intTypePromotion=1

Kế tóan các khỏan công nợ mua và bán tại Xí nghiệp xây dựng dân dụng và Công nghiệp - 5

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
163
lượt xem
56
download

Kế tóan các khỏan công nợ mua và bán tại Xí nghiệp xây dựng dân dụng và Công nghiệp - 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung diễn giải Số dư Nợ Có 12.875.685 TSHH thừa chờ xử lý KPCĐ 1.944.840 BHXH Lãi tiền gởi ngân hàng BHYT phải thu Thuế thu nhập công nhân viên Tổng cộng 1.944.840 6. Hạch toán vay ngắn hạn, dài hạn: Xí nghiệp có khả năng tài chính khá cụ thể, xí nghiệp sử dụng vốn tự có và vốn huy động từ cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp, xí nghiệp vay ngân hàng rất ít. PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế tóan các khỏan công nợ mua và bán tại Xí nghiệp xây dựng dân dụng và Công nghiệp - 5

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Đến 31/3/2001 Nội dung diễn giải Số dư TT Nợ Có TSHH thừa chờ xử lý 1 12.875.685 KPCĐ 1.944.840 2 3 BHXH 59.907.728 Lãi tiền gởi ngân hàng 4 3.961.645 BHYT phải thu 14 2.176.210 Thu ế thu nhập công nhân viên 15 849.765 Tổng cộng 1.944.840 279.813.745 6. Hạch toán vay ngắn hạn, dài hạn: Xí nghiệp có khả năng tài chính khá cụ thể, xí nghiệp sử dụng vốn tự có và vốn huy động từ cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp, xí nghiệp vay ngân hàng rất ít. PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI XÍ NGHIỆP I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP: 1. Những thuận lợi: Sổ sách của Xí nghiệp thực hiện khá đ ầy đủ kịp thời chính xác về các phần hành kế toán góp phần phục vụ tốt cho việc tổ chức công nợ. Chi phí phát sinh các công trình được tập hợp vào sổ tập hợp chi phí sản xuất công trình giúp ta theo dõi chi tiết được từng loại chi phí của công trình. Có đội ngũ kế toán vững vàng về nghiệp vụ tổ chức rất tốt về sổ sách và phản ánh kịp thời các thông tin cho lãnh đ ạo về số liệu kế toán. 2. Nh ững khó kh ăn:
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Số lượng cán bộ công nhân viên văn phòng tăng nhanh gây ra nhiều khó khăn trong việc bố trí việc làm, công việc của một số nhân viên cứ tăng lên nhưng đặc điểm cộng việc mang tính logic của từng công việc mà không thể bố trí nhiều người làm chung một việc, điều đó gây ảnh hư ởng không nhỏ đến công tác của nhân viên mà còn gây ra rắc rối cho người quản lý nhân sự của xí nghiệp. Xí nghiệp xây dựng là chi nhánh của Công ty Xây dựng số 5 được Nh à nước cấp vốn kinh doanh nhưng trong đ iều kiện kinh doanh hiện nay cũng như hướng phát triển của xí nghiệp với số vốn do không đủ mở rộng sản xuất kinh doanh. Do đó xí nghiệp đang có nhu cầu tăng vốn... II. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI XÍ NGHIỆP: 1. Nh ận xét tổ chức công nợ tại xí nghiệp: Bộ máy kế toán của xí nghiệp được tổ chức theo phương thức tập trung mọi nhân viên kế toán đ ều được điều hành b ởi kế toán trư ởng. Đây là một h ình thức rất phù hợp với đặc đ iểm sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp. xí nghiệp sử dụng máy tính phục vụ cho công tác kế toán theo hệ thống chương trình kế toán lập sẵn và việc phân công tác rõ ràng, cụ thể cho từng nhân viên kế toán đ ã đ ảm bảo việc hạch toán diễn ra chính xác, phản ánh kịp thời các nghiệo vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo kế toán kịp thời gởi đến cho Ban Giám đốc giúp cho Ban Giám đốc nắm được tình hình ho ạt động kinh doanh trong từng quý, năm. 2. Nh ận xét về tình hình kế toán: Xí nghiệp đã áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ tương đối phù h ợp. To àn bộ số liệu phát sinh được tổng hợp và lên các bảng kê ghi nợ, ghi có tại phòng kế toán xí nghiệp.
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Xí nghiệp đã vận dụng tốt hệ thống tài khoản mới vào thực tế, phù hợp với tình hình hoạt động của xí nghiệp, không rập khuôn theo lý thuyết mà có cải tiến về sổ sách vận dụng trk vào tình hình thực tế của xí nghiệp. 3. Nhận xét chung về công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ ở xí nghiệp: Xí nghiệp chủ yếu kinh doanh xây dựng các công trình, đường, cầu... Vì vậy công tác hạch toán các nghiệp vụ thanh toán tại xí nghiệp giữ vai trò rất quan trọng, cộng với việc xí nghiệp đã trang bị máy tính nên phòng kế toán xí nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tổ chức tốt quá trình hạch toán, trong đó có h ạch toán thanh toán một hoạt động chiếm khối lượng lớn. Về các khoản phải thu: kế toán đ ã sử dụng các tài khoản trong hệ thống tài kho ản đ ể phản ánh tất cả các nghiệp vụ liên quan đến các khoản nợ phải thu. Phù hợp với quy định với chế độ hiện hành. Bên cạnh đó kế toán cũng đã sử dụng các sổ chi tiết, các tờ kê chi tiết để theo d õi các khoản thu theo từng đối tư ợng rất rõ ràng, d ễ hiểu, dễ kiểm tra đ ối chiếu, tuy nhiên các sổ này chỉ thể hiện cho lãnh đ ạo biết được số d ư đầu kỳ , số nợ tăng thêm, số dư cuối kỳ... chưa th ể hiện rõ số tiền nợ đã quá hạn thanh toán dẫn đến có một số khách h àng dây dưa không chịu trả hoặc kéo dài th ời gian trả nợ. Về khoản phải trả: cũng như các kho ản phải thu, kế toán đ ã sử dụng tài khoản trong hệ thống tài khoản để phản ánh tất cả các nghiệp vụ liên quan đến các khoản phải trả. Việc kế toán mở các sổ chi tiết, tờ kê chi tiết làm cho b ị theo dõi các kho ản phải trả cho ai rất dễ và cụ thể. Tuy nhiên chưa nói lên được thời hạn thanh toán. III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN THANH TOÁN CÔNG NỢ TẠI XÍ NGHIỆP: 1. Đối tượng phải thu:
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nh ư đã trình bày ở trên, xí nghiệp sử dụng tờ kê chi tiết TK 131 “Phải thu khách hàng” để theo dõi từng khách h àng. Tuy nhiên tờ kê chi tiết này chỉ theo dõi về mặt số lượng tiền mà khách hàng nợ, m à không biết được thời hạn chiết khấu, thời hạn thu tiền, khách h àng chiếm dụng vốn của mình bao nhiêu cũng như không cung cấp kịp thời thông cho quản lý. Theo em xí nghiệp nên tổ chức chi tiết TK 131 nh ư sau: SỔ CHI TIẾT TK 131 “Phải thu khách hàng” Từ ngày 1/3/2001 đến ngày 31/3/2001 Dư Nợ đầu kỳ Mã khách : Dư có đầu kỳ Chứng từ Diễn giải Thời hạn chiết khấu Thời hạn thanh toán Quá hạn Ghi Nợ TK 131 ghi Có các TK khác Số dư cuối kỳ Ngày thanh toán Số N TK511 331 111 112 10 ngày được chiết kh ấu 20% KS Thanh Thanh 30 ngày Tổng 813.235.556 Người lập biểu Kế toán trưởng Sổ chi tiết TK 131 dùng để theo dõi từng khách hàng. Mỗi một trang sổ d ành cho một khách hàng và theo dõi từng tháng. Mỗi khách hàng được theo dõi về thời hạn chiết khấu, thừi hạn thanh toán, nợ quá hạn là bao nhiêu. TK 131 ghi nợ các TK khác dùng để thanh toán của khách hàng. Cộng số tiền nợ của TK 131 sau đó lập lên báo cáo công nợ. BẢNG BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU Ngày 31/3/01 Đối tượng phải thu Số tiền nợ Trong hạn Quá hạn Khách sạn Thanh Thanh 813.235.556 553.221.466 276.610.734
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nhà tình ngh ĩa 319.613.601 213.075.734 106.537.867 Công ty KOVA 37.384.605 37.384.605 0 Công trình đường bộ 288.404.220 144.202.110 144.202.110 Tổng cộng 40.203.647.253 2.802.431.502 1.401.215.751 Qua b ảng báo cáo công nợ phải thu ở trên từ đ ó chúng ta có thể thấy đư ợc quản lý công nợ một cách hợp lý, quy định và ch ặt chẽ hơn. Cung cấp được những thông tin cần thiết hơn cho nhà qu ản lý và từ đó có thể nhìn thấy đư ợc toàn cảnh về công nợ của xí nghiệp. 2. Các biện pháp thu hồi nợ: Để quản lý tốt h ơn các khoản phải thu, chúng ta cần phải xem xét sự biến động đối với các kho ản phải thu trên các số liệu hạch toán, xác định thời hạn và nguyên nhân phát sinh các khoản phải thu. 3. Đối với khoản phải trả: Việc thanh toán cho các nhà cung ứng, xí nghiệp thực hiện việc này rất tốt đã thanh toán đúng thời hạn trong hợp đồng. Xí nghiệp đã tổ chức quản lý chặt chẽ khoản nợ phải trả. Nhưng đồng thời cần phải mở chi tiết theo dõi từng khoản nợ một cách hợp lý, mẫu sổ chi tiết của TK 331 được trình bày theo m ẫu sau: SỔ CHI TIẾT TK 331 “Phải trả cho người bán” Từ ngày 1/3/2001 đến ngày 31/3/2001 Nhà cung cấp: Dư Nợ đầu kỳ Dư có đầu kỳ Chứng từ Diễn giải Thời hạn chiết khấu Thời hạn thanh toán Quá hạn Ghi Nợ TK 131
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ghi Có các TK khác Ghi có TK 331, ghi nợ các TK khác Số Cộng có N TK 152 153 TK 111 Cộng nợ 112 15 ngày được h ưởng chiết khấu 2% 30 ngày 9.112.500 Xí nghiệp cần phải theo dõi ch ặt chẽ hơn nữa các khoản nợ phải trả bằng cách xem xét sự biến động đối với các khoản phải thu trên các số liệu hạch toán, xác định thời gian, nguyên nhân , phát sinh, cần phải xác định những khoản nợ nào chư a đến hạn trả, đ ể đến hạn trả, đ ã h ết jạn và quá hạn, khoản nợ nào nên trả trước, trả sau. Từ đó để quản lý tốt các khoản nợ phải trả th ì cần phải lập bảng tính tiền gởi tiết kiệm các khoản nợ phải trả. BẢNG TÍNH THỜI GIAN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ Đối tượng phải trả Chưa đến hạn Đúnghạn Quá hạn Giao thông đường bộ 9.112.500 Hệ thống cầu cống 1.675.510 Nhà tình ngh ĩa 3.758.670 Tổng cộng 18.678.597 27.876.897 * Tóm lại: Để quản lý có hiệu quả đối với các khoản nợ phải trả, xí nghiệp đ ã vận dụng đúng đắn và đã có các biện pháp quản lý điều kiện cụ thể tại xí nghiệp nhằm hạn ch ế gia tăng các khoản nợ phải trả, còn các khoản nào thực hiện tốt th ì nên phát huy đến mức để tình hình tài chính ngày càng đ ược cải thiện hơn. Kết luận
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong quá trình học tập tại trường cùng với thời gian kiến tập, tìm hiểu tại Xí nghiệp Xây d ựng và Dân dụng 576 đ ã giúp cho em biết được tình hình ho ạt động kinh doanh của xí nghiệp, thấy được tài chính khả năng hạch toán cũng như hiệu quả sinh lợi của hoạt động kinh doanh trong năm qua của xí nghiệp. qua đó em đ ã hoàn thành được đ ề tài “Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán công nợ”. Trong đề tài này em đ ã nêu lên quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp, tình hình công nợ và cuối cùng là một số ý kiến hoàn thiện hạch toán và quản lý công nợ tại xí nghiệp. Chuyên đ ề này đ ược hoàn thiện trong điều kiện thời gian có hạn, bản th ân em còn thiếu kinh nghiệm trong việc xem xét vấn đề. Rất mong sự góp ý chân thành của các thầy cô và các cô chú phòng kế toán của xí nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2