intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuyến cáo 2008 của Hội tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán và điều trị rung nhĩ

Chia sẻ: Hội Tim Mạch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

156
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khuyến cáo 2008 của Hội tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán và điều trị rung nhĩ nội dung chủ yếu là tổng hợp, chắt lọc từ những khuyến cáo mới nhất của các hội đoàn tim mạch lớn trên thế giới như ESC, ACC, AHA. Tác giả cũng tham khảo thêm các khuyến cáo của Hội tim mạch Việt Nam trước đây có liên quan đến tung nhĩ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khuyến cáo 2008 của Hội tim mạch học Việt Nam về chẩn đoán và điều trị rung nhĩ

KHUYEÁN CAÙO 2008 CUÛA HOÄI TIM MAÏCH HOÏC VIEÄT NAM VEÀ CHAÅN ÑOAÙN VAØ ÑIEÀU TRÒ<br /> <br /> RUNG NHÓ<br /> Tröôûng ban soaïn thaûo: PGS.TS.BS. Huyønh Vaên Minh Caùc uûy vieân: TS.BS. Phaïm Quoác Khaùnh TS.BS. Toân Thaát Minh PGS.TS.BS. Phaïm Nguyeãn Vinh PGS.TS.BS. Nguyeãn Anh Vuõ TS.BS. Traàn Vaên Huy PGS.TS.BS. Chaâu Ngoïc Hoa GS.TS.BS. Nguyeãn Laân Vieät GS.TS.BS. Nguyeãn Phuù Khaùng GS.TS.BS. Nguyeãn Vaên Phan Ban thö kyù: ThS.BS. Hoà Anh Bình ThS.BS. Huyønh Vaên Thöôûng ThS.BS. Traàn Voõ Vinh Sôn ThS.BS. Hoaøng Anh Tieán MÔÛ ÑAÀU Rung nhó laø moät loaïi roái loaïn nhòp tim ñöôïc phaùt hieän vaø theo doõi ñieàu trò töø laâu treân laâm saøng ñaëc bieät taïi nöôùc ta tæ leä rung nhó khaù phoå bieán nhaát laø rung nhó thöù phaùt sau beänh lyù van tim do thaáp, Basedow… Tuy nhieân vieäc ñieàu trò giaûi quyeát rung nhó khoâng ñôn giaûn. Ngaøy nay vôùi söï aùp duïng cuûa nhöõng kyõ thuaät chaån ñoaùn vaø ñieàu trò môùi taïi moät soá trung taâm trong nöôùc nhö Holter, thaêm doø ñieän sinh lyù ñaõ giuùp cho khaû naêng tieáp caän caùc thoâng tin lieân quan rung nhó thuaän lôïi hôn. Baøi vieát sau ñaây chuû yeáu toång hôïp, chaét loïc töø nhöõng khuyeán caùo môùi nhaát cuûa caùc hoäi ñoaøn tim maïch lôùn treân theá giôùi nhö ESC, ACC, AHA. Taùc giaû cuõng tham khaûo theâm caùc khuyeán caùo cuûa Hoäi Tim maïch Vieät Nam tröôùc ñaây coù lieân quan RN. Khuyeán caùo ñöôïc saép xeáp theo thöù töï moät baøi baùo giaûn löôïc nhaát cuõng nhö ñaõ taùch laøm hai phaàn, phaàn vaên vieát, phaàn bieåu baûng rieâng giuùp quí ñoïc giaû deã theo doõi. 1. ÑAÏI CÖÔNG 1.1. Ñònh nghóa Rung nhó Rung nhó (RN) laø roái loaïn nhòp nhanh treân thaát ñaëc tröng bôûi söï hoaït hoùa nhó khoâng ñoàng boä laøm cho suy chöùc naêng cô hoïc cuûa nhó. Treân ñieän taâm ñoà, RN ñöôïc ñaëc tröng bôûi söï thay theá soùng P bôûi nhöõng soùng rung nhanh khaùc nhau veà bieân ñoä, hình daïng vaø thôøi gian, thöôøng phoái hôïp vôùi ñaùp öùng thaát nhanh khi daãn truyeàn nhó thaát coøn nguyeân veïn. Söï ñaùp öùng thaát vôùi RN phuï thuoäc vaøo ñaëc ñieåm ñieän sinh lyù cuûa nuùt nhó thaát vaø caùc toå chöùc daãn truyeàn khaùc, hoaït ñoäng cuûa thaàn kinh pheá vò vaø heä giao caûm, coù hay khoâng coù ñöôøng daãn truyeàn phuï, vaø taùc ñoäng cuûa caùc thuoác. 151<br /> <br /> KHUYEÁN CAÙO 2008 VEÀ CAÙC BEÄNH LYÙ TIM MAÏCH & CHUYEÅN HOÙA<br /> <br /> RN gaén lieàn vôùi söï gia taêng nguy cô ñoät quî, suy tim vaø tyû leä töû vong do moïi nguyeân nhaân nhaát laø ôû phuï nöõ. Tyû leä töû vong ôû beänh nhaân RN gaàn gaáp ñoâi so vôùi beänh nhaân coù nhòp xoang bình thöôøng vaø coù moái lieân quan vôùi caùc beänh tim tieàm aån. 1.2. Phaân loaïi RN Coù nhieàu phaân loaïi khaùc nhau ñaõ ñöôïc ñeà nghò cho RN. - Phaân loaïi döïa treân ñieän taâm ñoà - Phaân loaïi döïa treân ghi thöôïng taâm maïc hoaëc noäi buoàng tim baûn ñoà ñieän hoïc hoaït ñoäng cuûa nhó. - Phaân loaïi döïa vaøo laâm saøng cuõng ñaõ ñöôïc kieán nghò tuy nhieân khoâng ñaày ñuû cho toaøn boä caùc daïng rung nhó. Ñeå höõu ích veà maët laâm saøng, caùch phaân loaïi phaûi ñaày ñuû caùc ñaëc ñieåm vaø phaûi mang yù nghóa öùng duïng ñieàu trò ñaëc hieäu. Caùc teân ñöôïc duøng ñeå mieâu taû loaïi rung nhó bao goàm rung nhó caáp, maïn, kòch phaùt, töøng luùc, haèng ñònh, toàn taïi, dai daúng, tuy nhieân vôùi söï thay ñoåi thaát thöôøng cuûa ñònh nghóa nhö theá laøm cho khoù coù söï so saùnh caùc nghieân cöùu rung nhó hay hieäu quaû ñieàu trò döïa vaøo caùc ñònh nghóa ñoù. - Neân phaân bieät rung nhó ñöôïc phaùt hieän laàn ñaàu duø noù coù trieäu chöùng hay khoâng, maëc duø coù theå khoâng chaéc chaén veà ñoä daøi côn cuõng nhö veà nhöõng thôøi kyø beänh khoâng ñöôïc phaùt hieän tröôùc ñoù. - Khi moät beänh nhaân coù hai hoaëc nhieàu hôn ñôït beänh ñöôïc goïi laø rung nhó taùi phaùt. - Neáu loaïi roái loaïn nhòp naøy töï heát thì rung nhó taùi phaùt ñöôïc goïi laø kòch phaùt. - Khi rung nhó keùo daøi > 7 ngaøy ñöôïc goïi laø rung nhó beàn bæ (dai daúng). Caét rung nhó baèng thuoác hoaëc soác ñieän khoâng laøm thay ñoåi caùch ñònh danh rung nhó. Rung nhó phaùt hieän laàn ñaàu coù theå laø kòch phaùt hoaëc laø dai daúng. - Nhöõng tröôøng hôïp rung nhó beàn bæ (dai daúng) keå caû tröôøng hôïp rung nhó keùo daøi (>1 naêm), thöôøng laø rung nhó vónh vieãn, nhöõng tröôøng hôïp naøy ñieàu trò chuyeån nhòp keùm ñaùp öùng hoaëc khoâng ñöôïc thöû ñieàu trò chuyeån nhòp.<br /> Phaùt hieän laàn ñaàu<br /> <br /> Kich phaùt 1,4 (töï heát)<br /> <br /> Beàn bæ (dai daúng) 2,4 (khoâng töï heát)<br /> <br /> Vónh vieãn 3<br /> <br /> 152<br /> <br /> Khuyeán caùo 2008 cuûa Hoäi Tim maïch hoïc Vieät Nam veà chaån ñoaùn vaø ñieàu trò RUNG NHÓ<br /> <br /> -<br /> <br /> Thuaät ngöõ rung nhó ‘ñôn ñoäc’ thöôøng gaëp ôû nhöõng ngöôøi treû (
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2