intTypePromotion=1

Giáo trình Wincc cho hệ thống Scada

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
1.249
lượt xem
645
download

Giáo trình Wincc cho hệ thống Scada

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu Scada điển hình Supervisory Control and Data Aquisition System. Hệ điều hàng sử dụng cho WinCC5.0: Win 2000 service Pack 2, WinNT Service Pack 5. Hướng dẫn lập trình WinCC cho hệ thống Scada. Tài liệu dành cho những sinh viên đang học ngành công nghệ thông tin, chuyên ngành lập trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Wincc cho hệ thống Scada

 1. LAÄP TRÌNH WINCC CHO HEÄ THOÁNG SCADA Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 2. Heä thoáng giaùm saùt vaø thu thaäp döõ lieäu SCADA ñieån hình Supervisory Control and Data Aquisition System Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 3. Caáu truùc phaân caáp cuûa moät heä thoáng töï ñoäng Data flow Planning - Management - Production Production management Process control Local control Sensors, C R SO 15 OO P actuators, K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 8 D EL drives K9 3 HL EP SIF HT Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 4. Giaûi phaùp truyeàn thoâng cuûa Siemens: Simatic-net Industrial Management Ethernet Level (Maïng coâng ty) Cell Level PROFIBUS (maïng xí nghieäp) Field Level (ñ/khieån giaùm saùt quaù trình) Actuator- Actuator- Sensor Sensor Interface Level Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 5. Moät soá chöùc naêng cô baûn cuûa heä thoáng SCADA + Ñieàu khieån (Control) + Hieån thò (Display): Trend (Historical), Table... + Caûnh baùo (Alarm) + Löu tröõ (Archieve) + In aán (Report) Moät soá phaàn meàm cho heä SCADA hieän coù taïi Vieät Nam WinCC (Siemens), Fix-Intellution, Wonderware, Scitect, Plantscape (Honeywell)... Ñeå trao ñoåi döõ lieäu vôùi PLC caùc phaàn meàm naøy ñeàu söû duïng khaùi nieäm Tag hay Point Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 6. WINCC WINDOWS CONTROL CENTER Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 7. Caøi ñaët WinCC Caáu hình maùy tính: Heä ñieàu haønh söû duïng cho WinCC5.0: Win2000 Service Pack 2, WinNT Service Pack 5 Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 8. Ñöa ñóa CD vaøo Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 9. Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 10. Choïn Next vaø laøm theo höôùng daãn treân maøn hình Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 11. Laøm theo chæ daãn treân maøn hình cho ñeán khi hoaøn taát Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 12. Caùc böôùc ñeå taïo moät Project trong WinCC 1. Khôûi ñoäng WinCC 2. Taïo moät Project môùi 3. Caøi ñaët Driver keát noái PLC 4. Ñònh nghóa caùc Tag söû duïng 5. Taïo vaø soaïn thaûo moät giao dieän ngöôøi duøng 6. Caøi ñaët thoâng soá cho winCC Runtime 7. Chaïy chöông trình (Activate) 8. Coù theå duøng chöông trình WinCC Variable Simulator ñeå moâ phoûng hoaït ñoäng cuûa caùc Tag Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 13. Trình töï taïo moät Project 1. Khôûi ñoäng WinCC: Nhaán nuùt Start→Simatic→WinCC→Windows Control Center Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 14. 2.Taïo moät Project Choïn Single-User Project Goõ teân Project vaøo project name Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 15. 3. Caøi ñaët Driver keát noáiPLC Click chuoät phaûi vaøo Tag Management → Add new Driver Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 16. Choïn Driver ñeå keát noái PLC töø hoäp thoaïi sau: Keát noái vôùi PLC S7- 300 choïn Driver naøy Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 17. + Caàn phaân bieät hai loaïi Internal Tag vaø External (Process) Tag Taïo External Tag Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 18. Goõ teân vaø nhaáp OK töø hoäp thoaïi New Connection Properties Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 19. Choïn New Tag töø Connection vöøa taïo Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
 20. Goõ teân Tag vaø choïn kieåu döõ lieäu cuûa Tag Provina technology ltd. 148Bis Nam Kyø Khôûi Nghóa, Q. 1 Hoà Chí Minh City
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2