intTypePromotion=3

Giáo trình vi khí hậu 20

Chia sẻ: Cinny Cinny | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
114
lượt xem
30
download

Giáo trình vi khí hậu 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong Công ước Khung của Liên hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (United Nations Framework Convention on Climate Change) định nghĩa biến đổi khí hậu là "là sự thay đổi của khí hậu mà hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp do tác động của hoạt động con người dẫn đến thay đổi thành phần khí quyển toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình vi khí hậu 20

  1. Giaïo trçnh VI KHÊ HÁÛU -Ph¶i cã t¸c dông che n¾ng cho c«ng tr×nh, ®−êng phè v.v... l m gi¶m l−îng ph¶n x¹. -Kh«ng c¶n giã m¸t trong mïa hÌ, nh−ng l¹i c¶n ®−îc giã l¹nh trong mïa ®«ng. -ViÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ c©y trång ph¶i theo yªu cÇu che n¾ng. H×nh 4 giíi thiÖu mét v i kiÓu trång c©y tr−íc nh , ®¶m b¶o che n¾ng, th«ng giã tèt v kh«ng h¹n chÕ tÇm nh×n. Hçnh 4: Caïch träöng cáy træåïc cæía säø. a) cáy coï taïn cao vaì räüng hçnh ä; b) cáy coï taïn hçnh truû troìn; c) phäúi håüp giæîa cáy tháúp vaì cáy cao Nãi chung, tr−íc mÆt nh h−íng nam nªn trång c¸c c©y cã t¸n l¸ cao v lín, th©n c©y th¼ng hoÆc l¸ kim th−a, nh− l¸ c©y cau, cä, dõa, xoan, th«ng, b ng v.v... (h×nh 4a). H−íng cã giã l¹nh thæi vÒ mïa ®«ng th× nªn chän c¸c c©y cã t¸n l¸ lín, h×nh trô tõ gèc ®Õn ngän, hoÆc l¸ rËm r¹p nh− chuèi, chÌ, tre, nh n, v¶i, mÝt, phi lao v.v... Khi tr−íc nh cã lïm c©y thÊp ( hoÆc dËu c©y). Nªn bè trÝ h ng c©y cao gÇn nh h¬n ®Ó cã t¸c dông che n¾ng còng nh− kh«ng c¶n giã xuyªn qua phßng (xem h×nh 4c). ë th«n xãm n−íc ta viÖc tæ chøc trång c©y xanh, bëi v× ë ®©y nh th−êng thÊp tÇng, mËt ®é cao (ë ®ång b»ng) c©y cèi trång nhiÒu, nÕu kh«ng tæ chøc tèt th× kh«ng cã lîi vÒ giã, mÆt kh¸c còng khã tËn dông diÖn tÝch v−ên t−îc ®Ó canh t¸c ®−îc. NÕu xung quanh nh cã luü tre hoÆc dËu c©y d©m bôt bao bäc th× trong nh hÇu nh− kh«ng cã giã thæi qua. Ngo i ra, v× s©n v−ên cña c¸c gia ®×nh trong xãm th−êng s¸t liÒn nhau, nªn cã h ng c©y cã thÓ cã t¸c dông tèt cho nh A nh−ng l¹i cã t¸c dông xÊu cho nh B bªn c¹nh. Trong th nh phè, cÇn x©y c¸c c«ng viªn réng lín ë ®Çu h−íng giã ®Ó l m m¸t kh«ng khÝ, hoÆc ë gi÷a th nh phè ®Ó t¹o c¸c vïng kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é thÊp. C©y xanh trång hai bªn ®−êng phè cã t¸c dông tèt nh− che n¾ng mÆt ®−êng, gi¶m bøc x¹ v t¹o c¸c èng th«ng giã trong th nh phè. Trong kiÕn tróc d©n gian, còng nh− trong kiÕn tróc hiÖn ®¹i ng−êi ta cßn dïng c¸c lo¹i gi n hoa, gi n thiªn lý, gi n m−íp, bÇu bÝ, gi n nho b¾c theo kiÓu th¼ng ®øng, n»m ngang hay ch¾n tr−íc cöa sæ, trång c©y leo phñ ngo i t−êng ®Ó che n¾ng cho cöa sæ v t−êng ngo i. NhiÒu thÝ nghiÖm ® chøng tá r»ng nhê cã gi n c©y leo che n¾ng ngo i cöa sæ m nhiÖt ®é trung b×nh trong phßng gi¶m ®i tõ 0,7 ®Õn 0,90C, biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é trong phßng còng gi¶m ®i 0,9 - 1,30C. Nªn chän c¸c lo¹i c©y leo rông l¸ trong mïa ®«ng ®Ó cã thÓ lîi dông n¾ng s−ëi Êm cho phßng. Nguyãùn Âçnh Huáún = 130 = ÂHBKÂN
  2. Giaïo trçnh VI KHÊ HÁÛU §èi víi nh÷ng kho t ng cÇn chèng Èm th× tr¸nh trång c©y xanh quanh nh , v× chóng g©y ra ®é Èm lín v t¹o ®iÒu kiÖn cho s©u bä, mèc mèi ph¸t triÓn. Tèt nhÊt nªn bè trÝ c«ng tr×nh kho t ng v o chç quang ® ng, th«ng tho¸ng. §èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp, cÇn cã d¶i c©y xanh c¸ch ly ®Ó c¶i thiÖn chÊt l−îng m«i tr−êng kh«ng khÝ, gi¶m bít t¸c ®éng « nhiÔm bëi c¸c khÝ th¶i tõ khu c«ng nghiÖp. ChiÒu réng c¸ch ly vÖ sinh còng nh− chiÒu réng c¸c d¶i c©y xanh bao quanh khu c«ng nghiÖp kh«ng nªn ®ång ®Òu ë mäi h−íng m nªn tû lÖ víi tÇn suÊt giã ë tõng h−íng. Hçnh 5: Bäú trê caïc daîy cáy xanh caïch ly khu cäng nghiãûp & giao thäng Cáy cao åí giæîa, cáy tháúp 2 bãn Hçnh 6: Bäú trê caïc daîy cáy xanh caïch ly khu cäng nghiãûp & giao thäng Cáy cao vaì tháúp xen keî Tr−íc khi tiÕn h nh tæ chøc trång c©y xanh cÇn ®iÒu tra c¸c sè liÖu c¬ b¶n cña tõng lo¹i c©y nh− kÝch th−íc t¸n l¸, ph¹m vi ho¹t ®éng cña rÔ c©y (®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng rÔ c©y ph¸ Nguyãùn Âçnh Huáún = 131 = ÂHBKÂN
  3. Giaïo trçnh VI KHÊ HÁÛU háng nÒn mãng c«ng tr×nh), tuæi thä cña c©y, kh¶ n¨ng c¶n bøc x¹, ph¶n x¹, ®é xuyªn s¸ng cña c©y v.v... ®Ó lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n phï hîp v cã hiÖu qu¶ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu trong c«ng tr×nh. III ÂÃÖ III - CÁY XANH VAÌ VÁÚN ÂÃÖ VKH ÅÍ NÄNG THÄN Nh÷ng ®Æc thï vÒ cÊu tróc n«ng th«n, vËt liÖu x©y dùng, c¸ch bè trÝ nh còng nh− c©y cèi, v−ên t−îc, ao hå ë n«ng th«n t¹o th nh nh÷ng ®Æc ®iÓm vi khÝ hËu riÖng biÖt cña kiÕn tróc n«ng th«n. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu trong kiÕn tróc n«ng th«n chÞu ¶nh h−ëng bëi nhiÒu nh©n tè nh−: quy ho¹ch v mËt ®é x©y dùng th«n xãm, bè trÝ mÆt b»ng nh , s©n, v−ên, bÕp, giÕng, chuång ch¨n nu«i... Vi khÝ hËu n«ng th«n, ngo i vi khÝ hËu nh ë, cßn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c, nh− vi khÝ hËu trong c¸c chuång tr¹i ch¨n nu«i; chiÕu n¾ng cho s©n ph¬i; sö dông vËt liÖu ®Þa ph−¬ng ®Ó che m−a, che n¾ng, c¸ch nhiÖt cho nh ... IV – MÄÜT SÄÚ KÃÚT QUAÍ THÆÛC NGHIÃÛM XAÏC ÂËNH HIÃÛU QUAÍ ÂËNH CUÍA CÁY XANH, AO HÄÖ ÂÄÚI VÅÏI CAÏC CÄNG TRÇNH XÁY DÆÛNG 1/ ¶nh h−ëng cña mËt ®é x©y dùng ®Õn vi khÝ hËu: Nh n«ng th«n n−íc ta hiÖn nay th−êng l mét tÇng nªn vi khÝ trong nh chÞu ¶nh h−ëng lín cña tr¹ng th¸i bÒ mÆt ®Êt xung quanh nh . MËt ®é x©y dùng c ng lín th× diÖn tÝch ao hå, v−ên t−îc v chç trèng c ng Ýt ®i, nªn ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu còng thay ®æi. KÕt qu¶ nghiªn cøu sau ®©y chøng tá ®iÒu ®ã. TiÕn h nh quan tr¾c t¹i 3 xãm A, B, C , cã vÞ trÝ t−¬ng ®èi gièng nhau, nh−ng kh¸c nhau vÒ mËt ®é x©y dùng (b¶ng 1) ®Ó so s¸nh. B¶ng 1: §¹i l−îng Xãm A Xãm B Xãm C MËt ®é x©y dùng nh 27,2% 19,1% 16,8% MËt ®é c©y xanh v ao hå 21,5% 52% 53,9% MËt ®é s©n 17,2% 9,2% 10,8% MËt ®é ®−êng x¸, b i 34,1% 19,7% 18,5% B¶ng 2: Xãm A Xãm B Xãm C §iÓm ®o NhiÖt ®é NhiÖt ®é NhiÖt ®é Biªn ®é Biªn ®é Biªn ®é trung b×nh trung b×nh trung b×nh Trong nh 32,1 31,8 31,6 4 2 1,5 Ngo i s©n 32,8 32,3 32,4 Ngo i v−ên 32,2 32,1 31,9 Nguyãùn Âçnh Huáún = 132 = ÂHBKÂN
  4. Giaïo trçnh VI KHÊ HÁÛU ¥ mét sè xãm chän mét sè nh cã h×nh thøc, vÞ trÝ, cÊu tróc t−¬ng quan gièng nhau l m ®Æc tr−ng v tiÕn h nh ®o l−êng nhiÖt ®é, ®é Èm, tèc ®é giã (cø 2 giê ®o mét lÇn ®ång thêi ë c¸c nh ) trong c¸c nh ®ã ®Ó so s¸nh. B¶ng 2 cho kÕt qu¶ ®o nhiÖt ®é trong c¸c giê ban ng y ë mçi xãm. Ph©n tÝch sè liÖu ë b¶ng 2 ta thÊy râ gi÷a mËt ®é x©y dùng v nhiÖt ®é trong nh cã quan hÖ mËt thiÕt. Xãm A cã mËt ®é x©y dùng lín nhÊt, nªn cã nhiÖt ®é trung b×nh còng nh− biªn ®é dao ®éng nhiÖt lín nhÊt, tøc l ®iÒu kiÖn vÖ sinh ë xãm ®ã kÐm nhÊt; c¸ biÖt cßn cã nh trong mét ng y ®ªm biªn ®é giao ®éng nhiÖt lªn tíi 60C, cã h¹i ®Õn søc khoÎ con ng−êi. Trong ®iÒu kiÖn cô thÓ n y, mËt ®é x©y dùng gi¶m kho¶ng 10% th× cã thÓ gi¶m ®−îc nhiÖt ®é trung b×nh trong xãm kho¶ng 0,50C (t−¬ng ®−¬ng víi nhiÖt ®é thay ®æi theo chiÒu cao gÇn 100m). Ta còng nhËn thÊy nhiÖt ®é ë s©n bao giê còng lín nhÊt, ®iÒu ®ã chøng tá s©n cã ¶nh h−ëng xÊu ®Õn khÝ hËu trong nh . VÒ giã, ta nhËn ®−îc kÕt qu¶ ghi trong b¶ng 3 d−íi ®©y : B¶ng 3: Xãm Tèc ®é giã trung b×nh (m/s) TØ lÖ % so víi tr¹m chuÈn A 0,6 32% B 1,6 80% C 1,8 90% Nh− vËy ta thÊy mËt ®é x©y dùng cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn tèc ®é giã; mËt ®é c ng t¨ng th× tèc ®é giã c ng gi¶m, ®Æc biÖt ë xãm A mçi nh ®Òu cã t−êng x©y bäc kÝn xung quanh, nªn tèc ®é giã trong nh l¹i c ng nhá h¬n n÷a. Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn, cÇn suy nghÜ ®Õn viÖc x¸c ®Þnh mËt ®é x©y dùng hîp lý trong th«n xãm ®Ó cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt tèt ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu, ®ång thêi vÉn tho¶ m n yªu cÇu kinh tÕ, cã thÓ lÊy trÞ sè n y v o kho¶ng 20%. 2/ ¶nh h−ëng cña mÆt n−íc ao hå ®Õn vi khÝ hËu th«n xãm: Trong th«n xãm miÒn ®ång b»ng, mÆt n−íc chiÕm tØ lÖ kh¸ lín, th−êng tõ 20 - 50%. ¥ nh÷ng vïng ®ång chiªm tròng tØ lÖ ®ã cßn cao h¬n. Ao hå cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn khÝ hËu xung quanh, t¸c dông cña nã phô thuéc v o ®é lín nhá, s©u réng cña ao hå còng nh− tr¹ng th¸i bÒ mÆt cña nã (mÆt n−íc ®−îc che phñ hay kh«ng, n»m ngo i n¾ng hay trong bãng r©m, n−íc ®ôc hay n−íc trong, n−íc ch¶y hay n−íc ®äng) v.v... C¸c sè liÖu quan tr¾c thùc tÕ sau ®©y chøng minh ®iÒu ®ã: B¶ng 4: §¹i l−îng Ao bÌo Ao ®ôc, Ao n−íc Ao n−íc n−íc ch¶y kh«ng kh«ng ch¶y, ®−îc ch¶y, che r©m trèng tr¶i NhiÖt ®é kh«ng khÝ trªn mÆt n−íc 30,3 30,2 31,3 33,4 NhiÖt ®é líp n−íc trªn mÆt 32,2 31,8 33,1 34,4 Nguyãùn Âçnh Huáún = 133 = ÂHBKÂN
  5. Giaïo trçnh VI KHÊ HÁÛU Ap suÊt h¬i n−íc trong kh«ng khÝ 36 34,8 53,2 39,7 HÖ sè Anbª®« (ph¶n x¹ bøc x¹) 0,31 0,25 0,18 0,18 Ph©n tÝch c¸c sè liÖu quan tr¾c cã thÓ nhËn xÐt s¬ bé sau ®©y : 1. NhiÖt ®é líp n−íc trªn mÆt: nhiÖt ®é líp n−íc trªn mÆt lín hay nhá sÏ cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trªn v qu¸ tr×nh bèc h¬i bÒ mÆt. §¸ng lÏ nÕu n−íc c ng ®ôc, th× kh¶ n¨ng hót bøc x¹ mÆ trêi c ng lín v nhiÖt ®é cña n−íc c ng cao nh−ng qua b¶ng 8.4 ta thÊy ng−îc l¹i, nhiÖt ®é líp n−íc trªn mÆt ë ao ®ôc l¹i thÊp nhÊt (31,80C); nguyªn nh©n l do n−íc lu«n lu«n ch¶y nªn l−îng nhiÖt bøc x¹ mÆt trêi do n−íc hÊp thô ®−îc x¸o trén v mang ®i theo dßng n−íc ch¶y. NhiÖt ®é mÆt n−íc ®−îc che r©m còng thÊp, v× nã ®−îc che khái bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp. MÆt n−íc ao trèng tr¶i cã nhiÖt ®é cao nhÊt (34,40C) bëi v× nã bÞ bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp ®èt nãng. MÆt n−íc ao bÌo còng cã nhiÖt ®é t−¬ng ®èi thÊp, v× nã võa ®−îc che r©m l¹i võa ®−îc qu¸ tr×nh quang hîp cña bÌo thu nhiÖt. 2. NhiÖt ®é kh«ng khÝ trªn mÆt ao hå (c¸ch mÆt n−íc 30 cm). Líp kh«ng khÝ n y th−êng ®−îc giã thæi ®−a v o trong nh . Qua sè liÖu ®o l−êng thùc tÕ ta thÊy nhiÖt ®é cña líp kh«ng khÝ n y thÊp h¬n nhiÖt ®é kh«ng khÝ ë trªn mÆt ®Êt cïng khu vùc, ®ã l nhê ¶nh h−ëng tèt cña ao hå. Nh×n v o b¶ng trªn ta còng thÊy nhiÖt ®é kh«ng khÝ ë trªn mÆt ao bÌo v ao n−íc ch¶y thÊp nhÊt, råi ®Õn ao ®−îc che r©m, v cao nhÊt l ao trèng tr¶i. 3. HÖ sè Anbª®«: HÖ sè ph¶n bøc x¹ cña mÆt ao hå th−êng nhá h¬n mÆt ®Êt nh−ng còng kh«ng ph¶i l nhá l¾m, nhÊt l ao bÌo (A = 0,31), ao ®ôc (A=0,25). V× vËy khi bè trÝ ao hå còng cÇn chó ý tr¸nh bøc x¹ ph¶n chiÕu tõ ao hå xuyªn qua cöa sæ v o trong nh . Dùa v o c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch trªn ta cã thÓ kÕt luËn r»ng: ao hå cã t¸c dông rÊt tèt ®èi víi khÝ hËu th«n xãm. Khi quy ho¹ch x©y dùng th«n xãm míi, ta cÇn triÖt ®Ó lîi dông nã, ph©n bè ®Òu trong l ng, ®Ó kh«ng nh÷ng nã cã t¸c dông l m th«ng tho¸ng trong khu vùc c− tró, m cßn l m gi¶m nhiÖt ®é khu vùc. NÕu chó ý ph¸t triÓn c¸c ao th¶ bÌo hoÆc th¶ rau v nèi th«ng chóng víi nhau ®Ó n−íc l−u th«ng th× l¹i c ng cã t¸c dông lín h¬n. Nh©n d©n ta tõ l©u ® biÕt lîi dông tÝnh −u viÖt cña ao hå ®Ó x©y nh "thuû t¹" hay l m hå b¸n nguyÖt tr−íc nh ... Ph¸t triÓn kinh nghiÖm quý b¸u trªn cã thÓ bè trÝ mÆt nh nh×n ra ao, ®Æt ao ë phÝa Nam, ®Çu giã, mÆt ao th¶ hoa sen, rau muèng hay th¶ bÌo, bê ao trång c©y víi t¸n l¸ cao ®Ó che r©m tèt nh−ng kh«ng ch¾n giã m¸t. Sau nh trång c¸c bôi c©y um tïm nh− chuèi, nh n... ®Ó c¶n giã l¹n mïa ®«ng. Trong khu d©n c− kh«ng nªn ®Ó ao tï ®äng v n«ng hÑp, v× nh÷ng ao n y kh«ng nh÷ng cã ¶nh h−ëng xÊu vÒ vÖ sinh nh− trë th nh tæ ruåi muçi m vÒ khÝ hËu còng cã ¶nh h−ëng xÊu. 3/ ¶nh h−ëng cña mÆt s©n ®Õn vi khÝ hËu: S©n l mét bé phËn chÝnh ®Ó tæ hîp th nh mét gia ®×nh n«ng d©n, nã kh«ng thÓ thiÕu ®−îc v× chøc n¨ng cña nã g¾n liÒn víi ®êi sèng v c«ng viÖc cña n«ng d©n ta hiÖn nay, nh− dïng l m s©n ph¬i, n¬i l m viÖc, nghØ ng¬i, héi häp... V× vËy, cÇn ph¶i nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña s©n ®Õn vi khÝ hËu ®Ó t×m ®−îc ph−¬ng ¸n bè trÝ hîp lý vÒ sö dông ®ång thêi còng kh«ng cã ¶nh h−ëng xÊu vÒ vi khÝ hËu. NhiÖt ®é mÆt s©n c ng cao th× c ng cã lîi vÒ mÆt ph¬i phãng v cã t¸c dông s−ëi Êm trong mïa ®«ng, nh−ng l¹i g©y nãng bøc trong mïa hÌ. Sù biÕn thiªn cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ theo chiÒu cao tÝnh tõ mÆt s©n g¹ch (gra®ien nhiÖt) cho ë h×nh 7. Tõ h×nh 7 ta thÊy líp kh«ng khÝ bÞ mÆt s©n ®èt nãng nhiÒu nhÊt l tõ 60 - 80cm trë xuèng. V× vËy kh«ng khÝ nãng ë mÆt s©n Ýt ¶nh h−ëng ®Õn vi khÝ hËu ®èi víi nh÷ng nh cã nÒn cao v cã c¸c tÇng trªn cña nh nhiÒu tÇng. Nguyãùn Âçnh Huáún = 134 = ÂHBKÂN
  6. Giaïo trçnh VI KHÊ HÁÛU 180 §é cao c¸ch mÆt s©n g¹ch (m) 150 120 90 60 30 0 30 32 34 36 38 40 42 44 46 o NhiÖt ®é ( C) Hçnh 7: Nhiãût âäü khäng khê biãún thiãn theo âäü cao trãn sán gaûch Qua sè liÖu ®o l−êng mÆt s©n g¹ch biÕn thiªn theo thêi gian trong ng y (h×nh 7) ta còng thÊy r»ng: mÆt s©n g¹ch nãng lªn nhanh v nguéi còng nhanh. Kho¶ng 19h tèi nhiÖt ®é kh«ng khÝ s¸t mÆt s©n ® trë l¹i b×nh th−êng, tÊt nhiªn nhiÖt ®é cña b¶n th©n mÆt s©n th× cßn nãng l©u h¬n. NÕu ®Æt mÆt nh c ng xa s©n g¹ch th× c−êng ®é bøc x¹ chiÕu ®Õn mÆt cöa c ng rÊt nhiÒu. Khi bè trÝ v−ên t−îc, ®−êng ngâ cÇn ®¶m b¶o tr−íc mÆt nh th«ng tho¸ng, giã thæi v o nh dÔ d ng. Khi bè trÝ mÆt b»ng c¨n hé ph¶i lÊy yªu cÇu ®¶m b¶o vÖ sinh tèt cho nh chÝnh l m nhiÖm vô trung t©m. Muèn vËy, tr−íc tiªn ph¶i chän h−íng tèt cho nh chÝnh. H−íng nh chÝnh tèt kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o nh th«ng tho¸ng m vÒ nhiÖt ®é còng cã ¶nh h−ëng tèt râ rÖt. Mét ®Æc ®iÓm næi bËt trong nh n«ng th«n l cÇn ph¶i s¾p xÕp hîp lý vÞ trÝ t−¬ng quan gi÷a nh chÝnh v nh phô ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu trong nh chÝnh tèt h¬n. KÕt qu¶ ®o l−êng nhiÖt ®é ®ång thêi ë c¸c nh víi c¸c kiÓu bè trÝ mÆt b»ng kh¸c nhau cho thÊy ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu ë nh cã mÆt b»ng h×nh ch÷ "U" xÊu nhÊt, mÆt b»ng víi nh phô ®Æt sau nh chÝnh hoÆc ®Æt nh phô ë phÝa T©y tèt h¬n c¸c mÆt b»ng kh¸c. Khi mÆt b»ng kiÓu ch÷ "L" th× nh phô bè trÝ ë phÝa T©y sÏ −u viÖt h¬n h¼n ë phÝa §«ng. Nh−ng ®èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng cã h−íng giã chÝnh trong mïa hÌ l T©y Nam th× ®Æt nh phô ë phÝa §«ng l¹i tèt h¬n. Nguyãùn Âçnh Huáún = 135 = ÂHBKÂN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản