intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

185
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN CỨNG MÁY TÍNH I. Tổng quan về phần cứng máy tính. Trong một máy vi tính (hay còn gọi là máy tính cá nhân - PC) gồm nhiều thiết bị được kết nối với nhau (Hình 2-1), các thiết bị phần cứng chủ yếu trong một máy PC bao gồm: Màn hình CPU Loa Webcam Modem Bàn phím Chuột Máy in Hình 2-1 - Monitor (Màn hình): Là thiết bị xuất (output), dùng để hiển thị thông tin của máy tính ra ngoài. - Keyboard (Bàn phím): Là thiết bị nhập (input), dùng để đưa thông tin (dữ kiện) vào máy tính. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Chương 2

 1. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 9 CHÖÔNG II: PHAÀN CÖÙNG MAÙY TÍNH Toång quan veà phaàn cöùng maùy tính. I. Trong moät maùy vi tính (hay coøn goïi laø maùy tính caù nhaân - PC) goàm nhieàu thieát bò ñöôïc keát noái vôùi nhau (Hình 2-1), caùc thieát bò phaàn cöùng chuû yeáu trong moät maùy PC bao goàm: Maøn hình CPU Loa Webcam Modem Baøn phím Chuoät Maùy in Hình 2-1 - Monitor (Maøn hình): Laø thieát bò xuaát (output), duøng ñeå hieån thò thoâng tin cuûa maùy tính ra ngoaøi. - Keyboard (Baøn phím): Laø thieát bò nhaäp (input), duøng ñeå ñöa thoâng tin (döõ kieän) vaøo maùy tính. - Mouse (Chuoät): Laø thieát bò duøng ñeå di chuyeån con troû. - Case (Thuøng maùy): Duøng ñeå chöùa caùc thaønh phaàn sau ñaây: o Power supply: Boä nguoàn o Mainboard : Bo maïch chính o CPU (Central Processor Units): Boä xöû lyù trung taâm o RAM (Random Access Memory): Boä nhôù môû roäng o VGA Card: Card ñieàu hôïp maøn hình o HDD (Hard Disk): OÅ ñóa cöùng o FDD (Floppy): OÅ ñóa meàm II. Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa maùy vi tính. 1. Maøn Hình (Monitor) Maøn hình laø thieát bò xuaát (output) duøng ñeå hieån thò caùc thoâng tin vaø keát quaû xöû lyù trong quaù trình laøm vieäc. Coù hai loaïi maøn hình chính: CRT- Monitor (maøn hình daïng tuyùp) (hình 2-3a) Ngay töø thôøi ñieåm ban ñaàu, maùy tính söû duïng monitor daïng tuyùp (Cathode Ray Tube). CRT-monitor aùp duïng nguyeân taéc phoùng tia ñieän töû leân maøn hình (screen) ñöôïc traùng phosphur ñeå phaùt saùng taïo neân hình aûnh. CRT-monitor thöôøng coù phaàn ñöoâi daøi ôû phía sau do kích thöôùc cuûa boùng ñeøn hình (hình 2-2). http://www.truongltrutw2.edu.vn
 2. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 10 Hình 2-2 LCD monitor (maøn hình tinh theå loûng) Trong nhöõng naêm veà sau, maøn hình LCD (Liquiq Crystal Display) laø nhöõng monitor phaúng, kích thöôùc deïp vaø nheï ñaõ laàn löôït thay theá caùc CRT- monitor do söï tieán boä veà coâng ngheä ñaõ giuùp giaûm giaù thaønh. LCD monitor coù 2 ñieåm baát lôïi so vôùi CRT monitor laø : ñoä saùng thaáp vaø maøu saéc bò thay ñoåi tuøy theo goùc nhìn. Tuy nhieân LCD cuõng coù lôïi ñieåm laø löôïng ñieän tieâu thuï ít vaø khoâng coù hieän töôïng böùc xaï ñieän töø (electromagnetic radiation) Caùc löu yù khi ñaùnh giaù veà monitor: Vôùi monitor, caùc thoâng soá thöôøng ñöôïc xem xeùt chuû yeáu ñeå ñaùnh giaù veà chaát löôïng laø : - Ñoä lôùn maøn hình (Screen size) , tính baèng inches - Khoaûng caùch giöõa caùc toå hôïp ñieåm taïo maøu (dot pitch) , tính baèng mm - Khaû naêng ñaùp öùng taàn soá ñoàng boä doïc (Vertical Sync Freq) - Maøn hình loaïi phaúng hay cong (Flattron) - Ñoä böùc xaï, coâng suaát tieâu thuï ñieän, khaû naêng ñieàu chænh Distortion Neáu laø LCD monitor thì caùc thoâng soá caàn quan taâm theâm veà caùc thoâng soá sau : - Cöôøng ñoä saùng - Goùc nhìn roõ (View Angle) Hình 2-3b: Maøn hình LCD Hình 2-3a:Maøn hình CRT 2. Baøn phím (Keyboard) Baøn phím laø caùc thieát bò nhaäp, duøng ñeå ñöa döõ kieän vaøo maùy tính (Hình 2-4) Hình 2-4 http://www.truongltrutw2.edu.vn
 3. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 11 Beân trong baøn phím coù heä thoáng vi xöû lyù thöïc hieän coâng taùc : doø ñeå nhaän bieát coù phím nhaáân, xaùc ñònh phím nhaán vaø taïo maõ phím töông öùng (goïi laø Scan Code) ñeå gôûi veà maùy tính Caùc loaïi keyboard söû duïng hieän nay laø loaïi IBM Enhanced AT style (coøn goïi laø AT Enhanced) thay theá cho caùc loaïi theá heä cuõ goïi laø XT coù soá löôïng phím ít hôn. Keyboard ñöôïc noái vaøo maùy tính qua sôïi caùp bao goàm caùc ñöôøng tín hieäu vaø phaàn caáp nguoàn. Loaïi ñaàu noái cuûa keyboard thöôøng gaëp laø loaïi ñaàu noái lôùn (standard keyboard connector) (Hình 2-5a) vaø ñaàu noái loaïi PS/2(hình 4-5b) vôùi caùc ñöôøng tín hieäu nhö sau: Hình 2-5b Hình 2-5a Loaïi ñaàu noái lôùn AT 5-pin Loaïi PS/2 6-pin Pin Name Description Pin Name Description 1 CLK Xung ñoàng boä 1 DATA Tín hieäu 2 DATA Tín hieäu 2 3 No 3 GND Ground 4 GND Ground 4 + 5V Power source 5 + 5V Power source 5 CLK Xung ñoàng boä 6 Caáu taïo vaät lyù : caùc phím trong keyboard chuû yeáu coù 2 daïng caáu taïo chính : - Daïng duøng cuoän daây kim loaïi hình loø xo ñeå ñaåy phím baät leân sau khi bò nhaán - Daïng duøng maøng plastic traùng kim loaïi . Khi coù phím nhaán, caùc maøng cao su treân vaø döôùi coù traùng kim loaïi seõ tieáp xuùc taïo tín hieäu vaø phaàn cao su taïo ñoä naûy ñeå baät phím trôû veà vò trí Caùc thoâng soá Löïc caàn thieát ñeå nhaán moät phím chæ vaøo khoaûng 100 gr vaø duø coù nhaán maïnh hôn thì cuõng chæ cho cuøng keát quaû. Caùc phím coøn ñöôïc thieát keá theo kieåu Click (khi nhaán phaùt tieáng keâu Click) hoaëc loaïi Soft (khoâng phaùt tieáng keâu) ñeå ñaùp öùng loaïi coâng vieäc nhaäp döõ lieäu cuûa ngöôøi söû duïng. Caùc thoâng soá quan troïng cuûa phím: - Delay time : thôøi gian chôø tröôùc khi phaùt ra maõ thöù hai cuûa cuøng phím aán khi nhaán vaø giöõ phím lieân luïc. Tính baèng mili sec : soá maõ phím taïo ra trong khoûang thôøi gian 1 giaây - Repeat Hieän nay coù raát nhieàu caùc daïng caûi tieán treân keyboard nhö : http://www.truongltrutw2.edu.vn
 4. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 12 - Phaân nhoùm caùc phím theo baøn tay traùi – phaûi, keát hôïp mouse treân keyboard - Theâm caùc phím chöùc naêng ñaëc bieät nhö : caùc phím söû duïng khi truy caäp internet (Home, Search, Back, Forward, Refresh,…), caùc phím ñieàu khieån heä thoáng CD player ( Play, Stop, Start, Next track,…) - Caùc loaïi baøn phím khoâng daây, caùc loaïi baøn phím söû duïng coång noái USB 3. Chuoät (Mouse) Mouse töông töï nhö caùc Pointer device (thieát bò ñònh vò) khaùc ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh vò trí ngöôøi söû duïng ñang thao taùc treân maøn hình Chuoät khoâng daây Hình 2-6 Mouse thöôøng ñöôïc keát noái vôùi maùy tính thoâng qua coång noái PS/2 töông töï nhö keyboard Vôùi loaïi mouse ñònh vò cô hoïc, maët döôùi tieáp xuùc vôùi maët phaúng ñaët mouse coù baùnh xe laên, khi di chuyeån baùnh xe laên seõ töông taùc vôùi heä thoáng beân trong taïo caùc xung tín hieäu thoâng baùo soá ñieåm mouse di chuyeån. Caùc loaïi mouse duøng quang hoïc hay caùc phöông phaùp khaùc ñeàu coù taùc duïng phaùt ra caùc xung tín hieäu nhö ñaõ keå treân. Treân Mouse coù caùc phím (button) duøng ñeå thöïc hieän thao taùc taïi vò trí ñang ñöôïc xaùc ñònh. Veà cô baûn, mouse chæ caàn 2 phím Traùi vaø Phaûi, nhöng caùc loaïi mouse hieän nay thöôøng coù 3 phím vaø nuùt thöù 3 thöôøng laø baùnh xe laên. Baùnh laên (nuùt thöù 3) thöôøng ñöôïc duøng cho muïc ñích dôøi noäi dung caùc trang taøi lieäu daøi goàm nhieàu trang maøn hình Caùc thoâng soá Caùc thoâng soá cuûa mouse ñöôïc ñieàu chænh baèng caùc coâng cuï cuûa heä ñieàu haønh. Caùc thoâng soá ñieàu chænh bao goàm : - Right click – Left click : phím click cô baûn laø phím Phaûi hay phím Traùi ñeå phuïc vuï ngöôøi thuaän tay Phaûi hay thuaän tay Traùi - Double click speed : ñieàu chænh quaõng thôøi gian giöõa 2 laàn click lieân tieáp ñeå xaùc ñònh thao taùc double click. - Pointer : choïn hình daïng cuûa Mouse Pointer http://www.truongltrutw2.edu.vn
 5. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 13 4. Hoäp Maùy (Case) Hoäp maùy coù theå coi nhö laø phaàn khung cuûa moät maùy tính. Trong hoäp maùy, caùc thaønh phaàn cuûa maùy tính seõ ñöôïc laép ñaët, lieân keát vôùi nhau ñeå taïo thaønh moät khoái hoaøn chænh maø chuùng ta thöôøng quen goïi laø CPU. Hôn nöõa, phaàn khung seõ ñöôïc noái maùt qua nguoàn, ñieàu naøy seõ ngaên ngöøa caùc thaønh phaàn maùy tính bò hö hoûng do vieäc hình thaønh hoaëc phoùng doøng ñieän tónh. Hoäp maùy khaù ña daïng veà hình thöùc vaø kích thöôùc, nhöng vieäc saûn xuaát hoäp maùy phaûi tuaân theo moät trong caùc thöøa soá ñònh daïng (Form Factor) Full Size AT, Baby AT, LPX, ATX, NLX. Thöøa soá ñònh daïng chæ ra caùc kích thöôùc vaät lyù vaø kích côõ cuûa mainboard, quy ñònh loaïi hoäp maùy naøo laép vöøa mainboard. Hieän nay caùc mainboard Full Size AT, Baby AT, LNX ñaõ loãi thôøi, do ñoù caùc hoäp maùy töông thích vôùi caùc mainboard naøy cuõng khoâng coøn ñöôïc saûn xuaát nöõa. Hình 2-7 trình baøy caùc chuûng loaïi hoäp maùy. Caùc chuûng loaïi Case Hình 2-7 Case AT(Advanced Technology ) Tröôùc ñaây phaàn lôùn maùy tính söû duïng loaïi case coù boä nguoàn loaïi AT. Ñoái vôùi loaïi voû nguoàn naøy daây nguoàn ñöôïc caém tröïc tieáp vaøo Contact ôû phía tröôùc cuûa voû maùy. Thöôøng voû thuøng coù dieän tích nhoû goïn. Hieän nay voû maùy loaïi AT khoâng coøn phoå bieán. Case ATX(Advanced Technology eXtended): Hoäp maùy ATX ñöôïc thieát keá sao cho boä nguoàn cung caáp vaø hoäp maùy phaûi töông thích vôùi mainboard ATX: Cho pheùp laép ñaët mainboard ATX vôùi nhöõng kích thöôùc : o - Full size (Kích thöôùc ñaày ñuû): roäng 12inch – daøi 9.6 inch (305mm x 244mm) - Mini ATX : roäng 11.2inch – daøi 8.2inch (284mm x 208mm) - Micro ATX : roäng 9.6inch – daøi 9.6inch (244mm x 244mm) Maët sau hoäp maùy coù moät phaàn hôû vôùi kích thöôùc: roäng 6.25inch x o cao1.75inch (15.9mm x 4.45mm). Vuøng naøy cho pheùp boá trí caùc coång vaøo ra tröïc http://www.truongltrutw2.edu.vn
 6. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 14 tieáp leân phía sau cuûa mainboard maø khoâng caàn duøng cable ñeå noái caùc ñaàu noái coång vaøo ra leân caùc boä noái treân mainboard. Nguoàn ATX coù quaït nguoàn ñieän ñeå laøm maùt CPU vaø boä nhôù chính o moät caùch tröïc tieáp do CPU vaø boä nhôù chính ñöôïc ñaët caïnh boä nguoàn. Ñieàu naøy cho pheùp loaïi boû caùc quaït laøm maùt CPU. Ñoàng thôøi quaït nguoàn ATX thoåi vaøo khung heä thoáng, laøm taêng aùp suaát khung heä thoáng, goùp phaàn loaïi boû söï xaâm nhaäp cuûa buïi vaø chaát baån vaøo heä thoáng. Power Supply Vò trí laép quaït Khoang laép Khoang oå ñóa 5 1/4" laép oå ñóa 3 1/2" Hình 2-8a: Case ATX Hình 2-8b: Caùch boá trí Case ATX Case NLX NLX mang ñaëc tính kyõ thuaät môùi nhaát cho caùc PC hieän ñaïi, do ñöôïc hoã trôï bôûi nhieàu nhaø saûn xuaát, noù seõ trôû neân phoå duïng hôn trong nhöõng naêm tôùi. Hình 2.4. Trình baøy caùch boá trí caùc thaønh phaàn treân mainboard NLX. Treân cô sôû ñoù, hoäp maùy NLX ñaõ ñöôïc thieát keá ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu veà tính linh hoaït, höõu hieäu veà caùch boá trí, maø ngay caû caùc væ maïch vaøo/ ra coù kích thöôùc khaù daøi vaãn laép vöøa moät caùch deã daøng-khoâng ñuïng vaøo caùc phaàn khaùc trong hoäp maùy. Baûng gaén caùc ñaàu noái coång Mainboar Hình 2-9 Quaït Cable Card caém ñöùng CPU Cable noái card vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi Khoang laép oå ñóa Mainboard NLX Caùch boá trí hoäp maùy NLX http://www.truongltrutw2.edu.vn
 7. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 15 Hoäp maùy NLX coù moät soá ñaëc ñieåm: o Hoäp maùy NLX coù phaàn hôû phía sau töông öùng vôùi baûng gaén caùc ñaàu noái vaøo/ra ôû phía sau beân phaûi cuûa mainboard. o Boä nguoàn NLX coù cuøng kích thöôùc vôùi ATX, cuõng ñöa ra möùc ñieän aùp nguoàn +5v, -5v, +12v, -12v, 3.3v, ñaàu noái nguoàn 20 chaân ñöôïc noái tôùi væ maïch ñöùng maø khoâng noái tröïc tieáp tôùi mainboard. Caàn löu yù raèng thöøa soá ñònh daïng NLX quy ñònh caùc kích thöôùc cho mainboard NLX vôùi nhieàu kích thöôùc khaùc nhau trong khoaûng: lôùn nhaát laø 9inch x 13 inch ( 227mm x 330mm) vaø nhoû nhaát laø 8inch x 10inch ( 203mm x 254mm). Tuy hình thöùc, kích thöôùc theo thöøa soá ñònh daïng khaùc nhau, nhöng moät hoäp maùy ñieån hình vaãn bao goàm caùc thaønh phaàn seõ ñöôïc giôùi thieäu ôû phaàn döôùi ñaây. Case goàm caùc thaønh phaàn : : phaàn naép che cuûa voû maùy, coù loaïi 1 taám chuïp hoaëc hai taám - Naép voû rôøi gaén 2 beân : phaàn coá ñònh khi laép ñaët thieát bò, duøng ñeå gaén Mainboard (Bo - Söôøn maùy maïch chính) - Ñeøn chæ baùo : duøng chæ baùo tình traïng hoaït ñoäng caùc thaønh phaàn chính beân trong, goàm caùc loaïi : power (ñeøn baùo nguoàn) , HDD (ñeøn baùo oå dóa cöùng), Speed (ñeøn baùo toác ñoä). Moät soá loaïi case coøn coù ñeøn baùo nhieät ñoä beân trong maùy. Ñeå coù theå hoaït ñoäng, caùc loaïi ñeøn chæ baùo thöôøng coù daây caém vaøo vò trí töông öùng treân mainboard : goàm coâng taéc nguoàn vaø coâng taéc Reset - Coâng taéc - Khoang gaén thieát bò : laø caùc khoang duøng ñeå gaén caùc loaïi thieát bò nhö : oå dóa meàm (FDD), oå dóa cöùng, oå dóa CD/DVD, quaït giaûi nhieät maùy : coù vò trí ôû phía sau maùy duøng ñeå noái caùc bo maïch giao tieáp - Khe caém (card) beân trong maùy vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi : boä cung caáp ñieän cho toaøn heä thoáng. Hieän coù 2 loaïi nguoàn - Boä nguoàn töông öùng laø nguoàn AT vaø nguoàn ATX : case thöôøng coù linh kieän keøm theo nhö caùc loaïi oác, khe chaën, - Linh kieän maët naï voû,…duøng ñeå gaén caùc bo maïch, thieát bò : daây caùp caáp nguoàn - Daây caùp Ñieåm khaùc nhau cô baûn giöõa nguoàn AT vaø ATX : Nguoàn AT Nguoàn ATX - Coâng taéc nguoàn noái tröïc tieáp vôùi boä - Coâng taéc ñöôïc noái vaøo Mainboard. nguoàn. - Söû duïng 6 daây keùp (12 daây caáp nguoàn cho - Söû duïng 20 daây Mainboard). - Taét maùy, nguoàn vaãn coøn hoaït ñoäng (nhaán - Taét maùy ñöôïc ñieàu khieån treân http://www.truongltrutw2.edu.vn
 8. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 16 coâng taéc Power môùi ngaét nguoàn) Mainboard neân khi taét maùy seõ ñieàu khieån taét nguoàn. 5. Boä nguoàn (Power supply) Boä nguoàn laø boä phaän caáp nguoàn hoaït ñoäng cho toaøn boä maùy tính. Boä nguoàn thöôøng ñöôïc gaén ôû phía treân vaø sau maùy tính (hình 2-10). Boä nguoàn thöôøng coù : coâng taéc, oå Hình 2-10 caém ñieän ñaàu vaøo, oå caém ñieän ñaàu ra (duøng cho monitor), coâng taéc chuyeån ñieän theá (110 / 220 V), quaït giaûi nhieät, caùc loaïi caùp nguoàn caáp cho caùc thieát bò Ñieän theá ñaàu vaøo cuûa boä nguoàn coù theå laø 110 hoaëc 220V – AC, coøn ñieän theá ñaàu ra ñöôïc cung caáp qua caùc loaïi caùp caáp nguoàn cho thieát bò laø ñieän theá DC vôùi caùc möùc ±5/ ±12 V. Caùc boä nguoàn trung bình thöôøng coù coâng suaát töø 200 – 230 W, coøn caùc boä nguoàn maïnh thöôøng coù coâng suaát töø 300 – 400W. Coù 2 loaïi nguoàn maùy tính laø : nguoàn AT vaø nguoàn ATX, vieäc söû duïng loaïi nguoàn phuï thuoäc vaøo loaïi mainboard cuûa maùy tính. Caùc loaïi maùy töø Pentium II trôû veà tröôùc söû duïng nguoàn AT, caùc loaïi maùy töø Pentium III trôû veà sau thöôøng söû duïng nguoàn ATX. Söï khaùc bieät chuû yeáu laø nguoàn ATX coù maïch kieåm soaùt heä thoáng ñieän cung caáp: Nguoàn AT Nguoàn AT cung caùp ñieän aùp moät chieàu ± 5v, ±12v. Coâng suaát laøm vieäc cuûa nguoàn khoaûng 200W, 250W. Hai ñaàu noái nguoàn P8 vaø P9 (coù ghi roõ treân ñaàu noái) ñöôïc caém vaøo ñaàu noái P1 vaø P2 treân mainboard. Moãi ñaàu noái coù saùu chaân vaø coù choát daáu ñeå traùnh laép ngöôïc, daãn ñeán laøm hoûng mainboard vaø caùc thaønh phaàn lieân quan khaùc. Chuù yù laø caùc daây maøu ñen cuûa P8 vaø P9 keà nhau (Hình 2-11). Quy öôùc maøu daây ñieän nhö sau : +5V -5V GND -12V +12V Maøu daây Möùc ñieän aùp +5v PG Ñoû +5v Traéng -5v Ñen 0 (noái ñaát) Vaøng +12v Xanh (Blue) -12v P2 | P1 Da cam PG – Power good Hình 2-11: Ñaàu noái nguoàn loaïi AT http://www.truongltrutw2.edu.vn
 9. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 17 Ñieän aùp +5v laø nguoàn nuoái caùc maïch ñieän töû, maïch logic treân mainboard, caùc maïch ñieàu khieån oå ñóa, caùc væ maïch môû roäng, …. Ñieän aùp +12v ñeå chaïy caùc ñoäng cô oå ñóa, quaït laøm maùt. Ñieän aùp -5v, -12v haàu nhö khoâng ñöôïc söû duïng trong heä thoáng , nhöng vaãn caàn thieát ñeå töông thích vôùi Slot theo chuaån ISA . PG – Power good laø moät tín hieäu +5v ñöôïc göûi töø Boä nguoàn tôùi mainboard sau khi noù ñaõ hoaøn thaønh vieäc kieåm tra beân trong vaø xaùc ñònh caùc ñieän aùp moät chieàu ñöa ra ñuû ñeå laøm cho heä thoáng hoaït ñoäng moät caùch chính xaùc. Neáu khoâng coù tín hieäu naøy bôûi söï coá naøo ñoù hay nguoàn khoâng oån ñònh, maùy tính seõ khoâng chaïy. Nguoàn ATX Nguoàn ATX ñöôïc thieát keá cho mainboard loaïi ATX vaø ñöôïc ñöa vaøo söû duïng cho Pentium Pro (naêm 1996) vaø caùc maùy tính PC hieän ñaïi . Nguoàn ATX cung caáp ñieän aùp moät chieàu ± 12v, ± 5v, +3.3v. Coâng suaát laøm vieäc cuûa nguoàn coù nhieàu loaïi nhö 250W, 300W, 350W hoaëc 400W. Ngoaøi ra nguoàn ATX coøn ñöôïc boå sung theâm hai ñaëc tính quan troïng , ñoù laø taét nguoàn baèng phaàn meàm (Soft – Off) vaø quaûn lyù naêng löôïng tieân tieán (APM-Advanced Power Management). Khaùc vôùi nguoàn AT, ñaàu noái töø nguoàn ATX vaøo mainboard laø moät ñaàu noái 20 chaân, coù choát ñeå noù chæ coù theå caém vaøo ñaàu noái treân mainboard neáu ñuùng chieàu. (Hình 2.12a) - Ngoaøi caùc ñieän aùp ñöa ra nhö nguoàn AT, nguoàn ATX coøn coù theâm caùc ñaàu ra khaùc nhö: - Ñieän aùp +3.3v ñeå cung caáp ñieän cho CPU vaø caùc maïch duøng ñieän 3.3v khaùc. PS-On (Power Supply – On) laø moät tín hieäu ñaëc bieät töø mainboard tôùi nguoàn, ñöôïc söû duïng ñeå taét nguoàn ñieän cung caáp cho heä thoáng maùy tính thoâng qua phaàn meàm - ñoù chính laø ñaëc tính Soft - Off. Neáu maùy tính caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows (95,98, NT, 2000) vaø nguoàn ñieän ñöôïc thieát keá taét meàm maø khoâng caàn aán nuùt coâng taéc taét nguoàn. Khi baïn choïn Shut Down, Windows seõ töï ñoäng taét maùy tính thay vì hieån thò moät thoâng baùo " It's safe to Shut down the computer" coù nghóa laø ñaõ an toaøn ñeå taét maùy tính , sau ñoù baïn môùi taét nguoàn. Maøu vaøng - +5v – Maøu ñoû +12v +5v – Maøu ñoû Maøu tím - STB -5v – Maøu Traéng 5v GND – Maøu ñen Maøu Xaùm - GND PG GND Choát GND PS-On – Maøu xanh G +5v GND GND -12v – Maøu xanh blue +5v +3.3v – Maøu naâu GND Choát http://www.truongltrutw2.edu.vn
 10. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 18 Hình 2-12a Hình 2-12b Ñaàu noái töø nguoàn ATX vaøo mainboard Phaân bieät nguoàn ATvaø ATX Ñieän aùp +5v STB (Standby) laø ñieän aùp +5v luoân cung caáp cho mainbord vaø thieát bò ngoaïi vi ngay caû khi chuùng khoâng hoaït ñoäng, trong thôøi gian naøy naêng löôïng tieâu thuï cuûa heä thoáng ôû möùc toái thieåu. Ñaây chính laø ñaëc tính quaûn lyù naêng löôïng tieân tieán APM cuûa nguoàn ATX. 6. Mainboard (Bo Maïch Chính) Mainboard laø bo maïch chính cuûa maùy tính, chöùa taát caû caùc thaønh phaàn, caùc heä thoáng, linh kieän chuû yeáu cho caùc chöùc naêng hoaït ñoäng cuûa maùy (hình 2- 13). Qua thôøi gian phaùt trieån, coù raát nhieàu loaïi, nhieàu theá heä mainboard do caùc haõng saûn xuaát khaùc nhau nhöng ñoái vôùi caùc loaïi mainboard hieän nay, chuùng ta coù theå löu yù moät soá ñaëc ñieåm chính cuûa mainboard nhö sau : Hình 2-13: MainBoard - Model : Maõ soá cuûa mainboard tuøy thuoäc vaøo töøng haõng saûn xuaát. Vôùi maõ soá Model chuùng ta coù theå deã daøng tra cöùu caùc ñaëc tröng chính cuûa loaïi mainboard - Power type : loaïi nguoàn caáp söû duïng vôùi mainboard - CPU socket / CPU support : Xaùc ñònh loaïi chaân caém cuûa CPU vaø nhöõng loaïi CPU coù theå duøng vôùi mainboard (xem baûng tra cöùu) http://www.truongltrutw2.edu.vn
 11. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 19 : teân nhaø saûn xuaát vaø maõ soá cuûa loaïi Chip chöùa heä ñieàu khieån chính - Chipset treân mainboard. Hieän thò tröôøng coù Chipset cuûa caùc haõng INTEL, SiS, NVIDIA - Memory socket / Memory type : Soá löôïng, loaïi chaân caém vaø loaïi RAM coù theå duøng vôùi main board - Max memory: xaùc ñònh khaû naêng môû roäng toái ña dung löôïng RAM treân mainboard - Frequency System Bus (FSB): Taàn soá hoïat ñoäng cuûa Bus heä thoáng. FSB laø taàn soá hoïat ñoäng cuûa caùc linh kieän, thieát bò trong heä thoáng (khoâng phaûi CPU) - Graphic interface: Khe caém (Slot) duøng cho bo maïch hieån thò (Video card). Xaùc ñònh loaïi vaø toác ñoä cuûa Video card coù theå söû duïng vôùi mainboard - IDE interface: Xaùc ñònh loaïi vaø toác ñoä truy caäp dóa cöùng cuûa mainboard - Advanced I/O port :Xaùc ñònh loaïi vaø coång noái I/O môû roäng coù treân mainboard (USB, FireWire) - Intergrated Component: Xaùc ñònh caùc heä thoáng phuï tích hôïp treân mainboard (Video, Sound, Network) - Expansion Slot:Xaùc ñònh loaïi khe caém daønh cho caùc thieát bò môû roäng khaùc Ta coù theå caên cöù vaøo loaïi mainboard phuø hôïp vôùi töøng loaïi Case ñeå phaân MainBoard laøm 2 loaïi: Mainboard AT: Thoâng thöôøng caùc loaïi bo AT söû duïng caùc ñaàu noái nguoàn 6 daây keùp hoaëc daây caáp nguoàn söû duïng caùc ñaàu noái 20 daây. Caùc ñaàu noái COM1, COM2 vaø LPT laø caùc daây noái caùp ñöôïc caém vaøo mainboard, ñaàu caém baøn phím to (kieåu AT). (hình 2-14) Hình 2-14: Mainboard AT Mainboard ATX: Loaïi bo maïch ATX ñöôïc caáu taïo goïn hôn. Daây caáp nguoàn söû duïng caùc ñaàu noái 20 daây. Caùc ñaàu noái COM1, COM2, LPT vaø baøn phím ñöôïc thieát keá dính lieàn treân bo maïch http://www.truongltrutw2.edu.vn
 12. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 20 (khoâng söû duïng caùc caùc daây caùp ñeå keát noái). Coù theâm caùc coång keát noái USB, ñaàu noái cuûa baøn phím laø PS/2. (hình 2-15) Khi noùi veà mainboard, chuùng ta cuõng caàn naém theâm moät soá khaùi nieäm sau: Main onboard vaø khoâng onboard: - Main onboard: Laø loaïi main coù tích hôïp saún moät soá thieát bò nhö: VGA card, Net card, Fax/Modem,Sound card… - Main khoâng onboard: Laø loaïi mainboard khoâng tích hôïp moät soá Card môû roäng nhö: VGA, SOUND, FAX/MODEM… Caùc thaønh phaàn vaø coång giao tieáp treân mainboard - ChipSet: Laø thaønh phaàn quan troïng nhaát ñeå qui ñònh ñac tính cuûa mainboard nhö: Toác ñoä toái ña cho pheùp cuûa CPU, toác ñoä truyeàn cuûa BUS. Caùc loaïi Chip: Intel 810,815,850,845… VIA: 8363,8365,694,686A.. - ROM BIOS: Laø loaïi chíp nhôù, kieåm tra heä thoáng ôû möùc ñoä cô baûn. Ñöôïc caøi saún treân mainboard vaø ñöôïc thieát keá tuøy theo ñaëc tính cuûa mainboard. - Chip CMOS: Ñöôïc nuoâi baèng nguoàn ñieän töø Pin, löu caùc thoâng soá ñöôïc xaùc laäp. - Khe caém CPU: Ñöôïc thieát keá ñaëc tröng cho töøng theá heä maùy. Caùc kieåu khe caém CPU: - Khe caém CPU 486: Socket –3 - Khe caém CPU 586: Socket – 7 - Khe caém CPU PII, Celeron vaø PIII: Slot-1 - Khe caém CPU AMD – K7: Slot -A hoaëc Socket -A - Khe caém CPU PIV: Socket - 478 … - Caùc chuaån giao tieáp Bus. - PCI (Peripheral Component Interconect): Duøng ñeå gaén caùc loaïi caùc coù cuøng loaïi giao tieáp nhö: Net card, sound card, Fax/Modem… - AGP (American Graphics): Duøng ñeå gaén Card maøn hình. - USB (Universal Bus): Giao tieáp vôùi maùy PC thoâng qua moät baûng maïch môû roäng hoã trôï ñeán 128 thieát bò vaø khoâng caàn phaûi ngaét nguoàn maùy tính khi thay ñoåi thieát bò. - Caùc coång giao tieáp: - Giao tieáp oå ñóa: Laø loaïi coång döông, keát noái vôùi caùc oå ñóa baèng Cable - IDE1. IDE2: laø caùc giao tieáp oå ñóa cöùng goàm 40 Chaân - FDD,FDC: Giao tieáp oå ñóa meàm goàm 34 chaân. - COM1, COM2 (Serial Port): Laø caùc coång noái tieáp, thoâng thöôøng COM1 duøng ñeå gaén Mouse, COM2 daønh cho Fax/Modem. - Parallel Port: Laø coång song song daønh cho Maùy in, scan… http://www.truongltrutw2.edu.vn
 13. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 21 - Conection: Duøng ñeå gaén caùc tín hieäu nhö: PWS, PW Led, HDD Led, Reset, Speaker. - Band: Khe gaén RAM 7. Boä xöû lyù trung taâm (Central Processing Unit - CPU) CPU laø boä xöû lyù trung taâm cho moïi hoïat ñoäng, laø boä naõo cuûa maùy tính. CPU xöû lyù taát caû caùc leänh cuûa chöông trình, tính toaùn caùc pheùp toaùn soá hoïc cuõng nhö logic vaø ñieàu khieån cô cheá hoïat ñoäng cuûa taát caû caùc thaønh phaàn khaùc trong maùy. Qua thôøi gian phaùt trieån vaø söï tieán boä cuûa coâng ngheä tích hôïp, CPU ngaøy nay coù toác ñoä ngaøy caøng nhanh vaø tích hôïp beân trong nhieàu thaønh phaàn hôn. Caùc ñieåm chính maø chuùng ta caàn löu yù ñoái vôùi CPU ngaøy nay bao goàm : - Haõng saûn xuaát : INTEL, AMD, CYRIX, - Hoï saûn xuaát (serial model): Pentium II, Pentium III, Penitium IV,…Athlon, Athlon FX,… - Taàn soá laøm vieäc – dung löôïng boä ñeäm (Cache ram – Level 1) - Soá chaân (pin) vaø loaïi Socket Caùc daïng chaân caém vaø hình thöùc Cho ñeán nay, CPU ñaõ phaùt trieån qua nhieàu theá heä vaø nhöõng hình daïng, soá chaân khaùc nhau döïa treân 2 loaïi thieát keá chính laø : Slot-based (khe caéêm) vaø Socket-based (chaân caém) vôùi caùc loaïi teân goïi nhö : - DIP – Dual In Line : loaïi coù 2 haøng chaân naèm ôû 4 caïnh maët ñaùy vaø ñieåm vaùt 1 goùc ñeå nhaän daïng chaân soá 1. - SECC – Single Edge Contact Cartrigde: loaïi chæ coù 1 haøng chaân vaø gaén trong cartridge - PGA – Pin Grip Array : loaïi coù caùc haøng chaân phaân boá ñeàu treân toaøn boä maët ñaùy cuûa CPU. Coù nhieàu daïng caûi tieán nhö : + CPGA – Ceramic PGA : voû boïc baèng goám + PPGA – Plastic PGA : voû boïc baèng plastic + FC-PGA – Flip Chip PGA : vôùi loõi trung taâm höôùng leân phaàn giaûi nhieät + Staggered PGA : loaïi boá trí chaân hình chöõ chi http://www.truongltrutw2.edu.vn
 14. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 22 Hình 2-16 Baûng 2-2: Tra cöùu tham khaûo cho hoï INTEL - CPU Do coù taàn soá laøm vieäc cao neân trong khi hoïat ñoäng, CPU raát noùng vaø thöôøng ñöôïc giaûi nhieät baèng heä thoáng giaûi nhieät. Heä thoáng giaûi nhieät CPU goàm 2 phaàn quaït (Fan) (hình 2-17) vaø boä taûn nhieät (Heat Sink) gaén lieàn vôùi CPU Hình 2-17 Hình 2-18 laø hình aûnh moät soá loaïi CPU: CPU AMD K6 CPU Pentium MMX http://www.truongltrutw2.edu.vn
 15. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 23 CPU Cyrix CPU Athlon CPU Pentium II CPU Xeon CPU Pentium 4 Hình 2-18 Chip boä nhôù RAM (Random Access Memory) RAM laø moät thieát bò nhôù (Memory) cuûa maùy tính. RAM ñöôïc söû duïng vôùi muïc ñích löu tröõ taïm thôøi caùc thoâng tin cô sôû vaø keát quaû caùc tính toaùn cuûa maùy tính. Sôû dó coù teân goïi laø boä nhôù truy caäp ngaãu nhieân “Random Access” vì coù theå truy caäp thoâng tin trong RAM taïi baát kyø vò trí naøo maø khoâng caàn phaûi theo chuoãi tuaàn töï Caùc thoâng tin trong RAM seõ khoâng löu tröõ laïi khi maùy tính bò maát ñieän. Caùc theá heä vaø coâng ngheä cheá taïo RAM goàm caùc loaïi : - DRAM - Dynamic RAM : chæ coù khaû naêng löu tröõ döõ lieäu trong moät khoaûng thôøi gian ngaén vaø caàn phaûi ñöôïc laøm töôi (refresh) neáu khoâng caùc döõ lieäu seõ bò maát - SRAM - Static RAM : loaïi Ram ñöôïc nuoâi baèng nguoàn pin cuûa maùy, thöôøng duøng cho CMOS vaø boä ñeäm ngoaøi (cache) http://www.truongltrutw2.edu.vn
 16. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 24 - SDRAM - Synchronous DRAM : loaïi RAM duøng tín hieäu xung ñoàng boä vôùi xung tín hieäu heä thoáng khi xuaát hay nhaäp döõ lieäu. Thöôøng duøng treân Video card - RDRAM - Rambus Dynamic RAM : daïng caáu truùc môùi ñöôïc phaùt trieån bôûi haøng Rambus, coù theå ñaùp öùng toác ñoä leân ñeán 800 Mhz. Khoâng theå duøng keát hôïp vôùi caùc loaïi RAM khaùc - EDO RAM - Extended data Output RAM : coù chöùc naêng löu laïi ñòa chæ truy caäp ñeå ñoïc nhieàu laàn thay vì thay ñoåi ñòa chæ döõ lieäu cho moãi laàn ñoïc, giuùp taêng toác ñoä truy xuaát khoûang 15% - VRAM - Video Ram : loaïi RAM söû duïng 2 ñöôøng truy caäp ñeán cuøng moät ñòa chæ , moät ñöôøng duøng ñeå Ñoïc vaø moät ñöôøng duøng ñeå Ghi döõ lieäu. Thöôøng duøng cho Video card - WRAM – Windows Ram : loaïi RAM ñöôïc phaùt trieån bôûi haøng Samsung ñeå chuyeân duøng cho Video card, nguyeân taéc hoïat ñoäng töông töï VRAM, giuùp maøn hình vaãn ñöôïc queùt tín hieäu trong khi video ram vaãn ñang ñöôïc caäp nhaät . Taêng toác ñoä truy caäp khoaûng 60%. Caùc nguyeân taéc kieåm loãi - Parity : nguyeân taéc kieåm loãi baèng caùch ñeám toång soá bit 1. Caùc heä thoáng thöôøng duøng 1 bit Parity cho 1byte (8 bits)) döõ lieäu. Parity coù theå phaùt hieän loãi trong 1 byte döõ lieäu - ECC – Error Crrect Code : nguyeân taéc kieåm loãi maïnh hôn Parity, coù theå phaùt hieän vaø ñieàu chænh nhieàu bit loãi trong 1 byte döõ lieäu. Thöôøng duøng cho caùc thieát bò cao caáp nhö Server Hình daïng beân ngoaøi Boä nhôù RAM ñöôïc saûn xuaát vôùi nhieàu hình daïng khaùc nhau, phoå bieán nhaát laø caùc loaïi : SIMM - Single In-line Memory Module : Loaïi Ram coù moät haøng chaân 72-pin. SIMM phaûi ñöôïc gaén theo töøng caëp. DIMM – Dual In-line Memory Module : Loaïi RAM vôùi 2 haøng chaân ôû 2 beân thanh Ram vôùi 168-pin. Thöôøng duøng cho caùc heä thoáng Bus 64 bits. Coù theå gaén töøng thanh rieâng reõ RIMM – Rambus In-line Memory Module : Vôùi 184-pin, 2.5 V, coù taàn soá laøm vieäc töø 600-800 mhz, coù 16 ñeán 18 bits Direct RDRAM (Rambus Dynamic RAM). RIMM ñöôïc hgaén trong Direct Rambus Channel. Moät Direct Rambus Channel coù theå gaén ñöôïc 3 thanh RIMM http://www.truongltrutw2.edu.vn
 17. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 25 9: Caùc loaïi RAM vaø caùch gaén Caùc oåvaøo Mainboard 8. RAM dóa (Disk drive) Trong maùy tính, caùc oå dóa laø thaønh phaàn trong heä thôùng löu tröõ (Storage Device System). Ñöôïc söû duïng phoå bieán hieän nay laø caùc loaïi oå dóa : meàm, cöùng, CD/DVD. Thoâng thöôøng , caùc oå dóa ñöôïc keát noái caùp vôùi Boä ñieàu khieån dóa (Drive Controller) naèm treân mainboard FDD -Floppy disk drive (OÅ dóa meàm) FDD ñöôïc duøng nhö moät thieát bò löu tröõ döõ lieäu daïng thaùo laép (Removable Storage Device) do caùc dóa meàm löu tröõ döõ lieäu khoâng naèm coá ñònh trong maùy maø coù theå thaùo/gaén ñöôïc. Caùc loaïi dóa meàm ñöôïc söû duïng coù dung löôïng : 360 K, 1.2 MB, 1.44 MB, nhöng hieän nay chæ daïng ñöôïc söû duïng phoå bieán laø 1.44 MB (hình Hình 2-20a 2-19a) Caùc oå dóa meàm ñöôïc gaén vaøo Boä ñieàu khieån dóa meàm treân mainboard. Tröôùc kia, khi maùy tính coøn söû duïng 2 FDD thì caùc oå dóa A vaø B ñöôïc phaân bieät baèng ñaàu noái treân caùp. Hieän nay caùc maùy tính chæ söû duïng 1 FDD. (hình 2-19b) FDD ñöôïc gaén coá ñònh vaøo khung maùy, phía sau coù caùc chaân caém nguoàn vaø caùp tín hieäu Hình 2-20b Ñóa cöùng (HDD - Hard disk drive / Fixed Disk Drive) HDD laø thieát bò löu tröõ döõ lieäu chuû yeáu cuûa maùy tính do coù dung löôïng lôùn ( MB, GB). HDD coù daïng khoái, beân trong chöùa caùc dóa laøm vieäc theo nguyeân taéc Ñieän-Töø. Thoâng tin ñöôïc ghi treân caùc beà maët ñóa beân trong HDD ñöôïc chia thaønh caùc Track vaø Cylinder vaø ñöôïc Ghi/Ñoïc baèng caùc ñaàu töø (Head) http://www.truongltrutw2.edu.vn
 18. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 26 Hình 2-22 Hình 2-21: Ñóa cöùng khi thaùo naép ñaäy Moâ hình löu tröõõ vaø truy xuaát döõ Hieän nay, 2 loaïi HDD ñöôïc söû duïng chuû yeáu laø lieäu trongSCSI. Caùc loaïi IDE vaø ñóa HDD söû duïng treân maùy phuï thuoäc vaøo Boä ñieàu khieån dóa (Disk controller). Maùy tính hieän nay, phoå bieán coù 2 keânh Disk controller daønh cho loaïi IDE vaø cho pheùp gaén toái ña 4 HDD, moãi keânh gaén 2 HDD (Master vaø Slaver) . Caùc keânh naøy coù theå duøng chung cho caùc oå CD/DVD Khi gaén caùc HDD loaïi IDE vaøo maùy caàn löu yù - Chaân caùp nguoàn - Chaân caùp tín hieäu (40/80 –pin) - Jumper choïn thöù töï : Single / Master / Slave + Single : khi heä thoáng chæ coù 1 HDD + Master : HDD chính khi gaén HDD treân cuøng keânh + Slave : HDD phuï khi gaén 2 HDD treân cuøng keânh Hình 2-23:Caùp HDD Disk controller loaïi SCSI coù 1 keânh ñieàu khieån vaø cho pheùp gaén nhieàu thieát bò loaïi SCSI (thöôøng laø 8 keå caû Controller cuõng ñöôïc tính laø 1). Moãi thieát bò SCSI ñöôïc phaân bieät baèng maõ ID töø 0 ñeán 7. Do vaäy khi gaén HDD loaïi SCSI caàn löu yù : - Chaân caùp nguoàn - Chaân caùp tín hieäu - ID jumper ñeå xaùc ñònh maõ ID cuûa HDD Caùc Disk controller loaïi SCSI coøn cho pheùp gaén thieát bò beân trong vaø beân ngoaøi maùy. Loaïi caùp noái duøng ñeå gaén beân trong vaø beân ngoaøi coù daïng khaùc nhau CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) Caùc oå CD-ROM cuõng töông töï nhö HDD, ñöôïc phaân bieät laøm 2 loaïi IDE, gaén treân caùc keânh Disk controller loaïi IDE vaø SCSI, gaén treân keânh Disk controller loaïi SCSI. Chaân caém cuûa oå CD-ROM töông töï nhö HDD coù caùc chaân : caùp nguoàn, caùp tín hieäu, Jumper (choïn thöù töï neáu laø IDE hoaëc maõ ID neáu laø SCSI). Ngoaøi ra treân oå CD-ROM coøn coù chaân caém ñaàu ra tín hieäu aâm thanh (Audio Out) daïng analog duøng ñeå noái vaøo heä thoáng aâm thanh (Sound system) (hình 2-23) http://www.truongltrutw2.edu.vn
 19. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 27 Phía tröôùc CD-ROM coù caùc nuùt ñieàu khieån vaø loã cöùu hoä khi bò keït dóa DVD – ROM , DVD – RW - DVD (Digital Video Disc – Ñóa phim aûnh Hình 2-24 soá; hoaëc Digital kyõ thuaät Versatile Video – Ñóa ña naêng kyõ thuaät soá. - Moät ñóa DVD – ROM coù dung löôïng laø 4,7 GB töùc gaáp khoaûng 7 laàn so vôùi CD. - Ñaëc bieät nhôø phöông thöùc löu tröõ kyõ thuaät soá maø ñóa DVD khoâng heà bò giaûm chaát löôïng theo thôøi gian nhö CD. - Toác ñoä hieän nay cuûa oå DVD – ROM laø 12X vaø 16X (khaùc vôùi CD, ñoái vôùi DVD 1x töông ñöông vôùi 1,38 MB/s) - Tuy coù toác ñoä cao, tieän lôïi hôn, dung löôïng ñóa lôùn hôn, tuoåi thoï cao hôn nhöng vaãn chöa thay theá ñöôïc CD-ROM vì giaù thaønh coøn cao. - Gioáng nhö CD thì DVD cuõng coù oå ñóa ghi laø DVD – RW. 9. Caùc coång giao tieáp, ñaàu noái, caùp noái chuaån (Port, Connector, Cable) Treân maùy tính coù caùc I/O Controller (Boä ñieàu khieån Xuaát nhaäp) duøng ñeå keát noái, ñieàu khieån vaø trao ñoåi döõ lieäu vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi thoâng qua caùc coång noái (Port), ñaàu noái (Connector) vaø caùc loaïi caùp noái khaùc nhau. I/O Port laø nhöõng thanh ghi (register) tích hôïp trong chip vi maïch (Chipset) treân mainboard. Caùc thoâng tin (döõ lieäu hoaëc ñieàu khieån) ñöôïc trao ñoåi giöõa computer vaø thieát bò beân ngoaøi ñeàu thoâng qua I/O Port töông öùng. Tín hieäu töø Port seõ noái vôùi caùc ñaàu noái (Connector), caùp truyeàn roài ñeán thieát bò . Connector thöôøng coù vò trí ôû phía sau maùy duøng ñeå gaén caùp. Cable laø nhöõng daây noái vôùi thieát bò, caùp coù theå bao goàm caùc ñöôøng tín hieän : Nguoàn (Power), Döõ lieäu (Data), Ñieàu khieån (Control). Thoâng thöôøng cable coù 2 connector, moät connector noái vôùi maùy tính vaø moät connector noái vôùi thieát bò Hình 2-25 (hình 2-24) Caùc I/O Controller ñöôïc tích hôïp saün (built-in) trong mainboard ñöôïc theå hieän qua caùc Port vaø Connector bao goàm : - Keyboard Port / Connector : ñeå noái vôùi keyboard (thöôøng coù 2 daïng Standard, PS/2) - Mouse Port / Connector : ñeå noái vôùi mouse (thöôøng coù 2 daïng COM DB-9, PS/2) http://www.truongltrutw2.edu.vn
 20. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 28 - Standard I/O Port / Connector : duøng ñeå noái vôùi caùc thieát bò xuaát nhaäp (I/O) chuaån goàm caùc loaïi : + Serial Port (COM Port) : laø caùc coång giao tieáp duøng nguyeân taéc truyeàn döõ lieäu theo kieåu noái tieáp töøng bit neân ñöôïc goïi laø Serial. Thöôøng ñöôïc duøng ñeå noái vôùi caùc thieát bò truyeàn tin (Vd : Modem) neân coøn goïi laø COM (Communication) Port. Treân mainboard thöôøng coù 2 coång :COM1, COM2 vôùi 2 daïng ñaàu noái khaùc nhau : DB-9 (Female) (hình 2- 25a) vaø DB-25 (Male) (Hình 2-25b) coøn goïi laø RS-232 Hình 2-26a: Coång DB-9 Hình 2-26b: Coång DB-25 Baûng 2-3: Sô ñoà chaân tín hieäu DB-9 (traùi) vaø Sô ñoà chaân tín hieäu DB-25(phaûi) Caùc coång COM coù theå duøng ñeå noái tröïc tieáp giöõa 2 maùy tính trong phaïm vi khoûang caùch an toaøn laø 10m theo kieåu noái goïi laø : Null-modem nhö hình 2-26 : 1,6 - 4 2 - 3 3 - 2 4 - 1,6 5 - 5 7 - 8 8 - 7 Hình 2-27 http://www.truongltrutw2.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2