intTypePromotion=1

Kỹ thuật chụp ảnh part 7

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
145
lượt xem
75
download

Kỹ thuật chụp ảnh part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tiên là chiếc kính lọc "Circular Polariser Filter", nó là một thiết bị không thể thiếu với thể loại ảnh phong cảnh. Bạn có thể xem thêm ở đây. - Nếu bạn chụp với phim đen trắng thì chiếc kính lọc Đỏ sẽ làm cho mầu xanh thật sự đen trong khi đó kính lọc mầu Vàng sẽ làm sắc trời xanh sâu hơn rất nhiều. - Chiếc kính lọc làm tăng tông mầu ấm cho ảnh như gam số 81 cũng rât hữu ích trong những ngày thời tiết xấu. - Kính lọc "Graduated ND" rất hữu dụng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chụp ảnh part 7

 1. Nư c làm thay i b n ch t các b m t vì không như h u h t các v t th trong t nhiên, m t nư c có tính ph n x cao và gây nên bóng sáng tr c ti p khá m nh. Sương ng trong c có th t o nên hàng nghìn bóng sáng li ti (nó gi l i nh ng ánh n ng ban mai), m i h t sương là 1 th u kính con. Trong t nhiên, nh ng ph n x long lanh thư ng khó th y (tr khi các b m t có nư c bao ph ). Nư c có th gi ng các h t trong b u không khí. M t nh hư ng l n khác c a nư c lên ánh sáng ó là nó ph n x ngư c l i phông c nh. N u b n ang ng c nh b bi n, b n s nh n th y có r t nhi u ánh sáng ph n x t dư i b m t nư c bi n lên. Cu i cùng, nư c cũng gây nên m t s hi u ng trong không khí: t hi n tư ng 7 s c c u v ng n các qu ng sáng. Nh ng h t sương nh t o nên hàng nghìn bóng sáng lung linh, th m chí bóng cũng t o cho chúng ta c m giác ó. Hãy nhìn nh ng gi t sương mai, chúng ang ph n x b u tr i trong tr o.
 2. ng nư c c a hè ph trông như 1 t m gương l n, ph n x m i v t.. B mt Nh a dính trên nh ng qu m ng này làm l p v ngoài sáng bóng, n i b t v ngoài c a v . Chúng ta bi t ư c v qu m ng b ư t vì trong t nhiên, ph n x ki u này không d th y.
 3. ôi dòng suy nghĩ sau cùng. Ánh sáng t nhiên là m t th h n h p và thay i liên t c. Tuy cũng tuân theo môt vài khuôn m u, nguyên t c c a th gi i v t lý t nhiên nhưng lo i ánh sáng này v n quá ph c t p có th c t nghĩa ư c toàn b v n trong m t bài vi t như th này. Tôi ch hi v ng có th cung c p cho các b n hư ng i, giúp các b n gi i quy t các trư ng h p chi u sáng khác nhau. Hi v ng nh ng gì tôi cung c p s khơi d y trí tò mò trong b n, giúp b n t nghiên c u, tìm tòi theo cách quan sát c a riêng có th áp d ng vào công vi c c a m i ngư i. Các b n s không nh ng nh n ra nh ng i m y u trong tác ph m c a mình mà còn nh n ra nh ng gì trư c ây quá lý thuy t sáo r ng v i b n thân. Th c t ch là i m khơ u và luôn c n s tìm tòi thêm. Có m t v n tôi v n ph i c n th n là ôi khi nh ng gì thu c v nguyên t c c a trư ng h p này l i có th sai l m khi áp d ng vào trư ng h p khác! Ví d như ánh n ng m s màu xanh. Nhưng màu l nh. Có th i u này úng v i ánh sáng t nhiên: ánh sáng m t tr i màu vàng và bóng các trư ng h p khác nó có th không úng (như v i trư ng h p mây tan). ây ch là m t nguyên t c c a t nhiên và chúng ta không nên làm theo m t cách mù quáng, trong Cũng tương t như lý thuy t, màu bóng ăn sâu vào trí óc c a chúng ta nhưng trên th c t , l i không hoàn toàn như v y (máy nh có th t o theo màu c a ánh sáng chính. ây có th là nguyên lý ây là ý tư ng c a b n, ý d dàng). i u áng nói c a b n trong tác ph m, b n mu n m t hi u ng riêng cho mình, không theo m t nguyên t c nào c . Danh ho gi i nh t b n nên h c t p ó là Claude Monet, ông có ki n th c sâu s c v ánh sáng t nhiên và h u h t các tác ph m c a ông u x lý ánh sáng r t tuy t (m c dù phong cách v c a ông có s thay i, bi n t u ánh sáng r t tuy t như: lo t tác ph m v Haystacks hay các b c ho v nhà khá thô và không h tuân theo nguyên t c chính xác nào c a ánh sáng). Ông ã v nh ng b c tranh th Rouen Cathedral. Ánh sáng trong nhà r t khác v i ánh sáng ngoài môi trư ng (do ít ch u nh hư ng tr c ti p c a ánh sáng m t tr i). Con ngư i i u khi n ánh sáng thư ng v i m t m c ích riêng Trong khi ó, các văn phòng ngư i ta l i quan tâm n cách chi u sáng a ch c năng mà nào ó. Ví d : các thi t b chi u sáng trong nhà thi t k a ph n cho ra ánh sáng khuy ch tán. l i t i t ki m, hi u qu hơn. ó cũng chính là lý do t i sao nhưng nhân viên văn phòng thư ng làm vi c trong vùng sáng xanh lá cây. H u h t ánh sáng nhân t o trong nhà u có tính ch t khuy ch tán nh m làm d u ánh sáng và c a èn (tr trư ng h p ánh sáng r i khá c ng). Tuy nhiên, nh ng nhà thi t k ánh bóng sáng s cùng cho ra ki u sáng r i a lu ng, không ch là m t lu ng sáng r i mà còn vài lu ng khác, t t c cùng chi u sáng có th làm m m các vùng bóng khác (trong khi ó v n có th t o ra vô s các bóng sáng). Ánh sáng m t tr i khi chi u vào nhà thư ng b khuy ch tán (do b t n y t các b c tư ng, sàn nhiên, th c t l i khác, ánh sáng m t tr i thư ng b c a s và tư ng ch n l i. Do v y, hi m nhà và tr n nhà). Trên lý thuy t nó có th xuyên tr c ti p qua c a s , vào t n trong nhà. Tuy khí chúng ta th y ánh sáng m t tr i r i tr c tíêp vào nhà mà không b ph n x b i m t b m t nào ó. Ánh sáng m t tr i qua ô c a s
 4. Ánh sáng r i t c a s vào thư ng xu t hi n trong ph m vi chi u sáng trong nhà. N u ta coi b n thân c a s cũng là m t ngu n sáng hi u qu thì ánh sáng hoàn toàn nh (ngu n sáng t c a s r ng). Ánh sáng lo i này khá h p d n và r t ăn nh. N u chúng ta ch có 1 c a s và tương ph n ánh sáng s v n cao. Ngư c l i, càng nhi u c a s thì tương ph n càng th p và i u này ng nghĩa căn phòng s nh n nhi u ánh dù ngu n sáng nh n m y thì sáng hơn. Màu c a ánh sáng ph thu c nhi u y u t : u tiên là th i t i t, nó s nh hư ng n ánh sáng khung c a s . Vào này âm u, ánh sáng s tr ng, màu xám ho c xanh. Vào ngày n ng, nó l i (tuỳ theo kho ng th i gian trong ngày). Khi ánh sáng i qua c a s , nó s ch u nh hư ng 1 có màu xanh c a ánh sáng b u tr i ho c màu tr ng, vàng hay màu c a ánh sáng m t tr i s b m t ph n x t trong nhà ra. Tư ng, sàn nhà và màu s c c trong nhà s nh hư ng n ánh sáng, ánh sáng ph n x kh p nhà. Rõ ràng, t o ra ánh sáng c a s thuy t ph c b n ph i cân nh c c n th n các y u t trên, ng th i có s tính toán trong cư ng , màu s c và tương ph n ánh sáng. Cách th nghi m ơn gi n nh t, vào ngày âm u, b n cho ánh sáng i qua m t c a s l n vào 1 căn phòng màu tr ng.Ti p theo b n có th quan sát nh ng thay i qua mô hình ơn gi n như tôi ã dùng. Nó s là i m kh i u cho t t c . M t ki u ánh sáng c a s r t n i t i ng ó là North Light (ánh sáng vào qua khung c a m i di n hư ng B c). Trư c ây, các ho sĩ khó t ư c thành công trong ánh sáng nhân t o, v i c a s luôn hư ng v phía B c, ánh sáng h u như không có s thay i trong ngày. Nguyên nhân do căn phòng◊m t tr i luôn hư ng Nam (t i thi u ph n bán c u Nam) ánh sáng y u, không có◊ch nh n ư c ánh sáng khuy ch tán t b u tr i hư ng hay bóng rõ r t. V i nh ng căn h có c a s hư ng v phía B c, ch t lư ng ánh sáng trong nhà cũng ch khác gì nhi u so v i ch t lư ng ánh sáng n t các khung c a s không nh n ánh sáng
 5. m t tr i tr c ti p. Tuy nh ng căn phòng này có t i hơn (do không thi u ánh sáng m t tr i) nhưng ánh sáng r t d u. M c dù căn phòng cũng có ánh sáng m t tr i nhưng ch nh hư ng m t vùng nh . H u h t ánh sáng trên các b c tư ng và c trong phòng u nh vào ánh sáng ph n x c a m t trên b c tư ng phía xa, có th tr i hay ánh sáng khuy ch tán t chính c a s . ý màu nó b ph n x b i các b c rèm. Chúng ta cũng nh n th y tương ph n cao c a ánh sáng m t tr i t o vùng sáng r t rõ nét.
 6. ây là nh minh ho cho ki u ánh sáng nh chi u qua khung c a s . B c hình ch p vào ngày âm u, c a s óng vai trò như m t chi c h p kh ng l chi u sáng nh nhàng cho hình nh em bé. V t th càng g n c a s , ánh sáng càng m m (tôi s gi i thích thêm trong ph n 5). Chúng ta hãy ý các c nh bóng , r t m , ôi khi nhìn không k s khó phát hi n ra. S chuy n i gi a ánh sáng và vùng bóng t i h u như không nh n th y.
 7. Qua nhi u th k , ki u ánh sáng nh , n t m t khung c a s l n này ơc nhi u ho sĩ ưa chu ng (và ngày nay, nó v n ư c các nhi p nh gia t n d ng do v p và tin c y có th bi t ch c ch n hi u qu trư c c a nó).. Ánh sáng bóng èn i n gia ình ây là th ánh sáng chúng ta g p ph bi n nh t trong cu c s ng thư ng nh t. Nó n t nhi u ki u èn: lo i bóng tròn chi u t phía trên, chi u xiên. c tính chung là chúng u dùng lo i bóng èn sáng nóng. Dây tóc bóng èn th t ra có màu vàng/ da cam m nh (tôi ã c p ph n 1). Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào l i thành ra màu tr ng (hi n tư ng ta không c m nh n ư c màu◊này do b não c a chúng ta ã l c màu vàng vàng c a dây tóc bóng èn khi nhìn tr c ti p. Thư ng n u b n ang ch p nh hay v b c hình m t chi c bóng èn phát sáng trong phòng, s th t
 8. hơn n u b n dây tóc bóng èn màu tr ng. N u b n dây tóc bóng èn màu da cam sáng (như trên th c t ), trông s kém thuy t ph c hơn nhi u. Nhưng bù l i, sáng c a dây tóc bóng èn khá a d ng và khó oán trư c. V i các thông thư ng, h u h t ánh sáng b khuy ch tán do hình dáng t ng lo i èn, t o nên ngu n vt sáng l n và chi u sáng m m hơn. Tuỳ thu c vào không gian c a m i căn phòng mà nh n ư c s nhà tiêu bi u như phòng thay hay Gara xe thư ng ch l p èn bóng tr n, không có chi u sáng khác nhau. M t trao èn, khi n ánh sáng c ng và không h h p d n chút nào. Chúng ta có th ch p nh n cho cách bày trí này vì dù sao cũng ch ai nán l i lâu, do v y, ngư i ta cũng ch c n quan tâm t i ch t lư ng chi u sáng ch không ý m y t i tính th m m c a không gian chi u sáng. Trong nh ng gian phòng th i gian l i c a m i ngư i lâu, ngư i ta b t u quan tâm t i ch t lư ng chi u sáng, ánh sáng c n nh nhàng và có s c h p d n, phong phú hơn. Ví d như gian tho i mái cho căn phòng. Tuy nhiên, ch c năng chi u sáng cũng r t quan tr ng t i phòng khách (phòng chính trong nhà), b n có th th y r t nhi u lo i èn k t h p, t o không nh ng căn phòng ki u th này. Ví d trong phòng ng , bên c nh ánh sáng d u cho gi c ng , ôi khi b n b n cũng c n ánh sáng v a c n. Trong nhà b p, ánh sáng r i ư c bài trí làm sáng toàn b khu v c n u nư ng. Phòng n m c sách hay ang êm th c d y có viêc t m và các t m gương cũng có th tham gia vào chi u sáng v i m t m c ích, ch c năng nào Nhìn chung, ánh sáng dùng trong gia ình là s k t h p c a c tính th m m l n ch c năng ó. s d ng. Bóng èn thư ng i kèm v i trao èn a d ng v ki u dáng. Nh ng trao èn này u ư c thi t k nh m làm d u ánh sáng, chúng giúp che i hình dáng thô tr n c a bóng èn c ng ơn thu n c a các bóng èn nói chung. và làm m m bóng Nhân t quan tr ng ti p theo chúng ta c n xem xét ó là trong t ngu n sáng, nó s làm m m ánh sáng và bóng . Ánh sáng t các phòng khác Hi m khi có gian phòng nào◊nhau s lan tràn sang không gian g n k nó ch ơn thu n ch u nh hư ng m t lo i sáng. M t ví ánh sáng này s t o nhi u vùng sáng nh , h p d n. V i nhà b p thi t k hi n i, ngư i ta d tiêu bi u: N u b n ang ng i trong phòng khách v i 4 hay 5 ánh sáng khác nhau, nh ng cũng thư ng t nhi u hàng bóng r i trên tr n nhà. t nhi u ngu n sáng bóng èn ng nghĩ v i nhi u lo i bóng --> ánh sáng r t thú lo t bóng sáng. Có th ánh sáng s khác nhau v màu s c, cư ng vvi c ng m m khác nhau. Kêt qu th hi n rõ nh t trên các b m t ph n x v i hàng hơn. vì b n thân các bóng èn Cu i cùng chúng ta cũng nên chú ý t i các thi t b có kh năng phát sáng trong gia ình như: càng già, chi u sáng càng y u d n và L i khuyên duy nh t tôi có th ưa ra ó là b n hãy th c hành b ng cách t t s lư ng èn máy tính, TV hay lò vi sóng, b p và r t nhi u nh ng v t d ng khác. trong phòng, theo tư ng tư ng t ng ngư i và b n s phát h ên ra hàng lo t i u thú v ..
 9. M t c nh n i th t tiêu bi u v i vài ngu n sáng nh nhàng. B n có th th y các trao èn s d ng làm m m ánh sáng và h t hư ng lên tư ng không t o bóng s c. Trong nh này, tôi ã tăng thêm tr ng cho èn, gi m c m giác màu cam toàn c nh (trong th c t thì ánh sáng dây tóc bóng èn không như v y) . Tuy nhiên, làm d u b t màu cam l i làm cho b c nh trông thuy t ph c hơn, truy n t i úng màu s c mà m t con ngư i c m nh n ư c. thương m i. Ánh sáng t trong các nhà hàng, c a hi u và trang trí n i th t mang tính ch t Gi ng như v i ánh sáng s d ng trong gia ình, ánh sáng dùng v i m c ích thương m i r t a d ng, ch y u nh m gây c m xúc, ánh tr c ti p vào m t ngư i xem. Trong h u h t các trư ng h p, nh ng nhà thi t k u cài t ánh sáng, em l i cho nh ng khách hàng c m giác
 10. Ánh sáng trong các nhà hàng nhìn chung dư i th p, nh . Nó có th là s t ng h p c a “mu n mua hàng”. Do v y, ph i r t c n th n n u b n có ý nh thay i l i h th ng èn. nhi u ánh sáng r i khác nhau, làm n i rõ t ng cánh hoa h ng hay ng n n n lung linh trên bàn. Rõ ràng không m t nhà hàng nào là không mu n có i m riêng so v i các nhà hàng chi u sáng n i th t nh hư ng th nào n t o c m giác và không khí cho khung c nh. khác. Vi c quan sát ánh sáng t i các nhà hàng là m t cách ti p c n r t hay nh m t ìm hi u v n b n có th tham kh o t i nh ng nhà hàng hay quán bar, b n s th y h s d ng s lư ng l n M t chi ti t quan tr ng c n nói n: Khi mu n thay i h th ng chi u sáng trong gia ình, t ng con dao, cái ĩa. Cũng như v i chi u sáng trong gia ình, các ngu n sáng khác nhau s các bóng èn t o bóng sáng ph n x . Cách bài trí này làm l toàn b b m t ph n x , t cho nhi u màu s c, cư ng Các c a hi u khác nhau c n ánh sáng khác nhau nhưng chung quy v n c n t o không khí cho ánh sáng, t o nh ng vùng sáng kh p nhà. căn phòng, làm n i rõ m t hàng bày bán. H u h t các c a hàng ph chính dùng èn tuýp th p sáng t o c m giác sáng s a, thoáng mát. V i m t hàng chưng bày c bi t có l p thêm N u b n ang nh thay i l i không gian cho căn phòng, b n nên cân nh c t i ch c năng èn ph c a căn phòng là gì trư c khi quy t nh t ánh sáng cho nó. Rõ ràng v n quá r ng có th c p toàn b trong bài vi t. Các b n nên t quan sát và ch p vài t m hình v i các góc cài t ánh sáng khác nhau tham kh o. M t nhà hàng tiêu bi u cho t o n tư ng không gian b ng cách s d ng nhi u ngu n sáng, màu s c phong phú, c m giác thú v lan to kh p căn phòng.
 11. Quan sát g n hơn, chúng ta hãy ý có r t nhi u bóng sáng trên nh ng chi c ly, ây chính là ph n x c a th ánh sáng trong phòng.
 12. Ánh sáng trưng trong c a hàng, tôi ã ch nh l i màu s c cho b c hình nhưng v n còn ánh sáng xanh. Bóng c a gh n t nhi u ngu n sáng. Ánh sáng huỳnh quang Ánh sáng huỳnh quang thư ng ư c dùng trong nh ng tình hu ng c n s lư ng bóng l ns, màu s c ánh sáng thư ng xanh l c. Nhưng như ã bi t, khi nhìn b ng◊trí não con ngư i thư ng có xu hư ng cân b ng màu tr ng m t thư ng, b n s c m th y nó th t kinh kh ng. Chúng ta thư ng b t g p ánh sáng này t i công s , nhà ga, nh ng toà nhà công c ng và b t c nơi nào c n gi m chi phí ho t ng c a bóng èn.
 13. nhi u◊Ánh sáng huỳnh quang g n li n v i không gian r ng, nhi u èn bóng ch ng chéo èn t o không gian thoáng ãng, nh ng nơi không m y chú tr ng t i ánh sáng như nhà và bóng sáng hình ch nh t. M t ánh sáng quy nh sáng: các c a hi u dùng nhi u t i hơn. d ng xe có th B c nh ch p ban ngày dư i ánh sáng huỳnh quang, b n có th nh n th y bóng màu xanh r t rõ. Chi u sáng h n h p Ánh sáng t ng h p t nhiên và nhân t o thư ng xuyên xu t hi n không ch trong nhà mà còn bên ngoài môi trư ng t nhiên, c bi t khi tr i nhá nhem t i ho c vào ban êm. Ánh sáng
 14. h n h p cho chúng ta nh ng b c nh v i màu s c, cư ng ánh sáng r t thú v , nh t là khi ánh sáng t nhiên và dây tóc bóng èn có màu xanh, da cam. Vào bu i t i hay ban êm, n u b n t 1 v t th g n c a s (không rèm c a che khu t), v t th . Không ch trong nhà mà ngay c ra bên ngoài, b n cũng thư ng xuyên b t g p th b n có th d dàng nh n th y r t nhi u lo i ánh sáng: nhân t o có, t nhiên có, tác ng lên ánh sáng này (trên ư ng ph ). Ánh sáng chi u xu ng các toà nhà cũng r t thú v , t o s tương ph n n tư ng v i ánh sáng t nhiên t b u tr i. B n thân tôi cũng thư ng xuyên dùng lo i ánh sáng t ng h p cho các tác ph m c a mình b i hi u qu truy n c m tuy t v i mà nó mang l i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2