intTypePromotion=1

Kiến thức, thực hành của học sinh điều dưỡng Trường trung cấp Phương Nam thực hiện rửa tay thường quy khi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện năm 2013

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
24
lượt xem
1
download

Kiến thức, thực hành của học sinh điều dưỡng Trường trung cấp Phương Nam thực hiện rửa tay thường quy khi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện năm 2013

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định tỷ lệ kiến thức, thực hành đúng của học sinh điều dưỡng Trường trung cấp Phương Nam trong việc thực hiện quy trình rửa tay thường quy khi chăm sóc người bệnh và các yếu tố liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức, thực hành của học sinh điều dưỡng Trường trung cấp Phương Nam thực hiện rửa tay thường quy khi chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện năm 2013

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 5 * 2014 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH ĐIỀU DƯỠNG  <br /> TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM THỰC HIỆN  <br /> RỬA TAY THƯỜNG QUY KHI CHĂM SÓC BỆNH NHÂN  <br /> TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2013 <br /> Lý Văn Xuân*, Lê Thị Mỹ Ly** <br /> <br /> TÓM TẮT <br /> Bối cảnh: Nhiễm khuẩn bệnh viện là mối quan tâm hàng đầu của ngành y tế vì kéo dài thời gian nằm viện, <br /> tăng chi phí điều trị và tăng tỷ lệ tử vong. Việc rửa tay của nhân viên y tế khi chăm sóc bệnh nhân có tác dụng <br /> làm giảm đáng kể nhiễm khuẩn bệnh viện. Tuy nhiên việc làm đơn giản này lại có lúc, có nơi không thực hiện đầy <br /> đủ, đúng quy trình. Học sinh Điều dưỡng trong quá trình thực hành tại bệnh viện cũng có tác dụng đến quá <br /> trình nhiễm khuẩn bệnh viện. Nghiên cứu này nhằm xác định kiến thức, thực hành rửa tay thường quy của học <br /> sinh Điều dưỡng Trường trung cấp Phương Nam nhầm nâng cao ý thức rửa tay thường quy khi chăm sóc bệnh <br /> nhân, góp phần hạn chế nhiễm khuẩn bệnh viện. <br /> Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiến thức, thực hành đúng của học sinh Điều dưỡng Trường trung cấp Phương <br /> Nam trong việc thực hiện quy trình rửa tay thường quy khi chăm sóc người bệnh và các yếu tố liên quan. <br /> Phương  pháp  nghiên  cứu:  Sử  dụng  thiết  kế  nghiên  cứu  mô  tả  cắt  ngang  ở  252  học  sinh  Điều  dưỡng <br /> Trường trung cấp Phương Nam năm 2013. Bên cạnh bộ câu hỏi tự điền về kiến thức, còn dựa vào bảng kiểm <br /> trực tiếp đánh giá thao tác rửa tay thường quy của học sinh. <br /> Kết  quả:  Hầu hết học sinh có kiến thức đúng về mục đích, thời điểm, số bước và số lần chà sát trong các <br /> bước rửa tay. Tuy nhiên chỉ có 66,67% học sinh biết đúng thứ tự các bước rửa tay và 72,23% học sinh biết đúng <br /> nội dung bước 4 trong quy trình rửa tay thường quy. Đánh giá chung, chỉ có 58,33% học sinh có kiến thức <br /> chung đúng. Học sinh thực hành đúng mỗi bước rửa tay có tỷ lệ từ 50,79% đến 82,54% nhưng chỉ có 23,80% <br /> học sinh thực hành đúng tất cả các bước rửa tay. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức đúng và <br /> thực hành đúng rửa tay thường quy. Có mối liên quan giữa kiến thức rửa tay với giới tính, số tiết học lý thuyết <br /> tại Trường và thời gian thực hành tại Bệnh viện. Có mối liên quan giữa thực hành rửa tay với số tiết học lý <br /> thuyết tại Trường, thời gian thực hành tại Bệnh viện. Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thực <br /> hành rửa tay và phương tiện rửa tay tại các phòng bệnh. <br /> Kết luận: Tỷ lệ học sinh Điều dưỡng Trường trung cấp Phương Nam có kiến thức đúng về rửa tay thường <br /> quy là 58,33% và thực hành đúng là 23,80%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức đúng và thực <br /> hành đúng rửa tay thường quy. Có mối liên quan giữa kiến thức rửa tay với giới tính, số tiết học lý thuyết tại <br /> Trường và thời gian thực hành tại Bệnh viện. Có mối liên quan giữa thực hành rửa tay với số tiết học lý thuyết <br /> tại Trường, thời gian thực hành tại Bệnh viện. <br /> Từ khóa: Kiến thức, thực hành, quy trình rửa tay thường quy. <br /> <br /> ABSTRACT  <br /> KNOWLEDGE, PRACTICE OF PHUONG NAM COLLEDGE’S NURSING STUDENTS <br /> IMPLEMENTING ROUTINE HAND‐WASHING PROCESS WHEN CARING PATIENTS IN 2013 <br /> Ly Van Xuan, Le Thi My Ly * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 ‐ Supplement of No 5‐ 2014: 153 ‐ 160 <br /> Background: Hospital infections are an important issue in the management quality of care, because hospital <br /> infections increase prolonged hospital stay, cost of treatment and mortality. Studies show that hand‐washing of <br /> * Khoa Y, Đại học Y dược TP.HCM ** Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch <br /> Tác giả liên lạc: PGS.TS. Lý Văn Xuân <br />  ĐT: 0908588547 <br />  Email: xuanlyvan@yahoo.com <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học<br /> <br /> 153<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 5 * 2014<br /> <br /> health workers who care of patients significantly to reduce the hospital infection rate. However, this simple action <br /> is not sometimes fully implement. Nursing students, who often reach the patients in the clinical depentment, also <br /> have  a  key  role  in  controlling  the  hospital  infections.  Hence,  this  study  “Knowledge,  practice  of  Phuong  Nam <br /> College’s nursing student’s implenting routine hand‐washing process when caring patients” can contribute the <br /> solution in reducing hospital infections. <br /> Objectives:  To determine the rate of the correct knowledge, the correct practice of Phuong Nam College’s <br /> nursing students implenting routine process of hand‐washing when taking care of patients and related factors . <br /> Methods:  A  cross‐sectional  descriptive  study  was  conducted  on  252  Phuong  Nam  College’s  nursing <br /> students  in  2013.  Beside  the  questionnaire  included  student’s  knowledge,  the  check‐list  was  used  to  directly <br /> determine the practice of nursing students in implementing routine process of hand‐washing. <br /> Results: Almost nursing students have correct knowledge about hand – washing: the purpose, the time, the <br /> number of steps and the number of rub in each hand – washing step. However, only 66.27% of nursing students <br /> has the knowledge of the order of steps and 72.23% of them have the knowledge of the content of hand – washing <br /> steps. The rate of the correct general knowledge of Phuong Nam College’s nursing students in implementing the <br /> routine process of hand‐washing is 58.33% and the rate of the correct general practice is 23.80%. There is the <br /> significant  relation  between  the  correct  knowledge  with  the  correct  practice  of  nursing  students.  There  is  the <br /> significant relation between the knowledge of hand‐washing with gender, the time of learning theory at the school <br /> and the time of practicing at the hospital. There is the significant relation between the practice of hand‐washing <br /> with the time of learning theory at the school  and the time of practicing at the hospital. However, the relation <br /> between the practices of hand‐washing with the facility conditions for implementing hand‐washing at the hospital <br /> is not significant. <br /> Conclusions:  The  rate  of  the  correct  general  knowledge  of  Phuong  Nam  College’s  nursing  students  in <br /> implementing  the  routine  process  of  hand‐washing  is  58.33%  and  the  rate  of  the  correct  general  practice  is <br /> 23.80%.  There  is  the  significant  relation  between  the  correct  knowledge  with  the  correct  practice  of  nursing <br /> students.  There  is  the  significant  relation  between  the  knowledge  of  hand‐washing  with  gender,  the  time  of <br /> learning theory at the school and the time of practicing at the hospital. There is the significant relation between the <br /> practice of hand‐washing with the time of learning theory at the school and the time of practicing at the hospital.  <br /> Key words: Knowledge, practice, routine process of hand‐washing <br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ <br /> Nhiễm  khuẩn  bệnh  viện  là  mối  quan  tâm <br /> <br /> khác ở bệnh viên Nhi Đồng 1 năm 2012 ghi nhận <br /> tỷ lệ rửa tay là 62% trong đó có 46% rửa tay sai. <br /> <br /> hàng  đầu  của  ngành  y  tế  vì  làm  tăng  tỷ  lệ  tử <br /> <br /> Học sinh điều dưỡng – những nhân viên y tế <br /> <br /> vong,  tăng  chi  phí  điều  trị  và  kéo  dài  thời  gian <br /> <br /> trong  tương  lai,  trong  quá  trình  thực  tập  lâm <br /> <br /> nằm viện. <br /> <br /> sàng  tại  bệnh  viện,  cũng  có  vai  trò  quan  trọng <br /> <br /> Nghiên  cứu cho thấy  việc  rửa  tay  của nhân <br /> <br /> trong  kiểm  soát  nhiễm  khuẩn  bệnh  viện(3). <br /> <br /> viên y tế  khi  chăm  sóc người  bệnh  có  tác dụng <br /> <br /> Nghiên cứu cho thấy, chỉ có 55,8% học sinh rửa <br /> <br /> giảm  thiểu  đáng  kể  tỷ  lệ  nhiễm  khuẩn  bệnh <br /> <br /> tay  trước  khi  thăm  khám  người  bệnh  và  78,3% <br /> <br /> viện(1,10). Tuy nhiên việc làm đơn giản này có lúc, <br /> <br /> có kiến thức đúng về rửa tay thường quy(5). <br /> <br /> có  nơi  lại  thực  hiện  không  đầy  đủ.  Một  nghiên <br /> <br /> Do đó chúng tôi nghiên cứu “Kiến thức, thực <br /> <br /> cứu ở bệnh viện Thống Nhất năm 2009 cho thấy <br /> <br /> hành  của  học  sinh  Điều  dưỡng  Trường  trung <br /> <br /> tỷ lệ nhân viên y tế thực hiện rửa tay trước khi <br /> <br /> cấp  Phương  Nam  thực  hiện  quy  trình  rửa  tay <br /> <br /> chăm  sóc  bệnh  nhân  là  67%(6).  Một  nghiên  cứu <br /> <br /> thường  quy  khi  chăm  sóc  người  bệnh  tại  bệnh <br /> <br /> 154<br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 5 * 2014 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> viện” nhằm góp phần đề xuất những giải pháp <br /> <br /> sẵn về kiến thức rửa tay và bảng kiểm quy trình <br /> <br /> nâng cao ý thức, thực hành vệ sinh đôi tay cho <br /> <br /> rửa  tay  thường  quy  khi  chăm  sóc  bệnh  nhân, <br /> <br /> các  điều  dưỡng  tương  lai,  từ  đó  góp  phần  hạn <br /> <br /> gồm 6 bước như sau: <br /> <br /> chế nhiễm khuẩn bệnh viện. <br /> <br />   Bước  1:  Làm  ướt  hai  lòng  bàn  tay  bằng <br /> nước. Lấy xà phòng và chà hai lòng bàn tay vào <br /> nhau. <br /> <br /> Mục tiêu <br /> Mục tiêu tổng quát <br /> học sinh Điều dưỡng Trường trung cấp Phương <br /> <br />   Bước  2:  Chà  lòng  bàn  tay  này  lên  mu  và <br /> kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược <br /> lại. <br /> <br /> Nam  trong  việc  thực  hiện  quy  trình  rửa  tay <br /> <br />   Bước  3:  Chà  hai  lòng  bàn  tay  vào  nhau, <br /> <br /> Xác định tỷ lệ kiến thức, thực hành đúng của <br /> <br /> thường quy khi chăm sóc người bệnh và các yếu <br /> tố liên quan đến kiến thức và thực hành rửa tay <br /> thường quy. <br /> <br /> Mục tiêu cụ thể <br /> Xác  định  tỷ  lệ  kiến  thức  đúng  của  học  sinh <br /> điều  dưỡng  Trường  trung  cấp  Phương  Nam <br /> trong  việc  thực  hiện  quy  trình  rửa  tay  thường <br /> quy khi chăm sóc người bệnh. <br /> Xác định tỷ lệ thực hành đúng của học sinh <br /> điều  dưỡng  Trường  trung  cấp  Phương  Nam <br /> trong  việc  thực  hiện  quy  trình  rửa  tay  thường <br /> quy khi chăm sóc người bệnh. <br /> Xác định các mối liên quan đến kiến thức và <br /> thực  hành  rửa  tay  thường  quy  khi  chăm  sóc <br /> người  bệnh  của  học  sinh  Điều  dưỡng  Trường <br /> trung cấp Phương Nam. <br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU <br /> Đối tượng nghiên cứu. <br /> Đối  tượng  nghiên  cứu  là  học  sinh  Điều <br /> dưỡng năm thứ 2 của Trường trung cấp Phương <br /> <br /> miết mạnh các kẽ trong ngón tay. <br />   Bước  4:  Chà  mặt  ngoài  các  ngón  tay  của <br /> bàn tay này vào lòng bàn tay kia. <br />   Bước 5: Dùng bàn tay này xoay ngón cái <br /> của bàn tay kia và ngược lại. <br />   Bước  6:  Xoay  các  đầu  ngón  tay  này  vào <br /> lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới <br /> vòi nước chảy đến cổ tay và làm khô tay. <br /> Thời  gian  cho  mỗi  lần  rửa  tay  tối  thiểu  1 <br /> phút, mỗi bước 2,3,4,5 lặp lại tối thiểu 5 lần.  <br /> <br /> Phương pháp thu thập số liệu <br /> Quan  sát  trực  tiếp  học  sinh  rửa  tay  và  ghi <br /> nhận bằng bảng kiểm quy trình rửa tay thường <br /> quy. Sau đó khảo sát kiến thức bằng bộ câu hỏi <br /> soạn sẵn để học sinh tự trả lời (tự điền). <br /> <br /> Thời gian thực hiện <br /> Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2013. <br /> <br /> Phân tích và xử lý số liệu <br /> ‐ Nhập dữ liệu bằng phần mềm Epidata. <br /> <br /> Nam đang thực tập tại bệnh viện vào thời điểm <br /> <br /> ‐ Xử lý số liệu bằng phần mềm Stata. <br /> <br /> nghiên cứu. <br /> <br /> ‐ Xác định mối liên quan bằng kiểm định chi <br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu <br /> Thiết kế nghiên cứu <br /> Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. <br /> <br /> Phương pháp thu thập số liệu <br /> Công cụ thu thập số liệu <br /> <br /> bình  phương  với  mức  độ  tương  quan  được  đo <br /> lường  bằng  tỷ  lệ  hiện  mắc  (PR)  và  khoảng  tin <br /> cậy 95%. <br /> <br /> KẾT QUẢ <br /> Kết  quả  nghiên  cứu  ở  252  học  sinh  Điều <br /> dưỡng như sau: <br /> <br /> Công cụ thu thập số liệu là bộ câu hỏi soạn <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học<br /> <br /> 155<br /> <br /> Nghiên cứu Y học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 5 * 2014<br /> <br /> Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu, thời gian <br /> học tập và cơ sở thực hành tại bệnh viện <br /> <br /> Kiến thức về rửa tay thường quy <br /> <br /> Bảng 1‐ Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu, thời <br /> gian học tập và cơ sở thực hành tại bệnh viện <br /> <br /> Nội dung<br /> Tần số<br /> Mục đích rửa tay<br /> Diệt vi khuẩn<br /> 248<br /> An toàn cho bệnh nhân<br /> 246<br /> An toàn cho nhân viên y tế<br /> 247<br /> Giảm nhiễm khuẩn bệnh viện<br /> 249<br /> Thời điểm rửa tay<br /> Trước khi tiếp xúc bệnh nhân<br /> 250<br /> Trước khi thực hiện thao tác vô khuẩn<br /> 250<br /> Sau khi tiếp xúc bệnh nhân<br /> 250<br /> Sau khi tiếp xúc với máu, dịch tiết<br /> 248<br /> Sau khi tiếp xúc môi trường xung<br /> 234<br /> quanh bệnh nhân<br /> Số bước trong rửa tay thường quy<br /> 4 bước<br /> 2<br /> 5 bước<br /> 6<br /> 6 bước<br /> 243<br /> 7 bước<br /> 1<br /> Số lần chà sát trong mỗi bước rửa tay<br /> 2 lần<br /> 7<br /> 3 lần<br /> 14<br /> 4 lần<br /> 12<br /> 5 lần<br /> 219<br /> Chọn khăn làm khô tay sau khi rửa tay<br /> Khăn dùng chung<br /> 2<br /> Khăn riêng của từng cá nhân<br /> 63<br /> Khăn chỉ dùng 1 lần<br /> 187<br /> Thứ tự các bước rửa tay<br /> Đúng thứ tự<br /> 167<br /> Không đúng thứ tự<br /> 85<br /> Nội dung các bước rửa tay<br /> Bước 1<br /> 242<br /> Bước 2<br /> 223<br /> Bước 3<br /> 244<br /> Bước 4<br /> 182<br /> Bước 5<br /> 240<br /> Bước 6<br /> 198<br /> Kiến thức chung đúng<br /> 147<br /> <br /> Các yếu tố<br /> Giới<br /> Tuổi<br /> Dân tộc<br /> Thời gian đã<br /> thực tập ở các<br /> bệnh viện<br /> Số tiết học<br /> lý thuyết<br /> tại trường<br /> <br /> Nữ<br /> Nam<br /> 19 - 20 tuổi<br /> > 20 tuổi<br /> Kinh<br /> Khác<br /> ≤ 3 tháng<br /> <br /> Tần số Tỷ lệ (%)<br /> 205<br /> 81,35<br /> 47<br /> 18,65<br /> 159<br /> 63,10<br /> 93<br /> 36,90<br /> 242<br /> 96,03<br /> 10<br /> 3,97<br /> 67<br /> 26,59<br /> <br /> > 3 tháng<br /> <br /> 185<br /> <br /> 73,41<br /> <br /> ≤ 2 tiết<br /> <br /> 93<br /> <br /> 36,90<br /> <br /> > 2 tiết<br /> <br /> 159<br /> <br /> 63,10<br /> <br /> 110<br /> 142<br /> <br /> 43,65<br /> 56,35<br /> <br /> 225<br /> <br /> 89,29<br /> <br /> 18<br /> <br /> 7,14<br /> <br /> 9<br /> <br /> 3,57<br /> <br /> 237<br /> <br /> 94,05<br /> <br /> 10<br /> <br /> 3,97<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1,98<br /> <br /> 164<br /> <br /> 65,08<br /> <br /> 30<br /> <br /> 11,90<br /> <br /> 23<br /> <br /> 9,13<br /> <br /> 35<br /> <br /> 13,89<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1,98<br /> <br /> 18<br /> <br /> 7,14<br /> <br /> 82<br /> <br /> 32,54<br /> <br /> 147<br /> <br /> 58,33<br /> <br /> ≤ 2 tiết<br /> Số tiết học thực<br /> tập tại trường<br /> > 2 tiết<br /> Tất cả các phòng bệnh<br /> đều có<br /> Nơi thực tập<br /> Hầu hết phòng bệnh có<br /> đủ nước<br /> rửa tay<br /> Một nữa số phòng bệnh<br /> có<br /> Tất cả các phòng bệnh<br /> đều có<br /> Nơi thực tập<br /> Hầu hết phòng bệnh có<br /> đủ bồn<br /> rửa tay<br /> Một nữa số phòng bệnh<br /> có<br /> Tất cả các phòng bệnh<br /> đều có<br /> Nơi thực tập Hầu hết phòng bệnh có<br /> đủ xà phòng Một nửa số phòng bệnh<br /> có<br /> Một vài phòng bệnh có<br /> Tất cả các phòng bệnh<br /> đều có<br /> Nơi thực tập<br /> Hầu hết phòng bệnh có<br /> đủ khăn<br /> Một nửa số phòng bệnh<br /> lau khô tay<br /> có<br /> Một vài phòng bệnh có<br /> <br /> Nhận  xét:  nữ  chiếm  đa  số  với  tỷ  lệ  81,35%. <br /> Phần lớn học sinh đã thực tập ở bệnh viện từ 3 <br /> tháng trở lên (tỷ lệ 73,41%). Đa số học sinh tham <br /> gia  học  lý  thuyết  về  quy  trình  rửa  tay  thường <br /> quy  ở trường trên  2 tiết (tỷ  lệ 63,10%).  Hầu  hết <br /> các phòng  bệnh  đều  có đủ nước  rửa  tay,  đủ  xà <br /> phòng  và  bồn  rửa  tay.  Tuy  nhiên  chỉ  có  1  số  ít <br /> phòng bệnh có đủ khăn lau tay. <br /> <br /> 156<br /> <br /> Bảng 2‐ Kiến thức về rửa tay thường quy <br /> Tỷ lệ (%)<br /> 98,41<br /> 97,62<br /> 98,02<br /> 98,81<br /> 99,21<br /> 99,21<br /> 99,21<br /> 98,41<br /> 92,86<br /> 0,79<br /> 2,38<br /> 96,43<br /> 0,40<br /> 2,78<br /> 5,56<br /> 4,76<br /> 86,90<br /> 0,79<br /> 25,00<br /> 74,21<br /> 66,27<br /> 33,73<br /> 96,03<br /> 88,49<br /> 96,83<br /> 72,22<br /> 95,24<br /> 78,57<br /> 58,33<br /> <br /> Nhận  xét:  hầu  hết  học  sinh  có  kiến  thức  về <br /> mục  đích,  thời  điểm,  số  bước  và  số  lần  chà  sát <br /> trong các bước rửa tay. Tuy nhiên chỉ có 66,27% <br /> học  sinh  biết  đúng  thứ  tự  các  bước  rửa  tay  và <br /> 72,23% học sinh biết đúng nội dung bước 4 trong <br /> quy trình rửa tay thường quy. Chỉ có 58,33% học <br /> sinh có kiến thức chung đúng. <br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học <br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Phụ bản của Số 5 * 2014 <br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Mối liên quan giữa kiến thức rửa tay thường quy với đặc điểm đối tượng nghiên cứu <br /> Bảng 3 ‐ Mối liên quan giữa kiến thức rửa tay thường quy với đặc điểm đối tượng nghiên cứu <br /> Đặc tính<br /> Giới<br /> Dân tộc<br /> Thời gian đã thực tập bệnh viện<br /> Số tiết học lý thuyết tại trường<br /> Số tiết học thực tập tại trường<br /> <br /> Số bệnh nhân được chăm sóc/ ngày<br /> <br /> Phòng bệnh đủ nước rửa tay<br /> Phòng bệnh đủ bồn rửa tay<br /> Phòng bệnh đủ xà phòng<br /> Phòng bệnh đủ khăn lau tay<br /> <br /> Nữ<br /> Nam<br /> Kinh<br /> Dân tộc khác<br /> ≤3 tháng<br /> >3 tháng<br /> ≤2 tiết<br /> >2 tiết<br /> ≤2 tiết<br /> >2 tiết<br /> ≤5 bệnhnhân<br /> 6 – 10 bệnhnhân<br /> 11–20 bệnhnhân<br /> >20 bệnhnhân<br /> Không đủ<br /> Đủ<br /> Không đủ<br /> Đủ<br /> Không đủ<br /> Đủ<br /> Không đủ<br /> Đủ<br /> <br /> Kiến thức<br /> Chưa đúng (%) Đúng (%)<br /> 77 (37,56)<br /> 128 (62,44)<br /> 28 (59,57)<br /> 19 (40,43)<br /> 102 (42,15)<br /> 140 (57,85)<br /> 3 (30,00)<br /> 7 (70,00)<br /> 37 (55,22)<br /> 30 (44,78)<br /> 68 (36,76)<br /> 117 (63,24)<br /> 50 (53,76)<br /> 43 (46,24)<br /> 55 (34,59)<br /> 104 (65,41)<br /> 48 (43,64)<br /> 62 (56,36)<br /> 57 (40,14)<br /> 85 (59,86)<br /> 2 (16,67)<br /> 10 (83,33)<br /> 33 (51,56)<br /> 31 (48,44)<br /> 66 (39,29)<br /> 102 (60,71)<br /> 4 (50,00)<br /> 4 (50,00)<br /> 8 (88,89)<br /> 1 (11,11)<br /> 97 (39,92)<br /> 146 (60,08)<br /> 4 (80,00)<br /> 1 (20,00)<br /> 101 (40,89)<br /> 146 (59,11)<br /> 34 (58,62)<br /> 24 (41,38)<br /> 71 (36,60)<br /> 123 (63,40)<br /> 94 (41,05)<br /> 135 (58,95)<br /> 11 (47,83)<br /> 12 (52,17)<br /> <br /> PR<br /> (KTC 95%)<br /> <br /> p<br /> 0,006<br /> 0,445<br /> 0,009<br /> 0,003<br /> 0,577<br /> <br /> 0,099<br /> <br /> 0,64<br /> (0,45 – 0,93)<br /> 1,21<br /> (0,79 – 1,84)<br /> 1,41<br /> (1,05 – 1,88)<br /> 1,41<br /> (1,10 – 1,81)<br /> 1,06<br /> (0,85 – 1,31)<br /> 1<br /> 0,58 (0,40 – 0,83)<br /> 0,72 (0,55 – 0,96)<br /> 0,60 (0,28 – 1,25)<br /> <br /> 0,005* 5,40 (0,84 – 34,41)<br /> 0,070<br /> <br /> 2,95 (0,51-17,11)<br /> <br /> 0,003<br /> <br /> 1,53 (1,10-2,11)<br /> <br /> 0,530<br /> <br /> 0,88 (0,58-1,32)<br /> <br /> * Kiểm định chính xác Fisher <br /> <br /> Nhận xét: có mối liên quan có ý nghĩa thống <br /> kê  giữa  kiến  thức  về  quy  trình  rửa  tay  thường <br /> quy  với  giới  tính,  với  thời  gian  thực  tập  bệnh <br /> viện, thời gian học lý thuyết tại trường. Ngoài ra <br /> phòng  bệnh  có  đủ  nước,  đủ  xà  phòng  rửa  tay <br /> cũng  gợi  cho  học  sinh  nhớ  lại  các  nội  dung  đã <br /> được học về quy trình rửa tay thường quy. <br /> <br /> Thực hành rửa tay thường quy <br /> <br /> Các bước rửa tay<br /> Bước 3<br /> Bước 4<br /> Bước 5<br /> Bước 6<br /> Thực hành chung đúng<br /> <br /> Tần số<br /> 206<br /> 128<br /> 159<br /> 157<br /> 60<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> 81,75<br /> 50,79<br /> 63,10<br /> 62,30<br /> 23,8<br /> <br /> Nhận  xét:  có  hơn  80%  học  sinh  thực  hành <br /> đúng  bước  2  và  bước  3  nhưng  chỉ  có  23,80% <br /> học  sinh  thực  hành  chung  đúng  về  rửa  tay <br /> thường quy. <br /> <br /> Bảng 4 ‐ Thực hành rửa tay thường quy <br /> Các bước rửa tay<br /> Bước 1<br /> Bước 2<br /> <br /> Tần số<br /> 128<br /> 208<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> 57,79<br /> 82.54<br /> <br /> Mối liên quan giữa thực hành rửa tay thường quy với đặc điểm đối tượng nghiên cứu <br /> Bảng 5 ‐ Mối liên quan giữa thực hành rửa tay thường quy với đặc điểm đối tượng nghiên cứu <br /> Đặc tính<br /> Giới<br /> <br /> Nữ<br /> Nam<br /> <br /> Chuyên Đề Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học<br /> <br /> Thực hành<br /> Chưa đúng (%)<br /> Đúng (%)<br /> 154 (75,12)<br /> 51 (24,88)<br /> 38 (80,85)<br /> 9 (19,15)<br /> <br /> p<br /> <br /> PR (KTC 95%)<br /> <br /> 0,453*<br /> <br /> 0,76<br /> (0,40 – 1,45)<br /> <br /> 157<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản