intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p4

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có thể thay đổi kiểu ký tự giống như một đối tượng được xoay, thay đổi kích thước, kéo xiên, lật ký tự và hiệu chỉnh những ký tự này. Đoạn phim của bạn có thể có các hộp văn bản cho người dùng nhập và hiển thị vùng ký tự này để có thể cập nhật chúng. Và bạn có thể liên kết các khối ký tự đến một điạ chỉ URL nào đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật sử dụng object magnification của đối tượng trong thủ thuật làm movie p4

  1. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 CAÙCH DUØNG KYÙ TÖÏ NHAÄP TRONG FLASH Neáu baïn duøng kyù töï trong ñoaïn phim Flash movie, baïn coù theå thieát laäp kích thöôùc, kieåu chöõ, kieåu daùng kyù töï, khoaûng caùch, maøu saéc vaø canh leà kyù töï. Baïn coù theå thay ñoåi kieåu kyù töï gioáng nhö moät ñoái töôïng ñöôïc xoay, thay ñoåi kích thöôùc, keùo xieân, laät kyù töï vaø hieäu chænh nhöõng kyù töï naøy. Ñoaïn phim cuûa baïn coù theå coù caùc hoäp vaên baûn cho ngöôøi duøng nhaäp vaø hieån thò vuøng kyù töï naøy ñeå coù theå caäp nhaät chuùng. Vaø baïn coù theå lieân keát caùc khoái kyù töï ñeán moät ñiaï chæ URL naøo ñoù. Ngoaøi ra baïn coù theå taùch rieâng töøng phaàn kyù töï vaø thay ñoåi kích thöôùc. Ñoái vôùi nhöõng khaû naêng ñieàu khieån kyù töï boå sung, baïn coù theå söûa ñoåi kyù töï trong FreeHand vaø nhaäp file FreeHand vaøo trong Flash hoaëc xuaát file töø trong FreeHand thaønh file SWF . Ñoaïn phim Flash movie coù theå duøng font chöõ Type 1 PostScript, TrueType vaø font Bitmap (chæ duøng cho maùy Macintosh). Ñeå söû duïng ñöôïc font PostScript, baïn phaûi caøi ñaët chöông trình Adobe Type Manager (ATM) vaøo trong heä thoáng cuûa baïn (ngoaïi tröø heä thoáng duøng Windows 2000, khoâng yeâu caàu ATM). Chuù yù : Neáu baïn duøng font PostScript trong Flash chaïy treân Windows NT, baïn coù theå gaëp raéc roái do tính khoâng töông thích giöõa ATM vaø Windows NT. Khi baïn laøm vieäc vôùi file FLA cuûa Flash, Flash thay theá font chöõ trong ñoaïn phim baèng font chöõ ñöôïc caøi trong heä thoáng cuûa baïn khi caàn thieát. Ngoaøi ra Flash cuõng cho pheùp baïn taïo moät bieåu töôïng Symbol töø font chöõ ñeå baïn coù theå xuaát font naøy vaøo trong Shared Library vaø duøng noù trong nhöõng ñoaïn phim khaùc cuûa Flash movie. Baïn coù theå kieåm tra loãi chính taû kyù töï baèng caùch sao cheùp kyù töï vaøo trong Clipboard, sau ñoù duøng Movie Explorer vaø daùn kyù töï vaøo trong trình soaïn thaûo vaên baûn beân ngoaøi. ÑOÂI NEÙT VEÀ FONT ÑÖÔÏC NHUÙNG (EMBEDDED FONT) VAØ FONT THIEÁT BÒ (DEVICE FONT). Khi baïn duøng moät font chöõ ñöôïc caøi ñaët trong heä thoáng vaø söû duïng trong ñoaïn phim Flash movie, Flash seõ nhuùng nhöõng thoâng tin veà font vaøo trong file Flash SWF, ñeå baûo ñaûm raèng font ñoù hieån thò ñuùng trong Flash Player. Khoâng phaûi taát caû caùc font hieån thò trong ñoaïn phim coù theå xuaát ñöôïc heát. Xaùc ñònh font coù theå duøng ñöôïc baèng caùch choïn trình ñôn View > Antialias Text ñeå xem tröôùc kyù töï, neáu thaáy kyù töï bò naùt, lôûm chôûm ñieàu naøy cho bieát Flash khoâng nhaän bieát ñöôïc vieàn ngoaøi cuûa font vaø seõ khoâng xuaát vaên baûn ñoù. Nhö moät söï thay theá cho thoâng tin font nhuùng, baïn coù theå duøng caùc font ñaëc bieät trong Flash goïi laø font thieát bò (Device font). Device font khoâng ñöôïc nhuùng trong file SWF cuûa Flash. Thay vaøo ñoù Flash Player duøng baát kyø font naøo coù trong heä thoáng gaàn gioáng vôùi Device font nhaát. Trong Flash coù 3 Device font, ñöôïc ñaët teân _sans (töông töï nhö font Helvetica hay Arial), _serif (töông töï nhö font Times Roman) vaø _typewriter (töông töï nhö font Courier). Ñeå xaùc ñònh moät font coù thuoäc Device font hay khoâng, baïn choïn moät trong nhöõng Device font trong Flash taïi baûng Character hoaëc choïn Use Device Fonts trong baûng Text Options. Baïn coù theå xaùc ñònh vaên baûn thieát laäp trong moät Device font ñeå coù theå ñöôïc choïn, ngöôøi duøng coù theå sao cheùp vaø daùn ñoaïn vaên baûn xuaát hieän trong ñoaïn phim. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 224
  2. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Baïn coù theå duøng Device font cho kyù töï tónh (kyù töï baïn taïo ra khoâng thay ñoåi khi ñoaïn phim hieån thò ) hay kyù töï ñoäng (kyù töï caäp nhaät thöôøng xuyeân qua ñaàu xuaát töø moät file server (maùy chuû). TAÏO VAÊN BAÛN Ñeå ñaët nhieàu khoái vaên baûn vaøo trong vuøng Stage, baïn duøng coäng cuï Text. Baïn coù theå ñaët kyù töï treân moät haøng ñôn môû roäng khi baïn goõ vaøo hoaëc trong moät khoái roäng coá ñònh maø noù töï ñoäng cuoán caùc töø laïi. Flash hieån thò moät handle troøn taïi goùc phaûi phía treân cuûa khoái kyù töï cho pheùp baïn môû roäng khoái kyù töï naøy vaø handle vuoâng cho khoái kyù töï coù ñoä roäng ñöôïc xaùc ñònh. Flash hieån thò moät handle ñieàu khieån vuoâng taïi goùc phaûi phía döôùi cuûa hoäp hieäu chænh kyù töï ñeå cho bieát raèng, baïn coù theå thay ñoåi kích thöôùc kyù töï theo chieàu doïc hay chieàu ngang. Taïo kyù töï: 1. Choïn coâng cuï Text Tool trong hoäp coâng cuï beân traùi giao dieän. 2. Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Character vaø trình ñôn Window > Panels > Paragraph ñeå xem caùc baûng Character vaø Paragraph, sau ñoù choïn caùc thuoäc tính cho kyù töï. 3. Sau ñoù baïn coù theå thöïc hieän moät trong nhöõng böôùc sau : Taïo moät khoái kyù töï roäng nhö baïn nhaäp vaøo, nhaáp chuoät taïi vuøng baïn muoán kyù töï nhaäp baét ñaàu. Taïo moät khoái kyù töï coù ñoä roäng coá ñònh, ñònh vò con troû taïi vò trí baïn muoán kyù töï baét ñaàu vaø keùo ñoä roäng sang vò trí mong muoán. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 225
  3. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Chuù yù : Neáu baïn taïo ra moät khoái kyù töï môû roäng ngang qua bieân phaûi hay traùi cuûa vuøng Stage khi baïn nhaäp vaøo, khoái kyù töï seõ khoâng maát. Ñeå taïo cho handle ñieàu khieån coù theå truy caäp laïi laàn nöõa, baïn haõy di chuyeån khoái kyù töï hoaëc choïn treân trình ñôn View > Work Area. Thay ñoåi kích thöôùc cuûa khoái kyù töï Keùo handle thay ñoåi kích thöôùc cuûa noù. Chuyeån ñoåi giöõa khoái kyù töï coá ñònh vaø khoái kyù töï môû roäng Nhaáp ñuùp chuoät vaøo trong handle ñeå thay ñoåi kích thöôùc. THIEÁT LAÄP CAÙC THUOÄC TÍNH CHO KYÙ TÖÏ Baïn coù theå thieát laäp caùc thuoäc tính font chöõ vaø ñoaïn paragraph cho kyù töï nhaäp. Moät font chöõ laø moät söï saép xeáp caùc kyù töï theo chöõ caùi, caùc con soá trong moät caùch saép xeáp kieåu chöõ. Caùc thuoäc tính cuûa font goàm coù hoï font chöõ (font family), kích thöôùc chöõ, loaïi chöõ, maøu chöõ, khoaûng caùch caùc kyù töï theo phöông ngang (tracking), töï ñoäng co keùo (auto kerning) vaø vieäc chuyeån ñoåi caùc ñöôøng cô sôû (baseline shift). (Baïn coù theå duøng Embedded font hoaëc Device font). Caùc thuoäc tính paragraph goàm coù canh leà (alignment), chænh leà trang (margin), thuït leà (indent) vaø khoaûng caùch giöõa caùc doøng (line spacing). Ñeå thay ñoåi caùc thuoäc tính cho font vaø paragraph, baïn duøng baûng Character vaø baûng Paragraph. Ñeå choïn tröïc tieáp, duøng Device font hay Embedded font, baïn duøng baûng Text Options. 3 baûng duøng cho vieäc hieäu chænh kyù töï nhaäp vaøo Khi baïn taïo ra moät ñoaïn vaên baûn môùi, Flash duøng caùc thuoäc tính choïn kyù töï hieän haønh. Ñeå thay ñoåi caùc thuoäc tính font hay paragraph cuûa moät ñoaïn kyù töï ñang toàn taïi, tröôùc heát baïn phaûi choïn ñoaïn kyù töï ñoù. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 226
  4. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Caùch duøng baûng Character: Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Character. Caùch duøng baûng Paragraph: Choïn treân trình ñôn Window > Panels > Paragraph. CHOÏN FONT, KÍCH THÖÔÙC, KIEÅU (STYLE) VAØ MAØU CHÖÕ Baïn coù theå thieát laäp font chöõ, kích thöôùc chöõ, kieåu chöõ vaø maøu saéc cho kyù töï ñöôïc nhaäp vaøo qua vieäc söû duïng baûng Character. Khi baïn thieát laäp maøu kyù töï, baïn coù theå chæ duøng maøu Solid khoâng phaûi maøu Gradient. Ñeå aùp ñaët maøu Gradient cho kyù töï, baïn phaûi chuyeån ñoåi kyù töï sang ñoái töôïng laø ñöôøng thaúng vaø maøu toâ. Baïn coù theå xem muïc “Thay ñoåi hình daùng kyù töï” ñeå bieát theâm chi tieát. Choïn font, kích thöôùc, loaïi vaø maøu kyù töï vôùi baûng Character: 1. Neáu baûng Character chöa ñöôïc hieån thò, baïn haõy choïn trình ñôn Window > Panels > Character. 2. Nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng hình tam giaùc keá beân hoäp kyù töï Font vaø choïn moät Font töø trong danh saùch hoaëc nhaäp vaøo teân Font. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 227
  5. GIAÙO TRÌNH THIEÁT KEÁ WEB : PHAÀN LYÙ THUYEÁT - TÖÏ HOÏC MACROMEDIA FLASH 5.0 BAÈNG HÌNH AÛNH CHUÔNG 10 Chuù yù: Caùc Font _sans, _serif vaø _typewriter laø nhöõng Device font. Thoâng tin veà Font cho nhöõng Font naøy ñöôïc nhuùng vaøo trong file SWF cuûa Flash. 3. Nhaáp chuoät vaøo tam giaùc keá beân giaù trò Font Size vaø keùo con tröôït ñeå choïn giaù trò hoaëc nhaäp vaøo giaù trò cho kích thöôùc Font. Kích thöôùc kyù töï ñöôïc thieát laäp theo töøng point, boû qua caùc ñôn vò thöôùc ño hieän haønh. 4. ÖÙng duïng kieåu in ñaäm vaø in nghieâng cho kyù töï baèng caùch nhaáp chuoät vaøo nuùt Bold hoaëc nuùt Italic. 5. Choïn moät maøu toâ cho kyù töï, nhaáp chuoät vaøo hoäp maøu vaø thöïc hieän moät trong nhöõng thao taùc sau: Choïn moät maøu coù trong baûng palette maøu. Nhaäp giaù trò maøu Hex trong hoäp kyù töï. Nhaáp chuoät vaøo nuùt Color Picker vaø choïn moät maøu coù trong hoäp maøu Color Picker. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY 228
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2