intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp ngữ ASM-Chương 07- Toán tử-Phần 2- Địa chỉ hiệu dụng

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

241
lượt xem
155
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 07- toán tử-phần 2- địa chỉ hiệu dụng', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp ngữ ASM-Chương 07- Toán tử-Phần 2- Địa chỉ hiệu dụng

 1. Chöông 6 : Toaùn töû – Toaùn haïng - caùc pheùp ñònh ñòa chæ – Taäp leänh Muïc tieâu Hieåu caùch duøng toaùn töû trong ASM. Naém ñöôïc taäp leänh cuûa CPU 8086/8088. Bieát caùch ñònh ñòa chæ thoâng qua toaùn haïng. Bieát vaän duïng caùc kyõ naêng treân vaøo vaán ñeà caàn giaûi quyeát vaø hieän thöïc thaønh chöông trình. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 2. ÑÒA CHÆ HIEÄU DUÏNG Toaùn haïng boä nhôù duøng trong taäp leänh vi xöû lyù 86 söû duïng phöông phaùp ñònh ñòa chæ toång hôïp ñöôïc goïi laø ñòa chæ hieäu duïng. Ñòa chæ hieäu duïng laø toå hôïp cuûa 3 nhoùm sau ñaët trong daáu [ ]. Nhoùm thanh ghi chæ soá : SI , DI Nhoùm thanh ghi neàn : BX, BP Ñòa chæ tröïc tieáp : soá 16 bit Caùc thanh ghi trong cuøng 1 nhoùm khoâng ñöôïc xuaát hieän trong cuøng 1 ñòa chæ hieäu duïng. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 3. ÑÒA CHÆ HIEÄU DUÏNG Moät soá thí duï Ñòa chæ hieäu duïng hôïp leä : [1000h] [SI], [DI] , [BX] , [BP] [SI+BX], [SI+BP] , [DI+BX] , [DI+BP] , [SI+1000h], [DI+100h] [SI] [BX] [1000h], [SI+BP+1000h] , [DI+BX][1000h], [DI+1000h]+[BP] Ñòa chæ hieäu duïng khoâng hôïp leä : [70000], [AX] , [SI+DI+1000h], [BX] [BP] 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 4. ÑÒA CHÆ HIEÄU DUÏNG (tt) • Ñòa chæ hieäu duïng chính laø phaàn offset cuûa ñòa chæ luaän lyù boä nhôù. • Segment cuûa ñòa chæ hieäu duïng ñöôïc maëc ñònh nhö sau : neáu khoâng söû duïng BP trong ñòa chæ hieäu duïng thì maëc ñònh theo DS. neáu coù söû duïng BP trong ñòa chæ hieäu duïng thì maëc ñònh theo ES. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 5. Ñòa chæ hieäu duïng (tt) Qui öôùc Ñeå thuaän tieän trong vaán ñeà giaûi thích leänh, ta qui öôùc sau : Döõ lieäu 8 bit boä nhôù : [ ñòa chæ ] Döõ lieäu 16 bit boä nhôù : [ ñòa chæ +1, ñòa chæ ] Ñeå xaùc ñònh roõ hoaït ñoäng cuûa boä nhôù , ta phaûi duøng theâm toaùn töû PTR nhö sau : 8 bit : BYTE PTR [1000H] 16 bit : WORD PTR [1000H] 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 6. Ex : Tính toång 1 array coù 5 phaàn töû Caùch thöïc hieän : MOV BX, OFFSET LIST Laáy ñòa chæ cuûa List vaøo BX MOV AX, 0 Döïa vaøo BX ñeå xaùc ñònh caùc phaàn MOV AL, [BX] töû cuûa array. ADD AL , [BX+1] ADD AL , [BX+2] Khi tính toång xong, ñöa toång vaøo ADD AL , [BX+3] bieán SUM. ADD AL , [BX+4] MOV SUM , AX ……… LIST DB 10h, 20h, 40h, 2h, 5h SUM DW 0 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 7. CHAÏY CT naøy baèng DEBUG Ex : Tính toång 1 array coù 5 phaàn töû -A 100 MOV BX, 0120 MOV AX, 0 MOV AL, [BX] ADD AL , [BX+1] ADD AL , [BX+2] ADD AL , [BX+3] ADD AL , [BX+4] MOV [0125], AX -A 120 DB 10, 20, 40, 2, 5 DW 0 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 7 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 8. Taäp leänh Leänh MOV : YÙ nghóa : copy giaù trò töø toaùn haïng nguoàn  toaùn haïng ñích Cuù phaùp : MOV dest , source Yeâu caàu : Dest vaø source cuøng kieåu Daïng leänh : MOV reg , reg MOV mem , reg MOV reg, mem MOV reg16, segreg MOV segreg, reg16 MOV reg, immed MOV mem, immed MOV mem16, segreg MOV segreg, mem16 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 8 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 9. Minh hoaï leänh MOV MOV AX, CX MOV DL, BH MOV [SI+1000h], BP ; [SI+1000h, SI+1001h] BP MOV DX, [1000h] ; DX [1000h, 1001h] MOV DI, 12h MOV AL, 12h MOV BYTE PTR [1000h], 12h MOV WORD PTR [2000h] , 1200h MOV [BX] , DS MOV SS, [2000h] 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 9 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 10. Chuù yù • Leänh MOV khoâng laøm aûnh höôûng ñeán côø. • Khoâng theå chuyeån döõ lieäu tröïc tieáp giöõa 2 toaùn haïng boä nhôù vôùi nhau, muoán chuyeån phaûi duøng thanh ghi trung gian. • Khoâng theå chuyeån 1 giaù trò töùc thôøi vaøo thanh ghi ñoaïn, muoán chuyeån phaûi duøng thanh ghi trung gian. • Khoâng theå chuyeån tröïc tieáp giöõa 2 thanh ghi ñoaïn 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 10 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 11. Minh hoïa leänh MOV Ex1 : Cho table laø 1 maûng goàm 10 phaàn töû daïng byte Table DB 3,5,6,9,10, 29,30,46,45,90 Truy xuaát phaàn töû ñaàu , phaàn töû thöù 2 vaø thöù 5 cuûa maûng: MOV AL, TABLE hay MOV AL, TABLE[0] MOV AL, TABLE+1 hay MOV AL, TABLE[1] MOV AL, TABLE+4 hay MOV AL, TABLE[4] 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 11 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 12. Minh hoïa leänh MOV Ex2 : MOV AX, DS : [100h] ; cheùp noäi dung 16 bit taïi ñòa chæ 100h trong ñoaïn chæ bôûi DS vaøo Reg AX. Ex3 : MOV AX, [100h] ; chuyeån NỘI DUNG Ô NHỚ 100h vaøo Reg AX. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 12 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 13. AÙp duïng Vieát chöông trình chuyeån noäi dung vuøng nhôù baét ñaàu taïi ñòa chæ 700h sang vuøng nhôù coù ñòa chæ baét ñaàu laø 1000h. Bieát chieàu moãi vuøng nhôù laø 9 bytes vaø döõ lieäu ñang khaûo saùt trong ñoaïn ñöôïc chæ bôûi DS. Cho vuøng nhôù MEM coù chieàu daøi 9 bytes goàm caùc kyù töï ‘abcdefghi’ trong ñoaïn chæ bôûi DS. Vieát chöông trình ñaûo ngöôïc vuøng nhôù MEM. 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 13 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 14. Leänh LEA (Load Effective Address) Cuù phaùp : LEA REG | MEM yù nghóa : naïp ñòa chæ Offset vaøo thanh ghi ñeå khôûi ñoäng Reg. Ex : MOV DX, OFFSET MES Töông ñöông vôùi LEA DX, MES Ex : LEA BX, [1000h] ; BX 1000h LEA SI, [DI][BX][2000h] ; SI DI + BX + 2000h 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 14 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 15. Leänh XCHG (XCHANGE) Cuù phaùp : XCHG DEST , SOURCE yù nghóa : hoaùn chuyeån noäi dung 2 Reg, Reg vaø oâ nhôù Yeâu caàu : 2 toaùn haïng phaûi cuøng kieåu 2 toaùn haïng khoâng theå laø 2 bieán boä nhôù. Muoán hoaùn ñoåi trò cuûa 2 bieán phaûi duøng Reg trung gian. Ex : XCHG AH, BL MOV VAR1, VAR2 ; khoâng hôïp leä, phaûi duøng Reg taïm 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 15 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 16. Leänh PUSH Cuù phaùp : PUSH REG16 PUSH MEM16 PUSH SEGREG Ñaåy toaùn haïng nguoàn 16 bit vaøo STACK Ex : PUSH DI ; [SS :SP+1, SS :SP] DI Ex : PUSH CS ; [SS :SP+1, SS :SP] CS 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 16 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 17. Leänh POP Cuù phaùp : POP REG16 POP MEM16 POP SEGREG Laáy döõ lieäu töø ñænh STACK vaøo toaùn haïng ñòch. Ex : POP AX ; AX [SS :SP+1, SS :SP] Ex : POP [BX+1] ; [BX+2, BX+1] [SS :SP+1, SS :SP] 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 17 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 18. Leänh IN Cuù phaùp : IN ACCUM, IMMED8 IN ACCUM, DX nhaäp döõ lieäu töø coång xuaát nhaäp vaøo thanh ghi tích luyõ AL hay AX. Tröôøng hôïp AX seõ nhaäp byte thaáp tröôùc, byte cao sau. Ex : IN AL ,61h IN AX, 40h Daïng leänh coù Reg DX duøng Ex : MOV DX, 378H Ñeå cho coång coù ñòa chæ 16 bit IN AL, DX 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 18 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 19. SUMMARY • Duøng DEBUG ñeå hôïp dòch vaø chaïy chöông trình sau : Cheùp 3 soá nguyeân kieåu Word ôû ñòa chæ 0120h vaøo ñòa chæ 0130h. • Cho bieát giaù trò cuûa AX sau khi caùc leänh sau ñöôïc thöïc thi : MOV AX, ARRAY1 INC AX ADD AH, 1 SUB AX, ARRAY1 …… ARRAY1 DW 10h, 20h 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 19 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
 20. SUMMARY • Giả söû bieán VAL1 ôû ñòa chæ offset 0120h vaø PTR1 ôû ñòa chæ 0122h. Cho bieát giaù trò cuûa caùc thanh ghi AX, BX khi moãi leänh sau ñöôïc thöïc thi : .CODE MOV AX, @DATA MOV DS, AX MOV AX, 0 MOV AL, BYTE PTR VAL1 ; AX = ? MOV BX, PTR1 ; BX = ? XCHG AX, BX ; BX = ? SUB AL,2 ; AX = ? MOV AX, PTR2 ; AX = ? .DATA VAL1 DW 3Ah PTR1 DW VAL1 PTR2 DW PTR1 5/14/2009 Chuong 7 Cac phep dinh vi dia chi 20 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2