intTypePromotion=1

IP và chia mạng con

Chia sẻ: Phanvanhuong Phanhuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
217
lượt xem
76
download

IP và chia mạng con

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Xác định lớp class và subnet mặc nhiên. - Do những địa chỉ ip có byte đầu tiên nằm trong khoảng: 0 đến 127 sẽ thuộc lớp A. 128 đến 191 sẽ thuộc lớp B. 192 đến 223 sẽ thuộc lớp C.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: IP và chia mạng con

 1. IP & chia Mạng Con Ví Dụ cụ thể về IP Cho địa chỉ ip 139.12.0.0/19. (Chia thành 4 mạng con) 1/ Xác định lớp class và subnet mặc nhiên. Do những địa chỉ ip có byte đầu tiên nằm trong khoảng: - 0 đến 127 sẽ thuộc lớp A. 128 đến 191 sẽ thuộc lớp B. 192 đến 223 sẽ thuộc lớp C. Nên địa chỉ ip 139.12.0.0/19 sẽ thuộc lớp B. lớp B có 2 byte dành cho Netword ID và 2 byte dành cho Host ID. - + Qui định mặt nạ mạng con (Subnet mask) tất cả các bit trong phần Host ID là 0, các phần còn lại (Netword ID) là 1. Nên mặt nạ mạng con (Subnet mask) mặc nhiên là :255.255.0.0. 2/ Xác định Subnet mask thực sự. - Số bit cần mượn là 3. + số mạng con có thể chia được là : 2^3 – 2 = 8 – 2 = 6 > 4 mạng con. - Host của các lớp B gồm 2 byte x 8 bit = 16 bit. Vì đã mượn 3 bit chia mạng con nên : Số bit cho Netword ID là 16 + 3 = 19. Địa chỉ ip 139.12.0.0/19. Ở đây số 19 có nghĩa là 19 bit được dùng cho (Netword ID). Do 3 bit của Host ID được mượn để chia mạng con.Nên cấu trúc địa chỉ ip có sự thay đổi :
 2. Netword ID : 2 byte x 8 bit = 16 bit + 3 bit Subnet ID = 19 bit. Host ID : 2 byte x 8 bit = 16 bit – 3 bit Subnet ID = 13 bit. Qui định mặt nạ mạng con (Subnet mask) tất cả các bit trong Host ID là 0,cò lại - (Netword ID) là 1. Nên ta có Subnet mask mới là: 11111111.11111111.111-00000.00000000 Đổi sang hệ thập phân: 11111111 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 +4 +2 +1 111-00000= 2^7 + 2^6 + 2^5 224= 128 + 64 + 32 Subnet mask mới là : 255.255.224.0 3/ Xác định vùng địa chỉ Host Chuyển đổi địa chỉ ip 139.12.0.0 sang hệ nhị phân. - 10001011.00001100.00000000.00000000 Xác định vùng địa chỉ Host. Dùng 3 bit để chia mạng con (Subnet) ta có các trường hợp mạng con sau: 1 số 1 : 001 – 010 – 100 2 số 1 : 011 – 101 – 110 Trong 2^3 – 2 = 6 mạng con trên ta chỉ lấy 4 mạng con theo yêu cầu đề bài nên chọn ngẩu nhiên mổi trường hợp 2 địa chỉ mạng con. Cụ thể vùng Host ID như sau: Subnet ID 1: 139.12.32.1
 3. Từ 10001011.00001100.00100000.00000001 thập phân là: 139.12.32.1 Đến 10001011.00001100.00111111.11111110 thập phân là : 139.12.63.254 /*Tại sao ở đây địa chỉ Host thứ nhất lại là XX 00100000.00000001 mà không là [00100000.00000000 :thằng này là địa chỉ mạng.] Địa chỉ của Host cuối cùng XX 00111111.11111110 mà không là [00111111.11111111 :thằng này cũng là địa chỉ mạng ]*/ Tức là từ :139.12.32.1 đến 139.12.63.254 (Chú ý : lớp B lấy 2 thằng cuối ra tính) Dãy tiếp theo : 139.12.64.1 (số 1 trong ba bit mượn dịch về trước một bước 01000000.00000001) Đến (tính tương tự) 139.12.95.254 (01011111.11111110) Tương tự : ....96.. Subnet ID 2 : 2 số 1........ Subnet ID 3 : …………… Subnet ID n…(cũng tính 2 thằng cuối tương tự) (Ở đây ta mượn 3 bit chia 4 mạng con. Nên chỉ tính đến Subnet ID 2 thôi và mổi cái chọn ra 2 trường hợp là được roài. Nếu mượn 4 bit để chia mạng con. Ta có số mạng con là 2^4 – 2 = 14 mạng con lẹn đó.). ---Số bít có thể mượn để chia mạng con trong các lớp như sau: Lớp A số bit mượn
 4. Nếu địa chỉ ip của chúng có phần Netword ID trùng nhau. Cụ thể như sau: Ta có 2 địa chỉ ip: Ip 192.168.5.9/28 Ip 192.168.5.39/28 Xác định các bước như phía trên… Để biết được các host có cùng mạng hay không ta phải tìm được Subnet mask thực sự của nó. Sau đó thực hiện phép toán AND nhị phân với địa chỉ ip.tiếp theo xác định phần Netword ID và Host ID.xem phần Netword Id của chúng có trùng nhau hay không.nếu trùng là cùng mạng.ngược lại là không cùng mạng. Ta sẽ xét 2 địa chỉ ip trên: ip thứ nhất: ip 192.168.5.9/28 thuộc lớp C. Lớp C có: Netword ID : 3 byte x 8 bit = 24 bit : Host ID :1 byte x 8bit = 8 bit Subnet mask mặc nhiên là:255.255.255.0 Địa chỉ ip 192.168.5.9/28. Ở đây số 28 có nghĩa là dành 28 bit cho Netword ID chia mạng con. Vậy là: mượn 4 bit để làm subnet ID chia mạng con. Địa chỉ Host ID lúc này còn : 8 bit – 4 bit = 4 bit. Qui đinh mặt nạ mang con (Subnet mask) là tất cả các bit trong phần Host ID là 0, còn lại (Netword ID) là 1. Ta có subnet mask mới như sau: 11111111.11111111.11111111.1111-0000 Đổi sang hệ thập phân là : 11111111 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 +4 +2 +1
 5. 1111-0000= 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 240= 128 + 64 + 32 +16 è255.255.255.240 Đã tìm được subnet mask thực sự.giờ ta thực hiện phép toán AND nhị phân giữa IP và Subnet Mask (192.168.5.39/28AND 255.255.255.240) IP 11000000 10101000 00000101 00001001 Subnet mask 11111111 11111111 11111111 11110000 Kết Quả AND 11000000 10101000 00000101 00000000 Netword ID 192 168 5 0 Host ID 9 Vậy địa chỉ mạng (Netword ID)của máy thứ nhất là : 192.168.5.0 Địa chỉ Host ID là : 9 Tương tự ip thứ 2 : ip 192.168.5.39/28 xác định tương tự như trên. (192.168.5.9/28 AND 255.255.255.240) IP 11000000 10101000 00000101 00100111 Subnet mask 11111111 11111111 11111111 11110000 Kết Quả AND 11000000 10101000 00000101 00100000 Netword ID 192 168 5 32
 6. Host ID 7 Ví Dụ cụ thể về IP Cho địa chỉ ip 139.12.0.0/19. (Chia thành 4 mạng con) 1/ Xác định lớp class và subnet mặc nhiên. Do những địa chỉ ip có byte đầu tiên nằm trong khoảng: - 0 đến 127 sẽ thuộc lớp A. 128 đến 191 sẽ thuộc lớp B. 192 đến 223 sẽ thuộc lớp C. Nên địa chỉ ip 139.12.0.0/19 sẽ thuộc lớp B. lớp B có 2 byte dành cho Netword ID và 2 byte dành cho Host ID. - + Qui định mặt nạ mạng con (Subnet mask) tất cả các bit trong phần Host ID là 0, các phần còn lại (Netword ID) là 1. Nên mặt nạ mạng con (Subnet mask) mặc nhiên là :255.255.0.0. 2/ Xác định Subnet mask thực sự. Số bit cần mượn là 3. - + số mạng con có thể chia được là : 2^3 – 2 = 8 – 2 = 6 > 4 mạng con. Host của các lớp B gồm 2 byte x 8 bit = 16 bit. - Vì đã mượn 3 bit chia mạng con nên : Số bit cho Netword ID là 16 + 3 = 19. Địa chỉ ip 139.12.0.0/19. Ở đây số 19 có nghĩa là 19 bit được dùng cho (Netword ID).
 7. Do 3 bit của Host ID được mượn để chia mạng con.Nên cấu trúc địa chỉ ip có sự thay đổi : Netword ID : 2 byte x 8 bit = 16 bit + 3 bit Subnet ID = 19 bit. Host ID : 2 byte x 8 bit = 16 bit – 3 bit Subnet ID = 13 bit. Qui định mặt nạ mạng con (Subnet mask) tất cả các bit trong Host ID là 0,cò lại - (Netword ID) là 1. Nên ta có Subnet mask mới là: 11111111.11111111.111-00000.00000000 Đổi sang hệ thập phân: 11111111 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 +4 +2 +1 111-00000= 2^7 + 2^6 + 2^5 224= 128 + 64 + 32 Subnet mask mới là : 255.255.224.0 3/ Xác định vùng địa chỉ Host Chuyển đổi địa chỉ ip 139.12.0.0 sang hệ nhị phân. - 10001011.00001100.00000000.00000000 Xác định vùng địa chỉ Host. Dùng 3 bit để chia mạng con (Subnet) ta có các trường hợp mạng con sau: 1 số 1 : 001 – 010 – 100 2 số 1 : 011 – 101 – 110 Trong 2^3 – 2 = 6 mạng con trên ta chỉ lấy 4 mạng con theo yêu cầu đề bài nên chọn ngẩu nhiên mổi trường hợp 2 địa chỉ mạng con. Cụ thể vùng Host ID như sau:
 8. Subnet ID 1: 139.12.32.1 Từ 10001011.00001100.00100000.00000001 thập phân là: 139.12.32.1 Đến 10001011.00001100.00111111.11111110 thập phân là : 139.12.63.254 /*Tại sao ở đây địa chỉ Host thứ nhất lại là XX 00100000.00000001 mà không là [00100000.00000000 :thằng này là địa chỉ mạng.] Địa chỉ của Host cuối cùng XX 00111111.11111110 mà không là [00111111.11111111 :thằng này cũng là địa chỉ mạng ]*/ Tức là từ :139.12.32.1 đến 139.12.63.254 (Chú ý : lớp B lấy 2 thằng cuối ra tính) Dãy tiếp theo : 139.12.64.1 (số 1 trong ba bit mượn dịch về trước một bước 01000000.00000001) Đến (tính tương tự) 139.12.95.254 (01011111.11111110) Tương tự : ....96.. Subnet ID 2 : 2 số 1........ Subnet ID 3 : …………… Subnet ID n…(cũng tính 2 thằng cuối tương tự) (Ở đây ta mượn 3 bit chia 4 mạng con. Nên chỉ tính đến Subnet ID 2 thôi và mổi cái chọn ra 2 trường hợp là được roài. Nếu mượn 4 bit để chia mạng con. Ta có số mạng con là 2^4 – 2 = 14 mạng con lẹn đó.). ---Số bít có thể mượn để chia mạng con trong các lớp như sau: Lớp A số bit mượn
 9. Vậy 2 host thế nào được gọi là cùng mạng con với nhau ?: Nếu địa chỉ ip của chúng có phần Netword ID trùng nhau. Cụ thể như sau: Ta có 2 địa chỉ ip: Ip 192.168.5.9/28 Ip 192.168.5.39/28 Xác định các bước như phía trên… Để biết được các host có cùng mạng hay không ta phải tìm được Subnet mask thực sự của nó. Sau đó thực hiện phép toán AND nhị phân với địa chỉ ip.tiếp theo xác định phần Netword ID và Host ID.xem phần Netword Id của chúng có trùng nhau hay không.nếu trùng là cùng mạng.ngược lại là không cùng mạng. Ta sẽ xét 2 địa chỉ ip trên: ip thứ nhất: ip 192.168.5.9/28 thuộc lớp C. Lớp C có: Netword ID : 3 byte x 8 bit = 24 bit : Host ID :1 byte x 8bit = 8 bit Subnet mask mặc nhiên là:255.255.255.0 Địa chỉ ip 192.168.5.9/28. Ở đây số 28 có nghĩa là dành 28 bit cho Netword ID chia mạng con. Vậy là: mượn 4 bit để làm subnet ID chia mạng con. Địa chỉ Host ID lúc này còn : 8 bit – 4 bit = 4 bit. Qui đinh mặt nạ mang con (Subnet mask) là tất cả các bit trong phần Host ID là 0, còn lại (Netword ID) là 1. Ta có subnet mask mới như sau: 11111111.11111111.11111111.1111-0000 Đổi sang hệ thập phân là : 11111111 = 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0
 10. 255 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 +4 +2 +1 1111-0000= 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 240= 128 + 64 + 32 +16 è255.255.255.240 Dã tìm được subnet mask thực sự.giờ ta thực hiện phép toán AND nhị phân giữa IP và Subnet Mask (192.168.5.39/28AND 255.255.255.240) IP 11000000 10101000 00000101 00001001 Subnet mask 11111111 11111111 11111111 11110000 Kết Quả AND 11000000 10101000 00000101 00000000 Netword ID 192 168 5 0 Host ID 9 Vậy địa chỉ mạng (Netword ID)của máy thứ nhất là : 192.168.5.0 Địa chỉ Host ID là : 9 Tương tự ip thứ 2 : ip 192.168.5.39/28 xác định tương tự như trên. (192.168.5.9/28 AND 255.255.255.240) IP 11000000 10101000 00000101 00100111 Subnet mask 11111111 11111111 11111111 11110000 Kết Quả AND 11000000 10101000 00000101 00100000 Netword ID
 11. 192 168 5 32 Host ID 7 Vậy địa chỉ mạng (Netword ID)của máy thứ hai là : 192.168.5.32 Địa chỉ Host ID là : 7 Kết Luận : Vậy chúng có cùng mạng hay không ? Địa chỉ mạng (Netword ID) của máy thứ nhất là : 192.168.5.0 Địa chỉ mạng (Netword ID) của máy thứ hai là : 192.168.5.32 Kết luận : hai máy trên không cùng mạng. ==================================================== Nếu yêu cầu chia mạng con. Bao nhiêu mạng tương ứng mượn số bit theo công thức: 2^n – 2 = số mạng con. (n là số bit cần mượn, phải < số bit phần Host ID của lớp) Số Host của mổi mạng con sẽ là: 2^ (số bit Host - n) – 2 = số host trên mổi mạng con. Vậy địa chỉ mạng (Netword ID)của máy thứ hai là : 192.168.5.32 Địa chỉ Host ID là : 7 Kết Luận : Vậy chúng có cùng mạng hay không ? Địa chỉ mạng (Netword ID) của máy thứ nhất là : 192.168.5.0 Địa chỉ mạng (Netword ID) của máy thứ hai là : 192.168.5.32 Kết luận : hai máy trên không cùng mạng. ====================================================
 12. Nếu yêu cầu chia mạng con. Bao nhiêu mạng tương ứng mượn số bit theo công thức: 2^n – 2 = số mạng con. (n là số bit cần mượn, phải < số bit phần Host ID của lớp) Số Host của mổi mạng con sẽ là: 2^ (số bit Host - n) – 2 = số host trên mổi mạng con. =========================click_vn777=====================
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2