intTypePromotion=1

Khái niệm về mạng máy tính

Chia sẻ: Hoangtrung Hoangtrung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
721
lượt xem
182
download

Khái niệm về mạng máy tính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về mạng máy tính: Khi hai hay nhiều máy tính được nối với nhau ( thường bằng cáp), chúng sử dụng các phần mềm để giao tiếp thông tin. Những người sử dụng mạng có thể cùng chia sẻ tài nguyên mạng bao gồm: đĩa cứng, ổ CD- Rom, máy in, modern,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm về mạng máy tính

 1.   7vLOLŽXN¯WKX„W      9HUVLRQUHY    +ÖQ¯L 4. 4 #0; 
 2. 
 3.  
 4.  .K‘LQL¯PY«P’QJ  W¬QJTXDQYœPŒQJP‹\W¤QK .K˜LQL¶PY²P™QJP˜\W½QK .KLKDLKD\QKL«XP‘\W¶QK‡†ÇFQÁLYÆLQKDX WK†ÃQJE”QJF‘S
 5. FKÌQJVÏ GÍQJF‘FSK QP«P‡¬JLDRWL®SWK„QJWLQ1KÐQJQJ†ÃLVÏGÍQJP’QJF¼WK¬FÈQJ FKLDV§F‘FWŽLQJX\ƒQP’QJEDRJ¾P‡µDFÑQJ¿&'520P‘\LQPRGHP 0™QJ/$1 .KL F‘F P‘\ W¶QK ‡†ÇF QÁL YÆL QKDX WURQJ PÂW P’QJ YŽ FKÌQJÄNK‘J Q QKDXY¶GÍQK†WURQJFÈQJPÂWWRŽQKŽKD\WU†ÃQJK½FWK°P’QJP‘\W¶QK‡¼‡†ÇF J½LOŽP’QJFÍFEÂKD\P’QJ/$1 /RFDO$UHD1HWZRUN
 6.   +°QK,0„K°QKP’QJ/$1 
 7.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0™QJ:$1 .KLP’QJP‘\W¶QKVÏGÍQJQKÐQJN®WQÁLYL­QWK„QJÄSK’PYLOÆQK…QQ¼ FKRSK©SF‘FP‘\W¶QKF¼WK¬‡†ÇF‡ŸWÄQKÐQJY·WU¶U£W[DQKDXY¶GÍÄQKÐQJ TXÁFJLDNK‘FQKDXWK°NKL‡¼WDF¼P’QJGL¯QUÂQJ:$1 :LGH$UHD1HWZRUN
 8.  +°QK,0„K°QKP’QJ:$1  &˜FWK•QKSK§QFªXWUÓFQŠQP™QJ €¬F¼PÂWF‘LQK°QFÍWK¬YŽWRŽQGL¯QK…QY«P’QJP‘\W¶QKWDQJKLƒQFÑX K°QK,VDX‡‚\  +°QK,&‘FWKŽQKSK QWURQJP’QJP‘\W¶QK 
 9.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0ÂWP’QJP‘\W¶QKEDRJ¾PF‘FWKŽQKSK QF…EQVDX • 1HWZRUN$GDSWHU&DUGP’QJOŽPÂWWKL®WE·SKÁLJK©SJLÐDP‘\W¶QKYŽ F‘SP’QJ€¬JLDRWL®SWK„QJWLQ‡†ÇFWURQJP’QJWK°PÀLP‘\W¶QKF Q SKLF¼PÂWFDUGP’QJ • :RUNVWDWLRQ 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK QK£W WKL®W SKL F¼ PÂW P‘\ W¶QK F‘ QK‚Q KD\ F¸Q J½L OŽ P‘\ WU’P ZRUNVWDWLRQ
 10. F¼ WK¬ VÏ GÍQJ F‘F WŽL QJX\ƒQFKXQJWUƒQP’QJ • 1HWZRUNDGDSWHUFDEOH7K„QJWK†ÃQJF‘FQHWZRUNDGDSWHU‡†ÇFQÁLYÆL QKDXEÄLQHWZRUNDGDSWHUFDEOH7X\QKLƒQY¢QF¼NKQQJF‘FP‘\W¶QK ‡†ÇFQÁLYÆLQKDXE”QJY„WX\®Q • 6HUYHU0‘\FKÊPÂWP’QJP‘\W¶QKF QF¼PÂWP‘\FKʇ¬F¼WK¬FKLD V§F‘FWŽLQJX\ƒQFÊDQ¼FKRF‘FP‘\NK‘FWURQJP’QJ • 'LVNILOHV 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK F¼ WK¬ F¼ PÂW¿‡µDOÆQ‡¬FXQJF£SWŽL QJX\ƒQFKRP’QJ7X\QKLƒQGLVNILOHNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—WEXÂF ‡¬[‚\GÒQJP’QJ • :RUNVWDWLRQYŽ6HUYHU0ÂWP‘\W¶QKF¼WK¬YÎD‡†ÇFGÈQJOŽPP‘\FKÊ YÎDGÈQJOŽPP‘\WU’P7ÑFOŽYÎDFKLD[§WŽLQJX\ƒQYÎDVÏGÍQJWŽL QJX\ƒQ • 3ULQWHU7URQJPÂWP’QJWDF¼WK¬GÈQJFKXQJWŽLQJX\ƒQP‘\LQFKRW£W FF‘FP‘\WURQJP’QJ7X\QKLƒQP‘\LQNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—W EXÂFFÊDP’QJ • 0RGHP0RGHPFËQJOŽPÂWWŽLQJX\ƒQF¼WK¬GÈQJFKXQJWURQJP’QJ  0‹K·QKP™QJ &‘FP„K°QKP’QJP‘\W¶QK‡†ÇFF‘FW¿FKÑFFKX¡QKR‘QK†W¿FKÑFFKX¡Q KR‘TXÁFW®,62 ,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGL]H2UJDQL]DWLRQ
 11. KD\YL¯QNÕWKX¤W‡L¯Q YŽ‡L¯QWÏ,((( ,QVWLWXWHRI(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(QJLQHHUV
 12. ‡†DUD‡†ÇF EL®W‡®QQK†PÂWWLƒXFKX¡QFKRYL¯FWKL®WN®P’QJP‘\W¶QK  
 13.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0‹K·QKFKX¨Q26, 1PW¿FKÑFFKX¡QKR‘,62‡‡†DUDPÂWP„K°QKFKX¡QY«N®WQÁL PÄ 26, 2SHQ 6\VWHPV ,QWHUFRQQHFWLRQ UHIHUHQFH PRGHO
 14. 0„K°QK26,VÏGÍQJ P„K°QKOÆS‡¬P„WTX‘WU°QKWUDR‡¿LG¸QJGÐOL¯X  +°QK,0„K°QKOÆS26, - 3K\VLFDO/D\HUOÆSY¤WOÖKD\OÆS‡L«XNKL¬QVÒWUX\«QWLF‘FE¶WGÐOL¯X WUƒQSK†…QJWL¯QWUX\«QG¢QWURQJP’QJQK†F‘SWUX\«QG¢QV¼QJ‡L¯QWÎ - 'DWDOLQN/D\HUOÆSOLƒQN®WGÐOL¯XKD\OÆSQ¼FKX\¬QWLF‘FNKXQJ IUDPH
 15. GÐ OL¯X O£\ WÎ OÆS P’QJ YŽR F‘F SK†…QJ WL¯Q WUX\«Q G¢Q Y¤W OÖ &¼ QKL¯P YÍ FXQJ F£S PÂW WX\®Q WUX\«Q G¢Q NK„QJ OÀL FKR F‘F NKXQJ GÐ OL¯X QK¤Q‡†ÇFWÎOÆSP’QJ 1HWZRUN/D\HU
 16. JLÐDF‘FP‘\W¶QKWURQJP’QJWK„QJ TXDOÆSY¤WOÖ .KXQJWUX\«QG¢QQK¤Q‡†ÇFWÎOÆSP’QJF¼G’QJQK†VDX  +°QK,&£XWUÌFFÊDPÂWNKXQJWUX\«QG¢Q 
 17.  .K‘LQL¯PY«P’QJ • 'HVWLQDWLRQ,'VÁQK¤QG’QJGX\QK£WFKRP‘\WU’PV¨QK¤QNKXQJ GÐOL¯XQŽ\ • 6HQGHU,'VÁQK¤QG’QJGX\QK£WFKRP‘\WU’P‡JÏLNKXQJGÐOL¯X QŽ\ • &RQWUROWU†ÃQJQŽ\‡†ÇFGÈQJ‡¬[‘F‡·QKOR’LNKXQJWK„QJWLQ‡·QK WX\®QYŽSK‚Q‡R’Q • 'DWD'ÐOL¯XF QWUX\«Q • &5&WU†ÃQJNL¬PWUDOÀLQ¼‡PERGÐOL¯XQK¤Q‡†ÇFOŽWLQF¤\  1HWZRUN/D\HU/ÆSP’QJKD\OÆSF¼QKL¯PYÍJ‘Q‡·DFK±FKRF‘FEQWLQ YŽFKX\¬Q‡¿L‡·DFK±ORJLFKD\F‘FWƒQWKŽQKF‘F‡·DFK±Y¤WOÖ/ÆSQŽ\FK±UD GÐ OL¯X WÎ QJX¾Q WÆL ‡¶FK V¨ ‡L WKHR WX\®Q QŽR WUƒQ F… VÄ F‘F ‡L«X NL¯Q FÊD P’QJ‡Â†XWLƒQG·FKYÍYŽF‘FQK‚QWÁNK‘F 7UDQVSRUW/D\HU/ÆSWUX\«QWLKD\OÆS‡PERU”QJF‘FEQWLQOŽNK„QJ F¼OÀLNK„QJE·OŸSYŽ‡ÌQJWKÑWÒ1¼F¼QKL¯PY͇¼QJJ¼LF‘FEQWLQSK‚Q W‘FKF‘FEQWLQGŽLWKŽQKF‘FEQWLQQJ—QYŽW¿KÇSF‘FEQWLQQJ—Q‡¬FXQJ F£SVÒWUX\«QG¢QKL¯XTXWURQJP’QJ 6HFWLRQ/D\HUOÆSSKLƒQKD\OÆSFKRSK©SF‘FÑQJGÍQJWUƒQF‘FP‘\W¶QK NK‘FQKDXF¼WK¬WKL®WO¤SGX\WU°KXÔEºN®WQÁLKD\F¸QJ½LOŽSKLƒQOŽPYL¯F /ÆSQŽ\F¼QKL¯PYÍQK¤QG’QJWƒQYŽWKÊWÍFF QWKL®WFËQJQK†OŽF‘FW‘FYÍ ERP¤W‡¬KDLÑQJGÍQJF¼WK¬JLDRWL®SYÆLQKDXWUƒQP’QJ 3UHVHQWDWLRQ/D\HUOÆSWU°QKEŽ\KD\OÆS[‘F‡·QKG’QJ‡†ÇFGÈQJ‡¬WUDR ‡¿LGÐOL¯XJLÐDF‘FP‘\W¶QKWURQJP’QJ±OÆSQŽ\F¼PÂWWU°QKWL¯Q¶FKJ½LOŽ W‘L‡·QK K†ÆQJ UHGLUHFWRU
 18.  KR’W ‡ÂQJF¼ W‘F GÍQJ ‡·QKK†ÆQJ O’L F‘F KR’W ‡ÂQJYŽRUDWÆLF‘FWŽLQJX\ƒQEƒQQJRŽLFÊDP‘\W¶QK‡¼ $SSOLFDWLRQ/D\HUOÆSÑQJGÍQJKD\OÆSFXQJF£SF‘FWU°QKÑQJGÍQJ‡¬WUX\ QK¤SYŽRG·FKYÍP’QJ 7URQJP„K°QK26,WK°FKÑFQQJFÊDPÀLOÆSOŽFXQJF£SG·FKYÍFKROÆS FDRK…QYŽFKHG£X‡LTX‘WU°QK[ÏOÖÄF‘FOÆSWK£SK…Q 
 19.  .K‘LQL¯PY«P’QJ  0ÈLTXDQK¶JL×DF˜FOÍSWURQJP‹K·QK26, 0ÀLPÂWOÆS‡†ÇFWKL®WO¤SWKHRF‘FKPŽG†ÃQJQK†Q¼FK±JLDRWL®SWK„QJ WLQYÆLOÆSFÈQJPÑFYÆLQ¼ÄP‘\W¶QKNK‘F€L«XQŽ\J½LOŽWK„QJWLQORJLFWKHR SK‚QOÆSFÈQJF£S +°QK,4X‘WU°QKWUX\«QGÐOL¯XTXDP„K°QK26, 7KÒFW®VÒJLDRWL®SWK„QJWLQ[\UDÄJLÐDF‘FOÆSOL«QN«QKDXWURQJPÂW P‘\W¶QKFK±F¼OÆSWK£SQK£WWURQJP„K°QKP’QJOŽF¼WK¬FKX\¬QWK„QJWLQFÊD Q¼WUÒFWL®S‡®QOÆSFÈQJPÑFYÆLQ¼ÄP‘\W¶QKNK‘F 'Ð OL¯X WÎ P‘\ JÏL V¨ ‡L TXD W£W F F‘F OÆS WK£S K…Q U¾L WUX\«Q TXD F‘S P’QJWÆLP‘\QK¤QFKX\¬QOƒQF‘FOÆSFDRK…Q‡®QNKLWÆL‡†ÇFOÆSFÈQJPÑFYÆL EƒQJÏL 4X˜WU·QKFKX\³QG×OL¶XTXDF˜FOÍSFÑDP‹K·QK26, .KLGÐOL¯XFKX\¬QTXDF‘FOÆSPÀLOÆSV¨J—QWKƒPF‘FWK„QJWLQULƒQJFÊD OÆS‡¼YŽRNKÁLGÐOL¯X&‘FWK„QJWLQQŽ\F¼WK¬OŽSK QPŽR‡ X KHDGHU
 20. KD\ J¾PFSK QN®WFXÁL WUDLOHU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2