intTypePromotion=1
ADSENSE

hiệu trưởng trường trung học cơ sở với vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh: phần 2

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

48
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung phần 2 trình bày về vấn đề hiệu trưởng quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực. nội dung chính trong phần này gồm có: một số nguyên tắc chỉ đạo và yêu cầu năng lực đối với hiệu trưởng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực, một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trong bối cảnh tiếp cận năng lực. mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hiệu trưởng trường trung học cơ sở với vấn đề đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh: phần 2

52<br /> 52<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH<br /> <br /> B. HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ QUAÛN LÍ<br /> HOAÏT ÑOÄNG ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP CUÛA HOÏC SINH<br /> TRONG BOÁI CAÛNH TIEÁP CAÄN NAÊNG LÖÏC<br /> <br /> MUÏC TIEÂU<br /> Sau khi keát thuùc khoùa taäp huaán, hoïc vieân coù theå:<br /> – Phaân tích ñöôïc moät soá nguyeân taéc chæ ñaïo chung vaø yeâu caàn naêng löïc ñoái<br /> vôùi Hieäu tröôûng trong kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong<br /> boái caûnh tieáp caän naêng löïc;<br /> – Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc xaây döïng keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp<br /> cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc;<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> PHẦN 1: KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG<br /> <br /> – Lieät keâ ñöôïc caùc böôùc trong quy trình vaø caáu truùc xaây döïng keá hoaïch ñaùnh<br /> giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc;<br /> – Quaûn lí hieäu quaû hoaït ñoäng ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong<br /> boái caûnh tieáp caän naêng löïc theo chöùc naêng quaûn lí daïy hoïc, giaùo duïc trong<br /> nhaø tröôøng:<br /> + Xaây döïng keá hoaïch;<br /> + Toå chöùc boä maùy thöïc hieän keá hoaïch;<br /> + Chæ ñaïo thöïc hieän keá hoaïch;<br /> + Kieåm tra, giaùm saùt, ñieàu chænh, ñaùnh giaù thöïc hieän keá hoaïch.<br /> <br /> I. MOÄT SOÁ NGUYEÂN TAÉC CHÆ ÑAÏO VAØ YEÂU CAÀU NAÊNG LÖÏC<br /> ÑOÁI VÔÙI HIEÄU TRÖÔÛNG TRONG ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP<br /> CUÛA HOÏC SINH TRONG BOÁI CAÛNH TIEÁP CAÄN NAÊNG LÖÏC<br /> 1. Keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> 1.1. Khaùi nieäm<br /> Keá hoaïch ñaùnh giaù laø taäp hôïp caùc chieán löôïc ñaùnh giaù nhaèm thu thaäp vaø phaân<br /> tích thoâng tin ñeå nhaän xeùt, phaùn ñoaùn keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh döïa theo muïc<br /> tieâu chöông trình moân hoïc, bao goàm 3 coâng ñoaïn chuû yeáu:<br /> a. Thu thaäp thoâng tin;<br /> b. Phaân tích thoâng tin veà hieän traïng, khaû naêng hay nguyeân nhaân cuûa keát quaû<br /> hoïc taäp;<br /> c. Ra quyeát ñònh veà vieäc hoïc sinh coù ñaït muïc tieâu hoïc taäp ñöôïc quy ñònh trong<br /> chöông trình moân hoïc hay khoâng.<br /> <br /> 53<br /> 53<br /> B. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ<br /> KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG BỐI CẢNH TIẾP CẬN NĂNG LỰC<br /> <br /> 1.2. YÙ nghóa, taàm quan troïng cuûa keá hoaïch ñaùnh giaù<br /> Keá hoaïch ñaùnh giaù caáp tröôøng coù taàm quan troïng ñaëc bieät vì keát quaû ñaùnh giaù<br /> giuùp nhaø tröôøng:<br /> – Hoã trôï xaây döïng “vaên hoùa hoïc taäp” trong lôùp hoïc;<br /> – Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh ôû nhöõng moân hoïc khoâng tieán haønh<br /> ñaùnh giaù treân dieän roäng thoâng qua kì thi toát nghieäp;<br /> – Hoïc sinh nhaän ñöôïc keát quaû phaûn hoài trong quaù trình hoïc taäp;<br /> – Cung caáp thoâng tin giuùp giaùo vieân coù theå laäp keá hoaïch daïy hoïc cuûa hoï.<br /> 1.3. Nguyeân taéc cuûa keá hoaïch ñaùnh giaù<br /> Keá hoaïch ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng<br /> löïc caàn ñaûm baûo caùc nguyeân taéc: Hieäu löïc, hieäu quaû, tin caäy, khaû thi,...<br /> 1.3.1 Tính hieäu löïc<br /> Tính hieäu löïc cuûa caùc baøi kieåm tra, caùc kì thi ñöôïc hieåu theo nghóa: ño ñöôïc<br /> nhöõng keát quaû caàn phaûi ño. Coù nhieàu kieåu hieäu löïc khaùc nhau.<br /> <br /> Laø moät coâng cuï ño löôøng möùc ñoä hình thöùc cuûa baøi kieåm tra, kì thi, theå hieän qua<br /> moät soá tieâu chí cô baûn nhö:<br /> – Quy trình bieân soaïn baøi kieåm tra khoa hoïc;<br /> – Noäi dung roõ raøng, chính xaùc, khoâng gaây hieåu laàm;<br /> – Ngoân ngöõ trình baøy chuaån möïc, trong saùng, deã hieåu;<br /> – Ñieàu kieän giaùm saùt kì thi chaët cheõ, coâng baèng, khaùch quan...<br /> b. Hieäu löïc veà noäi dung<br /> Laø moät coâng cuï ño löôøng möùc ñoä gaén keát giöõa noäi dung ñaùnh giaù vôùi noäi dung<br /> chuû ñeà daïy hoïc ñöôïc quy ñònh trong chöông trình. Do ñoù, noäi dung ñaùnh giaù caàn:<br /> – Ñaûm baûo chaéc chaén raèng hoïc sinh coù thoâng tin ñaày ñuû, roõ raøng veà phaàn<br /> naøo seõ ñöôïc kieåm tra vaø kieåm tra nhö theá naøo?<br /> – Hieäu tröôûng caàn chæ ñaïo nhoùm giaùo vieân boä moân ñoái chieáu vôùi chöông<br /> trình moân hoïc, hoïc sinh ñöôïc hoïc gì thì kieåm tra naáy (khoâng ñöa kieán thöùc<br /> ngoaøi chöông trình vaøo; khoâng ñöa baøi taäp hoaëc caâu hoûi theo kieåu “ñoá” hoïc<br /> sinh...).<br /> – Hieäu tröôûng caàn ñaûm baûo chaéc chaén noäi dung baøi kieåm tra ñöôïc chaáp nhaän.<br /> c. Hieäu löïc veà chöông trình<br /> Laø moät coâng cuï ño löôøng möùc ñoä phuø hôïp cuûa baøi kieåm tra vôùi yeâu caàu caàn ño<br /> ñaõ quy ñònh trong chöông trình.<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> <br /> a. Hieäu löïc veà hình thöùc<br /> <br /> 54<br /> 54<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH<br /> <br /> Ví duï:<br /> – Neáu chöông trình yeâu caàu hoïc sinh phaûi ñaït kó naêng ñoïc hieåu, dieãn ñaït... thì<br /> phaàn ñaùnh giaù caàn nhaán maïnh vaøo nhöõng kó naêng naøy;<br /> – Neáu chöông trình yeâu caàu thöïc haønh, thì phaàn ñaùnh giaù caàn coù phaàn thöïc<br /> haønh chöù khoâng phaûi chæ yeâu caàu hoïc sinh vieát caùch thöïc hieän hoaït ñoäng naøy<br /> theá naøo.<br /> 1.3.2. Tính hieäu quaû<br /> Keá hoaïch ñaùnh giaù caáp tröôøng ñöôïc coi laø hieäu quaû neáu moãi chieán löôïc ñaùnh<br /> giaù ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu sau:<br /> – Cuï theå hoaù ñöôïc muïc ñích ñaùnh giaù;<br /> – Xaùc ñònh ñöôïc caùch thöùc thu thaäp thoâng tin töø hoïc sinh;<br /> – Phaùc thaûo ñöôïc caùch thöùc phaân tích thoâng tin, nhaän xeùt vaø ra quyeát ñònh veà<br /> keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh;<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> PHẦN 1: KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG<br /> <br /> – Coù höôùng daãn cuï theå caùch baùo caùo keát quaû (baùo caùo cho ai vaø theo maãu<br /> naøo).<br /> 1.3.3. Ñoä tin caäy<br /> Baøi kieåm tra ñöôïc coi laø tin caäy neáu keát quaû ñaùnh giaù phaûn aùnh ñuùng naêng löïc<br /> hoïc taäp cuûa hoïc sinh döïa theo caùc tieâu chí ñaùnh giaù. Ñoä tin caäy ñöôïc ñaùnh giaù qua<br /> caùc noäi dung sau:<br /> a. Ñoä tin caäy cuûa ñieåm chaám<br /> Ñaûm baûo taát caû giaùo vieân moân hoïc naém ñöôïc caùc kó thuaät vaø coù kó naêng ñaùnh<br /> giaù keát quaû hoïc taäp moân hoïc theo tieâu chí nhö: thieát keá thang ñieåm, caùch chaám ñieåm.<br /> Ñaûm baûo baát kì ai chaám ñieåm baøi kieåm tra ñeàu cho keát quaû gioáng nhau hoaëc sai<br /> khaùc trong phaïm vi cho pheùp; ñieåm soá chaám khoâng coù loãi vaên phoøng vaø loãi kó thuaät.<br /> b. Ñoä tin caäy theo thôøi gian<br /> Nhaø tröôøng vaø caùc baäc cha meï hoïc sinh raát quan taâm ñeán ñoä tin caäy khi chaám<br /> caùc baøi thi, ñieàu ñoù coù nghóa caàn ñaûm baûo tieâu chuaån xeáp loaïi qua ñieåm thi giöõa caùc<br /> naêm hoïc laø khoâng ñoåi.<br /> Ví duï:<br /> Moät thí sinh thi ñaït loaïi A naêm 2012 cuõng töông töï nhö thí sinh khaùc ñaït loaïi A<br /> ôû caùc naêm sau.<br /> Ñeå ñaûm baûo ñoä tin caäy theo thôøi gian, coù theå söû duïng moät soá chieán löôïc nhö:<br /> – Khi ñaùnh giaù phaûi theo quy ñònh cuûa chuaån chöông trình vaø cuøng ñaùnh giaù<br /> caùc chuû ñeà gioáng nhau;<br /> – Caùch trình baøy caâu hoûi töông töï nhau ñeå khung ñaùnh giaù khoâng thay ñoåi, duø<br /> raèng noäi dung caâu hoûi coù thay ñoåi; baûng ñieåm cuõng khoâng neân thay ñoåi lôùn<br /> so vôùi caùc naêm tröôùc;...<br /> <br /> 55<br /> 55<br /> B. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ<br /> KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG BỐI CẢNH TIẾP CẬN NĂNG LỰC<br /> <br /> 1.3.4 Tính khaû thi<br /> Noäi dung, hình thöùc vaø phöông tieän toå chöùc phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa hoïc<br /> sinh, nhaø tröôøng, nhaát laø phuø hôïp vôùi muïc tieâu daïy hoïc cuûa töøng moân hoïc vaø ñaùp<br /> öùng ñöôïc muïc tieâu giaùo duïc toaøn dieän cuûa nhaø tröôøng.<br /> 1.4. Vaên hoùa tröôøng hoïc trong ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> Vaên hoùa tröôøng hoïc ñöôïc theå hieän ôû nhieàu lónh vöïc khaùc nhau, trong ñoù theå<br /> hieän nhieàu ôû thaùi ñoä cuûa Hieäu tröôûng, giaùo vieân vaø caùn boä nhaân vieân ñoái vôùi hoaït<br /> ñoäng giaùo duïc, bao goàm caû vieäc ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Neáu moät<br /> moâi tröôøng maø moïi ngöôøi ñoàng taâm, saün saøng chia seû coâng vieäc, laõnh ñaïo coù naêng<br /> löïc, taâm huyeát, coâng baèng,... thì trong moâi tröôøng ñoù giaùo vieân seõ höùng thuù, yeân taâm<br /> trong coâng vieäc, laøm taêng naêng suaát lao ñoäng. Neáu quan ñieåm vaø thaùi ñoä cuûa Hieäu<br /> tröôûng laø ñaùnh giaù chaát löôïng giaùo duïc thöïc chaát cuûa nhaø tröôøng thì caùch tieáp caän<br /> vaø tieán haønh ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa giaùo vieân seõ coâng baèng, khaùch quan vaø<br /> do ñoù seõ tin caäy vaø ñaït hieäu löïc thöïc tieãn hôn.<br /> <br /> 2. Nhöõng nguyeân taéc cô baûn trong chæ ñaïo ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp<br /> cuûa hoïc sinh trong boái caûnh tieáp caän naêng löïc<br /> 2.1. Ñaûm baûo ñaùnh giaù laø thaønh toá quan troïng ñeå naâng cao chaát<br /> löôïng giaùo duïc<br /> Ñeå ñaùnh giaù trôû thaønh thaønh toá quan troïng nhaèm naâng cao chaát löôïng giaùo<br /> duïc trong nhaø tröôøng Hieäu tröôûng caàn:<br /> – Hieåu roõ ba muïc tieâu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh laø:<br /> (1) Höôùng daãn vaø khuyeán khích caùch tieáp caän hoïc taäp hieäu qua;û<br /> (2) Ño keát quaû ñaùnh giaù moät caùch tin caäy vaø coù giaù trò;<br /> (3) Xeáp haïng keát quaû hoïc taäp döïa theo chuaån kieán thöùc, kó naêng ñaõ quy<br /> ñònh trong chöông trình moân hoïc.<br /> – Phaùt bieåu caùc keát quaû mong ñôïi ôû hoïc sinh moät caùch roõ raøng;<br /> – Thieát keá coâng vieäc hôïp lí (khoâng ñeå hoïc sinh chæ caàn hoïc thuoäc loøng);<br /> – Taïo cô hoäi ñeå hoïc sinh töï ñaùnh giaù, thöïc haønh vaø tieáp nhaän phaûn hoài.<br /> 2.2. Ñaûm baûo giaùo vieân thöïc hieän ñaùnh giaù theo ñuùng quy trình<br /> – Quy trình kieåm tra – ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp laø quaù trình töï söû duïng caùc hình<br /> thöùc kieåm tra – ñaùnh giaù khaùc nhau trong suoát quaù trình daïy hoïc moân hoïc<br /> nhaèm reøn luyeän vieäc ñaït caùc muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh trong ñeà cöông moân hoïc.<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> <br /> Löu yù: Nhöõng thay ñoåi tích cöïc nhaát cuûa ñaùnh giaù ñoái vôùi vaên hoùa nhaø tröôøng<br /> laø Thaày/Coâ caàn ñaûm baûo caùc baøi kieåm tra vaø caùc kì thi coù hieäu löïc, ñaùng tin caäy vaø<br /> khaû thi. Do ñoù thoâng tin thu ñöôïc qua caùc baøi kieåm tra, caùc kì thi seõ phaûn aùnh thöïc<br /> chaát chaát löôïng daïy vaø hoïc cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh.<br /> <br /> 56<br /> 56<br /> HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> VỚI VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH<br /> <br /> – Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh, thaønh tích hoïc taäp cuûa hoïc sinh<br /> khoâng chæ ñaùnh giaù keát quaû cuoái cuøng maø chuù yù caû quaù trình hoïc taäp. Trong<br /> ñoù, giaùo vieân khoâng taäp trung vaøo khaû naêng taùi hieän tri thöùc maø chuù troïng<br /> khaû naêng vaän duïng tri thöùc trong vieäc giaûi quyeát caùc nhieäm vuï phöùc hôïp.<br /> Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng moân hoïc vaø hoaït ñoäng giaùo duïc ôû moãi caáp<br /> hoïc, caàn coù quy trình ñaùnh giaù baèng ñieåm keát hôïp vôùi nhaän xeùt cuûa giaùo<br /> vieân cho töøng moân hoïc vaø hoaït ñoäng giaùo duïc.<br /> – Ñeå ñaûm baûo giaùo vieân thöïc hieän ñaùnh giaù theo ñuùng quy trình, Hieäu tröôûng<br /> caàn höôùng daãn giaùo vieân ñeå moãi ngöôøi ñeàu hieåu ñöôïc moái quan heä giöõa<br /> hoaït ñoäng ñaùnh giaù vôùi chaát löôïng toång theå cuûa quaù trình daïy vaø hoïc vì:<br /> + Caùc yeâu caàu, caùc tieâu chí vaø chuaån ñaùnh giaù caøng roõ raøng thì caøng coù<br /> taùc ñoäng tích cöïc ñeán hieäu quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh.<br /> + Quaù trình ñaùnh giaù neáu ñöôïc thieát laäp caån thaän thì seõ coù aûnh höôûng<br /> tröïc tieáp ñeán höôùng tieáp caän hoïc taäp cuûa hoïc sinh vaø aûnh höôûng giaùn<br /> tieáp, nhöng raát ñaùng keå, ñeán chaát löôïng hoïc taäp.<br /> <br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> PHẦN 2: TÀI LIỆU HỖ TRỢ TẬP HUẤN<br /> PHẦN 1: KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG<br /> <br /> + Nhöõng ñaùnh giaù ñöôïc chuaån bò khoâng caån thaän coù theå seõ laøm chaäm laïi<br /> taùc ñoäng cuûa quaù trình daïy hoïc vaø gaây aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán hieäu<br /> quaû cuûa caùc giaûi phaùp giaùo duïc.<br /> – Quy trình toång quaùt thöïc hieän ñaùnh giaù ñeàu goàm ba böôùc sau:<br /> + Höôùng daãn hoïc sinh caùch tieáp caän hoïc taäp;<br /> + Cung caáp cho hoïc sinh nhöõng thoâng tin phaûn hoài veà tieán boä hoïc taäp;<br /> + Xaùc ñònh möùc ñoä saün saøng cuûa hoïc sinh ñeå chuyeån sang giai ñoaïn<br /> hoïc taäp tieáp theo.<br /> 2.3. Ñaûm baûo giaùo vieân thöïc hieän caùc loaïi hình ñaùnh giaù hieäu quaû treân<br /> cô sôû ñöôïc höôùng daãn thay ñoåi caùch tieáp caän cho hoï<br /> Muoán chuyeån töø ñaùnh giaù kieán thöùc, kó naêng sang ñaùnh giaù naêng löïc cuûa<br /> ngöôøi hoïc, Hieäu tröôûng caàn höôùng daãn giaùo vieân thay ñoåi caùch tieáp caän theo caùc<br /> noäi dung sau:<br /> TT<br /> <br /> Chæ daãn ñoái vôùi giaùo vieân<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giaùo vieân theå hieän naêng löïc thieát keá vaø thöïc hieän caáu truùc ñaùnh giaù hoïc<br /> sinh, cho pheùp thuùc ñaåy vieäc hoïc taäp hieäu quaû.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhöõng ñaùnh giaù ñöôïc giaùo vieân ñöa ra roõ raøng, theå hieän nhöõng hieåu<br /> bieát cuûa hoï veà caùch thöùc hoïc sinh seõ ñöôïc ñaùnh giaù.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Giaùo vieân cung caáp cho hoïc sinh thoâng tin roõ raøng veà moái quan heä giöõa<br /> baøi giaûng, baøi thöïc haønh, taøi lieäu, thieát bò vaø caùc nguoàn löïc khaùc.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Giaùo vieân neâu roõ vaø giaùm saùt nhöõng gì hoï mong ñôïi ôû hoïc sinh qua<br /> vieäc moâ taû chuaån kieán thöùc, kó naêng maø caùc em phaûi ñaït.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2