intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ năng lái xe gắn máy an toàn

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

719
lượt xem
235
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học để lái xe gắn máy đúng là một công việc nghiêm túc bởi vì nó sẽ dẫn đến sự khác nhau là nguy hiểm hay an toàn cho bạn. Hầu hết những người lái xe gắn máy đều tin vào quá trình lái xe riêng của mình. Họ bắt đầu từ việc thi lấy bằng lái xe, tự chọn mua xe gắn máy, thu thập một số lời khuyên từ bạn bè và bắt đầu sử dụng. Nó giống như đi xe đạp, họ nghĩ như vậy. Chỉ leo lên lái, ngã xuống một hay vài lần là điều hiển nhiên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng lái xe gắn máy an toàn

 1. K NĂNG LÁI XE MÁY AN TOÀN NGU N: HONDA.COM.VN
 2. 1. Ki m tra xe C n ki m tra các b ph n an toàn c a xe mô tô và xe g n máy hàng ngày. Khi ñã làm quen vi c ki m tra ch m t 1 ñ n 2 phút. 2. Trang ph c lái xe ð i v i các b n n , khi ñi u khi n xe s , gi y cao gót có nh hư ng r t nhi u ñ n v trí ñ chân, do ñó s nh hư ng ñ n vi c chuy n s và phanh xe. Khi ñi nh ng ñôi gi y có gót dài, khó khăn ñ u tiên chúng ta g p ph i là ñ chân sao cho ñúng tư th . N u ch ñ ph n gót ho c ph n mũi gi y lên thanh ñ chân, chân
 3. chúng ta s trong tình tr ng không v ng trãi, như v y khi phanh ho c chuy n s s d b trư t chân. N u k p ph n gót vào thanh ñ chân thì khi phanh và chuy n s s không hi u qu vì b vư ng, chân không linh ho t. ði giày/dép cao gót khi n b n khó ñ chân ñúng tư th an toàn Chân s không linh ho t, d b trư t chân gây tai n n ð tránh tình tr ng này, khi ñi u khi n xe chúng ta nên ñi gi y có gót b t, ho c gi y có gót th p, khi ñó chân chúng ta có th linh ho t cho vi c phanh và chuy n s . N u có th thì các b n cũng nên trang b cho mình ñôi gi y ñi xe riêng ho c nh ng ñôi gi y có ñ không trư t.
 4. 3. Vư t xe an toàn Vư t xe là m t tình hu ng giao thông nguy hi m, khi tham gia giao thông trên ñư ng, chúng ta ph i luôn chú ý phòng tránh va ch m và tai n n khi vư t xe khác và khi b xe khác vư t. ð phòng tránh va ch m khi vư t xe khác, chúng ta làm theo nh ng cách sau ñây : 1. Duy trì t c ñ phía sau xe ñ nh vư t 2. Ki m tra an toàn phía trư c, ph i ñ m b o ñ ñi u ki n an toàn, khi phía trư c có xe ñi ngư c chi u thì chúng ta không ñư c vư t 3. Ki m tra an toàn phía sau 4. Báo hi u xin vư t
 5. 5. Tránh sang bên trái 6. Tăng t c ñ ñ vư t xe b n ñ nh vư t 7. Dùng còi ñ báo hi u cho xe b vư t bi t là b n ñang vư t 8. Sau khi vư t xe, xin ñư ng bên ph i, chuy n hư ng v bên ph i và tr l i t c ñ ban ñ u Trên ñây là trình t ñ có th vư t xe khác m t cách an toàn, ñi m lưu ý quan tr ng nh t ñó là chúng ta ph i ki m tra an toàn phía trư c, n u phía trư c không ñ ñi u ki n an toàn, ví d ñư ng b h p, ñư ng có chư ng ng i v t, ñang có xe ñi ngư c l i thì tuy t ñ i không ñư c vư t. Khi phía trư c có chư ng ng i v t, xe b n ñ nh vư t cũng s có nh ng tín hi u báo cho b n bi t không ñ ñi u ki n an toàn ñ vư t.
 6. 4. S d ng ô S d ng ô khi ñi u khi n xe môtô xe g n máy s t o ra nh ng b t l i như: ô thư ng c n gió, ph i ñi u khi n xe b ng m t tay vì m t tay ph i c m ô, như v y khi g p nh ng tình hu ng b t ng , vi c x lý s không ñư c chính xác, vì ngư i lái xe b vư ng vào vi c gi ô. Ngư i ñi u khi n xe máy s d ng ô còn làm khu t t m nhìn c a ngư i tham gia giao thông khác trên ñư ng. Theo kho n e) m c 1. ñi u 9, ngh ñ nh 146/2007/ NðCP ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a Chính ph v Quy ñ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông
 7. ñư ng b , thì ngư i ñi u khi n xe môtô, xe g n máy, xe máy ñi n, các lo i xe tương t môtô và các lo i xe tương t xe g n máy s b c nh cáo ho c ph t ti n t 40.000 ñ ng ñ n 60.000 ñ ng ñ i v i hành vi s d ng ô khi ñi u khi n xe Như v y, khi ñi u khi n xe trên ñư ng, chúng tay không nên s d ng ô ñ tránh b ph t và lái xe an toàn. 5. Tư th lái xe máy Khi ng i không ñúng tư th , ngư i lái xe d b m i m t khi ñi u khi n xe ñi m t quãng ñư ng dài, ñ ng th i khi g p nh ng tình hu ng b t ng , ph n ng c a ngư i lái xe s b ch m ho c không chính xác, ví d v i thao tác phanh, n u tay và chân ngư i lái xe không v trí ñúng, hi u qu phanh s gi m ho c th m chí không phanh ñư c. Sau ñây là nh ng chú ý cơ b n v tư th lái xe 1. V trí ng i: D ng chân ch ng gi a c a xe, ñ ng th ng lên thanh ñ chân và t t
 8. ng i xu ng, ñ ng tác này giúp chúng ta ng i ñư c vào gi a yên xe, không b l ch sang trái ho c sang ph i, xác ñ nh xem có ng i quá v phía sau ho c phía trư c hay không b ng cách xoay h t tay lái v bên ph i và bên trái, n u th y khu u tay thúc vào m ng sư n thì có nghĩa là chúng ta ng i quá g n so v i c n lái ho c n u th y tay căng thì chúng ta ñã ng i quá xa so v i c n lái, c n ñi u ch nh l i cho phù h p. 2. Tay và m t:
 9. Khi ñi u khi n xe, m t nhìn th ng phía trư c ñ có t m bao quát r ng và k p th i ti p thu,x lý các thông tin. Tay n m tròn, không gác ngón tay lên c n phanh ñ tránh trư ng h p khi ñi vào ñư ng xóc, bàn tay b b t ra kh i thanh ñi u khi n, ho c khi ñ t 1 ho c 2 ngón tay lên c n phanh, khi phanh, c n phanh b vư ng vào ngón tay, hi u qu phanh s không ñ t 100%, Hai cánh tay khép nh m t góc t nhiên 3. Chân: Hai ñùi khép nh vào yên, t o thành 2 ñư ng th ng song song, t o cho ngư i và xe thành m t kh i th ng nh t, 2 mũi bàn chân hư ng ra phía trư c, 2 lòng bàn chân ñ t trên thanh ñ chân, mũi bàn chân ph i ñ t nh lên c n phanh ñ có th s n sàng phanh trong nh ng tình hu ng b t ng
 10. 6. An toàn cho ngư i ng i sau Tư th c a ngư i ng i sau ngư i lái xe môtô có nh hư ng khá l n ñ n vi c ñi u khi n xe c a ngư i lái xe. Khi ñi trên ñư ng, n u ngư i ng i sau nghiêng bên này, nghiêng bên kia, ngư i lái xe s b nh hư ng, khó có th ñi u khi n xe m t cách cân b ng. Trên nh ng ño n ñư ng ph c t p như ñư ng g gh , ñư ng trơn trư t, n u ngư i lái xe và ngư i ng i sau không t o thành m t kh i th ng nh t v i xe thì vi c ñi u khi n s khó khăn hơn. ð giúp ngư i lái xe d dàng trong vi c ñi u khi n phương ti n thì ngư i ng i sau nên tham kh o nh ng cách sau ñây 1. Hai ñùi: khép vào hông ngư i lái xe 2. Hai tay: ôm nh vào eo c a ngư i lái xe, ho c m t tay ôm vào eo và m t tay bám vào tay bám phía sau xe
 11. Vi c này s làm cho ngư i lái xe, ngư i ng i sau và xe t o thành m t kh i th ng nh t 3. Không nhoài ngư i sang bên ph i ho c bên trái, vì ñi u này làm m t cân b ng c a xe 7. S d ng ñèn xi nhan ðèn xi nhan có tác d ng báo hi u cho nh ng ngư i tham gia giao thông trên ñư ng ñư c bi t có phương ti n ñang chuy n hư ng. N u các b n chuy n hư ng xe c a mình mà không có tín hi u xi nhan, ngư i tham gia giao thông khác s g p khó khăn trong vi c x lý vì không ñoán trư c ñư c hư ng ñi c a b n, và va ch m r t d x y ra. ð phòng tránh va ch m, chúng ta ch c n lưu ý m t s ñi m ñơn gi n sau ñây: 1. Trư c khi v n hành xe, hãy ki m tra và ñ m b o ñèn xi nhan ho t ñ ng t t
 12. 2. Khi chuy n hư ng xe, hãy luôn nh b t ñèn báo trư c cho các phương ti n khác ít nh t 3 giây trư c khi b n cho xe chuy n hư ng
 13. 3. Không nên b t ñèn xi nhan ph i nhưng l i cho xe chuy n hư ng bên trái, ho c ngư c l i 4. Chú ý không ñ xi nhan ho t ñ ng khi không có ý ñ nh chuy n hư ng, vì ñi u này s gây hi u l m cho nh ng ngư i khác trên ñư ng 8. Phòng tránh va ch m t i c ng trư ng h c Trên th c t , t i các c ng trư ng h c, nh t là trư ng ti u h c, ho c trung h c cơ s , khi chu n b ñ n gi h c ho c gi tan trư ng thư ng có r t ñông ngư i, các b c ph huynh ñưa ñón con, h c sinh tan h c v nhà, do v y ñây cũng chính là nơi t n t i nhi u nh ng va ch m ti m n b t ng cho nh ng ngư i tham gia giao thông.
 14. Khi ñi qua khu v c trư ng h c, các b n hãy t p trung vào vi c lái xe, quan sát tình tr ng giao thông phía trư c ñ có th ñi u ch nh t c ñ cho phù h p. Chúng tôi khuyên b n hãy ñi ch m, vì vào nh ng gi tan trư ng, h c sinh ra v r t ñông và thư ng có nh ng hành ñ ng chuy n hư ng b t ng như ch y v t sang ngang ñư ng, ñang ñi sang ngang ñư ng thì l i quay tr l i, ho c ñi thành t ng nhóm, v a ñi v a m i nói chuy n và thư ng không ñ ý ñ n nh ng ngư i ñang tham gia giao thông khác vì có th còn ph i ñang tìm nơi b m c a mình ñang ñ ng ch . T i m t s c ng trư ng có ñư ng h p, ph huynh h c sinh thư ng ñ ng ch con em mình và g n như chi m h t lòng ñư ng, v a hè, do v y , kho ng tr ng còn l i cho các phương ti n khác tham gia giao thông là r t h p, khi chúng ta ñi vào kho ng tr ng ñó ñ tránh nh ng ngư i ñang ñ ng ch con em h tan trư ng, chúng ta ph i chú ý nh ng phương ti n khác ñi ngư c l i, n u không s r t d x y ra va ch m t i ño n ñư ng h p như th . ði ch m Lái xe t p trung Chúng tôi cũng mu n ñưa ra l i khuyên v i nh ng b c ph huynh h c sinh khi ñưa ñón con mình t i trư ng, các bác, các anh các ch , hãy tuân th lu t giao thông, không
 15. chi m v a hè lòng ñư ng vì vi c ùn t c giao thông cũng r t hay x y ra t i các nơi có trư ng h c mà m t ph n chính là do nh ng ngư i ñ ng ch con em mình tan trư ng. 9.Ch hàng dài, c ng k nh Xe máy ñư c thi t k ñ v n hành v i t i tr ng và kích thư c nh t ñ nh. Vi c tr hàng hóa c ng k nh s làm m t cân b ng c a xe, do ñó s gây khó khăn cho vi c ñi u khi n xe trên ñư ng. Khi mang vác theo m t v t c ng k nh, quá kh ngư i ñi u khi n xe ph i c g ng ñ gi cân b ng cho xe, ñ ng th i ph i liên t c quay ñ u sang ngang ho c phía sau ñ xác ñ nh kho ng cách làm sao không va ch m v i ngư i khác, như v y vi c quan sát phía trư c b gi m ñi, kh năng phòng tránh va ch m và ph n ng k p th i v i nh ng thay ñ i t phía trư c cũng b gi m xu ng.
 16. Mang vác nh ng v t c ng k nh, quá kh cũng gây c n tr giao thông, nh hư ng ñ n nh ng ngư i tham gia giao thông khác trên ñư ng Lu t giao thông ñư ng b Vi t nam quy ñ nh : Xe môtô, xe g n máy không ñư c x p hàng hóa, hành lý vư t quá phía sau ñèo hàng là 0,5m, vư t quá b r ng ñèo hàng là 0,3m. Theo kho n 4 ñi u 28 : C m ngư i ng i trên xe mô tô xe g n máy mang vác v t c ng k nh. 10. ð i mũ b o hi m ñúng cách Không ñ i mũ b o hi m khi ñi môtô, xe g n máy, khi g p tai n n s r t d d n t i t vong ho c tàn t t su t ñ i do ch n thương s não. Tuy nhiên ñ i mũ b o hi m không ñúng cách, ñ c bi t là ñ i mũ b o hi m mà không cài quai mũ, mũ s có th b rơi kh i ñ u, như v y ñ u chúng ta s không có gì b o v , ñ ng th i t o ra nguy hi m cho nh ng ngư i ñi phía sau, n u không k p th i phòng tránh. Các b n hãy tuân theo nh ng bư c sau ñ ñ i mũ b o hi m an toàn và ñúng cách nhé: 1. Hãy m dây quai mũ sang 2 bên, ñ i mũ lên ñ u và ki m tra xem mũ có v a ñ u không b ng cách xoay ñi xoay l i. N u mũ quá r ng so v i ñ u, khi ñi xe máy mũ s b s p xu ng m t ho c l t ra phía sau ho c b l t nghiêng sang 1 bên.
 17. 2. Hãy luôn cài quai mũ, vì n u ñ i mũ mà không cài quai thì mũ s không có tác d ng b o v . Không nên cài quá ch t ho c quá l ng. Sau khi cài, hãy th nhét 2 ngón tay xu ng dư i c m, n u nhét ñư c 1 ho c 2 ngón tay là v a. N u chúng ta cài quai mũ, nhưng cài qúa l ng, mũ cũng có th b l t kh i ñ u ra phía sau gáy và quai mũ s vư ng vào c c a chúng ta, ñi u này s r t nguy hi m khi x y ra va ch m, vì khi ngã c c a chúng ta s b dây quai mũ th t l i. N u quai mũ cài quá ch t, s t o c m giác vư ng víu, khó ch u khi b n ñi u khi n xe trên ñư ng.
 18. 11. Phòng tránh va ch m Các tình hu ng và cách x lý 1. Va ch m v i xe ñi cùng chi u phía trư c Quy t c 2 giây. 2. Va ch m v i xe ñi cùng chi u phía sau Quan sát phía sau: quy t c 4 giây. 3. Va ch m v i xe ngư c chi u - Quan sát tình tr ng giao thông phía trư c b ng cách s d ng quy t c rà soát (quy t c 12 giây), và phán ñoán nguy hi m. - Gi m t c ñ : c nh báo xe ñi ngư c b ng cách nháy ñèn ho c b m còi. - Ph n ng: b ng cách tránh sang bên ph i, ñi u này s giúp cho xe ñi ngư c chi u có th m kho ng ch ng. - Lách tránh: n u v n còn nguy hi m, lái xe tránh h n ra bên ngoài l ñư ng ñ tránh va ch m v i xe ñi ngư c chi u. 4. Va ch m v i xe t i t 2 phía (hay va ch m t i giao l ) - Bi t ñư ng ñi và l p k ho ch trư c: C n bi t rõ ñ nh ñi ñâu, ñi v hư ng nào trư c khi t i giao l .
 19. - Gi m t c ñ và ñ phòng m i b t tr c: T t gi m t c ñ khi g n t i giao l . T t nh t là nên gi m h t ga và ñ t chân lên chân phanh s n khi ñi qua giao l ñ có th phanh b t kỳ lúc nào. - Thông báo hư ng ñi d ñ nh b ng v trí và tín hi u: Bi t d ñ nh c a mìnhlà chưa ñ , ph i thông báo cho c nh ng ngư i lái xe khác. Có th th c hi n vi c ñó b ng cách ñi xe trong ñúng làn và ra hi u thông báo hư ng ñi c a mình 3 giây trư c khi ñi qua giao l . 5. Va ch m v i xe ñang b vư t ði qua giao l m t cách th n tr ng: Ph i bi t rõ lu t như ng ñư ng nhưng ñ ng ch ngư i khác như ng ñư ng - Ch y lui phía sau. - Tăng t c. - Ki m tra phía trư c. - Báo hi u. - Ki m tra phía sau. - Xin ñư ng bên ph i. - Báo hi u xin vư t. - Chuy n hư ng v bên ph i. - Tránh sang bên trái. - Tr l i t c ñ bình thư ng.ñ ban ñ u. 6. Va ch m v i xe ñang vư t - Ki m tra an toàn phía trư c. - Khi th y an toàn thì báo hi u cho vư t. - Ch y ch m l i. - Tránh sát vào l ñư ng bên ph i. - Tr l i làn ñư ng c a mình và tr l i t c 12. Các ñi u ki n b t l i Có 6 ñi u ki n b t l i: 1. Ngư i lái xe +M tm i + Say rư u, bia +B m hay b b nh +S d ng thu c + Có v n ñ v tình c m, tâm lý +K năng ñi u khi n phương ti n lái xe 2. Phương ti n + Ki m tra hàng ngày + Ki m tra hàng tu n + Ki m tra và b o dư ng ñ nh kỳ
 20. 3. ði u ki n ñư ng xá + M t ñư ng không t t + ðư ng vòng + ðư ng d c + Chư ng ng i v t trên ñư ng 4. Th i ti t + Sương mù + Tr i mưa 5. Ánh sáng + Ban ngày: sáng quá gây chói m t. + Ban ñêm: thi u ánh sáng, không th nhìn rõ m i v t 6. Tình tr ng giao thông + Ngư i lái ô tô các lo i. + Ngư i lái xe máy. + Ngư i ñi u khi n phương ti n thô sơ. + Các lo i xe súc v t kéo. + ði b .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2