intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

88
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 7 Thử đường dài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển - Phần 5 Máy và điện - Chương 7

 1. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Chõçng 7 thø ½õéng d¡i 701 Thø ½iËu ½æng v¡ ½iËu khiÌn t÷ xa mŸy chÏnh 1. Thø chuyÌn ½äi cŸc tr−m ½iËu khiÌn NÆu cÜ t÷ hai tr−m ½iËu khiÌn trê lÅn, vÏ dò trÅn buãng lŸi, tr−m ½iËu khiÌn trung tμm, tr−m ½iËu khiÌn t−i chå t−i s¡n ½iËu ½æng mŸy chÏnh vv.. ph¨i ½¨m b¨o r±ng cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc viÎc chuyÌn ½äi mæt cŸch ch°c ch°n trong quŸ trÖnh ½iËu ½æng mŸy chÏnh tiÆn lïi b±ng thiÆt bÙ chuyÌn ½äi ê s¡n ½iËu ½æng ho´c t−i cŸc tr−m ½iËu khiÌn m¡ kháng thay ½äi ½Ÿng kÌ lúc ½¸y. CŸc ½¿n ch× bŸo tr−m ½iËu khiÌn n¡o ½ang thúc hiÎn viÎc ½iËu khiÌn ph¨i ½õìc bºt sŸng ½îng. Ngo¡i ra, nÆu c·n ph¨i cÜ h¡nh ½æng ½Ì xŸc nhºn viÎc chuyÌn ½äi tr−m ½iËu khiÌn ½¬ cÜ thÌ ½iËu khiÌn ½õìc, ho−t ½æng nhõ vºy ph¨i ½õìc kiÌm tra. 2. Thø khêi ½æng t÷ xa CŸc ho−t ½æng khêi ½æng t÷ xa thõéng tiÅu thò nhiËu khÏ hçn l¡ t÷ s¡n ½iËu ½æng trúc tiÆp. Do ½Ü, ph¨i ½¨m b¨o r±ng cÜ thÌ thúc hiÎn ½ð sâ l·n khêi ½æng qui ½Ùnh t÷ buãng lŸi ho´c t÷ tr−m ½iËu khiÌn. ViÎc thø n¡y, vË nguyÅn t°c, ph¨i ½õìc thúc hiÎn trong ½iËu kiÎn mŸy chÏnh cÝn l−nh, vÖ ½Ü l¡ ½iËu kiÎn ½õìc coi l¡ x¶u nh¶t cða viÎc khêi ½æng, trong théi gian ½Ü, ph¨i ½¨m b¨o cÜ thÌ khêi ½æng ½õìc ngay c¨ khi cÜ bŸo ½æng Ÿp su¶t khÏ khêi ½æng th¶p. 3. Thø ½iËu ½æng Ph¨i thø ½iËu ½æng ½Ì ½¨m b¨o, t÷ tr−m ½iËu khiÌn chÏnh (t÷ tr−m ½iËu khiÌn trung tμm ½âi vèi t¡u MC v¡ t÷ buãng lŸi ½âi vèi t¡u M0), cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc viÎc ½iËu ½æng mŸy chÏnh dÍ d¡ng v¡ an to¡n vèi mài cáng su¶t trong d¨i cáng su¶t tiÆn, lïi. ViÎc thø ½iËu ½æng cða t¡u M0 ph¨i ½õìc thúc hiÎn theo qui trÖnh chu¸n sau: (Ch−y tiÆn) 20 20 15 TiÆn hÆt tâc 5 TiÆn nøa tâc 5 TiÆn chºm 20 5 TiÆn r¶t chºm D÷ng Lïi r¶t chºm 5 10 Lïi chºm Lïi nøa tâc 15 Lïi hÆt tâc 15 (Ch−y lïi) Qui trÖnh thø cho t¡u ‡i-Å-den 136 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 2. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (Ch−y tiÆn) 15 20 TiÆn hÆt tâc 5 TiÆn nøa tâc 5 TiÆn chºm 20 TiÆn r¶t chºm 5 D÷ng 10 10 Lïi r¶t chºm Lïi chºm Lïi nøa tâc 15 Lïi hÆt tâc 30 (Ch−y lïi) Qui trÖnh thø cho t¡u tua bin Chî thÏch: (1) ( )l¡ quay bŸnh lŸi hÆt trŸi ho´c hÆt ph¨i trong khi ½ang tiÆn ê tâc ½æ chºm nh¶t. (2) → - l¡ thúc hiÎn c¡ng nhanh c¡ng tât (3) --- l¡ c°t nguãn c¶p n¯ng lõìng (½iÎn, khÏ ho´c thðy lúc) cho cŸc hÎ thâng ½iËu khiÌn t÷ xa v¡ ½¨m b¨o tâc ½æ hiÎn t−i v¡ hõèng ½¸y cða chμn vÙt mŸy chÏnh v¡ chμn vÙt biÆn bõèc sÁ ½õìc duy trÖ v¡ kháng cÜ sú câ n¡o x¨y ra. (4) -→ →→ - l¡ d÷ng mŸy chÏnh b±ng nît d÷ng kh¸n c¶p (5) O l¡ nμng cáng su¶t mŸy chÏnh ½Æn ½iËu kiÎn khai thŸc bÖnh thõéng (6) Δ l¡ t¯ng tâc ½æ t¡u ½Æn tâc ½æ cða ½iËu kiÎn khai thŸc bÖnh thõéng (7) × l¡ d÷ng vÝng quay cða tròc chÏnh (8) CŸc con sâ l¡ théi gian ch−y (phît) (a) Thø vÝng quay th¶p nh¶t Ph¨i xŸc ½Ùnh vÝng quay th¶p nh¶t m¡ t−i ½Ü v¹n ½¨m b¨o viÎc ½iËu ½æng mŸy chÏnh khi quay bŸnh lŸi sang hÆt trŸi ho´c hÆt ph¨i. (b) Thø tiÆn lïi Ph¨i ½¨m b¨o viÎc ½iËu ½æng ½õìc Åm trong quŸ trÖnh thay ½äi tiÆn, lïi v¡ gi¨m tâc ½æ t¡u b±ng hÎ thâng ½iËu khiÌn t÷ xa. (c) Thø thiÆt bÙ t¯ng tâc ½æ theo chõçng trÖnh v¡ viÎc nâi t°t kháng sø dòng thiÆt bÙ ½Ü NÆu cÜ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn theo chõçng trÖnh ½Ì dÍ d¡ng nμng tâc ½æ cða mŸy chÏnh m¡ kháng gμy ra öng su¶t nguy hiÌm ½âi vèi mŸy chÏnh, ph¨i ½¨m b¨o tâc ½æ mŸy chÏnh ½õìc tú ½æng t¯ng lÅn trŸnh ½õìc d¨i tâc ½æ nguy hiÌm nÆu cÜ. Ngo¡i ra, ph¨i ½¨m b¨o nÆu bÞ chöc n¯ng ½iËu khiÌn theo chõçng trÖnh b±ng chuyÌn m−ch nâi t°t thÖ c·n ½iËu ½æng ph¨i lºp töc cÜ kh¨ n¯ng ½iËu ½æng mŸy chÏnh v¡ ½¿n ch× bŸo hiÌn thÙ sú lo−i bÞ chöc n¯ng n¡y ph¨i sŸng lÅn. (d) Thø thiÆt bÙ trŸnh tú ½æng (ho´c bŸo ½æng) vÝng quay nguy hiÌm 137 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 3. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn NÆu hÎ tròc cÜ cŸc d¨i vÝng quay nguy hiÌm, ph¨i ½¨m b¨o cŸc chöc n¯ng trŸnh tú ½æng ho´c thiÆt bÙ bŸo ½æng cÜ thÌ ch× bŸo viÎc ½iËu ½æng ½ang ½õìc thúc hiÎn trong ph−m vi nguy hiÌm. (e) Thø c°t n¯ng lõìng cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn t÷ xa Ph¨i ½¨m b¨o viÎc ½iËu ½æng mŸy chÏnh ½õìc duy trÖ kháng bÙ thay ½äi v¡ kháng cÜ b¶t thõéng n¡o x¨y ra sau khi m¶t hÆt cŸc nguãn n¯ng lõìng (½iÎn, khÏ, thðy lúc) c¶p cho cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn. ViÎc m¶t n¯ng lõìng sÁ d¹n ½Æn cŸc hiÎn tõìng nhõ tú ½æng chuyÌn ½äi tr−m ½iËu khiÌn, tïy thuæc v¡o lo−i n¯ng lõìng. Trong cŸc trõéng hìp ½Ü, cŸc chöc n¯ng liÅn quan ½Æn cŸc hiÎn tõìng n¡y cñng ph¨i ½õìc kiÌm tra. (f) Thø ng÷ng kh¸n c¶p Ph¨i ½¨m b¨o cÜ thÌ ng÷ng ½õìc mŸy chÏnh b±ng cŸc thiÆt bÙ ng÷ng kh¸n c¶p trong buãng lŸi v¡ trong buãng ½iËu khiÌn chÏnh, thiÆt bÙ bŸo ½æng vË viÎc ng÷ng kh¸n c¶p ½õìc phŸt ½æng. Ph¨i lõu û r±ng cŸc thiÆt bÙ d÷ng kh¸n c¶p c·n ph¨i ho−t ½æng hiÎu qu¨ khi nguãn n¯ng lõìng cða cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn bÙ m¶t nhõ nÅu ê (e) trÅn. (g) Thø ho−t ½æng cða thiÆt bÙ gi¨m tâc ½æ tú ½æng v¡ thiÆt bÙ võìt qua (override) cða nÜ ‡¨m b¨o mài thiÆt bÙ gi¨m tâc tú ½æng ho−t ½æng tât v¡ thiÆt bÙ bŸo ½æng ½õìc phŸt ½æng khi cŸc thiÆt bÙ n¡y ho−t ½æng. NÆu cÜ thiÆt bÙ võìt qua, ph¨i ½¨m b¨o r±ng chöc n¯ng cða cŸc thiÆt bÙ ½Ü ho−t ½æng tât v¡ ½¿n ch× bŸo viÎc võìt qua cða chîng sŸng lÅn. (h) Thø gi¨m sâ lõìng mŸy chÏnh trÅn t¡u nhiËu mŸy lai mæt ½õéng tròc NÆu l°p nhiËu mŸy lai mæt ½õéng tròc, ph¨i tiÆn h¡nh cŸc thø nghiÎm nhõ sau vèi gi¨ sø mæt trong sâ cŸc ½æng cç ½Ü bÙ hÞng v¡ ph¨i d¨m b¨o sú an to¡n, kh¨ n¯ng ½iËu ½æng. (i) Trong khi ½ang vºn h¡nh hÆt tâc cða t¶t c¨ cŸc ½æng cç, d÷ng mæt ½æng cç. (ii) Trong khi ½ang vºn h¡nh hÆt tâc mæt ½æng cç, khêi ½æng mæt ½æng cç khŸc ½Ì ho−t ½æng song song. (iii) Trong quŸ trÖnh vºn h¡nh hÆt tâc (kháng dõèi 85% cáng su¶t lèn nh¶t) cða t¶t c¨ cŸc ½æng cç, ng°t li hìp mæt ½æng cç (nÆu cÜ li hìp). (i) Thø kh¨ n¯ng mang t¨i (endurance test) ViÎc thø ½iËu kiÎn mang t¨i thõéng ½õìc thúc hiÎn vèi cáng su¶t liÅn tòc lèn nh¶t, ½âi vèi cŸc t¡u khi thø ½õéng d¡i trong ½iËu kiÎn mèn náng, tr÷ t¡u d·u, thÖ khÜ ½−t ½õìc ½õìc cáng su¶t liÅn tòc lèn nh¶t, do ½Ü, viÎc thø kh¨ n¯ng mang t¨i thõéng ½õìc thúc hiÎn t−i vÝng quay cÜ cáng su¶t lèn nh¶t cða mŸy chÏnh. Tuy nhiÅn, h·u hÆt cŸc t¡u ch−y b±ng d·u n´ng lo−i C khi h¡nh trÖnh trÅn biÌn, viÎc thø kh¨ n¯ng mang t¨i ½ái khi ½õìc thúc hiÎn vèi nhiÅn liÎu n´ng lo−i A vÖ cŸc lÏ do khŸc nhau. Trong trõéng hìp ½Ü, c·n ph¨i thø hÎ thâng hμm d·u cða mŸy chÏnh t−i nhùng théi ½iÌm thÏch hìp trong khi thø ½õéng d¡i. Nhu c·u sø dòng ½iÎn v¡ sâ lõìng mŸy phŸt ½iÎn ½ang ho−t ½æng ph¨i ½õìc kiÌm tra dúa trÅn b¨ng tiÅu thò ½iÎn. NÆu cÜ thÌ, ph¨i theo dßi nhiÎt ½æ cða måi hÎ thâng l¡m mŸt v¡ cŸc t¨i cða mŸy khŸc nhau ½Ì kiÌm tra cμn b±ng nhiÎt. 702 ‡o dao ½æng xo°n (1) Dao ½æng xo°n thõéng ½õìc ½o b±ng thiÆt bÙ ½o dao ½æng xo°n Geiger g°n ê ½·u trõèc cða tròc khuýu mŸy chÏnh. ViÎc ½o ½õìc tiÆn h¡nh t÷ vÝng quay cÜ thÌ khai thŸc th¶p nh¶t ½Æn lèn nh¶t trong quŸ trÖnh thø ½õéng d¡i, nh±m mòc ½Ïch kiÌm tra l−i cŸc tÏnh 138 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 4. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn toŸn do nh¡ chÆ t−o ½æng cç trÖnh duyÎt t÷ trõèc. Dúa v¡o kÆt qu¨ ½o, ph¨i ½Ÿnh d¶u v¡o cŸc thiÆt bÙ ch× vÝng quay cŸc vÝng quay nguy hiÌm cÜ thÌ gμy öng su¶t nguy hiÌm v¡ ph¨i trŸnh khai thŸc liÅn tòc t−i cŸc vÝng quay ½Ü. Ngo¡i ra ph¨i g°n biÆn bŸo ê cŸc tr−m ½iËu khiÌn tõçng öng. (2) ViÎc c¶m sú khai thŸc liÅn tòc cŸc d¨i vÝng quay c¶m ph¨i ½õìc xŸc ½Ùnh trÅn c¨ hai phõçng diÎn öng su¶t lèn v¡ rung ½æng phŸt sinh trÅn cŸc chi tiÆt khŸc cða mŸy chÏnh m¡ cÜ thÌ ¨nh hõêng ½Æn chÆ ½æ ho−t ½æng liÅn tòc, lμu d¡i cða mŸy chÏnh. ‡âi vèi cŸc lo−i mŸy chÏnh mèi (kÌ cŸc cŸc ½æng cç ch× cÜ sâ cŸc xi lanh khŸc nhau), viÎc ½o dao ½æng xo°n ph¨i ½õìc thúc hiÎn khi thø t−i xõêng trÅn m¹u ½·u tiÅn ½Ì kiÌm tra l−i má men quŸn tÏnh khâi lõìng v¡ ½æ d¡i tròc tõçng ½õçng. (3) ‡âi vèi dao ½æng hai nît, ph¨i ½´c biÎt yÅu c·u ½æ chÏnh xŸc. Do ½Ü, nÅn sø dòng c¨ thiÆt bÙ ½o dao ½æng xo°n Geiger v¡ thiÆt bÙ ½o ½æ biÆn d−ng nÆu öng su¶t bä sung g·n vèi giŸ trÙ cho ph¾p v¡ dú ½Ùnh ½o l−i. ViÎc ½o ½−c ½õìc thúc hiÎn vèi cŸc kho¨ng kháng lèn hçn 1% vÝng quay khai thŸc tháng thõéng cða chμn vÙt. (4) ‡âi vèi nhùng t¡u sø dòng ½æng cç ‡i-e-den 2 thÖ cÜ Ït xi lanh v¡ ½õìc l°p ê ½uái t¡u, cŸc vÝng quay nguy hiÌm mæt nît bºc thö n (n l¡ sâ xi lanh) xu¶t hiÎn t−i nhùng d¨i vÝng quay tõçng ½âi cao. Do ½Ü, ph¨i thiÆt lºp "d¨i cŸc vÝng quay c¶m khai thŸc liÅn tòc". D¨i vÝng quay n¡y cÜ thÌ ræng cho nÅn trong mæt sâ trõéng hìp, t¡u ½¬ ph¨i thay ½äi l−i sau khi ½¬ ho¡n th¡nh do d¨i vÝng quay c¶m kháng thuºn tiÎn cho viÎc ho−t ½æng bÖnh thõéng cða t¡u. NÅn b¡n v¶n ½Ë n¡y vèi chð t¡u v¡ nh¡ mŸy trõèc c¡ng sèm c¡ng tât. (5) TrÅn cŸc t¡u cŸ, ½ái khi x¨y ra trõéng hìp vÝng quay nguy hiÌm n±m v¡o kho¨ng vÝng quay 110% vÝng quay khai thŸc bÖnh thõéng cða chμn vÙt do viÎc võìt tâc chμn vÙt, cŸc vÝng quay nguy hiÌm (1 nît, bºc n/2 v¡ bºc n) trÅn to¡n bæ d¨i vÝng quay tháng thõéng (70-110% vÝng quay khai thŸc bÖnh thõéng cða chμn vÙt) ph¨i ½õìc ½Ÿnh d¶u rß r¡ng b±ng múc ½Þ trÅn thiÆt bÙ ch× bŸo vÝng quay nÆu cÜ sú t¯ng d·n d·n. (6) Qui ½Ùnh "... ph¨i ½õìc ½Ÿnh d¶u b±ng sçn ½Þ trÅn ½ãng hã ½o tâc ½æ quay" nÅu trong qui ½Ùnh 8.3.1-1 Ph·n 3, cÜ thÌ ½õìc Ÿp dòng trong thúc tÆ b±ng cŸch l°p biÌn bŸo câ ½Ùnh ch× rß cŸc d¨i vÝng quay c¶m khai thŸc liÅn tòc ½õìc viÆt b±ng tiÆng Anh g·n tâc ½æ kÆ trong måi buãng ½iËu khiÌn t−i s¡n ½iËu ½æng, tr−m ½iËu khiÌn chÏnh v¡ buãng lŸi. (7) NÆu sø dòng khèp nâi cao su cÜ ½æ ½¡n hãi cao trong hÎ tròc, ph¨i ½o sú biÆn ½äi má men xo°n t−i khèp nâi. Tuy nhiÅn, do ½æ chÏnh xŸc yÅu c·u cða öng su¶t dao ½æng khŸc so vèi ½æ chÏnh xŸc cða chÏnh hÎ tròc, ph¨i lõu û ½´c biÎt ½Æn cŸc vÙ trÏ v¡ phõçng phŸp ½o. Hçn nùa, ph¨i thúc hiÎn viÎc ½iËu ch×nh v¡ ½¨m b¨o cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng b±ng Ÿnh sŸng v¡ μm thanh (½âi vèi cŸc mŸy chÏnh cÜ cáng su¶t 3500 kW trê lÅn). 703 Thø cŸc van an to¡n Ÿp su¶t cða bæ tiÆt kiÎm khÏ x¨ Trong quŸ trÖnh thø kh¨ n¯ng mang t¨i, ho−t ½æng cða van an to¡n Ÿp su¶t ½õìc kiÌm tra b±ng cŸch ½Üng van ra cða nõèc tu·n ho¡n bæ tiÆt kiÎm khÏ x¨. €p su¶t ho−t ½æng kháng ½õìc lèn hçn Ÿp su¶t lèn nh¶t dú ½Ùnh ho´c Ÿp su¶t thiÆt kÆ cða bæ tiÆt kiÎm khÏ x¨. TrÅn t¡u m¡ nãi hçi phò ½õçc kÆt hìp vèi bæ tiÆt kiÎm khÏ x¨ (gài l¡ lo−i hån hìp), ph¨i thø tÏch tò trong khi thø kh¨ n¯ng mang t¨i v¡ ph¨i ½¨m b¨o r±ng Ÿp su¶t kháng võìt quŸ 1,1 l·n Ÿp su¶t gièi h−n. 704 Thø ½Îm kÏn âng bao tròc 139 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 5. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn ‡¨m b¨o d·u bái trçn ho´c nõèc biÌn kháng bÙ rÝ r× qua bæ tÆt ho´c cŸc thiÆt bÙ l¡m kÏn l°p phÏa trong t¡u cða tròc chμn vÙt. 705 Thø nãi hçi, mŸy phŸt ½iÎn, mŸy phò v¡ thiÆt bÙ khŸc trong buãng mŸy 1. Thø cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn nãi hçi (1) Thø ho−t ½æng Ph¨i ½¨m b¨o r±ng cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn c¶p nõèc, cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn viÎc chŸy vv.. ho−t ½æng tât trong cŸc ½iËu kiÎn thay ½äi t¨i tràng v¡ nãi hçi cÜ thÌ c¶p hçi mæt cŸch än ½Ùnh cho cŸc t¨i quan tràng. (2) Thø ho−t ½æng nãi hçi chÏnh khi ng°t thiÆt bÙ ½iËu khiÌn Ph¨i thúc hiÎn cŸc thø nghiÎm sau khi t¡u ½ang ch−y ê cáng su¶t khai thŸc tháng thõéng. (a) Sau khi d÷ng mŸy chÏnh trong khi cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chŸy tú ½æng kháng ho−t ½æng, ½¨m b¨o kháng cÜ x¨y ra sú câ nhõ viÎc t¯ng Ÿp su¶t b¶t thõéng, tr−ng thŸi b¶t thõéng cða bæ quŸ nhiÎt. (b) Sau khi ng°t nguãn c¶p n¯ng lõìng cho thiÆt bÙ ½iËu khiÌn tú ½æng, ½¨m b¨o r±ng cŸc thiÆt bÙ n¡y cÜ kh¨ n¯ng duy trÖ ½õìc tr−ng thŸi an to¡n ho´c Ït nh¶t ho−t ½æng thiÅn vË phÏa an to¡n hçn. (c) Sau khi ng°t cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn möc nõèc cða thiÆt bÙ tŸch khÏ, ½¨m b¨o r±ng cÜ thÌ duy trÖ ½õìc kh¨ n¯ng ½iËu ½æng vèi mŸy chÏnh. 2. Thø thiÆt bÙ ½iËu khiÌn mŸy phŸt ½iÎn (1) Thø khêi ½æng tú ½æng mŸy phŸt ½iÎn dú phÝng TrÅn cŸc t¡u cÜ thõéng ch−y mæt mŸy phŸt, ph¨i ½¨m b¨o r±ng khi thiÆt bÙ ng°t m−ch bÙ ng°t ra v¡ nguãn ½iÎn chÏnh bÙ c°t trong khi t¡u h¡nh trÖnh ê cáng su¶t khai thŸc tháng thõéng, mŸy phŸt ½iÎn dú phÝng tú ½æng khêi ½æng v¡ thiÆt bÙ ng°t m−ch tú ½æng ½Üng l−i v¡ nguãn ½iÎn ½õìc khái phòc l−i trong ph−m vi 45 giμy. Ngo¡i ra, cñng ph¨i ½¨m b¨o r±ng mŸy phò thiÆt yÆu khêi ½æng tú ½æng v¡ theo trÖnh tú. (2) Thø cŸc thiÆt bÙ ng°t õu tiÅn TrÅn cŸc t¡u xø dòng thõéng xuyÅn t÷ 2 mŸy phŸt trê lÅn, ph¨i ½¨m b¨o r±ng khi thiÆt bÙ ng°t m−ch cða mæt mŸy phŸt ng°t m−ch trong khi t¡u ½ang h¡nh trÖnh ê cáng su¶t khai thŸc tháng thõéng, thiÆt bÙ ng°t m−ch õu tiÅn ho−t ½æng tú ½æng ½Ì cŸch ly cŸc t¨i, hÎ thâng ½æng lúc v¡ lŸi t¡u cÜ thÌ ½õìc duy trÖ b±ng nguãn ½iÎn c¶p t÷ cŸc mŸy phŸt cÝn l−i. (3) Thø ho−t ½æng cŸc mŸy phŸt tua bin khÏ x¨ TrÅn cŸc t¡u m¡ viÎc ½ât chŸy phò tú ½æng cða nãi hçi ho´c tú ½æng chuyÌn ½äi sang mŸy phŸt ‡i-Å-den ½õìc thúc hiÎn khi mŸy chÏnh gi¨m cáng su¶t, ph¨i ½¨m b¨o r±ng cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn ½Ü ho−t ½æng hiÎu qu¨ b±ng cŸch d÷ng ho´c gi¨m tâc ½æ mŸy chÏnh trong khi t¡u ½ang ch−y ê cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng khi thø ½õéng d¡i. (4) Thø ho−t ½æng cŸc mŸy phŸt do tròc mŸy chÏnh lai TrÅn cŸc t¡u cÜ mŸy phŸt ½õìc d¹n ½æng b±ng tròc c¶p n¯ng lõìng c·n thiÆt cho viÎc ½¸y t¡u, ph¨i tiÆn h¡nh cŸc thø nghiÎm sau, tïy thuæc v¡o möc ½æ ½iËu khiÌn tú ½æng v¡ t÷ xa cða mŸy phŸt do tròc lai. 140 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 6. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (a) NÆu cÜ l°p ½´t cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn t·n sâ än ½Ùnh, ph¨i ½¨m b¨o ½iÎn Ÿp v¡ t·n sâ g·n nhõ än ½Ùnh ch÷ng n¡o hÎ thâng ½¸y chÏnh ho−t ½æng trong ph−m vi vÝng quay thiÆt kÆ. (b) Ph¨i ½¨m b¨o cŸc chöc n¯ng cða hÎ thâng bŸo ½æng cÜ thÌ bŸo ½æng khi hÎ thâng ½¸y chÏnh ho−t ½æng bÅn ngo¡i cŸc gièi h−n thiÆt kÆ cða d¨i vÝng quay n¡y. (c) Ph¨i ½¨m b¨o cŸc chöc n¯ng cða thiÆt bÙ ½iËu khiÌn mŸy phŸt tú ½æng ½iËu khiÌn cŸc mŸy phŸt khŸc cïng vèi viÎc ½iËu khiÌn hÎ thâng ½¸y chÏnh. (VÏ dò, tú ½æng khêi ½æng mŸy phŸt ‡i-Å-den khi tâc ½æ mŸy chÏnh th¶p). 3. Thø cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn mŸy phò thiÆt yÆu (1) Thø khêi ½æng tú ½æng cŸc bçm NÆu mæt bçm thiÆt yÆu dú trù lo−i trang bÙ k¾p ph¨i tú ½æng khêi ½æng, ½¨m b¨o r±ng bçm dú trù khêi ½æng tú ½æng v¡ ho−t ½æng cða cŸc mŸy chÏnh v¹n ½¨m b¨o khi d÷ng bçm ½ang sø dòng trong khi mŸy chÏnh ½ang ch−y. (2) Thø cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng cða mŸy phò thiÆt yÆu khi bÞ cŸc chöc n¯ng khêi ½æng tú ½æng ‡âi vèi cŸc bçm nÅu ê (1), ½¨m b¨o r±ng cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ an to¡n ho−t ½æng tât b±ng cŸch d÷ng cŸc mŸy n¡y khi bÞ cŸc chöc n¯ng khêi ½æng tú ½æng. (3) ‡¨m b¨o dung tÏch cŸc bÖnh chöa khÏ n¾n khêi ½æng TrÅn cŸc t¡u cÜ mŸy n¾n khÏ v¡ bÖnh khÏ ½æc lºp cho ½iËu khiÌn ng¯n cŸch vèi ½õéng khÏ khêi ½æng, ½¨m b¨o r±ng khi bÞ cŸc chöc n¯ng ho−t ½æng tú ½æng cða mŸy n¾n khÏ, khÏ ½iËu khiÌn cÜ thÌ ½õìc c¶p Ït nh¶t 5 phît sau khi thiÆt bÙ bŸo ½æng Ÿp su¶t th¶p ho−t ½æng. Trong 5 phît n¡y, cÜ thÌ gi¨ sø r±ng cŸc thao tŸc b±ng tay nhõ thao tŸc cŸc c·n ½iËu khiÌn cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc. 706 Thø tâc ½æ ViÎc ½o tâc ½æ t¡u thõéng ½õìc thúc hiÎn b±ng cŸch ch−y vèi cŸc tâc ½æ khŸc nhau giùa cŸc cæt ½¬ ½õìc ch¶p nhºn vèi måi l·n ch−y l¡ 50%, 75% tâc ½æ khai thŸc v¡ 100% cáng su¶t lèn nh¶t cða ½æng cç theo qui trÖnh thø ½õéng d¡i. Tr÷ mæt sâ trõéng hìp sø dòng cŸc thiÆt bÙ ½o tâc ½æ vèi cŸc hÎ thâng ghi tâc ½æ kháng dμy ho´c DGPS. 707 Thø lïi LÎnh lïi hÆt tâc trong khi t¡u ½ang ch−y tiÆn hÆt tâc v¡ thúc hiÎn cŸc ho−t ½æng chuyÌn ½äi c¡ng nhanh c¡ng tât, kiÌm tra ½¨m b¨o mŸy chÏnh ho−t ½æng tât khi t¡u ½ang ch−y lïi. VÝng quay lïi cða mŸy chÏnh kháng ½õìc th¶p hçn 70% vÝng quay tiÆn liÅn tòc lèn nh¶t v¡ ph¨i duy trÖ ½õìc trong mæt théi gian hìp lû tïy theo lo−i mŸy chÏnh, ph¨i ½¨m b¨o cáng su¶t lïi cða mŸy chÏnh. Ph¨i ½o théi gian trái qua t÷ khi ra lÎnh lïi hÆt tâc cho ½Æn khi mŸy chÏnh d÷ng h²n, khêi ½æng ê chÆ ½æ lïi v¡ sú än ½Ùnh cða vÝng quay lïi chμn vÙt. CŸc kÆt qu¨ n¡y ½õìc sø dòng l¡m cŸc sâ liÎu khai thŸc t¡u. Ph¨i thúc hiÎn viÎc thø lïi t÷ cŸc tr−m ½iËu khiÌn riÅng v¡ ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o cŸc ho−t ½æng chuyÌn ½äi ½õìc thúc hiÎn Åm v¡ kháng cÜ sú tiÅu tân b¶t thõéng n¡o ½âi vèi khÏ khêi ½æng. ‡âi vèi nhùng t¡u ch−y b±ng tua bin hçi, ½æ nhanh cða ho−t ½æng chuyÌn ½äi cÜ thÌ ½õìc ½Ÿnh giŸ dúa trÅn quan ½iÌm kháng x¨y ra viÎc x¨ cŸc van an to¡n cða bæ quŸ nhiÎt. 141 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 7. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn 708 Thø lŸi 1. Thø lŸi chÏnh TrÅn cŸc t¡u cÜ hai bæ bçm thðy lúc v¡ âng nâi, måi bæ ½Ëu ½õìc thiÆt kÆ l¡m lŸi chÏnh thÖ ph¨i thø riÅng rÁ t÷ng bæ mæt. CÝn ½âi vèi nhùng t¡u cÜ hai bçm ½õìc thiÆt kÆ ½Ì ch−y song song l¡m thiÆt bÙ lŸi chÏnh, ph¨i thø khi c¨ hai bçm ch−y song song. Trong khi thø lŸi chÏnh, ½¨m b¨o r±ng bŸnh lŸi cÜ thÌ quay t÷ 35o m−n n¡y sang 35o m−n kia v¡ qua t÷ 35o m−n n¡y sang 30o m−n kia trong ph−m vi kháng quŸ 28 giμy trong khi t¡u ½ang ch−y ê tâc ½æ liÅn tòc lèn nh¶t. Trong khi thø, ph¨i ghi l−i cŸc dÝng ½iÎn v¡ Ÿp su¶t thðy lúc. 2. Thø lŸi phò TrÅn cŸc t¡u cÜ 2 bæ bçm thðy lúc v¡ cŸc chi tiÆt nhõ trÅn, mæt bæ ½õìc coi l¡ dú trù. Tuy nhiÅn, trÅn cŸc t¡u ch× cÜ mæt bçm thðy lúc, ph¨i cÜ bçm tay l¡m thiÆt bÙ lŸi phò. Trong trõéng hìp n¡y ph¨i ½¨m b¨o r±ng bŸnh lŸi cÜ thÌ quay t÷ 15o m−n n¡y sang 15o m−n kia b±ng bçm tay thðy lúc trong kho¨ng théi gian kháng quŸ 60 giμy khi t¡u ½ang ch−y ê tâc ½æ b±ng mæt nøa tâc ½æ tiÆn khai thŸc lèn nh¶t ho´c 7 h¨i lÏ, l¶y giŸ trÙ lèn hçn. 3. Thø ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ truyËn ½æng (bçm thðy lúc v¡ má tç ½iÎn) Ph¨i thúc hiÎn thø ho−t ho−t ½æng cða cŸc thiÆt bÙ truyËn ½æng bao gãm c¨ cŸc ho−t ½æng chuyÌn ½äi v¡ ph¨i ½¨m b¨o chîng cÜ tr−ng thŸi ho−t ½æng tât. 4. Thø cŸch ly cŸc hÎ thâng truyËn ½æng thðy lúc (CŸc yÅu c·u ½´c biÎt ½âi vèi t¡u d·u cÜ GT t÷ 10000 trê lÅn) Mæt bæ cða hÎ thâng truyËn ½æng thðy lúc ph¨i ½õìc ng°t ra v¡ ph¨i ½o théi gian cÜ thÌ khái phòc l−i ½õìc kh¨ n¯ng lŸi. ‡âi vèi t¡u d·u, t¡u hÜa ch¶t ho´c t¡u chê khÏ cÜ GT t÷ 10000 trê lÅn, ph¨i ½¨m b¨o kh¨ n¯ng lŸi ½õìc phòc hãi trong vÝng kháng quŸ 45 giμy sau khi m¶t mæt hÎ thâng. Trong ½ìt thø n¡y, hÎ thâng bÙ sú câ ph¨i tú ½æng ng°t ra sau khi cÜ bŸo ½æng möc d·u thðy lúc th¶p. 5. Thø cŸc hÎ thâng n−p l−i ½âi vèi cŸc hÎ thâng truyËn ½æng thðy lúc Ph¨i ½¨m b¨o r±ng d·u cða hÎ thâng cÜ thÌ dÍ d¡ng n−p l−i ½õìc cho Ït nh¶t mæt hÎ thâng truyËn ½æng thðy lúc t÷ k¾t chöa d·u thðy lúc. 6. Thø c¶p nguãn ½iÎn thay thÆ Ph¨i ½¨m b¨o r±ng nguãn ½iÎn thay thÆ cÜ thÌ ½õìc c¶p cho thiÆt bÙ lŸi trong vÝng kháng quŸ 45 giμy sau khi m¶t nguãn ½iÎn chÏnh. 7. Thø cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn (kÌ cŸc cŸc lo−i chuyÌn ½äi khŸc nhau) Ph¨i ½¨m b¨o r±ng cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn ho−t ½æng tât kÌ c¨ viÎc chuyÌn ½äi cða mæt trong hai bæ cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn, viÎc chuyÌn ½äi mæt trong cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn trong buãng lŸi v¡ cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn trong buãng mŸy lŸi, viÎc chuyÌn ½äi giùa lŸi tú ½æng v¡ lŸi tay. 8. Thø hÎ thâng tháng tin liÅn l−c 142 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 8. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn CŸc hÎ thâng tháng tin liÅn l−c giùa buãng lŸi v¡ buãng mŸy lŸi ph¨i ½õìc thø v¡ ½¨m b¨o tr−ng thŸi ho−t ½æng cða chîng tât. 9. Thø cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ an to¡n Ph¨i ½¨m b¨o ho−t ½æng cða cŸc van an to¡n, thiÆt bÙ ch× bŸo cða cŸc má tç ½iÎn ½ang ho−t ½æng, thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ thiÆt bÙ ch× bŸo m¶t ½iÎn Ÿp v¡ quŸ dÝng. 10 Thø thiÆt bÙ ch× bŸo gÜc lŸi Ph¨i ½¨m b¨o r±ng kháng cÜ sú khŸc biÎt giùa gÜc lŸi ½õìc hiÌn thÙ trong buãng lŸi v¡ gÜc bŸnh lŸi thúc. 11. Thø cŸc thiÆt bÙ d÷ng bŸnh lŸi Ph¨i ½¨m b¨o r±ng bŸnh lŸi cÜ thÌ d÷ng l−i ½õìc b±ng cŸc thiÆt bÙ d÷ng bŸnh lŸi, b±ng cŸc cáng t°c gièi h−n v¡ b±ng cŸch ½Üng van ch´n xi lanh truyËn lúc bŸnh lŸi. Chî û: ‡âi vèi 5, 8, 9, 10 v¡ 11, kháng c·n thiÆt ph¨i tiÆn h¡nh thø trong quŸ trÖnh thø ½õéng d¡i, chîng cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn v¡o nhùng théi ½iÌm thÏch hìp trong quŸ trÖnh kiÌm tra ½Üng mèi. 709 Thø chuyÌn ½äi t÷ lŸi chÏnh sang lŸi phò ViÎc thø n¡y ½õìc thúc hiÎn v¡o théi ½iÌm thø mŸy lŸi phò nÅu trÅn. Ph¨i ½¨m b¨o cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc nhanh viÎc chuyÌn ½äi t÷ lŸi chÏnh sang lŸi phò. 710 Thø quay trê ViÎc thø quay trê thõéng ½õìc thúc hiÎn khi t¡u ½ang ch−y tiÆn ê cáng su¶t liÅn tòc lèn nh¶t, n¾m phao tiÅu xuâng biÌn, quay trŸi v¡ ph¨i ½Æn 360o xung quanh phao vèi gÜc bŸnh lŸi b±ng 35o. Trong khi quay, ½o cŸc vÙ trÏ tõçng öng cða t¡u so vèi phao t÷ hai thiÆt bÙ ½o gÜc, mæt ê mñi v¡ mæt ê lŸi. CŸc kÆt qu¨ thø sÁ ½õìc thuyËn trõêng giù l−i l¡m cŸc sâ liÎu tham kh¨o vºn h¡nh t¡u. 711 Thø ho−t ½æng cŸc téi neo Ph¨i tiÆn h¡nh thø téi trÅn t¡u nhõ qui ½Ùnh ê 16.2.3-2, Ph·n 3 cða Qui ph−m nhõ sau. NÆu buæc ph¨i ch¶p nhºn phõçng phŸp khŸc nhõ (2) dõèi ½μy thÖ viÎc thø ph¨i ½õìc thúc hiÎn vèi ½iËu kiÎn ½¬ thâng nh¶t trõèc vèi chð t¡u vË cŸc qui trÖnh thø ½õìc trÖnh. (1) NÆu ½æ sμu cða nõèc ½õìc ½¨m b¨o phï hìp Qui ph−m (ChiËu sμu lèn hçn täng chiËu d¡i cða 3 tiÆt xÏch v¡ chiËu d¡i neo) (a) Khi thø phanh, xÏch ½õìc th¨ xuâng t÷ t÷, sau khi neo ½¬ ê dõèi nõèc thÖ ½Ì cho rçi tú do. Trong quŸ trÖnh rçi tú do, ½Üng phanh bŸnh xÏch vèi kho¨ng 1/2 tiÆt xÏch cho ½Æn khi neo ch−m ½Ÿy biÌn. HiÎu qu¨ cða phanh trong khi thø ph¨i ½¨m b¨o. Trong khi thø, theo tiÅu chu¸n thúc tÆ, chiËu d¡i phanh kháng ½õìc võìt quŸ 7 m¾t. (b) Trong khi thø t¨i, ph¨i thúc hiÎn cŸc qui trÖnh sau, b°t ½·u vèi 3 tiÆt xÏch trong nõèc v¡ neo kháng ch−m ½Ÿy biÌn. (i) K¾o 2 tiÆt xÏch mæt bÅn m−n trŸi ho´c m−n ph¨i (ii) K¾o 2 tiÆt xÏch ê m−n kia (iii) K¾o ½ãng théi ph·n cÝn l−i cða xÏch c¨ hai bÅn. 143 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 9. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Trong trõéng hìp n¡y, ½o tâc ½æ trung bÖnh theo cŸc qui trÖnh nhõ (i) v¡ (ii), nghØa l¡ ch× k¾o xÏch mæt bÅn m−n v¡ kiÌm tra ½¨m b¨o tâc ½æ trung bÖnh kháng ½õìc nhÞ hçn giŸ trÙ qui ½Ùnh trong Qui ph−m (0,15m/s). ViÎc ½o n¡y cÜ thÌ ½õìc thúc hiÎn ½âi vèi 2 tiÆt xÏch t÷ khi b°t ½·u k¾o lÅn. Trong khi thø t¨i, ph¨i ½o cŸc h−ng mòc khŸc ½Ì xŸc ½Ùnh cáng su¶t cða téi v¡ ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o téi cÜ thÌ sø dòng trong thúc tÆ v¡ kháng cÜ b¶t thõéng n¡o vË kÆt c¶u ho´c cŸc chi tiÆt l°p rŸp. (2) NÆu cŸc khu vúc g·n khu thø ½õéng d¡i cÜ ½æ sμu cða nõèc kháng ½¨m b¨o nhõ nÅu ê (1) do h−n chÆ vË ½Ùa lû, cÜ thÌ thúc hiÎn cŸc qui trÖnh trong (i) ½Æn (iii) v¡ ½o tâc ½æ trung bÖnh theo cŸc phõçng phŸp sau. VÙ trÏ thø cÜ thÌ chàn lúa sao cho cÜ ½æ sμu cða nõèc c¡ng sμu c¡ng tât g·n khu vúc thø ½õéng d¡i. (a) ‡âi vèi cŸc téi tháng thõéng (i) K¾o xÏch mæt m−n cho ½Æn khi neo lÅn ½Æn g·n m´t nõèc. (ii) K¾o xÏch m−n kia theo cŸch tõçng tú (iii) Th¨ xÏch c¨ hai phÏa v¡ sao cho mæt tiÆt xÏch trong nõèc v¡ neo kháng ch−m ½Ÿy biÌn. (iv) K¾o xÏch c¨ hai m−n ½ãng théi tiÆp theo tr−ng thŸi nhõ ê (iii) Trong trõéng hìp n¡y, viÎc ½o tâc ½æ trung bÖnh ph¨i ½õìc thúc hiÎn t÷ khi b°t ½·u k¾o lÅn nhõ qui ½Ùnh ê (iv) vèi mæt tiÆt xÏch v¡ ph¨i ½¨m b¨o r±ng cŸc tâc ½æ trung bÖnh cða c¨ hai m−n ½Ëu thÞa m¬n qui ½Ùnh cða Qui ph−m (kháng nhÞ hçn 0,15m/s). (b) ‡âi vèi cŸc téi thðy lúc ½æc lºp (thõéng l°p trÅn cŸc t¡u cë lèn v¡ cë trung, viÎc thø thõéng thúc hiÎn ½õìc theo cŸc qui trÖnh nÅu ê (1) trÅn), sau khi ½¨m b¨o cŸc qui trÖnh ê (2)(a)(i) - (iii), ph¨i ½o tâc ½æ k¾o trung bÖnh theo mæt trong cŸc phõçng phŸp sau: (i) NÆu mæt bæ bçm thðy lúc ½æc lºp ê mæt m−n cÜ thÌ sø dòng ½Ì nμng xÏch cho c¨ hai m−n: ‡o tâc ½æ trung bÖnh khi ½ãng théi k¾o xÏch cða c¨ hai m−n dïng mæt bæ bçm thðy lúc ê mæt m−n. Ph¨i ½¨m b¨o r±ng tâc ½æ trung bÖnh thÞa m¬n giŸ trÙ qui ½Ùnh (kháng nhÞ hçn 0,15m/s). (ii) NÆu mæt bæ bçm thðy lúc ê mæt m−n kháng thÌ sø dòng ½Ì nμng xÏch cho c¨ hai m−n: Måi xÏch ph¨i ½õìc k¾o lÅn t÷ tr−ng thŸi m¡ xÏch ½¬ ½õìc th¨ xuâng c¡ng sμu c¡ng tât cho ½Æn khi neo ½õìc h− th¶p xuâng nhõng kháng ch−m ½Ÿy biÌn v¡ tiÆn h¡nh ½o tâc ½æ. Tâc ½æ ½o ½õìc v¡ cŸc h−ng mòc ½o khŸc ½Ì xŸc ½Ùnh cáng su¶t cða téi ph¨i ½õìc so sŸnh vèi ½õéng cong ½´c tÏnh dú ½Ùnh v¡ ph¨i kiÌm tra ½¨m b¨o tâc ½æ trung bÖnh thÞa m¬n giŸ trÙ qui ½Ùnh (0.15m/s). NÆu cÜ nghi ngé vË ½õéng cong ½´c tÏnh dú ½Ùnh ho´c sú so sŸnh giŸ trÙ ½o ½õìc vèi chîng, ph¨i yÅu c·u thø l−i theo (1)(b) trÅn. (iii) Khi téi ½æc lºp ½õìc d¹n ½æng b±ng má tç ½iÎn ho´c má tç hçi: €p dòng (2)(b)(ii) trÅn (c) ‡âi vèi cŸc téi neo gh¾p ½ái Ph¨i Ÿp dòng (2)(a) trÅn. Trong trõéng hìp n¡y, hai cç c¶u d¹n ½æng cÜ thÌ ½õìc sø dòng ½ãng théi ½Ì k¾o xÏch mæt m−n ho´c c¨ hai m−n. (3) CŸc trõéng hìp khŸc 144 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 10. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (a) CŸc téi v¡ cç c¶u d¹n ½æng (má tç thðy lúc, bçm thðy lúc ho´c cŸc xi lanh hçi) ph¨i ½õìc thø ê xõêng b¶t kÌ cáng su¶t, theo 16.2.3, Ph·n 3 cða Qui ph−m Phμn c¶p v¡ ‡Üng t¡u biÌn vÞ th¾p. (b) CŸc téi nÅu ê (1) v¡ (2) cða lo−i thõéng, lo−i ½æc lºp v¡ lo−i gh¾p ½ái ½õìc trÖnh b¡y ê sau ½μy. 712 CŸc tÖnh tr−ng cða t¡u trong quŸ trÖnh thø ½õéng d¡i Trong quŸ trÖnh thø ½õéng d¡i, ph¨i xem x¾t c¸n thºn xem cÜ rung ½æng ho´c rÝ r× cða b¶t kü bæ phºn n¡o cða t¡u trong måi vïng cáng su¶t theo tay chuáng truyËn lÎnh cða mŸy chÏnh kháng. CŸc t¶m che ch°n b¨o vÎ trÅn cŸc chi tiÆt cÜ nhiÎt ½æ cao, cŸc chi tiÆt quay, cŸc chi tiÆt cÜ kh¨ n¯ng cÜ tØnh ½iÎn vv.. ph¨i ½õìc kiÌm tra ½Ì ½¨m b¨o chîng ½−t yÅu c·u. 713 Thø ½´c biÎt 1. Thø ½iËu ½æng ½âi vèi viÎc ½iËu khiÌn tºp trung mŸy chÏnh cŸc t¡u mang c¶p MC ViÎc thø ½iËu ½æng tºp trung mŸy chÏnh ph¨i ½õìc thúc hiÎn ½âi vèi cŸc t¡u mang c¶p MC ½Ì ½¨m b¨o r±ng mŸy v¡ thiÆt bÙ trong buãng mŸy cÜ thÌ kiÌm soŸt v¡ ½iËu khiÌn ½õìc liÅn tòc t÷ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung trong cŸc lo−i ½iËu kiÎn ½i biÌn cða t¡u kÌ c¨ viÎc réi v¡ cºp c¨ng. CÜ thÌ sø dòng cŸc tiÅu chu¸n thø sau: (1) TÜm t°t cŸc cuæc thø "Mài ½iËu kiÎn ½i biÌn" ½õìc phμn th¡nh "ChÆ ½æ ½i biÌn" ChÆ ½æ c¨ng". Ngo¡i ra, "ChÆ ½æ c¨ng" ½õìc chia th¡nh "ChÆ ½æ réi c¨ng" v¡ "ChÆ ½æ cºp c¨ng". Ph¨i thúc hiÎn liÅn tòc viÎc thø gi¨ ½Ùnh ½iËu ½æng tºp trung mŸy chÏnh ê måi chÆ ½æ. ViÎc thø ½iËu ½æng mŸy chÏnh ph¨i ½õìc thúc hiÎn to¡n bæ t÷ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung. (a) CŸc qui trÖnh thø ½õìc ½çn gi¨n hÜa t÷ khi cºp ½Æn khi réi c¨ng Thúc hiÎn theo HÖnh 1 ChÆ ½æ ‡äi ‡äi ChÆ ½æ réi c¨ng chÆ chÆ cºp ½æ ½æ c¨ng Ït nh¶t 4 gié ê cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng TiÅu chu¸n tháng thõéng l¡ 6 gié B°t ½·u thø KÆt thîc thø HÖnh 1 145 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 11. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (b) CŸc qui trÖnh thø liÅn tòc cºp v¡ réi c¨ng Thúc hiÎn theo HÖnh 2 ‡äi ‡äi ChÆ c¨ng chÆ chÆ ChÆ ½æ ½i biÌn ChÆ ½æ ½i biÌn ½æ ½æ Ït nh¶t 4 gié ê cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng TiÅu chu¸n tháng thõéng l¡ 6 gié B°t ½·u thø KÆt thîc thø HÖnh 2 (c) CŸc qui trÖnh thø ½õìc coi l¡ tháng thõéng bao gãm c¨ (a) v¡ (b) trÅn Thúc hiÎn theo HÖnh 3 ChÆ ½æ c¨ng ‡äi chÆ ‡äi chÆ A ½æ ½æ C3 C2 C4 C1 Théi gian thø tiÅu é n g) chu¸n l¡ 6 gié ChÆ thõ nh ½æ bÖ ½i iÌ Ÿc B b h n it (Ï t a kh nh ¶t ¶t 4 g i é ê c á n g su HÖnh 3 Trong HÖnh 3 ½iÌm A (½iÌm B) kháng nh¶t thiÆt l¡ ½iÌm trung gian theo théi gian trong ChÆ ½æ c¨ng (chÆ ½æ ½i biÌn). (2) Thø chÆ ½æ ½i biÌn (a) Tr−ng thŸi cða mŸy chÏnh t−i ½iÌm C4 kháng ½õìc nhÞ hçn chÆ ½æ hÆt tâc ê c¨ng. (b) NÆu mŸy chÏnh t−i ½iÌm C4 cÜ cáng su¶t nhÞ hçn cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng, cáng su¶t ph¨i ½õìc t¯ng nhanh lÅn ½Æn cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng. Trong 146 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 12. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn trõéng hìp n¡y, nÆu t¡u ½õìc trang bÙ thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chõçng trÖnh thÖ ph¨i sø dòng thiÆt bÙ ½Ü. (c) NÜi chung, tr−ng thŸi cða mŸy chÏnh t−i ½iÌm C1 ph¨i giâng nhõ t−i ½iÌm C4 (d) Cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng ph¨i tiÆp tòc trong Ït nh¶t 4 gié. Do ½Ü, nÆu viÎc ½iËu khiÌn chõçng trÖnh ½õìc sø dòng trong khi thø ê chÆ ½æ ½i biÌn, théi gian cða ½iËu khiÌn chõçng trÖnh kháng ½õìc tÏnh v¡o 4 gié n¡y. (3) Thø chÆ ½æ c¨ng (a) Thø chÆ ½æ réi v¡ cºp c¨ng cÜ thÌ kháng thúc hiÎn ½õìc riÅng rÁ tr÷ khi ½õìc ½Ÿnh giŸ theo cŸch khŸc. (b) Ph¨i thúc hiÎn Ït nh¶t cŸc thø nghiÎm sau ½μy. (i) ‡iËu ½æng mŸy chÏnh theo cŸc ph·n cða tay chuáng truyËn lÎnh (9 ph·n tr÷ hÆt tâc v¡ lïi ½æt ngæt). (ii) Duy trÖ vÝng quay chμn vÙt än ½Ùnh Ït nh¶t 5 phît t−i måi ph·n cða tay chuáng truyËn lÎnh R¶t Chºm, Chºm, TiÆn Nøa Tâc v¡ HÆt Tâc, v¡ ½¨m b¨o r±ng kháng x¨y ra tÖnh tr−ng b¶t thõéng n¡o. (iii) L´p l−i viÎc khêi ½æng, d÷ng mŸy chÏnh v¡ ½¨m b¨o sú hiÎu qu¨ cða thiÆt bÙ khêi ½æng v¡ d÷ng tú ½æng cða mŸy n¾n khÏ khêi ½æng v¡/ho´c thiÆt bÙ ½iËu khiÌn d÷ng, khêi ½æng t÷ xa tõçng tú t÷ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung cða t¡u ‡i- Å-den. Ph¨i ½¨m b¨o sú hiÎu qu¨ cða thiÆt bÙ ½iËu khiÌn nõèc c¶p tú ½æng thiÆt bÙ ½iËu khiÌn Ÿp su¶t tú ½æng cða nãi hçi chÏnh v¡ viÎc mê tú ½æng cŸc van trung gian lïi (cŸc van Guardian) ½âi vèi cŸc t¡u tua bin. (iv) NÆu d¨i vÝng quay chμn vÙt nguy hiÌm n±m trong Vïng khai thŸc c¨ng, ph¨i ½¨m b¨o cŸc vÝng quay chμn vÙt kháng n±m trong ph−m vi nguy hiÌm, kháng võìt qua t÷ hai l·n trê lÅn vïng vÝng quay nguy hiÌm vèi måi quŸ trÖnh t¯ng ho´c gi¨m. (v) Trong cŸc ½ìt thø chÆ ½æ c¨ng, ph¨i ½¨m b¨o hiÎu qu¨ cða cŸc mŸy phò ph¨i ho−t ½æng trong cŸc quŸ trÖnh réi v¡ cºp c¨ng tháng thõéng trÅn boong, cŸc mŸy phò ¨nh hõêng ½Æn hÎ thâng ½¸y chÏnh (thiÆt bÙ lŸi m−n, thiÆt bÙ lŸi vv..) v¡ cŸc mŸy phò cÜ ¨nh hõêng ½Ÿng kÌ ½Æn nhu c·u vË ½iÎn (mŸy l−nh, bçm røa boong vv..). (4) Thay ½äi chÆ ½æ (a) ViÎc thay ½äi chÆ ½æ ½õìc coi l¡ mæt ph·n cða thø ½iËu ½æng tºp trung, tuy nhiÅn, cÜ thÌ cho ph¾p viÎc ½iËu khiÌn tºp trung mŸy chÏnh bÙ giŸn ½o−n t−m théi ½Ì thay ½äi chÆ ½æ. (b) Théi gian cða nhùng l·n giŸn ½o−n t−m théi ph¨i l¡ möc c·n thiÆt tâi thiÌu, cŸc næi dung cða ho−t ½æng thay ½äi chÆ ½æ ph¨i ½õìc h−n chÆ ½Æn nhùng næi dung ½õìc ½¯ng kiÌm viÅn ch¶p nhºn trõèc trong cŸc qui trÖnh thø ½õéng d¡i. (c) CŸc h−ng mòc ½õìc coi l¡ c·n thiÆt cho viÎc thay ½äi chÆ ½æ (i) ChuyÌn ½äi nhiÅn liÎu cŸc cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi d·u A/ d·u C, d·u A/d·u hÝa træn vv..) (ii) ViÎc chuyÌn ½äi sø dòng hæp van tháng biÌn (chuyÌn ½äi sø dòng hæp tháng biÌn cao/th¶p) (iii) Thay ½äi cŸc chu kü hçi (cμn b±ng nhiÎt) v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi cŸc phõçng phŸp x¨ kháng khÏ vv..) (iv) Mê v¡ ½Üng cŸc van x¨ hçi v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (viÎc x¨ nõèc hãi cða cŸc t¡u tua bin) 147 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 13. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (v) ChuyÌn ½äi cŸc còm mŸy phŸt hçi v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi nãi hçi/bæ tiÆt kiÎm khÏ x¨) (vi) ChuyÌn ½äi cŸc còm mŸy phŸt ½iÎn v¡ sâ lõìng cða cŸc còm giâng nhau v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi cŸc mŸy phŸt ‡i-Å-den/mŸy phŸt tua bin/mŸy phŸt do hÎ tròc lai vv..) (vii) ViÎc khêi ½æng, d÷ng v¡ nguãn c¶p ½iÎn cða cŸc mŸy phò trÅn boong ½õìc sø dòng ê c¨ng v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thiÆt bÙ lŸi m−n vv..) (viii)ViÎc chuyÌn ½äi mŸy phò v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi cŸc má tç ½iÎn d¹n ½æng/¯n khèp vèi nhùng mŸy, bçm chÏnh/dú phÝng vv.. ½Ü) (ix) ViÎc thay ½äi cŸc giŸ trÙ ½´t trõèc cða cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn liÅn quan ½Æn viÎc thay ½äi chÆ ½æ (thay ½äi Ÿp su¶t ½´t ½Æn 60k/48k ...) (x) CŸc h−ng mòc khŸc nÆu ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt (d) NÜi chung, nÆu viÎc thay ½äi chÆ ½æ cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc t÷ xa t÷ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung thÖ cŸc thiÆt bÙ ½Ü ph¨i ½õìc sø dòng ½Ì thø thay ½äi chÆ ½æ. (5) Nhùng chî û khi thúc hiÎn viÎc thø (a) Ngo¡i théi ½iÌm thay ½äi chÆ ½æ, kháng ai ½õìc ½i v¡o tr−m ½iËu khiÌn tºp trung, tr÷ sâ lõìng ngõéi tâi thiÌu (1 ½Æn 3 ngõéi trong chÆ ½æ c¨ng, 1 - 2 ngõéi trong chÆ ½æ biÌn), Chð t¡u, ‡¯ng kiÌm viÅn v¡ nhùng ngõéi ½õìc sú ch¶p nhºn ½´c biÎt cða ‡¯ng kiÌm viÅn. (b) Ngo¡i théi ½iÌm thay ½äi chÆ ½æ, kháng ai ½õìc ½i v¡o buãng mŸy tr÷ sâ ngõéi thÏch hìp (2-3 ngõéi) vÖ lû do an to¡n. (c) Trong quŸ trÖnh thø, nhùng ngõéi phò trŸch viÎc ½o ½−c cÜ thÌ ½i v¡o buãng mŸy v¡ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung ½Ì ½o, tuy nhiÅn hà ph¨i réi buãng mŸy v¡ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung ngay sau khi ½o xong. (d) NÆu x¨y ra tÖnh tr−ng b¶t thõéng, ph¨i tham kh¨o û kiÆn cða ‡¯ng kiÌm viÅn ½Ì cÜ nhùng biÎn phŸp sø lû thÏch ½Ÿng. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp kh¸n c¶p, cÜ thÌ kháng c·n tham kh¨o û kiÆn cða ‡¯ng kiÌm viÅn. (e) ViÎc thø ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh c¡ng giâng cŸc ½iËu kiÎn khai thŸc thúc tÆ cða con t¡u c¡ng tât. 2. Thø ½iËu ½æng mŸy chÏnh cða buãng mŸy kháng ngõéi trúc ½âi vèi nhùng t¡u mang c¶p M0 (bao gãm nhùng t¡u mang c¶p M0.A, M0.B, M0.C v¡ M0.D) ‡âi vèi nhùng t¡u M0 (bao gãm nhùng t¡u mang c¶p M0.A, M0.B, M0.C v¡ M0.D), ph¨i thúc hiÎn viÎc thø ½iËu ½æng cða nhùng buãng mŸy kháng ngõéi trúc ½Ì ½¨m b¨o cŸc ½iËu kiÎn an to¡n ½õìc ½¨m b¨o tõçng ½õçng vèi t¡u m¡ mŸy chÏnh luán luán cÜ ngõéi trúc trong mài ½iËu kiÎn ½iËu ½æng, bao gãm c¨ réi v¡ cºp c¨ng cða t¡u. CŸc qui trÖnh thø ph¨i tuμn theo cŸc yÅu c·u sau: (1) TÜm t°t viÎc thø "Mài ½iËu kiÎn ½i biÌn" ½õìc phμn th¡nh "ChÆ ½æ ½i biÌn" v¡ "ChÆ ½æ c¨ng". Ngo¡i ra, "ChÆ ½æ c¨ng ½õìc chia th¡nh "ChÆ ½æ réi c¨ng" v¡ "ChÆ ½æ cºp c¨ng". ViÎc thø gi¨ ½Ùnh ½iËu ½æng mŸy chÏnh kháng cÜ ngõéi trúc theo t÷ng chÆ ½æ ph¨i ½õìc thúc hiÎn liÅn tòc. ViÎc ½iËu khiÌn mŸy chÏnh ph¨i ½õìc ho¡n to¡n tiÆn h¡nh trÅn buãng lŸi. (a) CŸc qui trÖnh thø ½çn gi¨n hÜa t÷ réi ½Æn cºp c¨ng Theo HÖnh 1 (tham kh¨o HÖnh 1 cða thø ½iËu ½æng tºp trung mŸy chÏnh cða cŸc t¡u mang c¶p MC) (b) CŸc qui trÖnh thø liÅn tòc réi v¡ cºp c¨ng 148 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 14. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Theo HÖnh 2 (tham kh¨o HÖnh 2 cða thø ½iËu ½æng tºp trung mŸy chÏnh cða cŸc t¡u mang c¶p MC) (c) CŸc qui trÖnh thø ½õìc coi l¡ tháng thõéng bao gãm (a) v¡ (b) trÅn Theo HÖnh 3 (tham kh¨o HÖnh 3 cða thø ½iËu ½æng tºp trung mŸy chÏnh cða cŸc t¡u mang c¶p MC) HÖnh 3 sÁ trê th¡nh HÖnh 1 nÆu coi nhõ ½iÌm A l¡ ½iÌm b°t ½·u v¡ kÆt thîc viÎc thø v¡ trê th¡nh HÖnh 2 nÆu coi nhõ ½iÌm B l¡ ½iÌm b°t ½·u v¡ kÆt thîc viÎc thø. Trong trõéng hìp n¡y ½iÌm A (½iÌm B) kháng nh¶t thiÆt l¡ ½iÌm trung gian theo théi gian trong chÆ ½æ c¨ng (chÆ ½æ ½i biÌn). (2) Thø chÆ ½æ ½i biÌn (a) TÖnh tr−ng cða mŸy chÏnh t−i ½iÌm C4 kháng ½õìc nhÞ hçn chÆ ½æ HÆt tâc ê c¨ng. (b) NÆu mŸy chÏnh ê möc cáng su¶t nhÞ hçn cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng thÖ ph¨i t¯ng nhanh cáng su¶t lÅn ½Æn cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng b±ng cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chõçng trÖnh t¯ng cáng su¶t. (c) TÖnh tr−ng cða mŸy chÏnh t−i ½iÌm C1 vË nguyÅn t°c giâng nhõ tÖnh tr−ng t−i ½iÌm C4. (d) Täng théi gian thø t−i cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng ph¨i Ït nh¶t l¡ 4 gié. Do ½Ü, nÆu sø dòng ½iËu khiÌn chõçng trÖnh trong khi thø ê chÆ ½æ ½i biÌn, théi gian ½iËu khiÌn chõçng trÖnh kháng ½õìc tÏnh v¡o 4 gié n¡y. (3) Thø chÆ ½æ c¨ng (a) Thø cŸc chÆ ½æ cºp v¡ réi c¨ng cÜ thÌ kháng nh¶t thiÆt ph¨i tiÆn h¡nh riÅng rÁ tr÷ khi ½õìc ½Ÿnh giŸ khŸc. (b) Ph¨i tiÆn h¡nh thø tâi thiÌu nhõ sau (i) ‡iËu ½æng mŸy chÏnh theo cŸc ph·n cða tay chuáng truyËn lÎnh (9 ph·n tr÷ hÆt tâc v¡ lïi ½æt ngæt). (ii) Duy trÖ vÝng quay chμn vÙt än ½Ùnh Ït nh¶t 5 phît t−i måi ph·n cða tay chuáng truyËn lÎnh R¶t Chºm, Chºm, TiÆn Nøa Tâc v¡ HÆt Tâc v¡ ½¨m b¨o r±ng kháng x¨y ra tÖnh tr−ng b¶t thõéng n¡o. (iii) L´p l−i viÎc khêi ½æng, d÷ng mŸy chÏnh v¡ ½¨m b¨o sú hiÎu qu¨ cða thiÆt bÙ khêi ½æng v¡ d÷ng tú ½æng cða mŸy n¾n khÏ khêi ½æng v¡/ho´c thiÆt bÙ ½iËu khiÌn d÷ng, khêi ½æng t÷ xa tõçng tú t÷ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung cða t¡u ‡i- Å-den. Ph¨i ½¨m b¨o sú hiÎu qu¨ cða thiÆt bÙ ½iËu khiÌn nõèc c¶p tú ½æng thiÆt bÙ ½iËu khiÌn Ÿp su¶t tú ½æng cða nãi hçi chÏnh v¡ viÎc mê tú ½æng cŸc van trung gian lïi (cŸc van Guardian) ½âi vèi cŸc t¡u tua bin. (iv) NÆu d¨i vÝng quay chμn vÙt nguy hiÌm n±m trong Vïng khai thŸc c¨ng, ph¨i ½¨m b¨o cŸc vÝng quay chμn vÙt kháng n±m trong ph−m vi nguy hiÌm, kháng võìt qua t÷ hai l·n trê lÅn vïng vÝng quay nguy hiÌm vèi måi quŸ trÖnh t¯ng ho´c gi¨m. (v) Trong cŸc ½ìt thø chÆ ½æ c¨ng, ph¨i ½¨m b¨o hiÌu qu¨ cða cŸc mŸy phò ph¨i ho−t ½æng trong cŸc quŸ trÖnh réi v¡ cºp c¨ng tháng thõéng trÅn boong, cŸc mŸy phò ¨nh hõêng ½Æn hÎ thâng ½¸y chÏnh (thiÆt bÙ lŸi m−n, thiÆt bÙ lŸi vv..) v¡ cŸc mŸy phò cÜ ¨nh hõêng ½Ÿng kÌ ½Æn nhu c·u vË ½iÎn (mŸy l−nh, bçm røa boong vv..). (4) Thay ½äi chÆ ½æ (a) ViÎc thay ½äi chÆ ½æ ½õìc coi l¡ mæt ph·n cða thø ½iËu ½æng kháng ngõéi trúc, tuy nhiÅn, cÜ thÌ cho ph¾p viÎc buãng mŸy kháng cÜ ngõéi trúc bÙ giŸn ½o−n t−m théi ½Ì thay ½äi chÆ ½æ. 149 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 15. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn (b) Théi gian cða nhùng l·n giŸn ½o−n t−m théi ph¨i l¡ möc c·n thiÆt tâi thiÌu, cŸc næi dung cða ho−t ½æng thay ½äi chÆ ½æ ph¨i ½õìc h−n chÆ ½Æn nhùng næi dung ½õìc ½¯ng kiÌm viÅn ch¶p nhºn trõèc trong cŸc qui trÖnh thø ½õéng d¡i. (c) CŸc h−ng mòc ½õìc coi l¡ c·n thiÆt cho viÎc thay ½äi chÆ ½æ (i) ChuyÌn ½äi nhiÅn liÎu cŸc cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi d·u A/ d·u C, d·u A/d·u hÝa træn vv..) (ii) ViÎc chuyÌn ½äi sø dòng hæp van tháng biÌn (chuyÌn ½äi sø dòng hæp tháng biÌn cao/th¶p) (iii) Thay ½äi cŸc chu kü hçi (cμn b±ng nhiÎt) v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi cŸc phõçng phŸp x¨ kháng khÏ .vv..) (iv) Mê v¡ ½Üng cŸc van x¨ hçi v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (viÎc x¨ nõèc hãi cða cŸc t¡u tua bin) (v) ChuyÌn ½äi cŸc còm mŸy phŸt hçi v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi nãi hçi/bæ tiÆt kiÎm khÏ x¨) (vi) ChuyÌn ½äi cŸc còm mŸy phŸt ½iÎn v¡ sâ lõìng cða cŸc còm giâng nhau v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi cŸc mŸy phŸt ‡i-Å-den/mŸy phŸt tua bin/mŸy phŸt do hÎ tròc lai vv..) (vii) ViÎc khêi ½æng, d÷ng v¡ nguãn c¶p ½iÎn cða cŸc mŸy phò trÅn boong ½õìc sø dòng ê c¨ng v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thiÆt bÙ lŸi m−n vv..) (viii) ViÎc chuyÌn ½äi mŸy phò v¡ cŸc h−ng mòc liÅn quan (thay ½äi cŸc má tç ½iÎn d¹n ½æng/¯n khèp vèi nhùng mŸy, bçm chÏnh/dú phÝng vv.. ½Ü) (ix) ViÎc thay ½äi cŸc giŸ trÙ ½´t trõèc cða cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn liÅn quan ½Æn viÎc thay ½äi chÆ ½æ (thay ½äi Ÿp su¶t ½´t ½Æn 60k/48k vv..) (x) CŸc h−ng mòc khŸc nÆu ‡¯ng kiÌm viÅn th¶y c·n thiÆt (5) Nhùng chî û khi thúc hiÎn viÎc thø (a) Ngo¡i théi ½iÌm thay ½äi chÆ ½æ, kháng ai ½õìc ½i v¡o buãng mŸy v¡ buãng ½iËu khiÌn tºp trung, tr÷ sâ lõìng ngõéi thÏch hìp (4 ½Æn 5 ngõéi) vÖ lû do an to¡n. Tuy nhiÅn, trong chÆ ½æ c¨ng, mæt sâ ngõéi bao gãm Chð t¡u, ‡¯ng kiÌm viÅn cÜ thÌ ½i v¡o tr−m ½iËu khiÌn tºp trung ½Ì ½¨m b¨o cŸc ½iËu kiÎn cða mŸy chÏnh. (b) Trong quŸ trÖnh thø, nhùng ngõéi phò trŸch viÎc ½o ½−c cÜ thÌ ½i v¡o buãng mŸy v¡ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung ½Ì ½o, tuy nhiÅn hà ph¨i réi buãng mŸy v¡ tr−m ½iËu khiÌn tºp trung ngay sau khi ½o xong. (c) NÆu x¨y ra tÖnh tr−ng b¶t thõéng, ph¨i tham kh¨o û kiÆn cða ‡¯ng kiÌm viÅn ½Ì cÜ nhùng biÎn phŸp sø lû thÏch ½Ÿng. Tuy nhiÅn, trong trõéng hìp kh¸n c¶p, cÜ thÌ kháng c·n tham kh¨o û kiÆn cða ‡¯ng kiÌm viÅn. (d) Nhμn viÅn l¡m nhiÎm vò an to¡n kháng ½õìc ch−m ho´c vºn h¡nh mŸy mÜc, trang thiÆt bÙ. (e) ViÎc ½iËu khiÌn vÝng quay cða mŸy chÏnh b±ng cŸc thiÆt bÙ ½iËu khiÌn chõçng trÖnh, t¯ng v¡ gi¨m tâc ½æ cÜ thÌ ½õìc ½õa v¡o mæt chÆ ½æ thø, tuy nhiÅn, cŸc chöc n¯ng ph¨i ½õìc kiÌm tra ½¨m b¨o gi¨ ½Ùnh M0. (f) ViÎc thø ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh c¡ng giâng cŸc ½iËu kiÎn khai thŸc thúc tÆ cða con t¡u c¡ng tât. Chî û: CŸc kÆt qu¨ thø ½iËu ½æng mŸy chÏnh kháng cÜ ngõéi trúc ph¨i ½õìc ½Ÿnh giŸ nhõ sau: 1. Thø ½iËu ½æng mŸy chÏnh kháng ngõéi trúc ph¨i ½õìc tiÆn h¡nh theo cŸc qui trÖnh ½õìc trÖnh trõèc, tuy nhiÅn, nÆu viÎc ½iËu ½æng ½õìc thúc hiÎn kháng giâng nhõ chõçng trÖnh ½¬ lºp theo sú ½Ÿnh giŸ cða thuyËn trõêng vÖ lÏ do an 150 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 16. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn to¡n cða con t¡u, théi gian trái qua trong cŸc quŸ trÖnh ½iËu ½æng nhõ vºy kháng ½õìc tÏnh v¡o théi gian thø v¡ do ½Ü viÎc thø ph¨i ½õìc tiÆp tòc v¡ cŸc kÆt qu¨ thø ½õìc ½Ÿnh giŸ theo ½Ü. 2. CŸc bŸo ½æng v¡ sú câ x¨y ra trong quŸ trÖnh ½õéng d¡i ½õìc phμn th¡nh 3 lo−i nhõ liÎt kÅ trong b¨ng k¿m theo, tïy theo t÷ng chi tiÆt v¡ tr−ng thŸi, phõçng phŸp phŸt hiÎn, phõçng phŸp hiÎu ch×nh nhùng bŸo ½æng v¡ sú câ ½Ü ph¨i ½õìc ½Ÿnh giŸ dúa trÅn sâ l·n l´p l−i nhõ nÅu ê h−ng mòc 3 dõèi ½μy: Lo−i I: l¡ nhùng sú câ v¡ bŸo ½æng cÜ kh¨ n¯ng d¹n ½Æn nhùng tai n−n nguy hiÌm trong khi ½iËu ½æng t¡u kháng ngõéi trúc buãng mŸy sau khi khai thŸc. Lo−i II: L¡ nhùng sú câ v¡ bŸo ½æng cÜ thÌ xø lû ½õìc bêi nhùng ngõéi thuæc bæ phºn phò trŸch mŸy. Lo−i III: L¡ nhùng sú câ v¡ bŸo ½æng m¡ nguyÅn nhμn phŸt sinh t÷ nhùng khuyÆt tºt ho´c viÎc ½iËu ch×nh kháng thÞa m¬n cða chÏnh cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ kiÌm soŸt. Nhùng sú câ v¡ bŸo ½æng n¡y kháng ph¨i nhùng khuyÆt tºt cÜ liÅn quan ½Æn nhùng sú câ cða hÎ thâng ½¸y chÏnh ho´c nhùng khuyÆt tºt cða cŸc thiÆt bÙ liÅn quan ½Æn an to¡n cða t¡u. 3. TiÅu chu¸n ½Ÿnh giŸ sâ l·n l´p l−i theo h−ng mòc 2 trÅn nhõ sau. Tuy nhiÅn, viÎc ½Ÿnh giŸ sú th¡nh cáng ho´c kháng th¡nh cáng cða ½ìt thø ph¨i xem x¾t ½Æn to¡n bæ sâ lõìng l´p l−i, vÙ trÏ, cŸc chi tiÆt, v¡ nguyÅn nhμn vv.. cða cŸc bŸo ½æng ho´c sú câ ½Ü. (1) NÜi chung, viÎc thø ph¨i ½õìc l´p l−i l·n nùa nÆu x¨y ra mæt l·n tÖnh tr−ng Lo−i I ho´c nÆu tÖnh tr−ng lo−i II x¨y ra ba l·n. (2) ViÎc thø l−i ph¨i ½õìc kiÌm tra, nÆu ½iËu kiÎn lo−i II x¨y ra l´p ½i l´p l−i m´c dï tÖnh tr−ng lo−i II kháng cÜ kh¨ n¯ng ¨nh hõêng ½Æn an to¡n cða t¡u. Theo chu¸n múc thÖ 3 ½Æn 4 l·n x¨y ra tÖnh tr−ng Lo−i III thÖ ½õìc tÏnh l¡ mæt l·n x¨y ra tÖnh tr−ng Lo−i II. (3) VÏ dò, khi tiÆn h¡nh thø l−i khi cÜ bŸo ½æng ho´c sú câ x¨y ra ch× trong mæt chÆ ½æ thÖ ch× c·n thúc hiÎn l−i viÎc thø cða chÆ ½æ ½Ü. 151 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 17. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn B¨ng k¿m theo CŸc ½âi tõìng X¨y ra cŸc tÖnh tr−ng b¶t Lo−i thõéng v¡ cŸc biÎn phŸp kh°c MŸy Còm mŸy Còm mŸy CŸc thiÆt bÙ bŸo phòc chÏnh phŸt ½iÎn phŸt hçi ½æng v¡ kiÌm soŸt TÖnh tr−ng b¶t thõéng kháng ph¨i phŸt hiÎn bêi cŸc thiÆt bÙ O O O bŸo ½æng m¡ b±ng ngõéi phò trŸch an to¡n v¡ viÎc vºn h¡nh ½õìc thúc hiÎn b±ng tay. TÖnh tr−ng b¶t thõéng kháng ph¨i phŸt hiÎn bêi cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng m¡ b±ng ngõéi phò O O O trŸch an to¡n v¡ cŸc biÎn phŸp kh°c phòc c·n thiÆt ½õìc thúc hiÎn trong khi ½ang tiÆp tòc viÎc I ½iËu ½æng TÖnh tr−ng b¶t thõéng ½õìc kiÌm soŸt bêi cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ O O O cŸc biÎn phŸp kh°c phòc c·n thiÆt ½õìc thúc hiÎn ngay do h−n chÆ théi gian. D÷ng tú ½æng b±ng cŸc thiÆt bÙ O O an to¡n CŸc mŸy dú phÝng kháng khêi O ½æng tú ½æng ½õìc v¡ viÎc vºn h¡nh ½õìc thúc hiÎn b±ng tay TÖnh tr−ng b¶t thõéng ½õìc kiÌm soŸt bêi cŸc thiÆt bÙ bŸo ½æng v¡ cŸc biÎn phŸp kh°c phòc c·n O O O thiÆt ½õìc thúc hiÎn sau khi ½¬ cÜ ½ð théi gian tham kh¨o û kiÆn II cða ‡¯ng kiÌm viÅn. Khi gi¨m tâc ½æ tú ½æng (kÌ c¨ O viÎc gi¨m tâc ½æ b±ng tay do bŸo ½æng c·n ph¨i gi¨m tâc ½æ) Kháng ho−t ½æng do khuyÆt tºt O cða thiÆt bÙ. BŸo ½æng khi cÜ tÖnh tr−ng b¶t III O thõéng cða hÎ thâng cÜ liÅn quan ½Æn viÎc bŸo ½æng. BŸo ½æng khi cÜ sú câ cða cŸc O thiÆt bÙ kiÌm soŸt v¡ bŸo ½æng 3. Thø cŸc thiÆt bÙ tú ½æng khŸc ‡âi vèi nhùng t¡u mang c¶p thiÆt bÙ tú ½æng c¶p A, c¶p B, c¶p C ho´c c¶p D, cŸc chöc n¯ng cða thiÆt bÙ n¡y ph¨i ½õìc ½¨m b¨o trong cŸc ½iËu kiÎn c¡ng giâng cŸc ½iËu kiÎn khai thŸc thúc c¡ng tât sau khi ½õìc l°p ½´t lÅn t¡u. ViÎc thø cŸc thiÆt bÙ n¡y thõéng ½õìc tiÆn h¡nh 152 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 18. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn khi thø trÅn t¡u, tuy nhiÅn, vèi cŸc h−ng mòc thø ch× cÜ thÌ thúc hiÎn ½õìc khi thø ½õéng d¡i thÖ kiÌm tra trong khi thø ½õéng d¡i. 714 KiÌm tra sau b¨o dõëng mŸy chÏnh sau khi thø ½õéng d¡i (1) Ph−m vi v¡ möc ½æ kiÌm tra sau b¨o dõëng cÜ thÌ ½õìc b¡n b−c v¡ quyÆt ½Ùnh trõèc bêi nhùng ngõéi cÜ liÅn quan cÜ x¾t ½Æn phõçng phŸp l°p mŸy chÏnh (viÎc l°p rŸp ½ãng bæ ho´c ½õìc chia th¡nh cŸc ph·n). (2) NÆu mŸy chÏnh cïng lo−i vèi mŸy chÏnh ½¬ ½õìc l°p ½´t trong cïng nh¡ mŸy ½Üng t¡u trõèc ½μy v¡ nÆu kháng cÜ sú câ n¡o vË ½æ s−ch cða (a) d·u bái trçn, (b) nõèc l¡m mŸt, (c) khÏ n¾n, (d) d·u ½ât ho´c (e) hÎ thâng truyËn ½æng (d·u thðy lúc, khÏ) v¡ c¨ cŸc kÆt qu¨ kiÌm tra cŸc b·u làc vv.. cða cŸc hÎ thâng n¡y l¡ thÞa m¬n thÖ nhùng ngõéi cÜ liÅn quan cÜ thÌ th¨o luºn v¡ quyÆt ½Ùnh viÎc miÍn gi¨m mæt ph·n kiÌm tra b¨o dõëng. 153 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 19. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Phò lòc1 CŸc biÎn phŸp xø lû sú kháng phï hìp giùa mŸy chÏnh v¡ chμn vÙt (1) Khi kháng ½−t ½õìc vÝng quay khai thŸc bÖnh thõéng thiÆt kÆ cða chμn vÙt do chμn vÙt quŸ lèn NÆu ê möc ½æ m¡ ½æ bËn mŸy chÏnh (kÌ c¨ hÎ tròc chÏnh) thÞa m¬n cŸc yÅu c·u cða Qui ph−m, ph¨i xŸc ½Ùnh tïy theo kÆt qu¨ thø ê xõêng vÝng quay lèn nh¶t cða chμn vÙt m¡ t−i ½Ü kháng gμy ra quŸ t¨i mŸy chÏnh cÜ tÏnh ½Æn dú trù biÌn cho khai thŸc v¡ do ½Ü kháng l¡m t¯ng nhiÎt ½æ khÏ x¨, kháng l¡m t¯ng tâc ½æ tua bin t¯ng Ÿp lÅn quŸ cao v¡ do ½Ü kháng gμy ra tÖnh tr−ng tr¡o khÏ (surging). Ph¨i trŸnh sø dòng vÝng quay chμn vÙt võìt quŸ vÝng quay n¡y. (2) Khi cáng su¶t khai thŸc bÖnh thõéng theo thiÆt kÆ kháng thÌ ½−t ½õìc ê nhùng vÝng quay khai thŸc bÖnh thõéng do chμn vÙt quŸ b¾ NÆu chμn vÙt ½õìc thiÆt kÆ quŸ nhÞ do viÎc ½Ë phÝng tÖnh huâng ½Ÿy t¡u bÙ rÅu, h¡ bŸm v¡o sau n¡y do neo ½ºu nhiËu, ph¨i th¨o luºn vèi nh¡ s¨n xu¶t mŸy chÏnh (vË tâc ½æ pÏt táng) ½Ì xŸc ½Ùnh gièi h−n trÅn cða vÝng quay chμn vÙt võìt quŸ vÝng quay liÅn tòc lèn nh¶t ½¬ xŸc ½Ùnh trõèc. Ph¨i trŸnh sø dòng vÝng quay chμn vÙt võìt quŸ gièi h−n ½Ü. (3) Khi (2) trÅn x¨y ra trong ½iËu kiÎn t¡u ê mèn kháng t¨i, ph¨i xŸc ½Ùnh gièi h−n trÅn cða vÝng quay chμn vÙt cÜ x¾t ½Æn ½iËu kiÎn ho−t ½æng cða chμn vÙt ê chÆ ½æ to¡n t¨i. (4) Trong cŸc ½iËu (1) ½Æn (3) trÅn, nÆu kháng cÜ thiÆt bÙ ½o cáng su¶t trÅn t¡u, cáng su¶t cða mŸy chÏnh ph¨i ½õìc dú tÏnh theo cŸc kÆt qu¨ thø t−i xõêng v¡ û kiÆn cða nh¡ s¨n xu¶t mŸy chÏnh ... (5) Do cŸc biÎn phŸp nÅu t÷ (1) ½Æn (4) ch× l¡ cŸc biÎn phŸp t−m théi, ph¨i th¨o luºn vË phõçng Ÿn søa ½äi ho´c thay mèi chμn vÙt v¡o théi ½iÌm thÏch hìp. (6) NÆu chð t¡u ch¶p nhºn sø dòng theo cáng su¶t v¡ vÝng quay chμn vÙt nhõ cŸc phõçng Ÿn t÷ (1) ½Æn (4) trÅn l¡m chÆ ½æ khai thŸc ½Ùnh möc m¡ kháng Ÿp dòng phõçng Ÿn kh°c phòc sau n¡y thÖ ph¨i trÖnh cho ½¯ng kiÌm viÅn hã sç thuyÆt minh vË lû do thay ½äi chÆ ½æ ½Ùnh möc cïng vèi tháng bŸo tõçng tú cho ‡¯ng kiÌm Trung õçng. ‡¯ng kiÌm trung õçng ph¨i hõèng d¹n ½¯ng kiÌm viÅn cŸc biÎn phŸp c·n thiÆt. (7) NÆu tua bin t¯ng Ÿp x¨y ra tÖnh tr−ng tr¡o khÏ sÁ cÜ tròc tr´c nhÞ trong tÖnh huâng t¡u g´p ph¨i biÌn ½æng l¡m vÝng quay chμn vÙt t¯ng cao ho´c do viÎc t¯ng töc théi t¨i cða mŸy khi ½æt ngæt quay t¡u. Tuy nhiÅn, nÆu viÎc tr¡o khÏ x¨y ra liÅn tòc, ph¨i cÜ cŸc biÎn phŸp sø lû c·n thiÆt nhõ gi¨m má men xo°n vv.. cÜ th¨o luºn vèi nh¡ s¨n su¶t mŸy chÏnh (nh¡ s¨n xu¶t tua bin t¯ng Ÿp). 154 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
 20. NB-05 Hõèng d¹n giŸm sŸt ½Üng mèi t¡u biÌn Phô lôc 2. Qui tr×nh thö ®−êng dμi 1.0 Ph¹m vi c«ng viÖc Qui tr×nh nμy bao gåm nh÷ng yªu cÇu ®èi víi viÖc ch¹y thö ®−êng dμi tμu thñy trªn biÓn nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh nh÷ng tÝnh n¨ng thùc tÕ cña tμu sau khi ®ãng hoÆc trong qu¸ tr×nh khai th¸c. Qui tr×nh nμy ®−a ra c¸c qu¸ tr×nh chÝnh trong viÖc thö tμu trªn biÓn, c«ng t¸c kiÓm tra chÊt l−îng, c¸ch thøc b¸o c¸o. 2.0 Tμi liÖu tham kh¶o 2.1 Qui ph¹m ph©n cÊp vμ ®ãng tμu biÓn vá thÐp - PhÇn 3 HÖ thèng m¸y tμu – TCVN 6259-3 : 2003. 2.2 C¸c tiªu chuÈn t−¬ng ®−¬ng kh¸c. 3.0 §Þnh nghÜa 4.0 §Þa ®iÓm thö Thö ®−êng dμi ®−îc tiÕn hμnh trong ®iÒu kiÖn biÓn lÆng, thêi tiÕt ®Ñp, ë vïng biÓn thÝch hîp. Khi thö, tμu ph¶i ë tr¹ng th¸i toμn t¶i. Tuy vËy, trong tõng tr−êng hîp cô thÓ, ®èi víi tõng lo¹i tμu cô thÓ (vÝ dô : tμu kh¸ch, tμu hμng, v.v..) nÕu viÖc thö tμu ë tr¹ng th¸i toμn t¶i lμ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc, tr¹ng th¸i t¶i träng dù kiÕn khi thö sÏ ph¶i tr×nh §¨ng kiÓm xem xÐt vμ quyÕt ®Þnh. 5.0 qu¸ tr×nh thö 5.1 PhÇn vá tμu 5.1.1 §o mín n−íc 5.1.1.1 Môc ®Ých ViÖc ®o mín n−íc ®−îc thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh ®ñ ®iÒu kiÖn thö ®−êng dμi ®· ®−îc nªu trong qui tr×nh. 5.1.1.2 Ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn Tr−íc khi tiÕn hμnh thö ®−êng dμi, ph¶i ®o mín n−íc cña tμu d−íi sù gi¸m s¸t cña Chñ tμu vμ §¨ng kiÓm 5.1.1.3 C¸c th«ng sè cÇn ghi l¹i - Mín n−íc t¹i mçi vÞ trÝ ®Æt th−íc n−íc - Träng l−îng riªng cña n−íc biÓn - NhiÖt ®é cña n−íc biÓn B¶ng 1 Biªn b¶n ghi kÕt qu¶ kiÓm tra Thêi gian thö: §Þa ®iÓm thö: 155 ½¯ng kiÌm viÎt nam - 2005
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2