intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm về mạng máy tính

Chia sẻ: Hoangtrung Hoangtrung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

785
lượt xem
183
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm về mạng máy tính: Khi hai hay nhiều máy tính được nối với nhau ( thường bằng cáp), chúng sử dụng các phần mềm để giao tiếp thông tin. Những người sử dụng mạng có thể cùng chia sẻ tài nguyên mạng bao gồm: đĩa cứng, ổ CD- Rom, máy in, modern,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm về mạng máy tính

 1.   7vLOLŽXN¯WKX„W      9HUVLRQUHY    +ÖQ¯L 4. 4 #0; 
 2. 
 3.  
 4.  .K‘LQL¯PY«P’QJ  W¬QJTXDQYœPŒQJP‹\W¤QK .K˜LQL¶PY²P™QJP˜\W½QK .KLKDLKD\QKL«XP‘\W¶QK‡†ÇFQÁLYÆLQKDX WK†ÃQJE”QJF‘S
 5. FKÌQJVÏ GÍQJF‘FSK QP«P‡¬JLDRWL®SWK„QJWLQ1KÐQJQJ†ÃLVÏGÍQJP’QJF¼WK¬FÈQJ FKLDV§F‘FWŽLQJX\ƒQP’QJEDRJ¾P‡µDFÑQJ¿&'520P‘\LQPRGHP 0™QJ/$1 .KL F‘F P‘\ W¶QK ‡†ÇF QÁL YÆL QKDX WURQJ PÂW P’QJ YŽ FKÌQJÄNK‘J Q QKDXY¶GÍQK†WURQJFÈQJPÂWWRŽQKŽKD\WU†ÃQJK½FWK°P’QJP‘\W¶QK‡¼‡†ÇF J½LOŽP’QJFÍFEÂKD\P’QJ/$1 /RFDO$UHD1HWZRUN
 6.   +°QK,0„K°QKP’QJ/$1 
 7.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0™QJ:$1 .KLP’QJP‘\W¶QKVÏGÍQJQKÐQJN®WQÁLYL­QWK„QJÄSK’PYLOÆQK…QQ¼ FKRSK©SF‘FP‘\W¶QKF¼WK¬‡†ÇF‡ŸWÄQKÐQJY·WU¶U£W[DQKDXY¶GÍÄQKÐQJ TXÁFJLDNK‘FQKDXWK°NKL‡¼WDF¼P’QJGL¯QUÂQJ:$1 :LGH$UHD1HWZRUN
 8.  +°QK,0„K°QKP’QJ:$1  &˜FWK•QKSK§QFªXWUÓFQŠQP™QJ €¬F¼PÂWF‘LQK°QFÍWK¬YŽWRŽQGL¯QK…QY«P’QJP‘\W¶QKWDQJKLƒQFÑX K°QK,VDX‡‚\  +°QK,&‘FWKŽQKSK QWURQJP’QJP‘\W¶QK 
 9.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0ÂWP’QJP‘\W¶QKEDRJ¾PF‘FWKŽQKSK QF…EQVDX • 1HWZRUN$GDSWHU&DUGP’QJOŽPÂWWKL®WE·SKÁLJK©SJLÐDP‘\W¶QKYŽ F‘SP’QJ€¬JLDRWL®SWK„QJWLQ‡†ÇFWURQJP’QJWK°PÀLP‘\W¶QKF Q SKLF¼PÂWFDUGP’QJ • :RUNVWDWLRQ 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK QK£W WKL®W SKL F¼ PÂW P‘\ W¶QK F‘ QK‚Q KD\ F¸Q J½L OŽ P‘\ WU’P ZRUNVWDWLRQ
 10. F¼ WK¬ VÏ GÍQJ F‘F WŽL QJX\ƒQFKXQJWUƒQP’QJ • 1HWZRUNDGDSWHUFDEOH7K„QJWK†ÃQJF‘FQHWZRUNDGDSWHU‡†ÇFQÁLYÆL QKDXEÄLQHWZRUNDGDSWHUFDEOH7X\QKLƒQY¢QF¼NKQQJF‘FP‘\W¶QK ‡†ÇFQÁLYÆLQKDXE”QJY„WX\®Q • 6HUYHU0‘\FKÊPÂWP’QJP‘\W¶QKF QF¼PÂWP‘\FKʇ¬F¼WK¬FKLD V§F‘FWŽLQJX\ƒQFÊDQ¼FKRF‘FP‘\NK‘FWURQJP’QJ • 'LVNILOHV 0ÂW P’QJ P‘\ W¶QK F¼ WK¬ F¼ PÂW¿‡µDOÆQ‡¬FXQJF£SWŽL QJX\ƒQFKRP’QJ7X\QKLƒQGLVNILOHNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—WEXÂF ‡¬[‚\GÒQJP’QJ • :RUNVWDWLRQYŽ6HUYHU0ÂWP‘\W¶QKF¼WK¬YÎD‡†ÇFGÈQJOŽPP‘\FKÊ YÎDGÈQJOŽPP‘\WU’P7ÑFOŽYÎDFKLD[§WŽLQJX\ƒQYÎDVÏGÍQJWŽL QJX\ƒQ • 3ULQWHU7URQJPÂWP’QJWDF¼WK¬GÈQJFKXQJWŽLQJX\ƒQP‘\LQFKRW£W FF‘FP‘\WURQJP’QJ7X\QKLƒQP‘\LQNK„QJSKLOŽWKŽQKSK QE—W EXÂFFÊDP’QJ • 0RGHP0RGHPFËQJOŽPÂWWŽLQJX\ƒQF¼WK¬GÈQJFKXQJWURQJP’QJ  0‹K·QKP™QJ &‘FP„K°QKP’QJP‘\W¶QK‡†ÇFF‘FW¿FKÑFFKX¡QKR‘QK†W¿FKÑFFKX¡Q KR‘TXÁFW®,62 ,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGL]H2UJDQL]DWLRQ
 11. KD\YL¯QNÕWKX¤W‡L¯Q YŽ‡L¯QWÏ,((( ,QVWLWXWHRI(OHFWULFDODQG(OHFWURQLF(QJLQHHUV
 12. ‡†DUD‡†ÇF EL®W‡®QQK†PÂWWLƒXFKX¡QFKRYL¯FWKL®WN®P’QJP‘\W¶QK  
 13.  .K‘LQL¯PY«P’QJ 0‹K·QKFKX¨Q26, 1PW¿FKÑFFKX¡QKR‘,62‡‡†DUDPÂWP„K°QKFKX¡QY«N®WQÁL PÄ 26, 2SHQ 6\VWHPV ,QWHUFRQQHFWLRQ UHIHUHQFH PRGHO
 14. 0„K°QK26,VÏGÍQJ P„K°QKOÆS‡¬P„WTX‘WU°QKWUDR‡¿LG¸QJGÐOL¯X  +°QK,0„K°QKOÆS26, - 3K\VLFDO/D\HUOÆSY¤WOÖKD\OÆS‡L«XNKL¬QVÒWUX\«QWLF‘FE¶WGÐOL¯X WUƒQSK†…QJWL¯QWUX\«QG¢QWURQJP’QJQK†F‘SWUX\«QG¢QV¼QJ‡L¯QWÎ - 'DWDOLQN/D\HUOÆSOLƒQN®WGÐOL¯XKD\OÆSQ¼FKX\¬QWLF‘FNKXQJ IUDPH
 15. GÐ OL¯X O£\ WÎ OÆS P’QJ YŽR F‘F SK†…QJ WL¯Q WUX\«Q G¢Q Y¤W OÖ &¼ QKL¯P YÍ FXQJ F£S PÂW WX\®Q WUX\«Q G¢Q NK„QJ OÀL FKR F‘F NKXQJ GÐ OL¯X QK¤Q‡†ÇFWÎOÆSP’QJ 1HWZRUN/D\HU
 16. JLÐDF‘FP‘\W¶QKWURQJP’QJWK„QJ TXDOÆSY¤WOÖ .KXQJWUX\«QG¢QQK¤Q‡†ÇFWÎOÆSP’QJF¼G’QJQK†VDX  +°QK,&£XWUÌFFÊDPÂWNKXQJWUX\«QG¢Q 
 17.  .K‘LQL¯PY«P’QJ • 'HVWLQDWLRQ,'VÁQK¤QG’QJGX\QK£WFKRP‘\WU’PV¨QK¤QNKXQJ GÐOL¯XQŽ\ • 6HQGHU,'VÁQK¤QG’QJGX\QK£WFKRP‘\WU’P‡JÏLNKXQJGÐOL¯X QŽ\ • &RQWUROWU†ÃQJQŽ\‡†ÇFGÈQJ‡¬[‘F‡·QKOR’LNKXQJWK„QJWLQ‡·QK WX\®QYŽSK‚Q‡R’Q • 'DWD'ÐOL¯XF QWUX\«Q • &5&WU†ÃQJNL¬PWUDOÀLQ¼‡PERGÐOL¯XQK¤Q‡†ÇFOŽWLQF¤\  1HWZRUN/D\HU/ÆSP’QJKD\OÆSF¼QKL¯PYÍJ‘Q‡·DFK±FKRF‘FEQWLQ YŽFKX\¬Q‡¿L‡·DFK±ORJLFKD\F‘FWƒQWKŽQKF‘F‡·DFK±Y¤WOÖ/ÆSQŽ\FK±UD GÐ OL¯X WÎ QJX¾Q WÆL ‡¶FK V¨ ‡L WKHR WX\®Q QŽR WUƒQ F… VÄ F‘F ‡L«X NL¯Q FÊD P’QJ‡Â†XWLƒQG·FKYÍYŽF‘FQK‚QWÁNK‘F 7UDQVSRUW/D\HU/ÆSWUX\«QWLKD\OÆS‡PERU”QJF‘FEQWLQOŽNK„QJ F¼OÀLNK„QJE·OŸSYŽ‡ÌQJWKÑWÒ1¼F¼QKL¯PY͇¼QJJ¼LF‘FEQWLQSK‚Q W‘FKF‘FEQWLQGŽLWKŽQKF‘FEQWLQQJ—QYŽW¿KÇSF‘FEQWLQQJ—Q‡¬FXQJ F£SVÒWUX\«QG¢QKL¯XTXWURQJP’QJ 6HFWLRQ/D\HUOÆSSKLƒQKD\OÆSFKRSK©SF‘FÑQJGÍQJWUƒQF‘FP‘\W¶QK NK‘FQKDXF¼WK¬WKL®WO¤SGX\WU°KXÔEºN®WQÁLKD\F¸QJ½LOŽSKLƒQOŽPYL¯F /ÆSQŽ\F¼QKL¯PYÍQK¤QG’QJWƒQYŽWKÊWÍFF QWKL®WFËQJQK†OŽF‘FW‘FYÍ ERP¤W‡¬KDLÑQJGÍQJF¼WK¬JLDRWL®SYÆLQKDXWUƒQP’QJ 3UHVHQWDWLRQ/D\HUOÆSWU°QKEŽ\KD\OÆS[‘F‡·QKG’QJ‡†ÇFGÈQJ‡¬WUDR ‡¿LGÐOL¯XJLÐDF‘FP‘\W¶QKWURQJP’QJ±OÆSQŽ\F¼PÂWWU°QKWL¯Q¶FKJ½LOŽ W‘L‡·QK K†ÆQJ UHGLUHFWRU
 18.  KR’W ‡ÂQJF¼ W‘F GÍQJ ‡·QKK†ÆQJ O’L F‘F KR’W ‡ÂQJYŽRUDWÆLF‘FWŽLQJX\ƒQEƒQQJRŽLFÊDP‘\W¶QK‡¼ $SSOLFDWLRQ/D\HUOÆSÑQJGÍQJKD\OÆSFXQJF£SF‘FWU°QKÑQJGÍQJ‡¬WUX\ QK¤SYŽRG·FKYÍP’QJ 7URQJP„K°QK26,WK°FKÑFQQJFÊDPÀLOÆSOŽFXQJF£SG·FKYÍFKROÆS FDRK…QYŽFKHG£X‡LTX‘WU°QK[ÏOÖÄF‘FOÆSWK£SK…Q 
 19.  .K‘LQL¯PY«P’QJ  0ÈLTXDQK¶JL×DF˜FOÍSWURQJP‹K·QK26, 0ÀLPÂWOÆS‡†ÇFWKL®WO¤SWKHRF‘FKPŽG†ÃQJQK†Q¼FK±JLDRWL®SWK„QJ WLQYÆLOÆSFÈQJPÑFYÆLQ¼ÄP‘\W¶QKNK‘F€L«XQŽ\J½LOŽWK„QJWLQORJLFWKHR SK‚QOÆSFÈQJF£S +°QK,4X‘WU°QKWUX\«QGÐOL¯XTXDP„K°QK26, 7KÒFW®VÒJLDRWL®SWK„QJWLQ[\UDÄJLÐDF‘FOÆSOL«QN«QKDXWURQJPÂW P‘\W¶QKFK±F¼OÆSWK£SQK£WWURQJP„K°QKP’QJOŽF¼WK¬FKX\¬QWK„QJWLQFÊD Q¼WUÒFWL®S‡®QOÆSFÈQJPÑFYÆLQ¼ÄP‘\W¶QKNK‘F 'Ð OL¯X WÎ P‘\ JÏL V¨ ‡L TXD W£W F F‘F OÆS WK£S K…Q U¾L WUX\«Q TXD F‘S P’QJWÆLP‘\QK¤QFKX\¬QOƒQF‘FOÆSFDRK…Q‡®QNKLWÆL‡†ÇFOÆSFÈQJPÑFYÆL EƒQJÏL 4X˜WU·QKFKX\³QG×OL¶XTXDF˜FOÍSFÑDP‹K·QK26, .KLGÐOL¯XFKX\¬QTXDF‘FOÆSPÀLOÆSV¨J—QWKƒPF‘FWK„QJWLQULƒQJFÊD OÆS‡¼YŽRNKÁLGÐOL¯X&‘FWK„QJWLQQŽ\F¼WK¬OŽSK QPŽR‡ X KHDGHU
 20. KD\ J¾PFSK QN®WFXÁL WUDLOHU
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2