L-v'~_ ~ nba tAm t"f::,*-t mang, cam, c6 *-t :to-h -':>1;: fj:1t \ di tim IJ hoi, rnQt chut ?*< gioi o{!lvo{!lv holm toaD mai (mua) thtr (vi~t) 73
 8. ~t~t.:l:t T\"'i6~1lt~btv£Ti6~o 1a : , "J': ""-':-j[" ~~',,~,i~: l:tlt', bt.: \..,I:t T \..,tJ~1lt~tv£ To b . "':'._.' ;.' ~ 'C~ •.. ~':'~,'" (.' ....::.•. f.n~T --4 J{ ;t~T~~o 2a l:t ~ :::~ ~ "? \.., *~-e ~;t ~To \"'I:t ~ "? T \"'f:t ~.::: 1lt~bh~T~~o ~ T\"'I:t i'"\"'~-e 1lt~bn~To 2: Ql:t ~:::-e J! bh* Ti6~o 2:Q~ ~?~~;:tlv~ ~~~~ J!bn~~ ~~'?I:t It,':) 1lt~bh~T~~o b ~~.? l:t ~~ 1lt~bh~To 2: < b l:t It,':) J! bh~T~~o 2: < bf:t I:tQ Jf.bh~To t.: l'f:::l:t ~.:::~ ~;:t ~ T~~o 3a t.: l'f :::f:t ~. ::: -e b ~ ;t ~ To mm5f:t ~.::: ~~Itbh*T~~o ~ mfi5l:t ( ) ~~Itbn~To f-~ H:t It'':) 1lt~bn~T~~o b 74
 9. r"'
 10. Jt?JiJ I I i:>tL"£ To I JJ: I ill :t:~ bt;: L TL J;O~ Toi an dm;rc m6n Sushi. __ I'J:I~__ I ;O~ '__ Ii:>tL"£To I JJ:I_ni_*_J I ~ I -e I ~ . bt;: L (J) Toi khong th~ ngii dmlc trong xe di~n. __ I'J:I __ 1 1 -e ' t:JtL"£-ttA,o 1 1 (J) I JJ: I_~_~ -c: I ::_1 I J! :7 -1 ;4- ~ i:>tL"£ T;O~o Slf til c6 th~ thiy f1 dau? __ I,J:/_----..I -c: I_~ i:>tL * TiJ~o _;!t;_t~_t;:_, JJ: I ;O~ ::? I I;: 1_3_ ':) lfifl;::: t:JtL"£ TiJ~o Anh c6 th~ d~n trlfOng vao hic 3 gUY dm;rc khong? I'J: 1 1 I;: '_---'I ___ mH::: i:>;h,"£ TiJ~o I Iii I :t:~ ~ e:'? ;h,"£T;O~o It'"':> Bao gUY thi c6 nho? ___ I'J: I i:>;h,"£TiJ:\o It'"':> [__ I'J: I :t~ , ~;h,*To r? r v'"':>-c-t @• ea chua thi bit hic nao cung c6. Ctl 76
 11. LQ'Iltbi cai gl ciing an. I f'J: .t~Iv-et [_----J '* -t 0 ~~~c l-e-to c'fL -et fA Lo~i nso ding 1000 yen. I ~fL-et l-e-to I f'J: t~I;:;O~I I filv:.'I'J:1v -e-til~o @ It'It' Bfra tal ong lin thu gi? ,--_~l I f'J: t~l;:il~l....- __ _c'-til~o I ~~ l-e I "" Iv! J:? I _c'! '* -t t-: L- b ;O~ II'J: o @ Tol c6 the hQC dU'Q'c i: 'u'ng. _-----I 1~ __ 1;O~_c'!'*-to f'J: I-eIL- __ *1t Ivo t-: L- _c'! f3_It._~*_(J)_?_Iv_-C_Iv __ b ;O~ II'J: 1 1 Tol khong bi~t hit xe. ___ Iii 1;O~_c'!*1tlvo ....-1 I~ I I t~C';o~_c'~ *-to Iii I=;-:;;.;J.. bt-: L- A =\'-- Tol choi duQ'c ten nit, trugt tuy~t ... 77
 12. . . !' .:to~;t£T d~y,bao -c: Iv:b:a: iJ~lt~ T g9i cli~n tho~i ~-5 C:~? ~"':);t Iv con khi vuiYn bach thli ! ,; ~~ '(Ill): ' ~c:'? nul nho ~
 13. < "":J~J{v,"*i"" 1a bt:. L-1:1: L-IvL- 19>< I:.fi"~"* i""~ -. bt:. L-1:1: L-Ivt-19> < I:' *~Jn'I;:fi"~ *-to -. bt:. L-1:1: ~? ~"":J*-Ivl;:fi"~ * i""~7.{ ;t/~}! *i"" I;:fi"~*i""o :'lvlilv [ ] b bt:.L-I:1: L-Ivt-19> < ~:. bt=. LAi < "") =a: 1t ~":'IT~ '* i"" [;V",tl~~}!*i"" 0).7j.*i"" 1;t~*i"" cb-t:"vt*i""] bt:.L-I:1: ~?vtlv~J:
 14. il~v':b 1 t L.t L.o J: L.t.:~Iv(7):tdt:.< '"C7TiO~o v , v ' *-, To 'I:> il$ V , ~ L."":>nv'L.~ L.t:.o ~, t L. t L., J: L.t.:~ 1v(7):tdt:. < '"C7TiJ~o l'iv', .:t; '"C7To J: L..:r~ lv, :totJ.iO$v'L.~To t L. t L., J: L..:r'"C7To a- '"C7To ;t v 'iO~ J!f;:ff ~ ~ it Ivio~ -: Iv I;: 'I:> f-;t, A ? ~A *- V ,tI~? ~ ~ ~*- v , iJ$ f;: ff ~ t:. < 9.> ~ ~ it Iv It ~iJ ~ ~ 0 ~ t:. ~ iJ~v,t:. v ''"C7To -:O)*-v'iJ~I'i !:""Ct:tot L.O.:t;'"C7To A?"-t t:.);,.1v ~ t~t:. (J) ff ~ t~A ?"- '"C7T: J 0 -t; -eTiJ~o ~T t-?, ff~ ! n ~TiJ~o :b t:. L. (1) ; 'I:> f;: -:; f-;tv', fflt~To T7j.~itlv, ~ ~itlvo 10~t;:~tI~~ 'f?J: "":) :, ~"":)"( < t;: ~ v '0 t~Ivll\fl::ff ~ ~ TiO~o ! t L.t L., t L.t L.o ......................... 2 j( m~t-iO~lt~ L.t:.o -c: ~IvJ-;t J: L..:r~Iv(J); '1:>1;: A ~A t~m~Iv~;t-~'f?~*-~L.~o J:L..:r A~A~Iv~ *- ~ Jv !: v \"":) L. J: I;: V \ tI~tI~ t:. v \ -eTo J! 80

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản