Giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: Lưu Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.008
lượt xem
606
download

Giấy đề nghị tạm ứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Giấy đề nghị tạm ứng

  1. Đơn vị:........................ Mẫu số 03 - TT Bộ phận:..................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày............tháng..........năm 2008 Số:............... Kính gửi:.............................................................................................................................................. Tên tôi là:.............................................................................................................................................. Địa chỉ:................................................................................................................................................. Đề nghị cho tạm ứng số tiền:................................(Viết bằng chữ):.................................................... .................................................................................................................................................................. Lý do tạm ứng:........................................................................................................................................ Thời hạn thanh toán:................................................................................................................................ Giám đốc duyệt Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đơn vị:........................ Mẫu số 03 - TT Bộ phận:..................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày............tháng..........năm 2008 Số:............... Kính gửi:.............................................................................................................................................. Tên tôi là:.............................................................................................................................................. Địa chỉ:................................................................................................................................................. Đề nghị cho tạm ứng số tiền:................................(Viết bằng chữ):.................................................... .................................................................................................................................................................. Lý do tạm ứng:........................................................................................................................................ Thời hạn thanh toán:................................................................................................................................ Giám đốc duyệt Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản