intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm điều trị can thiệp biến chứng hẹp niệu quản do lao niệu sinh dục tại bệnh viện Bình Dân

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

35
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày việc điều trị can thiệp biến chứng hẹp niệu quản do lao niệu đòi hỏi người bác sĩ niệu khoa phải quản lý chặt bệnh nhân của mình, can thiệp kịp thời và trong can thiệp có thể áp dụng các biện pháp can thiệp nội soi ít xâm lấn mà vẫn có kết quả tốt sau cùng. Phẫu thuật mổ hở tuy thu hẹp hơn trước nhưng vẫn còn vai trò quan trọng khi nội soi không mang lại kết quả thỏa đáng. Cuộc chiến chống bệnh lao nói chung và bệnh lao niệu nói riêng chắc chắn sẽ còn rất quyết liệt. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục công trình với mẫu lớn hơn để có thể rút ra kết quả thuyết phục hơn nữa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm điều trị can thiệp biến chứng hẹp niệu quản do lao niệu sinh dục tại bệnh viện Bình Dân

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> 39 KINH NGHIEÄM ÑIEÀU TRÒ CAN THIEÄP BIEÁN CHÖÙNG<br /> HEÏP NIEÄU QUAÛN DO LAO NIEÄU SINH DUÏC TAÏI BEÄNH VIEÄN BÌNH DAÂN<br /> Nguyeãn Phuùc Caåm Hoaøng 1 , Voõ Thò Hoàng Lieân 1Phaïm Vaên Buøi 2 , Vuõ Leâ Chuyeân 3 , Döông<br /> Quang Trí 4<br /> <br /> TOÙM LÖÔÏC<br /> Ñaët vaán ñeà: heïp nieäu quaûn thöïc theå laø bieán chöùng muoän, raát ñaùng ngaïi cuûa beänh lao nieäu sinh duïc vì xuaát<br /> ñoä gaëp cuõng nhö aûnh höôûng xaáu cuûa noù leân chöùc naêng thaän. Taïi Khoa-Boä moân Nieäu beänh vieän Bình Daân,<br /> trong khoaûng thôøi gian 5 naêm tröôùc töø 1/1995 ñeán 12/1999 chuùng toâi ñaõ baùo caùo keát quaû ñieàu trò khoâng maáy<br /> khaû quan. Trong moät noã löïc nhaèm naâng cao keát quaû ñieàu trò, gaàn ñaây chuùng toâi taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù<br /> beänh, chæ ñònh ñieàu trò can thieäp saùt sao hôn, maïnh daïn aùp duïng caùc phöông phaùp ñieàu trò baèng kyõ thuaät noäi<br /> soi ít xaâm laán, theo doõi ñaùnh giaù keát quaû sau moå ñaày ñuû hôn. Trong baøi vieát naøy chuùng toâi muoán ñaùnh giaù keát<br /> quaû cuûa hai loaït beänh heïp nieäu quaûn do lao nieäu ñieàu trò trong thôøi gian 5 naêm tröôùc töø 1/1995 ñeán 12/1999 vaø<br /> loaït beänh nhaân ñieàu trò töø ñaàu naêm 2000 ñeán 3/2003.<br /> Tö lieäu vaø phöông phaùp nghieân cöùu: töø hai loaït beänh nhaân heïp nieäu quaûn do lao nieäu ñöôïc ñieàu trò trong<br /> khoaûng thôøi gian 5 naêm töø 1/1995 ñeán 12/1999 (loaït hoài cöùu) vaø loaït beänh nhaân ñöôïc ñieàu trò töø ñaàu naêm 2000<br /> ñeán 3/2003 (loaït tieàn cöùu). Trong loaït sau chuùng toâi taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù beänh thaät chaët cheõ, ñieàu trò<br /> ñuùng theo phaùc ñoà can thieäp töøng böôùc, can thieäp ngay khi coù chæ ñònh, trong can thieäp ñaåy maïnh caùc phöông<br /> phaùp can thieäp noäi soi ít xaâm laán (caét xeû noäi soi, nong nieäu quaûn,…). Keát quaû ñieàu trò cuûa hai loaït treân ñöôïc thu<br /> thaäp rieâng bieät ñeå laøm cô sôû ñaùnh giaù so saùnh.<br /> Keát quaû: ñaùnh giaù so saùnh keát quaû cuûa loaït beänh nhaân gaàn ñaây (maãu tieàn cöùu treân 25 beänh nhaân ñieàu trò<br /> trong thôøi gian töø ñaàu naêm 2000 ñeán 3/2003) so vôùi thôøi gian tröôùc (hoài cöùu 63 beänh nhaân heïp nieäu quaûn ñöôïc<br /> ñieàu trò töø 1/1995 ñeán 12/1999), chuùng toâi coù keát quaû nhö sau: ôû loaït sau naøy möùc ñoä heïp coù veû nheï hôn vôùi tæ<br /> leä heïp hai beân laø 12% so vôùi 20,6%, heïp nieäu quaûn vaø suy giaûm chöùc naêng thaän cuøng beân laø 14,3% so vôùi<br /> 28,6% cuûa loaït tröôùc. Cuøng aùp duïng moät chieán thuaät ñieàu trò nhöng maãu sau naøy ñöôïc theo doõi thaät saùt sao, ôû<br /> loaït sau naøy do vieäc ñaåy maïnh kyõ thuaät noäi soi, tæ leä can thieäp baèng noäi soi taêng leân haún: 52% so vôùi 39,7%. Tæ<br /> leä can thieäp noäi soi cho keát quaû toát laø 36% so vôùi 15,8%. Caùc hình thöùc noäi soi ñöôïc ña daïng hoùa: noäi soi nong<br /> nieäu quaûn baèng thoâng bong boùng, baèng caây nong plastic, ….; beänh nhaân ñöôïc theo doõi saùt sau moå. Tæ leä moå hôû<br /> taïo hình nieäu quaûn coù veû giaûm ñi: 36% so vôùi 47,6%. Caùc phöông phaùp taïo hình trong loaït naøy cuõng töông ñoái<br /> ñôn giaûn: trong 9 tröôøng hôïp moå taïo hình coù 5 ca caém laïi nieäu quaûn vaøo boïng ñaùi kieåu Lich, chæ 1 ca caém kieåu<br /> Politano, 2 ca phaãu thuaät Boari (trong ñoù moät ca ñaët thoâng noøng nieäu quaûn moät beân, Boari beân kia), 1 ca taïo<br /> hình khuùc noái beå thaän-nieäu quaûn kieåu Hynes-Anderson. Khoâng coù tröôøng hôïp naøo môû hai nieäu quaûn ra da taïm<br /> thôøi vì suy thaän. Phöông phaùp caém laïi nieäu quaûn vaøo boïng ñaùi kieåu Lich (ngaõ ngoaøi boïng ñaùi) thao taùc töông<br /> ñoái ñôn giaûn, nhanh choùng vaø cho keát quaû toát. Keát quaû ñieàu trò chung: tæ leä khaû quan laø 84% so vôùi 48,9% cuûa<br /> loaït tröôùc, tæ leä keát quaû trung bình laø 12% so vôùi 6,7% vaø tæ leä thaát baïi chæ laø 4% so vôùi 44,4%.<br /> Keát luaän: vieäc ñieàu trò can thieäp bieán chöùng heïp nieäu quaûn do lao nieäu ñoøi hoûi ngöôøi baùc só nieäu khoa phaûi<br /> 1<br /> <br /> Khoa Nieäu B beänh vieän Bình Daân TP Hoà Chí Minh<br /> Tröôûng Khoa Thaän-Nieäu beänh vieän Nhaân Daân 115 TP Hoà Chí Minh<br /> 3 Tröôûng phoøng Keá hoaïch toång hôïp beänh vieän Bình Daân TP Hoà Chí Minh<br /> 4 Chuû nhieäm boä moân Nieäu tröôøng Ñaïi hoïc Y Döôïc TP Hoà Chí Minh<br /> 2<br /> <br /> 276<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> quaûn lyù chaët beänh nhaân cuûa mình, can thieäp kòp thôøi vaø trong can thieäp coù theå aùp duïng caùc bieän phaùp can thieäp<br /> noäi soi ít xaâm laán maø vaãn coù keát quaû toát sau cuøng. Phaãu thuaät moå hôû tuy thu heïp hôn tröôùc nhöng vaãn coøn vai<br /> troø quan troïng khi noäi soi khoâng mang laïi keát quaû thoûa ñaùng. Cuoäc chieán choáng beänh lao noùi chung vaø beänh<br /> lao nieäu noùi rieâng chaéc chaén seõ coøn raát quyeát lieät. Trong thôøi gian tôùi, chuùng toâi seõ tieáp tuïc coâng trình vôùi maãu<br /> lôùn hôn ñeå coù theå ruùt ra keát quaû thuyeát phuïc hôn nöõa.<br /> <br /> SUMMARY<br /> INTERVENTIONAL TREATMENT FOR TUBERCULOUS URETERIC STRICTURES:<br /> EXPERIENCE AT BINH DAN HOSPITAL<br /> Nguyen Phuc Cam Hoang, Vo Thi Hong Lien, Pham Van Bui, Vu Le Chuyen, Duong Quang Tri<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 276 – 285<br /> <br /> Purpose: ureteric stricture is a late but threatening complication of genitourinary tuberculosis because of<br /> its incidence as well as its harmful impact on renal function. At the Department of Urology of Binh Dan<br /> hospital, in the duration time from January 1995 to December 1999, we had an unsatisfactory outcome. In an<br /> attempt to ameliorate the outcome of treatment, recently we reinforce the management task of the disease,<br /> indicate the intervention more closely, promote the less-invasive endoscopic techniques, monitor the patients<br /> after operation appropriately. In this paper we would like to make a comparative assessement of our two series<br /> of patients: patients treated from January 1995 to December 1999 and patients treated from January 2000 to<br /> March 2003.<br /> Materials and methods: from our two series of patients suffering from tuberculous ureteric strictures:<br /> patients treated from January 1995 to December 1999 (retrospective series) and patients treated from January<br /> 2000 to March 2003 (prospective series). In the latter series, we reinforce the disease management, follow the<br /> staged treatment closely, intervene when indicated, promote the less-invasive endoscopic techniques<br /> (endoincision, ureteral dilatations,….). The outcome of these two series are separately recorded, and<br /> comparatively assessed.<br /> Results: comparatively assessing the outcome of our recent series (perspective series of 25 patients<br /> treated from January 2000 to March 2003) and our former series (retrospective series of 63 patients treated<br /> from January 1995 to December 1999), we have the following results: the strictures in the latter series seem to<br /> be less severe with bilateral stricture rate is 12% versus 20.6%, rate of stricture with ipsilateral renal function<br /> impairment is 14.3% versus 28.6%. Using the same treatment strategy with stricter supervision in the latter<br /> series, we realize that the rate of endoscopic approach increases substantially: 52% versus 39.7%. The rate of<br /> fruitful endoscopic manipulation is 36% versus 15.8%. We perform the ureteral dilations using the baloon<br /> catheter or the plastic dilation catheters. Rate of open reconstructive surgery appears to decrease: 36% versus<br /> 47.6%. The reconstructive techniques are quite simple: in 9 cases of reconstructive operations, we have 5<br /> extravesical ureteral reimplantations (Lich), 1 Politano, 2 cases of Boari (one in which: placement of a stent on<br /> one side and Boari on other side), 1 case of UPJ reconstruction (Hynes-Anderson). In no cases did we resort to<br /> bilateral cutaneous ureterostomy because of uremia. The extravesical ureteral reimplantation technique<br /> appears simple and rapid and brings in good results. Good final results account for 84% versus 48.9%; fairly<br /> good results: 12% versus 6.7%; failure rate: 4% versus 44.4%.<br /> Conclusions: interventional treatment for tuberculous ureteric strictures requires the urologist to manage<br /> the patients closely, intervene timely and for intervention, the less-invasive endoscopic techniques can be used<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 277<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> with good final results. Open surgery, now more restricted than fomerly, still plays an important role especially<br /> when endoscopy doesn’t bring in good results. The struggle against tuberculosis generally and genitourinary<br /> tuberculosis particularly is still drastic. In the time to come, we will perform more cases for bigger populations<br /> to be able to draw more convincing conclusions.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ:<br /> Tình hình lao nieäu sinh duïc taïi mieàn nam Vieät<br /> Nam vaãn dieãn bieán phöùc taïp vôùi nhieàu kieåu bieán<br /> chöùng muoän cuûa beänh (vieâm boïng ñaùi maïn, suy thaän<br /> do lao nieäu, bieán theå ñöôøng tieåu treân do lao). Trong ñoù<br /> phoå bieán nhaát vaø ñaùng ngaïi nhaát laø bieán chöùng heïp<br /> nieäu quaûn thöïc theå do lao. Tuy nhaø nieäu khoa ngaøy<br /> nay ñöôïc trang bò nhieàu vuõ khí höõu hieäu, töø hoùa trò<br /> lieäu lao ñôn thuaàn, caùc thuû thuaät can thieäp qua ngaõ<br /> noäi soi ñeán caùc hình thöùc phaãu thuaät taïo hình nhöng<br /> thaùi ñoä xöû trí coù theå raát thay ñoåi vaø coù nhieàu ñieåm caàn<br /> baøn veà coâng taùc ñaùnh giaù, theo doõi, ñieàu trò noäi keát<br /> hôïp vôùi can thieäp, thôøi ñieåm vaø phöông phaùp can<br /> thieäp. Muïc ñích cuoái cuøng nhaèm ñieàu trò oån ñònh caên<br /> beänh goác, ngaên chaën caùc bieán chöùng, giaûi quyeát kòp<br /> thôøi caùc bieán chöùng ñeå baûo toàn toái ña chöùc naêng thaän.<br /> Trong baùo caùo cuûa chuùng toâi veà vaán ñeà naøy trong<br /> khoaûng thôøi gian 5 naêm (1/ 1995 ñeán 12/ 1999) cho<br /> keát quaû khoâng khaû quan tuy chuùng toâi ñaõ vaän duïng<br /> nhieàu phöông thöùc ñieàu trò khaùc nhau.<br /> Taïi Khoa-Boä moân Nieäu beänh vieän Bình Daân,<br /> trong 3 naêm gaàn ñaây chuùng toâi coù ñieàu kieän quaûn lyù<br /> beänh vaø ñieàu trò chuyeân khoa toát hôn. Baøi vieát naøy<br /> baøn luaän veà caùch ñieàu trò noùi chung vaø chieán löôïc ñieàu<br /> trò can thieäp noùi rieâng ñoái vôùi loaïi bieán chöùng heïp<br /> nieäu quaûn do lao maø chuùng toâi ñaõ phaûi ñöông ñaàu<br /> trong thôøi gian gaàn möôøi naêm qua.<br /> Caùc phöông phaùp ñieàu trò heïp nieäu<br /> (2, 3, 4, 6, 8,<br /> quaûn do lao nieäu sinh duïc<br /> 9, 10)<br /> <br /> - Heïp nieäu quaûn ñoaïn giöõa: 12,2%<br /> - Heïp khuùc noái beå thaän- nieäu quaûn: raát hieám gaëp,<br /> coù leõ do chöùc naêng thaän ñaõ sôùm bò taøn phaù (8,9)<br /> Thöông toån beänh hoïc:<br /> - Phuø neà: laø thöông toån sôùm, ñaùp öùng vôùi ñieàu trò<br /> noäi khoa.<br /> - Xô hoaù gaây heïp thöïc theå: laø thöông toån ñaëc<br /> tröng. Ñieàu trò baèng noäi soi can thieäp hoaëc phaãu thuaät<br /> môû.<br /> Phöông phaùp chaån ñoaùn:<br /> Laâm saøng<br /> <br /> Khoâng ñaëc hieäu.<br /> - Trieäu chöùng ñöôøng tieåu döôùi: tieåu gaét, tieåu<br /> nhieàu laàn, tieåu maùu ñaïi theå,tieåu ñuïc<br /> - Trieäu chöùng do vieâm vaø \ hoaëc beá taéc ñöôøng tieåu<br /> treân: ñau löng, thaän lôùn,…<br /> - Trieäu chöùng nhieãm lao chung:meät moûi, gaày suùt,<br /> soát nheï veà chieàu.<br /> - Trieäu chöùng hieám: voâ nieäu do heïp nieäu quaûn hai<br /> beân hay treân thaän ñoäc nhaát.<br /> Caän laâm saøng:<br /> <br /> - Xeùt nghieäm lao chung:VS, IDR, HIV ñeå truy taàm<br /> beänh nhaân HIV/AIDS + lao<br /> - Truy taàm lao phoåi keát hôïp: chuïp phoåi thaúng, BK<br /> ñaøm.<br /> - Xeùt nghieäm nöôùc tieåu: ñeå chaån ñoaùn coù lao nieäu<br /> <br /> Thöông toån giaûi phaãu<br /> Vò trí heïp:<br /> <br /> - Heïp moät beân: thöôøng gaëp nhaát. Hoaøng: 77,8%<br /> (29, 30)<br /> - Heïp hai beân: ít gaëp hôn. Hoaøng: 22,2%.<br /> <br /> 278<br /> <br /> - Heïp nieäu quaûn ñoaïn chaäu: thöôøng ôû ñoaïn saùt<br /> boïng ñaùi (juxtavesical). Heïp ôû ñoaïn naøy gaëp nhieàu<br /> nhaát. Hoaøng: 53,1%.<br /> <br /> Toång phaân tích nöôùc tieåu: chuù yù hoàng caàu,teá baøo<br /> muû, pH, tæ troïng nöôùc tieåu<br /> Caáy nöôùc tieåu tìm nhieãm truøng nieäu thöôøng keát<br /> hôïp (20% tröôøng hôïp, thöôøng do E.coli). (7,8,18)<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Caën Addis (hoàng caàu, baïch caàu / phuùt): xem tình<br /> traïng naëng cuûa ñaùi muû.<br /> <br /> chöùc naêng thaän, ñaùnh giaù chöùc naêng thaän saùt sao ñeå<br /> coù höôùng xöû trí phuø hôïp, chi phí coøn khaù cao.<br /> <br /> Nhuoäm Zielh tìm “ BK”tröïc tieáp (thöïc chaát laø tìm<br /> vi khuaån khaùng axít-coàn). Gaàn ñaây, duøng kyõ thuaät<br /> AMTD (Amplified Mycobacterium tuberculosis Direct<br /> Detection Test) vôùi ñoä chính xaùc 68-100%) (5).<br /> <br /> - Chuïp thaän caét lôùp ñieän toaùn (CT): khi nghi ngôø<br /> coù böôùu thaän keát hôïp.<br /> <br /> Caáy nöôùc tieåu treân moâi tröôøng LoweinsteinJensen tìm ñeå phaân laäp M. tuberculosis, BCG,caùc<br /> Mycobacterium nontuberculosis, laø xeùt nghieäm chaån<br /> ñoaùn chaéc chaén lao nieäu, theo kinh nghieäm rieâng cuûa<br /> chuùng toâi, chæ döông tính trong 30 - 38% tröôøng hôïp<br /> (20,22,25)<br /> PCR (Polymerase chain reaction) nöôùc tieåu tìm<br /> M.tuberculosis: laø phöông phaùp môùi, höõu duïng<br /> trong chaån ñoaùn lao phoåi vaø lao ngoaøi phoåi (12, 27,<br /> 28, 32) vì kyõ thuaät naøy cho keát quaû nhanh nhö<br /> phöông phaùp soi tröïc tieáp (sau 24 giôø), ñoä nhaïy vaø ñoä<br /> ñaëc hieäu cao hôn nhieàu so vôùi phöông phaùp soi tröïc<br /> tieáp vaø ñoä nhaïy cao hôn phöông phaùp nuoâi caáy (ñoä<br /> nhaïy 74-91%; ñoä ñaëc hieäu 95-100%).<br /> Chaån ñoaùn hình aûnh hoïc<br /> <br /> Chaån ñoaùn coù heïp nieäu quaûn<br /> - Sieâu aâm: thaáy thaän öù nöôùc, ñoâi khi thaáy nieäu<br /> quaûn giaõn.Coøn giuùp ích ñaùnh giaù theå tích boïng ñaùi (co<br /> nhoû) hoaëc theo doõi moät hang lao ôû thaän.<br /> - Nieäu kyù noäi tónh maïch (UIV): laø xeùt nghieäm cô<br /> baûn ñeå chaån ñoaùn vaø cuõng ñeå theo doõi. Vieäc phoái hôïp<br /> duøng maøn taêng saùng (image intensified fluoroscopy)<br /> cho pheùp laøm xeùt nghieäm ñoäng hoïc (dynamic study)<br /> nieäu quaûn beänh, ñaëc bieät laø khaûo saùt vuøng khuùc noái beå<br /> thaän-nieäu quaûn. Ñeán nay, Hy vaø nhieàu taùc giaû khaùc<br /> vaãn ñoàng yù raèng UIV laø xeùt nghieäm chaån ñoaùn lao<br /> nieäu coù giaù trò nhaát. (9,11,16,17,19,21,25,26).<br /> - Chuïp thaän- boàn thaän ngöôïc chieàu (UPR): caàn<br /> thieát trong tröôøng hôïp suy giaûm chöùc naêng thaän hoaëc<br /> beänh nhaân dò öùng vôùi iod. Töø naêm 1999, chuùng toâi aùp<br /> duïng chuïp UPR döôùi maøn taêng saùng quay xi-neâ (Carm) ñeå laøm xeùt nghieäm ñoäng hoïc vì khoâng laøm ñöôïc<br /> UIV ñoäng hoïc. (29)<br /> - Xaï hình thaän trong nhöõng tröôøng hôïp suy giaûm<br /> <br /> -Noäi soi chaån ñoaùn<br /> <br /> - Noäi soi boïng ñaùi + sinh thieát: ít coù giaù trò chaån<br /> ñoaùn.<br /> - Noäi soi nieäu quaûn: chæ ñònh hieám, coù theå laáy<br /> nöôùc tieåu rieâng reõ thöû vi truøng.<br /> Caùc phöông tieän ñieàu trò:<br /> Ñieàu trò noäi khoa (hoaù trò lieäu lao):<br /> (8,9,13,14,16,25)<br /> <br /> - Thuoác khaùng lao coå ñieån: caùc phaùc ñoà ñieàu trò<br /> ngaén haïn (6 thaùng ⎯ Gow 1979) (8,9,10) vôùi coâng<br /> thöùc coù Rifampicin (R), Izoniazide (H), keát hôïp vôùi<br /> Pyrazinamide (Z) hoaëc Ethambutol (E). Trong hoaøn<br /> caûnh vaø ñieàu kieän Vieät Nam do trong boái caûnh vuøng<br /> dòch teã, chuùng toâi aùp duïng coâng thöùc RHZ hoaëc RHE<br /> trong thôøi gian toái thieåu 9 thaùng (3 thaùng taán coâng, 6<br /> thaùng duy trì). Chuùng toâi traùnh duøng Streptomycin<br /> (S) vì theo Cibert (2), S coù theå laøm taêng hieän töôïng xô<br /> hoùa nieäu quaûn.Thöôøng chuùng toâi khôûi ñaàu baèng RHZ,<br /> neáu coù bieåu hieän ñoäc gan chuùng toâi seõ thay Z baèng E<br /> hoaëc duøng coâng thöùc thay theá coù Ciprofloxacin.<br /> - Nhoùm Quinolones: Ciprofloxacin (1) thöôøng<br /> ñöôïc ñöa vaøo coâng thöùc thay theá khi coù bieåu hieän ñoäc<br /> gan (vaøng da nieâm, taêng men gan…) hoaëc tröôøng hôïp<br /> khaùng thuoác. Ciprofloxacin 1g lieàu ñôn trong ngaøy keát<br /> hôïp vôùi E vaø S. Tröôùc ñoù, Estabanez 1992 (4) hay<br /> Tsukamura 1985 (37) duøng Ofloxacin.<br /> - Thuoác khaùng vieâm Steroids: duøng khi ñieàu tròvôùi<br /> thuoác khaùng lao coå ñieån trong 3 tuaàn maø khoâng thaáy<br /> caûi thieän treân UIV. Thuoác löïa choïn laø prednisolone<br /> lieàu cao (20 mg × 3 laàn moãi ngaøy) trong 4-6 tuaàn. Vì<br /> Rifampicin laøm taêng ñoä thanh thaûi prednisolone (laøm<br /> löôïng thuoác ñeán moâ giaûm 66%) neân thöôøng phaûi<br /> duøng lieàu cao. (7,8,9)<br /> Noäi Soi Can Thieäp: bao goàm:<br /> <br /> - Soi boïng ñaùi, ñaët thoâng JJ nieäu quaûn, duøng<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br /> 279<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004<br /> <br /> trong thöông toån phuø neà hoaëc ñeå giaûi beá taéc caáp thôøi.<br /> - Soi + nong nieäu quaûn baèng thoâng bong boùng<br /> hoaëc thoâng nieäu quaûn, thöïc hieän nhieàu laàn (Cos vaø<br /> Cockette,1982, thaønh coâng 50% (36) ; Murphy vaø<br /> coäng söï, 1982, thaønh coâng 64%, soá laàn nong trung<br /> bình 4 laàn (9))<br /> - Caét xeû nieäu quaûn qua ngaõ noäi soi (8,9): noäi soi<br /> nieäu quaûn vaø caét xeû ñoaïn xô heïp baèng dao laïnh.<br /> Do coù tæ leä thaát baïi cao vaø phaûi laøm nhieàu laàn neân<br /> nhieàu taùc giaû khoâng uûng hoä phöông phaùp noäi soi can<br /> thieäp<br /> <br /> - Duøng noäi soi can thieäp (nong nieäu quaûn,…), laøm<br /> nhieàu laàn, vai troø coøn baøn caõi.<br /> - Phaãu thuaät taïo hình nieäu quaûn ± taïo hình phoái<br /> hôïp.<br /> <br /> TÌNH HÌNH ÑIEÀU TRÒ HEÏP NIEÄU QUAÛN<br /> TRONG GIAI ÑOAÏN 5 NAÊM<br /> (Töø 1/ 1995 ñeán 12 / 1999) (29, 30)<br /> Toång soá beänh nhaân lao trong 5 naêm: 188, coù 63<br /> beänh nhaân heïp nieäu quaûn.<br /> Tuoåi: töø 15 - 79 tuoåi, trung bình: 43,1 tuoåi<br /> <br /> Phaãu thuaät taïo hình nieäu quaûn: (34)<br /> <br /> Giôùi: Nam: 79 / 188 (42%)<br /> <br /> - Caém laïi nieäu quaûn vaøo boïng ñaùi (CLNQVBÑ) coù<br /> taïo cô cheá choáng traøo ngöôïc:<br /> <br /> Nöõ: 109 / 188 (58%)<br /> <br /> - CLNQVBÑ ngaõ ngoaøi boïng ñaùi (Lich-Greùgoire).<br /> - CLNQVBÑ ngaõ trong boïng ñaùi (Hutch).<br /> - CLNQVBÑ ngaõ phoái hôïp (Politano-Leadbetter,<br /> Paquin, ….)<br /> - Caét ñoaïn nieäu quaûn noái taän taän, phaãu thuaät<br /> Davis, heïp nieäu quaûn phaàn ba giöõa.<br /> - Taïo hình khuùc noái nieäu quaûn – boàn thaän:<br /> Anderson-Hynes hay Culp (hieám).<br /> - Taïo hình khaùc: phaãu thuaät Boari-Ockerblad, taïo<br /> hình nieäu quaûn baèng ruoät, taïo hình nieäu quaûn + laøm<br /> roäng boïng ñaùi nhoû (augmentation cystoplasty).<br /> Chuyeån löu nöôùc tieåu:<br /> <br /> Môû nieäu quaûn ra da taïm thôøi hay vónh vieãn;<br /> chuyeån löu nöôùc tieåu hoài traøng hay ñaïi traøng (roái loaïn<br /> taâm thaàn, ñaùi daàm,tieåu khoâng kieåm soaùt). (9)<br /> Chieán löôïc ñieàu trò:<br /> <br /> Laâm saøng<br /> Treân 63 beänh nhaân heïp nieäu quaûn<br /> Beân<br /> - Heïp nieäu quaûn hai beân 13 / 63 (20,6%)<br /> - Heïp nieäu quaûn hai beân + traøo ngöôïc 1 / 63<br /> (1,6%)<br /> - Heïp nieäu quaûn moät beân 49 / 63 (77,8%)<br /> Vò trí:<br /> - Heïp nieäu quaûn moät beân traùi 29 / 49 (59,2%)<br /> - Heïp nieäu quaûn moät beân phaûi 20 / 49 (40,8%)<br /> - Heïp nieäu quaûn ñoaïn chaäu<br /> <br /> 26 / 49 (53,1%)<br /> <br /> - Heïp nieäu quaûn ñoaïn giöõa 6 / 49 (12,2%)<br /> - Heïp nieäu quaûn khuùc noái 1 / 49 (2%)<br /> Möùc ñoä:<br /> - Heïp nieäu quaûn nhieàu ñoaïn 10 / 49 (20,4%)<br /> <br /> Ngaøy nay, caùc taùc giaû (9,17,19, 26) ñoàng yù<br /> phöông thöùc ñieàu trò töøng böôùc nhö sau:<br /> <br /> - Khoâng roõ ñoaïn heïp hoaëc nghi ngôø heïp 6 / 49<br /> (12,2%)<br /> <br /> - Ñaàu tieân, seõ duøng thuoác khaùng lao ñôn thuaàn<br /> (xem nhö thöông toån phuø neà). Theo doõi saùt, 3 tuaàn leã<br /> sau chuïp UIV kieåm tra, neáu khoâng thaáy caûi thieän:<br /> <br /> - Heïp nieäu quaûn + suy giaûm chöùc naêng thaän<br /> cuøng beân 18 / 63 (28,6%)<br /> <br /> - Duøng Corticosteroids lieàu cao (prednisolone 20<br /> mg × 3 laàn / ngaøy) trong voøng 4-6 tuaàn leã, chuïp UIV<br /> kieåm tra, neáu khoâng thaáy caûi thieän:<br /> <br /> 280<br /> <br /> Ñieàu trò:<br /> Phöông phaùp ñieàu trò<br /> <br /> - Ñieàu trò noäi khoa ñôn thuaàn: 23 / 63 (36,5%)<br /> <br /> Chuyeân ñeà Hoäi nghò Khoa hoïc Kyõ thuaät BV. Bình Daân 2004<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=35

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2