intTypePromotion=1

Hướng dẫn cài đặt Maya

Chia sẻ: Ha The Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
66
lượt xem
2
download

Hướng dẫn cài đặt Maya

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Hướng dẫn cài đặt Maya" giới thiệu đến các bạn các bước cài đặt bằng hình ảnh cài đặt Maya. Mời các bạn cùng tham khảo, với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt Maya

 1. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT MAYA GIÔÙI THIEÄU Vieäc caøi ñaët caùc chöông trình 3D chaïy treân neàn windows NT thöôøng khoâng ñôn giaûn. Maya cuõng khoâng naèm trong ngoaïi leä ñoù. Vì vaäy tröôùc khi caøi ñaët, baïn caàn xem chính xaùc teân maùy tính cuûa baïn baèng caùch : Nhaáp phaûi chuoät vaøo My Computer ñeå môû hoäp thoaïi vaø töø ñaây nhaáp choïn Properties. Khi ñoù seõ xuaát hieän cöûa soå System Propertie. Trong cöûa soå System Propertie baïn nhaáp choïn Network Identification. Teân maùy tính cuûa baïn trong muïc “Full computer name”, ôû ñaây teân maùy ñang caøi ñaët laø : pentium. Baïn neân ñaët teân maùy khoâng coù khoaûng traéng. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 912 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 2. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Neáu teân maùy cuûa baïn lôõ coù khoaûng traéng thì coù theå söûa laïi, ví duï toâi muoán söûa laïi teân cuûa maùy tính ñang caøi teân laø skt thì baïn nhaáp Properties. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 913 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 3. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Luùc naøy seõ xuaát hieän cöûa soå môùi teân laø Identification Changes. Trong cöûa soå Identification Changes nhaäp teân stk trong khung Computer name nhö hình, nhaäp nhaáp OK. Baây giôø maùy tính ñang caøi coù teân laø stk. CAØI ÑAËT Caùc böôùc caøi ñaët Maya tieán haønh nhö sau : Ñaëc dóa CD chöùa chöông trình caøi ñaët Maya vaøo oå dóa. Nhaáp phaûi chuoät vaøo Start > Explore, môû cöûa soå Explore. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 914 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 4. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Trong cöûa soå Exploer nhaáp choïn oå dóa chöùa boä caøi ñaët chöông trình Maya. Nhaáp-ñuùp vaøo bieåu töôïng Autorun : ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 915 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 5. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Giao dieän caøi ñaët chöông trình Maya xuaát hieän vôùi 5 muïc choïn : INSTALL MAYA Ñeå caøi ñaët chöông trình VIEW THE READ ME Xem file Read Me EXPLORE THE MAYA CD Xem noäi dung cuûa Maya treân ñóa CD UNINSTALL MAYA Gôõ boû chöông trình Maya EXIT INSTALLER Thoaùt khoûi phaàn caøi ñaët Nhaáp chuoät choïn muïc Install Maya ñeå caøi ñaët chöông trình. Moät cöûa soå xuaát hieän vôùi 1 veät saùng xanh baùo cho bieát chöông trình ñang caøi. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 916 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 6. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Neáu ñang chaïy treân Win 2000 baïn coù theå nhaän ñöôïc thoâng baùo loãi sau, ñöøng ñeå yù ñeán thoâng baùo naøy vaø nhaáp vaøo OK ñeå tieáp tuïc caøi ñaët. Cöûa soå Welcome to the Maya Unlimited 2.5 Installation xuaát hieän. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Next ôû cöûa soå naøy ñeå tieáp tuïc caøi ñaët. Cöûa soå Select Maya base components xuaát hieän. Choïn caùc thaønh phaàn baïn muoán caøi ñaët baèng caùch ñaùnh daáu vaøo oâ vuoâng choïn tröôùc noù : ÔÛ ñaây toâi choïn caû 5 thaønh phaàn. Chöông trình seõ chieám laáy 243.700K dung löôïng oå ñóa cöùng. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 917 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 7. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Chöông trình choïn thö muïc caøi ñaët maëc ñònh ôû C:\AW (baïn neân ñeå maëc ñònh naøy). Coøn neáu muoán thì coù theå ñoåi ñöôøng daãn khaùc, nhöng phaûi nhôù ñeå sau khi caøi Maya xong coøn phaûi caøi license. Baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse… Leänh treân seõ môû ra cöûa soå Choose Folder. Trong cöûa soå Choose Folder nhaáp vaøo Drives ñeå choïn oå ñóa caøi ñaët, nhaáp vaøo khung Directories ñeå choïn ñöôøng daãn. Choïn xong nhaáp OK. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 918 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 8. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Cöûa soå Warning xuaát hieän thoâng baùo cho ta bieát : Sau khi caøi ñaët Maya caàn phaûi caøi ñaët License. Haõy nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå tieáp tuïc. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Yes ôû cöûa soå Question môùi xuaát hieän : Tieán trình caøi ñaët ñang dieãn ra tröôùc maét caùc baïn. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 919 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 9. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Khi cöûa soå Select Maya Unilmited Components keá tieáp xuaát hieän, haõy choïn caùc thaønh phaàn muoán caøi ñaët theâm ngoaøi nhöõng thaønh phaàn cô baûn. Neáu choïn heát boán thaønh phaàn trong cöûa soå Select Maya Unilmited Components, oå cöùng caàn coù theâm 48.072K troáng. ÔÛ ñaây toâi choïn heát 4 thaønh phaàn naøy. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Next : Tieán trình caøi ñaët laïi ñöôïc tieáp tuïc, neáu muoán döøng vieäc caøi ñaët thì nhaáp vaøo nuùt Cancel. Khi tieán trình caøi ñaët chaám döùt, cöûa soå Question xuaát hieän hoûi coù muoán taïo bieåu töôïng treân maøn hình khoâng? Nhaáp Yes ñeå taïo bieåu töôïng (shortcut) Maya treân maøn hình cuûa baïn. Cöûa soå Set Complete xuaát hieän vôùi 2 tuøy choïn thoâng baùo hoûi ngöôøi caøi ñaët chöông trình coù muoán khôûi ñoäng laïi maùy tính hay khoâng. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 920 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 10. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Neáu muoán khôûi ñoäng laïi maùy tính choïn nuùt beân treân (Yes, I want to restart my computer now). Baïn neân cho khôûi ñoäng laïi maùy ñeå maùy tính caäp nhaät caùc file vöøa caøi ñaët vaøo vaø nhaáp chuoät vaøo nuùt Finish. Ñeán ñaây baïn ñaõ caøi ñaët chöông trình vaøo trong maùy. Böôùc coøn laïi baïn caàn phaûi caøi ñaët License thì chöông trình môùi coù theå chaïy ñöôïc. CHEÙP CAÙC FILE CAÀN ÑEÅ CAØI LICENSE Môû laïi cöûa soå Explore. Baïn môû laïi ñóa chöùa chöông trình caøi ñaët Maya ñeå tìm file aw1.dat vaø Copy. Baïn nhaáp phaûi chuoät vaøo file aw1.dat ñeå xuaát hieän hoäp thoaïi vaø choïn Copy. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 921 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 11. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Baïn môû C:\FLEXlm, nhaáp phaûi chuoät vaøo thö muïc FLEXlm vaø choïn Paste. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 922 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 12. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Neáu cöûa soå Confirm File Replace xuaát hieän thì choïn Yes. Vì file aw1.dat coù caøi thuoäc tính neân phaûi gôõ thuoäc tính Read-only. Baïn nhaáp choïn C:\FLEXlm\ aw1.dat, nhaáp phaûi vaøo aw1.dat vaøo choïn Properties. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 923 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 13. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Trong cöûa soå aw1 Properties, choïn tôùi khung choïn Attributes vaø nhaáp boû choïn oâ Read- only (neáu coù daáu thì thuoäc tính ñoù coù hieäu löïc). Xong nhaáp vaøo nuùt Apply, roài nhaáp OK. Baïn nhaáp choïn ñóa coù chöùa boä chöông trình caøi ñaët Maya, nhaáp phaûi chuoät vaøo file sglawd, khi xuaát hieän hoäp thoaïi choïn Copy. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 924 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 14. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Baïn seõ cheùp file sgiawd vaøo C:\AW\COM\etc\ Trong thö muïc etc nhaáp phaûi chuoät vaø choïn leänh Paste. Trong cöûa soå Confirm File Replace choïn Yes. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 925 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 15. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Baïn nhaáp phaûi chuoät vaøo file sgiawd môû sgiawd Properties, gôõ boû thuoäc tính Read- only. CAØI ÑAËT LICENSES Môû cöûa soå Control Panel, nhaáp chuoät choïn Start > Settings > Control Panel. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 926 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 16. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Trong cöûa soå Control Panel, nhaáp-ñuùp vaøo bieåu töôïng FLEXlm License Manager. Khi cöûa soå FLEXlm License Manager ñöôïc môû, nhaáp choïn theû Setup. Baïn nhaáp vaøo nuùt Browse ñaàu tieân ñeå môû cöûa soå Open. Trong cöûa soå Open choïn theo ñöôøng daãn nhö hình beân. C:\AW\COM\etc ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 927 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 17. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Baïn choïn theo ñöôøng daãn treân xong, baïn nhaáp choïn file Imgrd. Xong nhaáp vaø nuùt Open. Nhaáp vaøo vaøo nuùt Browse giöõa môû cöûa soå Open. Trong cöûa soå Open choïn theo ñöôøng daãn nhö hình beân. C:\FLEXlm ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 928 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 18. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Baïn choïn theo ñöôøng daãn treân xong, nhaáp choïn file aw1.dat. Xong nhaáp vaø nuùt Open. Duøng chuoät nhaáp choïn ñöôøng daãn oâ thöù hai cuûa cöûa soå FLEXlm, nhaáp phaûi chuoät vaø khi xuaát hieän hoäp thoaïi choïn Copy. Ñeå chuoät vaøo oâ keá beân nuùt Browse cuoái cuøng, roài nhaáp phaûi chuoät khi xuaát hieän hoäp thoaïi choïn Paste. Ñoåi teân môû roäng “aw1.exe” thaønh “aw1.log”. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 929 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 19. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Ñaùnh daáu vaøo oâ Start Server at Power-Up, xong nhaáp vaøo nuùt Apply. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 930 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
 20. CHEÁ BAÛN ÑIEÄN TÖÛ VAØ CHEÁ BAÛN VIDEO - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAYA 3D CAØI ÑAËT Baïn nhaáp Yes ñeå löu License. Tieáp tuïc baïn choïn theû License. Sau ñoù nhaáp vaøo nuùt Show Licenses file. Trong cöûa AW1-Notepad ôû doøng Server baïn choïn xoùa teân yourcomputer ñoåi thaønh stk. Teân cuûa Server khoâng coù khoaûng traéng. ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT - TUÛ SAÙCH STK 931 THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA - BIEÂN SOAÏN PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2