intTypePromotion=1

Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
73
lượt xem
4
download

Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức về hợp tác tài chính năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Hi Ö p  Þ nh   § gi ÷ a C h Ý n h   h ñ   é n g  h o µ   p C x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Ö t N a m   c Vi v µ  C h Ý n h  p h ñ  C é n g  h o µ  Liªn B a n g  §øc v Ò   î p t¸c h   t µi ch Ý n h  n¨ m  2002 C h Ý n h  ph ñ  C é ng  H o µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m  v µ   C h Ý n h   ñ  C é n g ho µ  Liªn a ng §øc ph  B Trªn tinhthÇn  ÷ng  èi     nh m quan  Ö   ÷u  Þ  ½n  ã  ÷a hainícCéng   h h ngh s c gi       hoµ    éichñ  Üa  Öt Nam   µ  éng  µ    x∙ h   ngh Vi   vC ho LiªnBang  §øc  íimong  èn   v  mu cñng  è  µ    êng  ÷ng  èi  c v t¨ng c nh m quan  Ö   ÷u  Þ   h h ngh th«ng  qua  ¬ng  ×nh  ch tr hîp    µichÝnh  ÷a    íc,víinhËn  t¸c t   gi hai n     thøc r»ng  Öc  vi duy  × nh÷ng  èi  tr   m quan  Ö     µ c¬  ë  h ®ã l   s cho  Öp  nh  µy,víimong  èn  ng  ãp  µo  ù   Hi ®Þ n    mu ®ã gvs ph¸ttr Ón kinh  Õ  µ    éi cña  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam,   i   t v x∙ h   n  ho x∙ h   ngh Vi   theo    biªnb¶n    í kú  äp  m   ghinh   h ®µ ph¸n  Ýnh  ñ  õ ngµy  8  Ch ph t   6­ th¸ng 11    n¨m   2002,®∙    tho¶ thuËn      nh sau: §i Ò u 1. (1)Ch Ýnh  ñ  ícCéng  µ      ph n   ho LiªnBang §øc  Ït¹o®iÒu  Ön    Ýnh  s    ki ®Ó Ch phñ  níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   Ën  õ Ng ©n   µng  i Õt    ho x∙ h   ngh Vi   nh t  h t¸ thi   §øc  ¬  (c quan  Ýn  ông    iÓn)­ KfW,  td ph¸ttr    Frank­ / furt Main,c¸c kho¶n       vay  ã  c tæng    Þ25.000.000 EUR     ¬il¨m  iÖuEURO)  gi¸tr     (haim   tr   cho    ù    íi y: c¸cd ¸n d  ®© 1. Ch ¬ng  ×nh Xö   ýnícth¶ivµ  Êt th¶ir¾n        tr   l       ch     ë c¸c tØnh  khu  ùc  Òn  v mi B ¾c  èi a  t   8.309.000 EUR     iÖuba      Ýn  ×n  ®   (t¸m tr   tr¨m linhch ngh EURO), 2. Ch ¬ng  ×nh  ö   ý níc th¶ië      tr X l       c¸c tØnh  Òn mi Nam   èi®a   t   4.542.000  EUR   èn  iÖun¨m    èn  ¬ihaingh×n  (b tr   tr¨m b m     EURO), 3. Ch ¬ng  ×nh Xö   ýnícth¶ië      tr   l       c¸c tØnh  Òn  mi Trung  èi®a  t   12.149.000  EUR   êihaitr Öu m ét  (m     i   tr¨m  èn  ¬ichÝn  ×n  b m  ngh EURO), n Õu    sau    Èm   khith ®Þnh, dù    îc®¸nh    µhîp thøc ®Ó   ùc thi   ¸n ®   gi¸l       th   . (2)C¸c  ù  nªu    o¹n        ã  Ó  îc thay thÓ    d ¸n  ë® (1)ë trªnc th ®     b»ng    ù    c¸c d ¸n kh¸cn Õu  Ýnh  ñ  éng  µ      Ch ph C ho LiªnBang  §øc  µ  Ýnh  ñ  éng  µ    éi v Ch ph C ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam   ng  . ngh Vi   ®å ý (3) HiÖp  nh  µy  òng  Ï ® îc ¸p  ông  Õu     ®Þ nc s    d n trong  ét  µy  µo    m ng n ®ã trong t ng    Ýnh  ñ  éng  µ     ¬ lai Ch, ph C ho Liªnbang  §øc  ¹o®iÒu  Ön    Ýnh  t  ki ®Ó Ch phñ  éng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   Ën  õ Ng ©n   µng    Õt§øc  C ho x∙h   ngh Vi   nh t   h T¸ithi   (KfW), Frankfurt   /Main c¸c    kho¶n vay hoÆc   ng  ãp  µichÝnh  ®ã g t  cho  Öc  vi chuÈn  Þ     ù  nªu    o¹n      y   b c¸c d ¸n  ë® (1)trªn®© hoÆc   ng  ãp  µichÝnh    ®ã g t  cho c¸cbiÖn    ph¸p tµi Ýnh    ùc hiÖn    ù    ç  î ë  o¹n    µy.    ch ®Ó th   c¸cd ¸n h tr nªu  ® (1)n §i Ò u    2. (1)ViÖc  ö  ông    sd kho¶n  Òn  ti nªu  ¹  Òu  (1)cña  Öp  nh  µy  µ  ti §i 1    Hi ®Þ nv c¸c®iÒu  Ön    îcsö  ông  óng  òng      ki ®Ó ®   d ch c nh quy  ×nh xÐt duyÖt  îp ®ång  tr     h  sÏ® îc®iÒu     chØnh  ëic¸c®iÒu  b    kho¶n  ña    Öp  nh  Ïký  Õt  ÷a ngêi c c¸cHi ®Þ s   k gi    
  2. 2 nhËn  vay  µ  ©n  µng    Õt§øc.C¸c  iÒu  v Ng h T¸ithi     ® kho¶n  µy  Ïphïhîp víi Ët n s        Lu   vµ  quy  nh    ông  ¹ Céng  µ  ªnbang  ®Þ ¸p d t  i ho li   §øc. (2)Cam   Õt    k cho  Öc  µnh    vi d c¸c kho¶n  Òn nªu    Òu  (1)sÏkh«ng  ã  ti   ë §i 1      c hiÖu  ùcn Õu    Öp  nh  l  c¸c Hi ®Þ vay  èn/tµi î ¬ng  v    tr t øng kh«ng  îcký  Õt  ®   k trong   vßng  n¨m  Ó   õ n¨m  a    8  k t  ® ra cam   Õt  µy.H¹n  èicïng cho    kn  cu     c¸c kho¶n  Òn ti   nµy  µngµy  th¸ng12  l  31    n¨m 2008. (3) Ch Ýnh  ñ  íc Céng  µ    éi chñ    ph n   ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Õu   Vi   n kh«ng  ph¶ilµ ngêivay  ×  Ïb¶o  ¶m   Öc  ùc hiÖn  y    Êt kú  Êtc¶    ô       th s   ® vi th   ®Ç ®ñ b   t   c¸c v hoµn    tr¶b»ng EURO   cho  êi vay  ã  Ó  ng   c th ph¸tsinh theo    Öp  nh  ý      c¸c Hi ®Þ k kÕt  theo ®o¹n          (1)ë trªncho  ©n  µng    Õt§øc. Ng h T¸ithi   §i Ò u 3. Ch Ýnh  ñ  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   Ï miÔn  õcho  ph n   ho x∙ h   ngh Vi   s  tr   Ng ©n   µng  i Õt§øc  Êtc¶    h t¸ thi   t   c¸c kho¶n  Õ  µ    Ý   thu v chiph c«ng  éng  c kh¸c ë    ViÖtNam   ªnquan  n   Öc  ý  Õt  µ  ùc hiÖn    Öp  nh  t¹ §iÒu    li   ®Õ vi k k v th   c¸cHi ®Þ nªu   i 2  ña  Öp  nh  µy. c Hi ®Þ n §i Ò u 4. Ch Ýnh  ñ  íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   Ï cho  Ðp    ph n   ho x∙ h   ngh Vi   s  ph c¸c thÓ  ©n  µ  µ  nh v nh cung  Êp  ù chän  ¬  c t  c quan  Ën    v t¶ib»ng  êng  Ón  ® bi hoÆc   ® êng  kh«ng  i víi ®è    con  êivµ  µng    ×nh  µnh  õ viÖc  ng   h ho¸ h th t  cho vay  Ön  î vi tr  vµ  ng  ãp  µichÝnh, kh«ng  ùc hiÖn    Ön  ®ã g t    th   c¸c bi ph¸p  ©y  ã  g kh kh¨n  hoÆc   lo¹  õviÖc  i  tr tham    ×nh  ng   ña    gia b ®¼ c c¸cdoanh  nghiÖp  Ën    v t¶i §øc  ã  ôsë  c tr   ë   éng  µ  ªnbang  C ho li   §øc  µ  Õu   Çn,  quyÕt  nh   Çn  Õt ®Ó     vn c ra  ®Þ c thi   c¸c doanh  nghiÖp  Ën    µy  îctham  v t¶i n ®  gia. §i Ò u 5. (1)Tõ     kho¶n  Òn  ti vay  tr Öu DM   êi chÝn  iÖu Mark  19  i   (m   tr   §øc, t ng  ­  ¬ ® ¬ng  íi9.714.545,74 EURO,  v    tøc  µ chÝn  iÖu b¶y  l  tr   tr¨m  êi bèn  ×n, n¨m  m  ng   tr¨m  èn  ¬i l¨m  b m  Euro, 74/100) ®∙  îc dù  Õn  ö  ông      ®   ki s d cho  ù  cÊp  íc d ¸n  n  ViÖt Tr×    theo  Öp  nh  Ò   îp    µichÝnh  ý  µy  Hi ®Þ v h t¸ct   k ng 30/10/1996  ÷a    gi hai ChÝnh  ñ, sÏ ph©n    ¹ 4.847.000  ph     bæ l i  Eur  èn  iÖu t¸m  (b tr   tr¨m  èn  ¬i bÈy  bm  ngh×n  EURO)  trong ®ã     3.331.000  EUR   (ba  iÖu ba  tr   tr¨m  m ¬i m èt  ×n  ba    ngh EURO)  cho  ù  ch¬ng  ×nh  o  ¹o nghÒ   µ  d ¸n  tr ®µ t   v 1.516.000  EUR   ét tr Öu (m   i   n¨m  tr¨m  êi s¸u ngh×n  m   EURO)  cho  ù  nªu    Òu  (1)3      Õu    d ¸n  ë §i 1    ë trªnn sau khithÈm  nh, dù    îc®¸nh    µhîp thøc ®Ó   ùc thi   ®Þ   ¸n ®   gi¸l       th   . (2)Tõ    kho¶n  Òn  ti vay  17.000.000 DM   êib¶y  iÖu Mark    (m   tr   §øc ¬ng  ­ t ® ¬ng  íi v  8.691.961,98EUR,    µt¸m  iÖus¸u tr¨m chÝn  ¬im èt  ×n  Ýn    tøc l   tr       m  ngh ch tr¨m s¸u m ¬im èt      EURO,  98/100)® îcdù  Õn      ki cho  ù    d ¸n tho¸t ícvµ  ö  ýchÊt     x l  n   th¶ir¾n  ¾c     B Ninh theo  Öp  nh   îp    µichÝnh  ý  µy  Hi ®Þ h t¸c t   k ng 11/10/2001  gi÷a    Ýnh  ñ  Ï ph©n    ¹ 8.691.000  hai Ch ph s   bæ l i  EUR  (t¸m  iÖu s¸u  tr   tr¨m  Ýn  ch m ¬im èt  ×n    ngh EURO)  cho  ù    d ¸n nªu    Òu  (1)1      Õu  ë §i 1    ë trªnn sau    Èm   khith ®Þnh, dù    îc®¸nh    µhîp thøc ®Ó   ùc thi   ¸n ®   gi¸l       th   . (3)Tõ     kho¶n  Òn  ti 18.500.000    êi t¸m  iÖu n¨m  DM (m   tr   tr¨m  ×n  ngh Mark  §øc ¬ng  ¬ng  íi t ® v  9.458.899,80EUR,    µchÝn  iÖu bèn      tøc l   tr   tr¨m n¨m  ¬it¸m  m 
  3. 3 ngh×n  t¸m tr¨m  Ýn  ¬i chÝn  ch m   EURO,  80/100) ® îc dù  Õn      ki cho  ù  xö  ý d ¸n  l   chÊt th¶ir¾n  Ç n   ¬     C Th theo  Öp  nh  îp t¸ctµichÝnh  ý  µy  Hi ®Þ h    k ng 11/10/2001   gi÷a haiCh Ýnh  ñ  Ïph©n    ¹ 9.458.000 EUR   Ýn  iÖu bèn     ph s   bæ l   i   (ch tr   tr¨m    n¨m m ¬i t¸m  ×n    ngh EURO)  cho  ù    d ¸n nªu    Òu  (1)2      Õu  ë §i 1    ë trªnn sau    Èm   khith ®Þnh, dù    îc®¸nh    µhîp thøc ®Ó   ùc thi   ¸n ®   gi¸l       th   . (4)Kho¶n  Òn    ti vay  400.000    èn  DM (b tr¨m  ×n  ngh Mark  §øc ¬ng  ¬ng  t ® víi204.516,75 EUR,      tøc  µ hai tr¨m    èn  ×n, n¨m  l    linhb ngh   tr¨m  êi s¸u  m  Euro,   75/100)cho  ù    µ      d ¸n c phª Bu«n  Thuéttheo HiÖp  nh  îp t¸ctµichÝnh  ý  Mª      ®Þ h    k ngµy  28/1/1995  ÷a    Ýnh  ñ  Ï ph©n     ¹  gi hai Ch ph s   bæ l i13.414 EUR   êi ba  (m   ngh×n  èn  b tr¨m  êibèn  m  EURO)  cho  ù    d ¸n nªu    Òu  (1)3      Õu    ë §i 1    ë trªnn sau khithÈm  nh, dù    îc®¸nh    µhîp thøc ®Ó   ùc thi   ®Þ   ¸n ®   gi¸l       th   . (5) Tõ     kho¶n  Òn  ti vay  18.100.000    êi t¸m  iÖu  ét  DM (m   tr m tr¨m  ×n  ngh Mark §øc,t ng  ¬ng  íi  ¬ ® v  9.254.383,05EUR,    µchÝn  iÖuhaitr¨m n¨m  ­   tøc l   tr       m ¬itngh×n,ba    m ¬iba       tr¨m t¸m    EURO,  5/100)cho  ù    öa  ÷a  ®Ç u       d ¸n s ch 15  m¸y xe  öa theo  Öp  nh  îp    µichÝnh  ý  µy  l  Hi ®Þ h t¸ct   k ng 28/1/1995  ÷a hai Ch Ýnh   gi     phñ  Ï ph©n     ¹  s  bæ l i85.554 EUR  (t¸m  ¬i l¨m  m  ngh×n, n¨m     tr¨m n¨m   ¬i t m    EURO)  cho  ù    ë  Òu  (1)3      Õu  d ¸n nªu  §i 1    ë trªnn sau    Èm  nh, dù    îc khith ®Þ   ¸n ®   ®¸nh    µhîp thøc ®Ó   ùc thi gi¸l       th   . (6) Tõ     kho¶n  Òn  ti vay  7.500.000    DM (b¶y  iÖu n¨m  tr   tr¨m  ×n  ngh Mark  §øc,t ng  ¬ng   ¬ ® EUR   3.834.689,11tøc lµba  iÖut¸m    m ¬itngh×n          tr   tr¨m ba     s¸u tr¨m t¸m  ¬i chÝn  m  EURO,  11/100) dµnh    cho  ù  cao  Bu«n  Thuét d ¸n  su  Mª    theo  Öp  nh  îp t¸ctµichÝnh  ý  µy  Hi ®Þ h    k ng 14/10/1993  ÷a haiCh Ýnh  ñ  Ï gi     ph s   ph©n    ¹ 19.032  bæ l  i Eur  êichÝn  ×n  m ¬ihaiEURO)  (m   ngh ba      cho  ù    d ¸n nªu    ë §iÒu  (1)3      Õu  1    ë trªnn sau    Èm  nh, dù    îc®¸nh    µhîp thøc ®Ó   khith ®Þ   ¸n ®   gi¸l       thùc thi  . §i Ò u    6. HiÖp  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. ®Þ n c hi l     k  Lµ m   ¹  µ   éi, ngµy  t iH N   15/5/2003  µnh  b¶n  Õng  th 3  ti §øc,  Õng  Öt, ti Vi   tiÕng Anh. Ba    b¶n  u   ã    Þ nh  ®Ò c gi¸tr   nhau. Trong  êng  îp  ã  ù  Ôn      tr h c s di gi¶i kh¸cnhau  Ò     v b¶n  Õng  ti §øc  µ  Õng  Ötth× sÏsö  ông  v ti Vi       d b¶n  Õng  ti Anh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2