intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo sát đặc tính nông học của 35 giống Sorghum ở hai điều kiện trong chậu và ngoài đồng tại Chợ Mới và Tri Tôn, An Giang

Chia sẻ: Sunshine_2 Sunshine_2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

65
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài “Khảo sát đặc tính nông học của 35 giống shorgum ở hai điều kiện trong chậu và ngoài đồng tại Chợ Mới và Tri Tôn, An Giang” được thực hiện nhằm khảo sát các đặc tính nông học của 35 giống sorghum để tìm ra những giống có triển vọng để trồng lấy thân lá, lấy hạt, giống có khả năng tái sinh, chịu ngập. Kết quả cho thấy 35 giống sorghum có thể chia thành 3 nhóm chính dựa chủ yếu vào các đặc tính nông học và mục đích sử dụng: nhóm 1 bao gồm 10...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát đặc tính nông học của 35 giống Sorghum ở hai điều kiện trong chậu và ngoài đồng tại Chợ Mới và Tri Tôn, An Giang

  1. KH O SÁT ð C TÍNH NÔNG H C C A 35 GI NG SORGHUM HAI ðI U KI N TRONG CH U VÀ NGOÀI ð NG T I CH M I VÀ TRI TÔN, AN GIANG Ths. Ph m Huỳnh Thanh Vân∗ TÓM T T ð tài “Kh o sát ñ c tính nông h c c a 35 gi ng shorgum hai ñi u ki n trong ch u và ngoài ñ ng t i Ch M i và Tri Tôn, An Giang” ñư c th c hi n nh m kh o sát các ñ c tính nông h c c a 35 gi ng sorghum ñ tìm ra nh ng gi ng có tri n v ng ñ tr ng l y thân lá, l y h t, gi ng có kh năng tái sinh, ch u ng p. K t qu cho th y 35 gi ng sorghum có th chia thành 3 nhóm chính d a ch y u vào các ñ c tính nông h c và m c ñích s d ng: nhóm 1 bao g m 10 gi ng tr ng ñ l y thân lá, trong ñó gi ng 2, 5, 9 có gi ng tri n v ng nh t. Nhóm 2 bao g m 11 gi ng tr ng l y h t, trong hai gi ng 24 và 34 có tri n v ng nh t. Nhóm 3 bao g m 14 gi ng có ñ c tính nông h c r t khác bi t. Tóm l i k t qu thí nghi m cho th y gi ng 2 có tri n v ng ñ l y thân lá ñ ng th i là gi ng có hàm lư ng protein lá khá cao. Gi ng 24 có năng su t h t cao ñ ng th i là gi ng có hàm lư ng v t ch t khô thân, lá cao. ABSTRACT The study “Survey the agronomic characteristics of the 35 sorghum varieties in pot condition and on field trials in Cho Moi and Tri Ton district, An Giang province” is done to get an understanding about agronomic characteristics of the 35 sorghum varieties in order to find out the varieties having good potential to grow for foliage, seed, regeneration purposes and withstand well in flood conditions. The result shows that 35 sorghum varieties can be divided into the three groups: group 1 includes 10 varieties good at growing for foliage and among them variety number 2, 5, 9 are better than the others. Group 2 includes 11 varieties good at growing for seed, among them variety number 24 and 34 are better than the others. Group 3 includes 14 varieties having various agronomic characteristics. In conclusion, variety number 2 is good at growing for foliage and also its leaf protein content is quite high. Variety 24 is good at growing for seed and its stem and leaf dry weight matter content is high. Key words: sorghum varieties 1. ð T V N ð T nh An Giang, v i t t c ưu ñãi v ñi u ki n t nhiên ñã t o ñi u ki n cho t nh có n n nông nghi p phát tri n. Tuy nhiên bên c nh nh ng thu n l i, An Giang ph i ñ i m t v i nhi u khó khăn trong vi c l a ch n cơ c u cây tr ng thích h p. Huy n Tri Tôn, vi c s n xu t ch y u d a vào ngu n nư c tr i thì vi c tìm ki m ñ i tư ng cây tr ng thích h p v i ñi u ki n canh tác trên ñ t ru ng trên, nh m mang l i hi u qu kinh t là v n ñ mà huy n Tri Tôn quan tâm. Sorghum là lo i cây th c ăn có kh năng ch u h n và ch u ñư c ng p, năng su t thân lá cao và có giá tr dinh dư ng, là m t trong nh ng lo i cây tr ng thay th có tri n v ng ñáp ng ñư c nh ng ñòi h i c a vùng, nên ñ tài “Kh o sát ñ c tính nông h c c a 35 gi ng sorghum hai ñi u ki n trong ch u và ngoài ñ ng t i Ch M i và Tri Tôn An Giang” ñư c th c hi n. 2. N I DUNG NGHIÊN C U Thí nghi m t i Ch M i ñ bư c ñ u kh o sát các ñ c tính nông h c, th i gian sinh trư ng c a 35 gi ng ñ tuy n ch n nh ng gi ng có tri n v ng cho thí nghi m t i Tri Tôn. Thí nghi m trong ch u t i trư ng ð i h c An Giang nh m kh o sát v kh năng ch u ng p, tái sinh và hàm lư ng dinh dư ng c a các gi ng ñư c ñánh giá là có tri n v ng qua thí nghi m t i Ch M i. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Ba mươi lăm gi ng sorghum có ngu n g c t ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi – Arid Tropics). 3.1. Thí nghi m t i Ch M i: h t ñư c gieo theo hàng, các ch tiêu theo dõi g m: s lá, s ch i, chi u cao và ñư ng kính ch i chính, các giai ño n sinh trư ng và phát tri n. 3.2. Thí nghi m t i Tri Tôn: C hai thí nghi m l y thân lá và l y h t ñư c b trí theo th th c kh i hoàn toàn ng u nhiên, v i 10 nghi m th c và 3 l n l p l i cho m i nghi m th c. Các ch tiêu v nông h c, các giai ño n sinh trư ng và phát tri n tương t như l n thí nghi m t i Ch M i. Tuy nhiên, các ch tiêu năng su t tươi và v t ch t khô ñư c theo dõi thêm thí nghi m l y thân lá và năng su t h t ñư c theo dõi thí nghi m l y h t. ∗ Gi ng viên BM Khoa h c ð t, K. NN - TNTN. Email: phtvan@agu.edu.vn Báo cáo Khoa h c S 31, 01/2008 12
  2. 3.3. Thí nghi m trong ch u Thí nghi m so sánh năng su t và kh năng ch u ng p c a 8 gi ng ñư c b trí theo th th c hoàn toàn ng u nhiên. Tám nghi m th c là 8 gi ng sorghum, b y l n l p l i (b n l n l p l i ñ so sánh năng su t thân, h t lúc thu ho ch và ba l n l p l i ñ so sánh kh năng ch u ng p). Thí nghi m so sánh năng su t và kh năng tái sinh c a 9 gi ng ñư c b trí hoàn toàn ng u nhiên v i 9 nghi m th c là 9 gi ng và 7 l n l p l i (b n l n l p l i ñ so sánh năng su t và kh năng tái sinh t i th i ñi m thu ho ch và ba l n l p l i ñ so sánh kh năng tái sinh lúc 70 ngày sau khi gieo). Ch tiêu theo dõi bao g m: chi u cao, s ch i, sinh kh i, năng su t h t, hàm lư ng v t ch t khô, hàm lư ng protein và kh năng ch u ng p (thí nghi m 1). 4. K T QU NGHIÊN C U 4.1. Thí nghi m t i Ch M i 35 gi ng sorghum có các ñ c tính nông h c và các th i gian sinh trư ng r t khác bi t, ñư c chia thành 3 nhóm d a ch y u vào các ñ c tính nông h c. B ng 1. Phân lo i các nhóm gi ng theo m c ñích s d ng Nhóm 3 (các m c ñích Nhóm 1 (l y thân lá) Nhóm 2 (l y h t) Phân lo i khác) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 27, 10 23, 24, 25, 26, 34 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 T ng (gi ng) 10 11 14 Nhóm 1, các gi ng có m t s ñ c tính nông h c chính như: lá h p và nh , thân có ñư ng kính nh và m m (nh t là vào giai ño n trư c khi tr hoa), s lá/ch i nhi u có tri n v ng theo hư ng l y thân lá. Th i gian sinh trư ng c a các gi ng nhóm 1 trung bình là 93, 3 ngày. Các gi ng nhóm 2 có m t s ñ c ñi m nông h c ñư c ñánh giá là có tri n v ng trong vi c tr ng l y h t (cây th p, n y ch i ít và h t có kích thư c to). Các gi ng thu c nhóm l y h t có th i gian sinh trư ng tương ñ i ng n trung bình là 89,9 ngày. Nhóm 3 bao g m các gi ng có ñ c tính nông h c r t khác bi t: cây r t cao, kh năng cho h t kém, m t s gi ng thân có v ng t. Các giai ño n sinh trư ng c a các gi ng trong nhóm 3 khác bi t khá l n, t ng th i gian sinh trư ng trung bình là 90 ngày, tuy nhiên m t s gi ng có th i gian này trên 120 ngày là do giai ño n t cây con ñ n tr r t dài (kho ng 80 ngày). Nhóm 1 - Gi ng 2 Nhóm 3 - gi ng 27 Nhóm 2 - Gi ng 22 Hình 1. Các d ng ki u hình khác nhau c a 3 nhóm sorghum 4.2 Thí nghi m t i Tri Tôn 4.2.1. Thí nghi m 1 – nhóm l y thân lá S lư ng lá, s ch i, chi u cao và ñư ng kính ch i chính c a các gi ng nhóm 1 tăng nhanh vào giai ño n 50 – 60 ngày. Trong cùng m t giai ño n năng su t tươi gi a các gi ng không khác bi t ý nghĩa th ng kê và k t qu phân tích cho th y các gi ng cũng không có s khác bi t ý nghĩa th ng kê v hàm lư ng v t ch t khô. Báo cáo Khoa h c S 31, 01/2008 13
  3. B ng 2. Năng su t tươi c a 6 gi ng sorghum qua các giai ño n sinh trư ng và hàm lư ng v t ch t khô Sinh Kh i (t n/ha) V t 55 NSKG 85 NSKG 110 NSKG Ch t Gi ng Khô Toàn Toàn Toàn (%) Thân Lá Thân Lá Thân Lá T ng thân thân thân 2 8,6 4,2 4,4 12,9 7,0 5,8 7,1 3,2 3,9 28,6 11,5 4 10,0 5,7 4,3 14,0 8,0 6,0 7,7 3,7 4,0 31,7 10,4 5 10,6 5,9 4,7 10,6 5,5 5,2 7,2 3,4 3,8 28,4 11,8 7 9,4 5,5 3,9 8,8 4,7 4,2 5,0 2,2 2,7 23,1 10,9 8 10,3 6,5 3,8 10,2 5,6 4,6 6,9 3,4 3,5 27,3 11,8 9 10,9 6,5 4,4 13,1 7,1 6,0 9,0 4,3 4,7 33,0 10,7 4.2.2. Thí nghi m 2 - nhóm l y h t S lư ng lá c a các gi ng tăng d n qua các B ng 3. Năng su t h t (t n/ha) 7 gi ng nhóm 2 giai ño n. Các gi ng thu c nhóm 2 có kh năng Gi ng Năng su t h t n y ch i y u, t t c các giai ño n s ch i 15 1,4 c t t c các gi ng ñ u ít hơn 1 ch i. ðư ng kính ch i chính gi a các gi ng trong nhóm không 17 1,5 abc có s khác bi t. 22 1,5 abc Qua k t qu thí nghi m cho th y gi ng 24 24 2,5 a và gi ng 34 là hai gi ng có năng su t cao nh t. 25 1,6 abc 34 2,4 ab 36 1,4 bc Ghi chú: Trong cùng m t c t, các s theo sau cùng m t ch cái thì không khác bi t m c ý nghĩa 5% trong phép th Duncan. 4.3. Thí nghi m trong ch u 4.3.1. Thí nghi m so sánh năng su t và kh năng ch u ng p c a 8 gi ng sorghum B ng 4. Tr ng lư ng tươi (g/ch u ) c a thân lá giai ño n 70 ngày và khi thu ho ch 70 NSKG khi thu ho ch Gi ng Lá Thân Thân + lá Lá Thân Thân + lá 22 108,3 508,0 a 616,3 47,6 c 758,6 b 806,0a 24 125,3 298,3 ab 423,7 136,6a 199,6 f 336,0 d 14 96,5 451,0 ab 547,5 123,0a 670,0 c 793,0 b 18 114 234,3 b 348,3 89,6 b 348,0 e 462,6 d 27 144 500,7 a 644,7 102,6ab 940,0a 1042,6a 33 135 428,3 ab 563,3 Không x lý 34 Không x lý 110,6ab 222,6 d 333,4 c ð i ch ng 85 255,5 b 340,5 101,4ab 510,0 d 611,4 c Ghi Chú: Trong cùng m t c t các s theo sau cùng m t ký t thì không khác bi t m c 5% trong phép th Duncan Vào giai ño n 70 ngày, năng su t lá chi m t l không cao và không có s khác nhau gi a các gi ng nhưng tr ng lư ng thân thì có s khác nhau gi a các gi ng. Nhưng vào giai ño n thu ho ch năng su t lá, thân, t ng c a chúng ñ u khác bi t m c ý nghĩa 1%. Báo cáo Khoa h c S 31, 01/2008 14
  4. ngày 80 a b Th i gian ch u ng p c a các gi ng 60 khác nhau. Gi ng có th i gian ch u ng p dài nh t (60 ngày) là gi ng 22, 40 e d f c f gi ng ñ i ch ng có th i gian ch u ng p 20 th hai (59 ngày) và khác bi t có ý 0 nghĩa so v i các gi ng gi ng khác. t1 22 t2 24 t3 14 t4 18 t5 27 t6 33 t7 ðc tên gi ng Hình 2. Kh năng ch u ng p khác nhau c a các gi ng Ghi chú: cùng m t ký t thì không khác bi t m c 5% trong phép th Duncan 4.3.2. Thí nghi m so sánh năng su t và kh năng tái sinh c a 9 gi ng sorghum B ng 5. Năng su t tươi (g/ch u) c a các gi ng theo t ng v Tr ng lư ng tươi / ch u Tên gi ng Tơ Tái sinh 1 Tái sinh 2 T ng 3 v 2 485 c 412 d 313 1210 3 678 bc 498 bcd 325 1502 7 635 bc 469 cd 267 1370 13 777 b 819 a 455 2051 16 767 b 658 abc 390 1805 25 1203 a 628 bc 558 2388 26 743 b 643 bc 399 1785 17 891 b 491 bcd 443 1825 ðC 632 bc 701 ab 377 1709 Chú thích: trong cùng m t c t, cùng m t ch cái thì không khác bi t m c 5% trong phép th Duncan. Năng su t c a các gi ng v tơ và tái sinh 1 t ng giai ñ an cao hơn v tái sinh 2, nhưng năng su t t ng 3 v không có s khác bi t gi a các gi ng. 5. K T LU N VÀ KI N NGH C n nghiên c u chi ti t v ñ c ñi m nông h c c a các gi ng nhóm 3, kh năng tái sinh c a các gi ng nhóm l y h t. Các nghiên c u c th hơn v m t ñ gieo, phân bón trên gi ng 2, 5, 9 (l y thân lá), gi ng 24 và 34 (l y h t) và kh năng chi ng p c a các gi ng 22, 14, 27 ñi u ki n ñ ng ru ng trên các vùng sinh thái khác nhau ñ c bi t vùng b nh hư ng lũ l t là c n thi t ñ có khuy n cáo c th hơn. TÀI LI U THAM KH O L Th Kim Dung. 2005. So sánh năng su t và kh năng ch a ng p c a 8 gi ng/dòng cao lương tr ng trong ch u. Lu n văn t t nghi p k sư ngành Phát tri n Nông thôn. Khoa Nông nghi p - TNTN, ð i h c An Giang. Nguy n ðăng Khôi và Dương H u Th i. 1981. Nghiên c u v cây th c ăn gia súc Vi t Nam. Hà N i: Nhà xu t b n Khoa h c K thu t. Nguy n Ng c ði n. 2006. Kh o sát ñ c tính nông h c và năng su t c a 10 gi ng sorghum l y thân lá trong ñi u ki n ñ t ru ng trên t i xã Cô Tô, huy n Tri Tôn, An Giang. Lu n văn t t nghi p k sư ngành Phát tri n Nông thôn. Khoa Nông nghi p - TNTN, ð i h c An Giang. Nguy n Th Bích Ng c. 2005. So sánh năng su t và kh năng tái sinh c a 9 gi ng/dòng cao lương tr ng trong ch u. Lu n văn t t nghi p k sư ngành Phát tri n Nông thôn. Khoa Nông nghi p - TNTN, ð i h c An Giang. Tr n Tr ng Phú. 2006. Kh o sát ñ c tính nông h c và năng su t c a 10 gi ng sorghum l y h t trong ñi u ki n ñ t ru ng trên t i xã Cô Tô, huy n Tri Tôn, An Giang. Lu n văn t t nghi p k sư ngành Phát tri n Nông thôn. Khoa Nông nghi p - TNTN, ð i h c An Giang. Báo cáo Khoa h c S 31, 01/2008 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2