intTypePromotion=1

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 8

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
156
lượt xem
31
download

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tổn thương trong nhu mô đụng dập phù nề Giải phẫu bệnh: phù nề não đơn độc trong CT gọi là đụng dập phù nề Chụp CLVT: -Giảm tỷ trọng lan toả chủ yếu chất trắng -ở giờ đầu sau CT, rõ nhất ngày thứ 3, mất dần sau 2-3 tuần 2-Có thể đồng tỷ trọng( chảy máu nhỏ bên trong) -Vị trí: thái d- ơng, thái d- ơng đỉnh -Hiệu ứng khối lên đ- ờng giữa, não thất giữ Chẩn đoán phân biệt:phù nề do thiếu máu, do u...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 8

  1. tæn th-¬ng trong nhu m« n o ®ông dËp phï nÒ n o Gi¶i phÉu bÖnh: phï nÒ n·o ®¬n ®éc trong CT gäi lµ ®ông dËp phï nÒ Chôp CLVT: -Gi¶m tû träng lan to¶ chñ yÕu chÊt tr¾ng -ë giê ®Çu sau CT, râ nhÊt ngµy thø 3, mÊt dÇn sau 2-3 tuÇn 2- -Cã thÓ ®ång tû träng( ch¶y m¸u nhá bªn trong) -VÞ trÝ: th¸i d- ¬ng, th¸i d- ¬ng ®Ønh -HiÖu øng khèi lªn ®- êng gi÷a, n·o thÊt gi÷ ChÈn ®o¸n ph©n biÖt:phï nÒ do thiÕu m¸u, do u 36
  2. tæn th-¬ng trong nhu m« n o phång n o lan to¶ Gi¶i phÉu bÖnh: lµ phï n·o lan to¶ hai b¸n cÇu ë ng- êi trÎ Chôp CLVT: -24h ®Çu sau CT, phï n·o lan to¶ hai b¸n cÇu -XÑp hÖ thèng Nt, kh«ng ®Èy ®- êng gi÷a -ChÌn Ðp khe Sylvius vµ c¸c bÓ -Gi¶m tû träng lan to¶ chÊt tr¾ng -NÕu tiªm thuèc: ngÊm thµnh c¸c d¶i do vá n·o bÞ ®Ì ®Èy -TiÕn triÓn: phï nÒ gi¶m, cßn l¹i tô dÞch khoang d- íi nhÖn 37
  3. Phï n·o lan táa 38
  4. tæn th-¬ng trong nhu m« n o tæn th-¬ng sîi trôc Gi¶i phÉu bÖnh: -Do gi¶m tèc ®ét ngét ®øt sîi trôc vµ m¹ch m¸u gi¸p gianh chÊt tr¾ng vµ x¸m -VÞ trÝ: th©n thÓ trai, nh©n x¸m trung - ¬ng, gi¸p gianh -L©m sµng: H«n mª s©u, tiÕn triÓn rÊt nÆng CLVT:kh«ng CLVT:kh«ng cã dÊu hiÖu trùc tiÕp -§øt m¹ch: ch¶y m¸u thÓ trai, nh©n x¸m, c¹nh NT, ch¶y m¸u NT -Phï n·o lan to¶ hay khu tró ( gi¶m tû träng ) -Trong vßng 1 th¸ng: teo n·o lan to¶ hay khu tró. c¸c vïng gi¶m tû träng chÊt tr¾ng do tho¸i ho¸ myelin 39
  5. Tæn th- ¬ng sîi trôc lan to¶ trªn CLVT 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2